Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretningen den 28. og 29. maj 2019

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ELEKTRIFICERING

FREDERICIA – VEJLE

(Besigtigelsesforretningen den 28. og 29. maj 2019)

  1. hæfte

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10.00 samledes kommissionen på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen fra Fredericia til Vejle, delstrækningen st. 9.301 – 17.089.

Forretningen fortsatte kl. 14.00 samme sted og i samme anledning vedrørende delstrækningen st. 24.224 – 27.207.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne og tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Søren Green, Kibæk, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Vejle Kommune mødte Paw Larsen.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Karsten Willeberg-Nielsen.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Frederik Jacobi Grøn.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Jørn Halkjær Jacobsen og landinspektør Ove Kristensen. Som rådgivere for anlægsmyndigheden mødte fra ATKINS ingeniør Kasper Færk Madsen, og fra Vejdirektoratet mødte landinspektør Kirsten Friis-Christensen, landinspektør Kenneth Vittrup samt projektassistent Birgitte Eriksen Honar.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 22. marts 2019 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen. I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

Formålet med elektrificeringen er, at den på sigt skal skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

Med elektrificering af Fredericia – Lindholm bliver det muligt at køre med el-tog på strækningen mellem København og Lindholm Station. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer:

Forberedelse til etablering af køreledningsanlæg på strækningen med til-     hørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.

 

Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlæggene. En del af de nuværende broer er for lave til det større fritrum, som en elektrificering kræver. Enten skal disse broer udskiftes med nye, hæves eller nedlægges, alternativt skal sporet sænkes.

 

Beskyttelse (immunisering) af de øvrige jernbanetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.

 

Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem jernbanetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

Forudsætninger

Projektet i besigtigelsesbog 1 er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen.

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 18. september 2015 til 30. oktober 2015. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 8. maj 2017 til 2. juli 2017. De 164 indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra oktober 2017.

Myndighedsgodkendelser

Elektrificeringsloven medfører ikke ændringer i andre miljølove, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven m.m.

I det omfang elektrificeringsprojektet berører forhold, der er omfattet af ovennævnte eller andre love, kan der således blive tale om, at der i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre elektrificeringsprojektet, skal søges dispensation fra disse regler. I den forbindelse vil det indgå i vurderingen, at elektrificeringen er en samfundsmæssigt begrundet opgave.

Myndigheder, der skal rettes ansøgninger til på strækningen Fredericia – Vejle, er: Miljøstyrelsen, Fredericia Kommune, Vejle Kommune og VejleMuseerne.

Ved anlægsarbejde på strækningen vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer, jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående. VejleMuseerne ønsker ikke at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med denne del af projektet.

Modtagne myndighedstilladelser

Broer

Bro 20521 Børkop Station

Vejle Kommune har på møde den 26. oktober 2018 vurderet, at broprojektet ikke skal til udtalelse ved Vejle Kommune, jf. vejlovens § 24, da projektet udføres på Banedanmarks areal.

Vejle Kommune har ved brev af 5. februar 2019 givet tilladelse til nedsivning af regn- og overfladevand i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28.

Bro 20568 Toldbodvej

Vejle Kommune har haft projektet til udtalelse ved Sydøstjyllands Politi i henhold til vejlovens § 24. I udtalelsen fra den 17. december 2018 er der kommet bemærkninger, der vedrører trafikafvikling.

Der er givet dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 17, til etablering af ny vejbro over jernbanen samt etablering af midlertidig byggeplads beliggende inden for skovbyggelinje. Dispensation herfor er modtaget 6. december 2018.

Autotransformerstation ved Brejning

Vejle Kommune har ved mail af 6. februar 2019 tilkendegivet, at der ikke kræves yderligere tilladelse fra kommunen i henhold til vejlovens § 49 om brug af eksisterende overkørsel til kommunevej Stationsvej i Brejning i forbindelse med ombygning af eksisterende privat fællesvej.

Eldriftsservitut

Naturbeskyttelsesloven

Vejle Kommune har ved mail af 1. februar 2019 vurderet, at rydnings- og vedligeholdelsesaktiviteter på § 3-beskyttede områder kan udføres uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Skovloven

For arealer ejet af Banedanmark har Miljøstyrelsen vurderet, at den ønskede aktivitet ikke kræver nogen dispensation fra skovlovens § 11, eller at fredskovspligten skal ophæves efter skovlovens § 6, jf. brev fra Miljøstyrelsen af 15. marts 2019. Baggrunden for dette er, at den beskrevne aktivitet er en væsentlig forudsætning for sikkerheden og jernbanedriften.

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Tegningsnavn    Mål
SA-23-9290-06-17 Oversigtskort, Vejle Kommune 1:50.000
SA-23-9300-06-17 Besigtigelsesplan st. 9.300 – 10.600 1:2.000
SA-23-10400-06-17 Besigtigelsesplan st. 10.400 – 12.000 1:2.000
SA-23-11750-06-17 Besigtigelsesplan st. 11.750 – 13.330 1:2.000
SA-23-11800-06-17 Besigtigelsesplan st. 11.800

Gl. bro nr. 20521 – ny bro 20520.8 –

Børkop Station

   1:500
SA-23-13100-06-17 Besigtigelsesplan st. 13.100 – 16.150 1:4.000
SA-23-15500-06-17 Besigtigelsesplan st. 15.500 – 17.090 1:4.000
SA-23-24220-06-17 Besigtigelsesplan st. 24.220 – 25.850 1:2.000
SA-23-25005-06-17 Besigtigelsesplan st. 25.005

Bro nr. 20568 – Toldboldvej

1:1.000
SA-23-25800-06-17 Besigtigelsesplan st. 25.800 – 27.210 1:2.000
SA-23-29320-06-17 Besigtigelsesplan st. 29.320 – 30.650 1:2.000
SA-23-30600-06-17 Besigtigelsesplan st. 30.600 – 32.020 1:2.000

 

Projektbeskrivelse

Elektrificeringsprojektet udføres i flere trin. Først udføres et projekt, der omfatter de forberedende arbejder, det vil sige udførelse af de anlæg, der dels skal etableres og dels skal fjernes for at muliggøre elektrificeringen. Dernæst udføres selve elektrificeringen, det vil sige, der etableres køreledningsanlæg i form af master og andet udstyr langs jernbanen og samtidig etableres der autotransformere og forsyningsstationer, som skal føde anlægget med strøm.

Kørestrøm

Projektet omfatter etablering af kørestrømsanlæg på hele strækningen. Køreledningerne vil blive monteret på køreledningsmaster, placeret med ca. 60 – 80 meters mellemrum på hver side af jernbanen på frie strækninger. I kurver, omkring broer, sporskifter og på stationsområder placeres masterne tættere og vil eventuelt erstattes af rammer og galgemaster. Masterne er ca. 7 meter høje og monteres på betonfundamenter.

Broer og tilstødende vejanlæg

Broerne på jernbanestrækningen skal enten hæves eller erstattes med nye broer for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene.

I Vejle Kommune vil der bl.a. ske følgende arbejder, som er omfattet af besigtigelsesforretning, del 1:

én perronbro skiftes med en ny perronbro på et nyt sted
én vejbærende bro hæves

Derudover er broerne ved Toftumvej (bro nr. 20531) og Østerbrogade (bro nr. 20596) udsat til senere behandling.

Bro nr. 20520.8 – Gangbro, Børkop Station

Eksisterende stibro, 20521 Børkop Station, er en perronbro, der skal nedrives og erstattes med en ny stibro, 20520.8 Perronbro Børkop Station. Den nye stibro placeres som den eksisterende, så den spænder over spor 1 og 2 og giver således adgang til perron-øen med spor 2 og 3.

Den nye bro etableres ca. 100 meter sydøst for eksisterende bro, og den eksisterende bro nedrives sidst i udførelsesperioden, således adgangen til/fra spor 2 og 3 opretholdes under udførelsen af den nye bro.

Både eksisterende og ny stibro ejes af Banedanmark.

Bro nr. 20568 – Toldbodvej

Toldbodvej er en kommunevej og krydser banen sydøst for Vejle centrum.

For at opnå den ønskede frihøjde under broen hæves brodækket ca. 100 cm.

Brohævningen betyder, at vejramperne op mod broen hæves over en strækning på henholdsvis 80 meter mod nord og 50 meter mod syd. Den horisontale vejgeometri ændres ikke, og vejens tværsnit bevares som eksisterende forhold. Vejen er dimensioneret til en hastighed på 50 km/t. Der etableres en trappe med slæberampe til cykler til kommunevejen Mågevej. Eksisterende trappe til kommunevej Ved Vandværket samt eksisterende rampe på nordvestsiden tilpasses nyt vejforløb for Toldboldvej.

Autotransformerstationer og forsyningsstationer

I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Aarhus skal der etableres én forsyningsstation og fem autotransformerstationer til køreledningsanlæggets strømforsyning. På jernbanestrækningen Fredericia – Vejle placeres to autotransformerstationer i Vejle Kommune ved henholdsvis Brejning og Ulbækhusvej (sidstnævnte besigtiges ved en senere forretning).

Autotransformerne har til formål at fordele strømmen jævnt i køreledningsanlægget og transformere spændingen fra 50 kV til 25 kV, som herefter fødes ind på de enkelte forsyningsafsnit.

Det permanente arealbehov til placering af forsyningsstationerne og autotransformerstationerne vil generelt være henholdsvis ca. 3.500 mog 1.300 m2 pr. lokalitet. Derudover skal der tinglyses servitut til beskyttelse af kablerne til strømforsyning fra nærmeste transformerstation.

Autotransformer ved Brejning

Der etableres en autotransformerstation langs banen i den sydlige del af Brejning. Autotransformerstationen placeres ca. 280 meter syd for underføringen af kommunevejen Stationsvej.

Der etableres adgangsvej fra kommunevejen Stationsvej. Adgangsvejen etableres som privat fællesvej med 4 meter kørebane og 2 x 0,75 meter rabat samt eventuel tillæg for skråninger.

Generelle bestemmelser

Arealer og ekspropriationer

Kørestrømsanlægget med master, køreledninger m.m. etableres primært på Banedanmarks egne arealer, hvorfor der som hovedregel ikke skal erhverves permanente arealer hertil. Der vil dog være enkelte steder, hvor der er behov for arealerhvervelse til placering af master, autotransformerstationer og forsyningsstationer.

Ombygning af de eksisterende broer, anlæg af nye broer, tilhørende vejanlæg, nedrivning af broer og sporsænkning medfører et større arealbehov som følge af ændringer i længdeprofil og linjeføring samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. For eksempel skal selve brokonstruktionen stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidige eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Disse arealer eksproprieres midlertidigt.

Eldriftsservitut

Langs jernbanestrækningen pålægges naboarealer servitut om eldrift. Servitutten pålægges af hensyn til sikkerheden omkring kørestrømsanlæg og togenes uforstyrrede drift og pålægger restriktioner på bevoksning, bygninger og lign.

Servitutten om eldrift forventes at få følgende ordlyd:

Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere end 3 meter på køreledningsanlægget målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. For at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 6 meter fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget, såfremt bevoksningen ikke er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

 

Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig helhedsvurdering udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Dette er en skærpelse af de almindelige naboretlige bestemmelser vedrørende træer og beplantning, og for at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at fælde risikotræer.

 

Inden for de nedenfor nævnte afstande, målt vandret fra nærmeste elektrificerede spormidte, må følgende ikke findes på ejendommen:

 

Inden for 10 meter:

    a) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger.  
    b) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget.  
    c) Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 meter til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget.  
    d) Flagstænger.  
    e) Brønde til vandforsyning med stift pumperør.  
    f) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står.  
    g) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner.  
  Mellem 10 meter og 14 meter:

De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. d-g inkl.

Mellem 14 meter og 19 meter:

De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. f-g inkl.

Linjer svarende til afstandene 10, 14 og 19 meter fra spormidte er vist på arealplanerne.

Magnetfelter

Den strøm, der løber i køreledningsanlægget, skaber et magnetfelt omkring jernbanen. Magnetfeltet bliver hurtigt mindre, når man fjerner sig fra kilden. Langs jernbanen vil styrken af magnetfeltet variere afhængigt af strømstyrken, det trafikale mønster og kørestrømsanlæggets udformning.

Der er ingen lovgivning eller grænseværdier for magnetfelter, men Sundhedsstyrelsen anbefaler et forsigtighedsprincip, der bl.a. siger, at nye højspændingsanlæg ikke bør opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Banedanmark følger Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip på 0,4 µT (microtesla) som en årlig gennemsnitsværdi.

Såfremt det nye køreledningsanlæg etableres med samme teknologi som på de øvrige elektrificerede jernbanestrækninger, vil der på strækningen Fredericia – Vejle opstå et magnetfelt langs med jernbanen, som betyder, at nogle boliger vil være udsat for magnetfelter over 0,4 μT. Derfor er der udført særskilte magnetfeltsberegninger for nærliggende boliger, som viser magnetfeltets udbredelse på disse ejendomme.

Boliger, der berøres med et magnetfelt over 0,4 µT for beboelsesrum, pålægges servitut om magnetfelt. Det vurderes af Banedanmark med inddragelse af lodsejer, om der er mulighed for afværgeforanstaltning, således at der ikke vil være beboelsesrum påvirket af magnetfelt over 0,4 µT. Såfremt det ikke er muligt at finde passende afværgeforanstaltning, således at magnetfeltsservitut skal pålægges, tilbydes lodsejer at afstå ejendommen til Banedanmark.

Servitutten om magnetfelt forventes at få følgende ordlyd:

Ved ændring til elektrisk jernbanedrift på jernbanestrækningen Fredericia – Aarhus vil der opstå et magnetfelt omkring de spændingsførende dele af køreledningsanlægget. Magnetfeltet omkring de enkelte dele aftager hurtigt med afstanden til anlægget.

I forhold til magnetfelter anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske sundhedsmyndigheder, at der anvendes et forsigtighedsprincip, så det undgås, at beboelsesrum og børneinstitutioner udsættes for magnetfelter større end 0,4 µT (microtesla) i døgnmiddel over flere år.

Banedanmark har gennemført beregninger af magnetfeltets udbredelse. Magnetfeltet er beregnet som et døgnmiddel baseret på en række forudsætninger såsom spændingsforhold, togtyper, køreplaner, terrænforhold m.m. På baggrund af beregninger er der udpeget eventuelle eksisterende beboelsesrum og børneinstitutioner, som udsættes for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel.

I forbindelse med etablering af kørestrømsanlæg på jernbanestrækningen Fredericia – Aarhus pålægges ejendomme med eksisterende beboelsesrum eller børneinstitutioner, som er udsat for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel, servitut om magnetfelt som nævnt i §§ 1 – 2.

§ 1 Der er på ejendommen et magnetfelt på 0,4 µT i døgnmiddel. Ejendommens beboelsesrum er på tinglysningstidspunktet placeret inden for dette område. Magnetfeltets udbredelse er vist med skravering på vedlagte kortrids.

 

§ 2 Påtaleretten tilkommer Banedanmark.

Fremmede ledninger

Der er afholdt møder med ledningsejere og udarbejdet tekniske ledningsprotokoller.

De underskrevne tekniske ledningsprotokoller for de aktuelle brosteder og transformerstationer/forsyningsstationer fremvises på besigtigelsesforretningen.

Støj og vibrationer i driftsfasen

I driftsfasen vil projektet ikke medføre ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, idet både støj- og vibrationsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end for dieseldrevne tog.

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanen. Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af bygværker i tilknytning til jernbanen.

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre anlægsarbejderne i 2020 – 2022. Arbejdet med opsætning af master og kørestrøm er planlagt til at blive gennemført i 2025 – 2026.

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over jernbanen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken eller kørsel via midlertidige anlagte vejanlæg (interimsveje). Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark, i samarbejde med kommune og busselskaber, planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

Støj

Under nedrivning af de eksisterende broer og anlæg af nye broer samt etablering af nyt vejanlæg over broerne kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af støj.

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

Ramning af spunsvægge og pæle til stabilisering af de nye broer.
Ramning af fundamenter til køreledningsmaster.
Nedbrydning og bygning af broer.
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne.

Anlægsarbejder vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2 – 3 dage.

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, så der foreligger dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

***************

Projektets indflydelse på ejendommene langs jernbanen blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken.

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutning fremgår under den sidste dag i protokollen, hvortil henvises.

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Frederik Jacobi Grøn

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 9.30 samledes kommissionen på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen fra Fredericia til Vejle, delstrækningen st. 29.326 – 32.019.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Vejle Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens forretning.

Den ledende landinspektør mødte på ny ved landinspektør Karsten Willeberg-Nielsen, og protokollen førtes som ved gårsdagens forretning.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Jørn Halkjær Jacobsen og landinspektør Ove Kristensen. Som rådgivere for anlægsmyndigheden mødte fra Vejdirektoratet landinspektør Kirsten Friis-Christensen, landinspektør Kenneth Vittrup samt projektassistent Birgitte Eriksen Honar.

En række af de berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Banedanmarks repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som på gårsdagens forretning, hvortil henvises.

Projektets indflydelse på ejendommene langs jernbanen blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde mulighed for at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Beplantning

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvorledes der udredes en erstatning for tab af beplantning, og om Banedanmark efterfølgende står for genplantning. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at Banedanmark i henhold til servitut om eldrift i første omgang forestår fjernelse og beskæring af beplantning, herunder risikotræer, og at det herefter er den enkelte lodsejers forpligtelse at holde sin beplantning i overensstemmelse med servituttens bestemmelser. Servitutten vil efter ekspropriationsforretningen blive tinglyst på de enkelte ejendomme, så alle fremtidige erhververe er opmærksomme på forpligtelserne i henhold til servituttenAnlægsmyndighedens repræsentanter oplyste derudover, at der på ekspropriationsforretningen vil blive udredt en erstatning for den beplantning, der fjernes, samt for servitutpålægget, og at hver enkelt lodsejer herefter selv må sørge for at opføre ny beplantning, som ikke strider mod servituttens bestemmelser. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at Banedanmark sammen med en forstfaglig nærmere vil gennemgå beplantningen langs jernbanen efter sommeren 2020, samt at der kan findes gode råd om beplantning og afskærmning på Banedanmarks hjemmeside. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste endvidere, at det ikke er en del af nærværende projekt, at der etableres støjafskærmning for ejendomme langs med jernbanen, men at eksisterende støjskærme, som er tættere end 5 meter fra jernbanen, jordes, så de kan blive stående. Øvrige støjskærme berøres som udgangspunkt ikke af projektet. Endelig oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at beplantning m.m. på Banedanmarks egne arealer som udgangspunkt vil blive fjernet.

Autotransformer ved Brejning

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt Banedanmark har overvejet at placere den foreslåede autotransformerstation ved Brejning på arealer, der helt eller delvist ejes af det offentlige, eksempelvis på DSB’s arealer. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der kan justeres en smule på den foreslåede placering af autotransformerstationen, som er udvalgt nøje, men at det desværre ikke har været muligt at flytte på autotransformerstationen inden for den foreslåede matrikel, således at anlægget er til mindre gene for lodsejer. Samme lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der kan forekomme støj fra autotransformerstationen. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at autotransformerstationen nærmest ikke vil kunne høres – støjniveauet forventes at være ca. 35 dB, som kan sammenlignes med, når blade falder fra træer. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste derudover, at der vil være en lavfrekvent summen fra køreledningsanlægget, og at nedbør ikke vil give anledning til yderligere støj, ligesom elektrificeringen i sig selv ikke medfører yderligere støj, idet der dog fortsat vil være støj fra skinner.

Magnetfelt

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvad de sundhedsskadelige virkninger er ved at bo langs en elektrificeret jernbane. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der er magnetfelter rundt om alle elektriske apparater, og at der således også vil være et magnetfelt langs en elektrificeret jernbane. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at magnetfeltspåvirkninger afgøres ud fra beregninger, hvor bl.a. hastigheden på jernbanen, jernbanens forløb, afstand til transformerstationer og bygningers afstand til jernbanen indgår, hvorfor magnetfeltet ikke er en konstant langs jernbanen. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste derudover, at det hverken er be- eller afkræftet, hvorvidt der er sundhedsskadelige virkninger forbundet med påvirkning af magnetfelter. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste endvidere, at Sundhedsstyrelsen anbefaler et forsigtighedsprincip, der bl.a. tilsiger, at nye højspændingsanlæg ikke bør opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Banedanmark følger i den forbindelse Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip på 0,4 µT (microtesla), som er en årlig gennemsnitsværdi. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste samtidig, at samtlige lodsejere, der er berørt af 0,4 microtesla eller derover, allerede er kontaktet af Banedanmark.

Kørestrømsanlægget

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der sker opsætning af kørestrømsmaster på banesiden. Dette bekræftede anlægsmyndighedens repræsentanter, som samtidig oplyste, at nedramningen af de enkelte master typisk vil tage et par timer, og at afstanden mellem de enkelte master vil være 60 – 80 meter, hvor afstanden dog vil være kortere i kurver. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at man tidligst går i gang med at projektere kørestrømsmasternes placering på nærværende jernbanestrækning i 2022, hvor der vil blive taget stilling til, hvor de enkelte master skal stå. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste derudover, at det i forbindelse med masteplaceringen er vanskeligt at tage hensyn til alle lodsejere, og at det ikke er muligt på forhånd at tilkendegive, at alle master eksempelvis sættes ud for sideskel. Kommissarius oplyste i forlængelse heraf, at en ejer af en ejendom kan anmode om erstatning for nærhedsgener fra et anlæg i op til et år efter, anlægget er taget i brug, jf. ekspropriationsproceslovens § 21. Endelig stillede en lodsejer forslag om, at der i stedet for rustne jernmaster opstilles galvaniserede master.

Tidsplaner og budget

En lodsejer ønskede den nærmere tidsplan for projektet oplyst samt oplysning om, hvorvidt der stadig vil køre dieseltog på jernbanen, når denne er elektrificeret. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at projektet forventes færdigetableret i 2026, og at det herefter vil være op til operatøren, hvorvidt man ønsker at køre med eldrevne toge, og at det ikke vides, om eksempelvis godstoge vil køre på el i fremtiden.

En lodsejer ønskede oplyst, hvornår der forventes at ske ombygning af broen ved Toldbodvej. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at ombygningen forventes gennemført i 2021, og at anlægsarbejdet forventes at pågå i 8 – 9 måneder.

En lodsejer ønskede det samlede budget for projektet oplyst. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der er afsat ca. 1 mia. kr. i finansloven til det samlede elektrificeringsprojekt fra Fredericia til Lindholm, herunder til de forberedende arbejder samt til selve elektrificeringen.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Ekspropriationskommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående.

I forhold til ønsket om en ændret placering af autotransformerstationen ved Brejning har kommissionen besluttet, at dette ønske ikke imødekommes. Kommissionen har i den forbindelse lagt vægt på, at Banedanmark til kommissionen har oplyst, at autotransformerstationen alene kan flyttes op til ca. 500 meter i den ene eller anden retning, og at det fremførte ønske har været, at autotransformerstationen flyttes ca. 1.500 meter.

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter følgende fremlagte projekt:

Tekniske bestemmelser

St. 9.300 – 17.089

Jernbanen elektrificeres, og der pålægges servitut om eldrift.

St. 11.775 – 11.900

Gangbro ved Børkop Station.

Der etableres ny gangbro i st. 11.790 (bro nr. 20520.8).

Eksisterende gangbro st. 11.900 (bro nr. 20521) nedlægges.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 56b Børkop By, Gauerslund til jernbanen matr. nr. 56a Børkop By, Gauerslund.

St. 12.049 – 12.065 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 3f Børkop By, Gauerslund til jernbanen matr. nr. 56a Børkop By, Gauerslund.

St. 13.100

Toftumvej (bro nr. 20530).

Broen behandles på en senere forretning.

St. 14.453 – 14.655 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 10ab Sellerup By, Gauerslund til autotransformerstation til jernbane matr. nr. 34a Sellerup By, Gauerslund.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 10ab og 9ø Sellerup By, Gauerslund til ny privat fællesvej til autotransformerstation.

St. 14.655 – 14.750 h.s.

Der tillægges vejret for infrastrukturforvalteren ad eksisterende privat fællesvej, der opgraderes, over matr. nr. 12s, 4x og 4f Sellerup By, Gauerslund til kommunevej Stationsvej. Vejen udvides på jernbanens areal, matr. nr. 34a Sellerup By, Gauerslund.

St. 24.224 – 27.207

Jernbanen elektrificeres, og der pålægges servitut om eldrift.

St. 24.995 – 25.015

Toldbodvej (bro nr. 20568).

Broen hæves.

St. 25.507 – 25.536 og 25.567 – 25.669 v.s.

Der eksproprieres arealer fra matr. nr. 666e Vejle Bygrunde til jernbanen matr. nr. 666c Vejle Bygrunde.

St. 25.888 – 26.027 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 666g Vejle Bygrunde til jernbanen matr. nr. 666c Vejle Bygrunde.

St. 26.586 – 26.592 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 35a Engene, Vejle Jorder til jernbanen matr. nr. 690b Vejle Bygrunde.

St. 26.691 – 26.730

Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 microtesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelsen på matr. nr. 26f Engene, Vejle Jorder, ejerlejlighed 1.

St. 26.730 – 26.765

Østerbrogade (bro nr. 20596).

Broen behandles på en senere forretning.

St. 29.326 – 32.019

Jernbanen elektrificeres, og der pålægges servitut om eldrift.

St. 29.696 – 29.717 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 62 Bredballe By, Bredballe til jernbanen matr. nr. 67 Bredballe By, Bredballe.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                             Holger Hedegaard

Uffe Henneberg               Søren Green

/Frederik Jacobi Grøn

Udskriftens rigtighed bekræftes.

  Frederik Jacobi Grøn