Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, besigtigelsesforretningen den 11. september 2019

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ELEKTRIFICERING

MARIAGERFJORD – AALBORG

(Besigtigelsesforretningen den 11. september 2019)

  1. hæfte

Onsdag den 11. september 2019 kl. 13.30 samledes kommissionen på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Mariagerfjord og Aalborg.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Albert Vinther Krogh, Thyborøn og Preben Jensen, Odder, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentanter for Rebild Kommune mødte Dorte Munk Nielsen og Asger Rahbæk Hansen.

Der mødte ingen repræsentant for Aalborg Kommune.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Ditte Holst Nielsen, landinspektør Kenneth Vittrup, landinspektør Anja Holmgaard Graversen og projektingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Der henvises til brev af 2. februar 2018 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen. I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

Formålet med elektrificeringen er, at den på sigt skal skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

Med elektrificering af Fredericia – Lindholm bliver det muligt at køre med el-tog på strækningen mellem København og Lindholm Station. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer:

Forberedelse til etablering af køreledningsanlæg på strækningen med tilhørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.

 

Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlæggene. En del af de nuværende broer er for lave til det større fritrum, som en elektrificering kræver. Enten skal disse broer udskiftes med nye, hæves eller nedlægges, alternativt skal sporet sænkes.

 

Beskyttelse (immunisering) af de øvrige jernbanetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.

 

Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem jernbanetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

Forudsætninger

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen, samt lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven.

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 20. april 2015 til 31. maj 2015. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 3. oktober 2016 til 27. november 2016. De næsten 200 indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra marts 2017.

Myndighedsgodkendelser

Elektrificeringsloven medfører ikke ændringer i andre miljølove, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven m.m.

I det omfang elektrificeringsprojektet berører forhold, der er omfattet af ovennævnte eller andre love, kan der således blive tale om, at der i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre elektrificeringsprojektet, skal søges dispensation fra disse regler. I den forbindelse vil det indgå i vurderingen, at elektrificeringen er en samfundsmæssigt begrundet opgave.

I forbindelse med nærværende besigtigelsesforretning er følgende myndigheder inddraget: Miljøstyrelsen, Rebild Kommune, Aalborg Kommune og Nordjyllands Historiske Museum.

Ved anlægsarbejde omkring brostederne på strækningen vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer, jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående. På udvalgte brosteder ønsker Nordjyllands Historiske Museum at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med dette projekt.

Modtagne myndighedstilladelser

Rebild Kommune

Bro nr. 21137 – Vaseholm

Det er den 13. marts 2018 afklaret med Rebild Kommune, at der, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8, ikke skal søges landzonetilladelse for etablering af arbejdspladser i landzone.

Der er ansøgt om dispensation for placering af arbejdsareal med opstilling af skurvogn med mandskabsfaciliteter og midlertidigt oplag af jord samt terrænregulering inden for skovbyggelinjen omkring et smalt skovområde langs jernbanen ved Støvring, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Rebild Kommune har den 29. maj 2018 afgjort, at nedlæggelsen af en eksisterende bro ikke er omfattet af krav om dispensation fra ”skovbyggelinjen”, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2018 givet dispensation til at ophæve fredskovspligt midlertidigt på ca. 600 m2 på matr. nr. 33 Støvring By, BuderupDer er stillet følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt ved mail af 6. marts 2018.
Der tages stilling til erstatningsskovsspørgsmålet, når samtlige ansøgninger for strækningen fra Aarhus til Lindholm er behandlet, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om et offentligt anlægsprojekt, vil der blive stillet vilkår om erstatningsskov på 200 % af det påvirkede fredskovsareal.

Nordjyllands Historiske Museum har den 3. januar 2018 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Vaseholm.

Aalborg Kommune

Det er den 27. februar 2018 afklaret med Aalborg Kommune, at der, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8, ikke skal søges landzonetilladelse for etablering af arbejdspladser i landzone.

Det er den 7. marts 2018 afklaret med Aalborg Kommune, at der ikke skal gives tilladelse til afledning af regnvand for broerne i Aalborg Kommune.

Bro nr. 21146 – V. Hobrovej 995

Nordjyllands Historiske Museum har den 6. juni 2019 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Hobrovej 995.

Bro nr. 21177 – Mariendal

Nordjyllands Historiske Museum har den 6. juni 2019 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Mariendal.

Bro nr. 21180 – Over Kæret

Nordjyllands Historiske Museum har den 6. juni 2019 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Over Kæret.

Bro nr. 21198 – Vesterbro

Nordjyllands Historiske Museum har den 6. juni 2019 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Vesterbro.

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Tegningsnavn Mål
SA-24-000000-05-17 Oversigtskort 1:25.000
SA-24-222000-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 222.000 – 222.160

Magnetfelt

1:1.000
SA-24-227875-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 227.875

Bro nr. 21137 Vaseholm

1:5.000
SA-24-231165-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 231.165

Bro nr. 21146 V. Hobrovej 995

1:4.000
SA-24-233500-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 233.500 – 233.600

Magnetfelt

1:1.000
SA-24-245900-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 245.900 – 246.400

Bro nr. 21177 Mariendal og

Bro nr. 21180 Over Kæret

1:1.000
SA-24-248665-05-17 Besigtigelsesplan st. 248.885

Bro nr. 21198 Vesterbro

1:1.000

Projektbeskrivelse

Elektrificeringsprojektet udføres i flere trin. Først udføres et projekt, der omfatter de forberedende arbejder, det vil sige udførelse af de anlæg, der dels skal etableres og dels skal fjernes for at muliggøre elektrificeringen. Dernæst udføres selve elektrificeringen, det vil sige, der etableres køreledningsanlæg i form af master og andet udstyr langs jernbanen, og samtidig etableres der autotransformere og forsyningsstationer, som skal føde anlægget med strøm.

Kørestrøm

Projektet omfatter etablering af kørestrømsanlæg på hele strækningen. Køreledningerne vil blive monteret på køreledningsmaster, placeret med ca. 60 – 80 meters mellemrum på hver side af jernbanen på frie strækninger. I kurver, omkring broer, sporskifter og på stationsområder placeres masterne tættere og vil eventuelt erstattes af rammer og galgemaster. Masterne er ca. 7 meter høje og monteres på betonfundamenter.

Broer og tilstødende vejanlæg

En del af de nuværende broer på jernbanestrækningen er for lave og skal enten hæves, nedlægges eller erstattes med nye broer for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene. I nogle tilfælde kan jernbanesporene sænkes som et alternativ.

I Rebild Kommune skal bro nr. 21137 – Vaseholm nedlægges.

I Aalborg Kommune skal bro nr. 21146 – V. Hobrovej 995 og bro nr. 21177 – Mariendal nedlægges. Ved bro nr. 21180 – Over Kæret og bro nr. 21198 – Vesterbro skal der foretages sporsænkning.

Bro nr. 21137 – Vaseholm

Bro nr. 21137 – Vaseholm befinder sig i den sydlige del af Støvring i Rebild Kommune, hvor denne danner passage for en række lodsejere på jernbanens østlige side mod Lindenborg Å.

På broens vestlige side er Vaseholm en kommunevej i et industriområde, medens den øst herfor er privat fællesvej i landzone. Vejen kan betegnes som mindre befærdet.

Broen blev oprindeligt anlagt i anledning af etableringen af 2. sporet på strækningen Randers – Aalborg til erstatning for niveauoverkørsel. Den kan ikke anvendes af større landbrugsmaskiner på grund af broens vægtbegrænsning på 12 ton.

Broen nedlægges, og der etableres i stedet tilslutning til ny kommunevej, der krydser jernbanen ca. 750 meter nord for brostedet. Der etableres beplantning på opbrudte veje på begge sider af jernbanen.

Bro nr. 21146 – V. Hobrovej 995

Bro nr. 21146 – V. Hobrovej 995 er beliggende i Aalborg Kommune umiddelbart nord for kommunegrænsen mod Rebild. Fra kommunevejen Hobrovej udspringer en privat fællesvej, der via broen passerer jernbanen til ejendommen Hobrovej 995 og en række jordlodder mod øst.

Broen blev oprindeligt anlagt i anledning af etableringen af 2. sporet på strækningen Randers – Aalborg. Den kan ikke anvendes af større landbrugsmaskiner på grund af broens vægtbegrænsning på 12 ton.

Broen nedlægges, og der etableres en erstatningsvej øst for jernbanen. Erstatningsvejen får dels status som privat fællesvej og dels privat vej. Det vil være muligt at passere jernbanen ved bro nr. 21148 – Råkildevej, der er beliggende ca. 800 meter nord for brostedet.

Bro nr. 21177 – Mariendal

Bro nr. 21177 – Mariendal er en stibro beliggende i Aalborg SV. Broen er opført i år 1939 og indgår som en del af en stiforbindelse fra Vester Mariendal Skole til Østerådalens skovområde øst for jernbanen.

Broen nedlægges. Rampe på broens østlige side fjernes.

Bro nr. 21180 – Over Kæret

Bro nr. 21180 – Over Kæret er en vejbærende bro, der fører en større kommunevej over jernbanen i Aalborg SV. Der foretages sporsænkning for at opnå den ønskede frihøjde under broen.

Bro nr. 21198 – Vesterbro

Bro nr. 21198 – Vesterbro er en vejbærende bro, der fører en større kommunevej over jernbanen i Aalborg Centrum. Der foretages sporsænkning for at opnå den ønskede frihøjde under broen.

Generelle bestemmelser

Arealer og ekspropriationer

Kørestrømsanlægget med master, køreledninger m.m. etableres primært på Banedanmarks egne arealer, hvorfor der som hovedregel ikke skal erhverves permanente arealer hertil. Der vil dog være enkelte steder, hvor der er behov for arealerhvervelse til placering af master, ledninger, autotransformerstationer og forsyningsstationer. Almindeligvis vil køreledningsanlægget kunne være placeret inden for en afstand af ca. 4 meter fra nærmeste spormidte. Omkring stationsområder vil der blive etableret rammekonstruktioner med andre arealbehov.

Ombygning af de eksisterende broer, anlæg af nye broer, tilhørende vejanlæg, nedrivning af broer og sporsænkning medfører et større arealbehov, som følge af ændringer i længdeprofil og linjeføring, samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. Til eksempel skal selve brokonstruktionen stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidige eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Disse arealer eksproprieres midlertidigt.

Magnetfelter

Den strøm, der løber i køreledningsanlægget, skaber et magnetfelt omkring jernbanen. Magnetfeltet bliver hurtigt mindre, når man fjerner sig fra kilden. Langs jernbanen vil styrken af magnetfeltet variere afhængigt af strømstyrken, det trafikale mønster og kørestrømsanlæggets udformning.

Der er ingen lovgivning eller grænseværdier for magnetfelter, men Sundhedsstyrelsen anbefaler et forsigtighedsprincip, der bl.a. siger, at nye højspændingsanlæg ikke bør opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Banedanmark følger Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip på 0,4 µT (mikrotesla) som en årlig gennemsnitsværdi.

Såfremt det nye køreledningsanlæg etableres med samme teknologi som på de øvrige elektrificerede jernbanestrækninger, vil der på strækningen Mariagerfjord – Aalborg opstå et magnetfelt langs med jernbanen, som betyder, at nogle boliger vil være udsat for magnetfelter over 0,4 µT. Derfor er der udført særskilte magnetfeltsberegninger for nærliggende boliger, som viser magnetfeltets udbredelse på disse ejendomme.

Boliger, der berøres med et magnetfelt over 0,4 µT for beboelsesrum, pålægges servitut om magnetfelt. Det vurderes af Banedanmark med inddragelse af lodsejer, om der er mulighed for afværgeforanstaltning, således at der ikke vil være beboelsesrum påvirket af magnetfelt over 0,4 µT. Såfremt det ikke er muligt at finde passende afværgeforanstaltning, således at magnetfeltsservitut skal pålægges, tilbydes lodsejer at afstå ejendommen til Banedanmark.

Servitutten om magnetfelt forventes at få følgende ordlyd:

Ved ændring til elektrisk jernbanedrift på jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm vil der opstå et magnetfelt omkring de spændingsførende dele af køreledningsanlægget. Magnetfeltet omkring de enkelte dele aftager hurtigt med afstanden til anlægget.

I forhold til magnetfelter anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske sundhedsmyndigheder, at der anvendes et forsigtighedsprincip, så det undgås, at beboelsesrum og børneinstitutioner udsættes for magnetfelter større end 0,4 µT (mikrotesla) i døgnmiddel over flere år.

Banedanmark har gennemført beregninger af magnetfeltets udbredelse. Magnetfeltet er beregnet som et døgnmiddel baseret på en række forudsætninger såsom spændingsforhold, togtyper, køreplaner, terrænforhold m.m. På baggrund af beregninger er der udpeget eventuelle eksisterende beboelsesrum og børneinstitutioner, som udsættes for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel.

I forbindelse med etablering af kørestrømsanlæg på jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm pålægges ejendomme med eksisterende beboelsesrum eller børneinstitutioner, som er udsat for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel, servitut om magnetfelt som nævnt i §§ 1 – 2.

§ 1 Der er på ejendommen et magnetfelt på 0,4 µT i døgnmiddel. Ejendommens beboelsesrum er på tinglysningstidspunktet placeret inden for dette område. Magnetfeltets udbredelse er vist med skravering på vedlagte kortrids.

 

§ 2 Påtaleretten tilkommer Banedanmark.

Fremmede ledninger

Der er afholdt møder med ledningsejere og udarbejdet ledningsprotokoller.

De underskrevne ledningsprotokoller fremvises på besigtigelsesforretningen.

Støj og vibrationer i driftsfasen

I driftsfasen vil projektet ikke medføre ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, idet både støj- og vibrationsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end for dieseldrevne tog.

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanen. Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af bygværker i tilknytning til jernbanen.

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre anlægsarbejderne i 2018 – 2024. Arbejdet med opsætning af master og kørestrøm er planlagt til at blive gennemført i 2024 – 2025.

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over jernbanen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken eller kørsel via midlertidige anlagte vejanlæg (interimsveje). Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark, i samarbejde med kommune og busselskaber, planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

Støj

Under nedrivning af de eksisterende broer og anlæg af nye broer samt etablering af nyt vejanlæg over broerne kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af støj.

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

Ramning af spunsvægge og pæle til stabilisering af de nye broer.
Ramning af fundamenter til køreledningsmaster.
Nedbrydning og bygning af broer.
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne.

Anlægsarbejder vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2 – 3 dage.

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, så der foreligger dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

***************

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen på Comwell Rebild Bakker, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Vaseholm (Bro nr. 21137)

Flere lodsejere ønskede oplyst, hvornår broen rives ned, og hvornår den nye vej etableres.

Hertil svarede anlægsmyndigheden, at broen forventes nedrevet i påsken 2022. Endvidere blev det oplyst, at det kommunale projekt står færdigt i løbet af 2020. Det er et lovkrav, at ingen ejendom efterlades uden fornøden vejadgang, hvorfor der ikke sker ekspropriation, før den nye kommunevej er anlagt. Anlægsmyndigheden forventer på nuværende tidspunkt ekspropriation i 2021.

Enkelte lodsejere ønskede karakteren af vejen oplyst.

Anlægsmyndigheden oplyste, at det bliver en grusvej langs Vaseholmstien.

  1. Hobrovej 995 (Bro nr. 21146)

En enkelt lodsejer anfægtede, at der skulle være tale om privat fællesvej på stykket fra privat fællesvej Råkildevej og mod vest frem til bygningsparcellen på matr. nr. 1v Annerup, Ellidshøj. Ifølge lodsejeren er der tale om en privat vej. Det blev endvidere oplyst, at vejen ikke er i god stand og ikke kan klare tung trafik.

Enkelte lodsejere fremkom med alternative forslag og ønsker til nyt vejforløb. Der blev fremsat ønske om, at der etableres vejadgang langs jernbanen mod syd til vejen Støvring Ådale i Rebild Kommune. Der blev endvidere fremsat forslag om, at adgangsvejen til englodderne på den østlige side af jernbanen skal ske via kommunevejen Råkildevej, hvorefter alene et mindre stykke vej ville skulle anlægges.

Anlægsmyndigheden har været i dialog med Rebild Kommune vedrørende forslaget om vej til nybyggerkvarteret Støvring Ådale. Rebild Kommune er ikke interesseret i denne løsning. I øvrigt er der for nylig plantet fredskov på en del af det areal, som en ny vej skulle etableres på.

Ligeledes har anlægsmyndigheden været i dialog med Aalborg Kommune vedrørende forslaget om adgang via kommunevejen Råkildevej. Aalborg Kommune har afvist at give tilladelse/dispensation til denne løsning på grund af § 3 beskyttede områder. Anlægsmyndigheden oplyste, at man ved denne løsning skulle igennem overdrev, mose og eng.

Anlægsmyndigheden fremviste på besigtigelsesforretningen sine foreløbige undersøgelser af et alternativt projekt med en vej langs jernbanen mod nord fra broen og frem til kommunevejen Råkildevej. Dog er der en del forbehold vedrørende denne løsning, da broen ved Råkildevej skal hæves. Dette kan blandt andet give udfordringer vedrørende oversigtsforhold ved udkørsel samt placering af overkørsel til kommunevejen Råkildevej, idet dette vil betyde et større indgreb på en naboejendoms husnære arealer.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man som anlægsmyndighed i forbindelse med et projekt som dette skal søge en række tilladelser. Anlægsmyndigheden har her ved besigtigelsesforretningen fremlagt et projekt, som der er de fornødne tilladelser til. Ved den valgte løsning rammer man ikke ind i § 3 beskyttede områder eller lignende.

Beplantning

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om der plantes nye træer som erstatning for de træer, som fældes i forbindelse med projektets gennemførelse.

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at i det omfang der fældes fredskov, er det et krav fra Miljøstyrelsen, at der skal plantes nye træer i forholdet 2:1 – der skal således plantes 2 nye træer for hvert træ, der fældes. Bortset fra dette vil anlægsmyndigheden ikke plante nye træer som erstatning for de træer, som fældes.

Master

Enkelte lodsejere stillede spørgsmål til masternes placering og udtrykte i den sammenhæng bekymring for, hvorvidt disse ville kunne få en dominerende effekt på ejendommene.

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at det endnu ikke vides præcist, hvor masterne placeres. Der vil være størst afstand mellem masterne på lige strækninger og kortere afstand mellem masterne i kurver. Banedanmark vil forsøge at opstille masterne, så de generer naboerne mindst muligt, men der kan ikke gives garantier for placeringen.

Lodsejerne blev endvidere vejledt om, at man som nabo til et projekt har mulighed for at anmode ekspropriationskommissionen om at vurdere spørgsmålet om projektets nærhed til ens ejendom i op til et år efter anlæggets ibrugtagning. Det er sædvanlig praksis, at ønske om prøvelse af erstatningsgrundlaget afventer anlæggets ibrugtagning, således at kommissionen kan forholde sig konkret til projektets indvirkning på ejendommen.

Værdiforringelse

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for værdiforringelse af ejendomme i forbindelse med elektrificeringsprojektet.

Anlægsmyndigheden oplyste, at der er tale om et erstatningsspørgsmål, som skal drøftes med ekspropriationskommissionen i forbindelse med de kommende ekspropriationsforretninger.

Diverse

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om man er berettiget til kompensation, idet man fremover kommer til at køre en omvej.

Hertil blev det oplyst, at alt, hvad der har med erstatning at gøre, vil blive behandlet på en senere ekspropriationsforretning. Ved ekspropriationsforretningen vil kommissionen se på den enkelte ejendom. Det blev af kommissarius oplyst, at man, i henhold til vejloven, som lodsejer må tåle en vis omlægning af vejnettet. I forbindelse med et anlægsprojekt skal anlægsmyndigheden sørge for, at ingen ejendom efterlades uden fornøden vejadgang.

Enkelte lodsejere fremkom med forslag om jordfordeling af englodder.

Anmodning om totalekspropriation

En enkelt af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation.

Anmodningen er behandlet af kommissionen, og afgørelsen vil blive oplyst direkte til den pågældende lodsejer.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående og besluttede at godkende det af Banedanmark fremlagte projekt med følgende bemærkninger:

Den ledende landinspektør undersøgte på forretningen forholdet vedrørende privat fællesvej/privat vej omkring ejendommen på matr. nr. 1v Annerup, Ellidshøj. Der er ikke blevet ryddet op på matrikelkortet, og kommissionen kan således tiltræde, at der er tale om en privat vej.

Med hensyn til vejens stand ved Råkildevej bemærker kommissionen, at vejen er i fin stand. Kommissionen kørte på vejen i en stor bus og så i den forbindelse ikke tegn på, at vejen skulle være blød eller på anden vis uegnet til den trafik, den fremadrettet er tiltænkt, og som den efter det oplyste allerede i dag betjener i en vis udstrækning.

Kommissionen finder ikke at have hjemmel til at foretage jordfordeling af englodderne, da der er et mindre indgribende alternativ.

Det af anlægsmyndigheden fremlagte alternative projekt ved Vaseholm/Råkildevej kan ikke godkendes af kommissionen. Der er tale om et projekt, som ikke er blevet myndighedsbehandlet, og desuden er der en række usikkerheder ved samspillet med brohævningen ved Råkildevej.

Det bemærkes af kommissionen, at kommissionen ikke kan sidde den myndighedsbehandling, som er pågået forud for besigtigelsesforretningen, overhørig. Kommissionen har lyttet til de fremsatte bemærkninger fra både lodsejerne samt anlægsmyndigheden og har ved sin behandling af projektet lagt den myndigheds- og sagsbehandling til grund, som er indgået i projektets forberedelse.

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

Tekniske bestemmelser

St. 222.050 – 222.110 v.s.

Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 mikrotesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelserne på matr. nr. 10in og 10cl Teglgård, Skørping. Ejendommene kan overtages af Banedanmark.

St. 227.840 – 227.935 h.s.

Der eksproprieres areal til regulering af privat fællesvej på matr. nr. 16ø Støvring By, Buderup.

St. 227.870 – 227.890 v.s.

Kommunevej Vaseholm (del af vejlitra 7000r Støvring By, Buderup) nedlægges. Der oprettes ny privat fællesvej til matr. nr. 16bn og 16bæ Støvring By, Buderup. Vejarealet kan tillægges matr. nr. 16bn Støvring By, Buderup.

Del af jernbane matr. nr. 33 Støvring By, Buderup, der har fungeret som areal til endevederlag for bro, nedlægges og henføres under ny privat fællesvej.

St. 227.875

Bro nr. 21137 – Vaseholm.

Broen nedlægges, og den private fællesvej slettes i matrikelkortet.

St. 231.150 – 231.880 h.s.

Der udlægges og anlægges ny privat fællesvej for matr. nr. 2a, 2b, 1et, 2g, 2h, 2i og 2k Annerup, Ellidshøj over matr. nr. 2a, 2b og 1v Annerup, Ellidshøj. Der tildeles endvidere vejret ad eksisterende private fællesveje over matr. nr. 1v og 1eø Annerup, Ellidshøj, der udmunder i kommunevejen Råkildevej (vejlitra 7000c Annerup, Ellidshøj).

Privat fællesvej over matr. nr. 2a Annerup, Ellidshøj nedlægges i marken og slettes på matrikelkortet frem til ny privat fællesvej. En del af vejen overgår til privat vej, der reguleres og opgraderes.

Den nye private fællesvej samt den private vej udføres med en køresporsbredde på 4 meter og 2 x 0,75 meter rabat, samt eventuel tillæg for skråninger.

St. 231.150 – 231.180 v.s.

Privat fællesvej over matr. nr. 2o Annerup, Ellidshøj nedlægges/afrømmes i marken og slettes på matrikelkortet. Del af jernbane matr. nr. 9 Annerup, Ellidshøj, der har fungeret som areal til endevederlag for bro, nedlægges og kan eventuel henlægges under matr. nr. 2o Annerup, Ellidshøj.

St. 231.165

Bro nr. 21146 – V. Hobrovej 995.

Broen nedlægges, og den private fællesvej slettes i matrikelkortet.

St. 233.525 – 233.560 v.s.

Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 mikrotesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelsen på matr. nr. 36 Ellidshøj By, Ellidshøj. Ejendommen kan overtages af Banedanmark.

St. 246.030 – 246.325

Bro nr. 21180 – Over Kæret.

Der foretages sporsænkning.

St. 246.070 – 246.110 h.s.

Den eksisterende rampe på matr. nr. 28f Mariendal, Aalborg Jorder, der fører op til broen, fjernes.

St. 246.075 – 246.005 v.s.

Del af jernbane matr. nr. 37b Mariendal, Aalborg Jorder, der har fungeret som areal til endevederlag for bro, nedlægges og kan eventuel henlægges under matr. nr. 28d Mariendal, Aalborg Jorder.

St. 246.085

Bro nr. 21177 – Mariendal.

Broen nedlægges, og den private fællesvej slettes i matrikelkortet.

St. 248.665 – 248.920

Bro nr. 21198 – Vesterbro.

Der foretages sporsænkning.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Albert Vinther Krogh               Preben Jensen

/Anne Cathrine Worning Jensen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen