Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, besigtigelsesforretning den 10. juni 2020

BESIGTIGELSE

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

ONSDAG DEN 10. JUNI 2020

Materiale til brug for forretningen er fremsendt direkte til de berørte lodsejere. Andre interesserede kan gøre sig bekendt med indholdet af materialet her:

https://www.banedanmark.dk/Borger/Baneprojekter/Elektrificeringsprogrammet/Straekninger-vi-elektrificerer/ Elektrificering-_-Fredericia_Aarhus/Besigtigelsesforretninger.

Jeg anmoder hermed såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at fremsende bemærkninger til eller indsigelser mod projektet til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland på mail: post@kommissarius.dk. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Såfremt der ønskes et møde med ekspropriationskommissionen den 10. juni 2020, bedes dette meddelt på ovennævnte mail senest tirsdag den 26. maj 2020, hvorefter tid og sted for dette møde vil blive fastlagt.

Kommissionen vil gennemgå projektet set i lyset af de bemærkninger, som er blevet fremsendt forud for forretningens afholdelse. Der vil i fornødent omfang ske besigtigelse af de berørte arealer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 13. maj 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Horsens Kommune – enten i fysisk eller i elektronisk form.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside: www.kommissarius.dk.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 1. maj 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk