Elektrificering af jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, besigtigelsesforretningen den 3. oktober 2018

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ELEKTRIFICERING

MARIAGERFJORD – AALBORG

(Besigtigelsesforretningen den 3. oktober 2018)

  1. hæfte

Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 12.30 samledes kommissionen på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen fra Mariagerfjord til Aalborg, delstrækning st. 218.250 – st. 231.030.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup samt Albert Vinther Krogh, Thyborøn og Preben Jensen, Odder, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Rebild Kommune mødte Dorte Munk Nielsen og Asger Rahbæk Hansen.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Ditte Holst Nielsen. Som rådgivere for anlægsmyndigheden mødte fra NIRAS ingeniør Stine Kirkeskov, og fra Vejdirektoratet mødte landinspektør Kenneth Vittrup, landinspektør Anja Holmgaard Graversen, landinspektør Kirsten Friis-Christensen samt projektassistent Birgitte Eriksen Honar.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 2. februar 2018 bemyndiget Banedanmark til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen. I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

Formålet med elektrificeringen er, at den på sigt skal skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

Med elektrificering af Fredericia – Lindholm bliver det muligt at køre med el-tog på strækningen mellem København og Lindholm Station. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer:

Forberedelse til etablering af køreledningsanlæg på strækningen med tilhørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.

 

Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlæggene. En del af de nuværende broer er for lave til det større fritrum, som en elektrificering kræver. Enten skal disse broer udskiftes med nye, hæves eller nedlægges, alternativt skal sporet sænkes.

 

Beskyttelse (immunisering) af de øvrige jernbanetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.

 

Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem jernbanetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

 

Forudsætninger

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen, samt lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven.

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 20. april 2015 til 31. maj 2015. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 3. oktober 2016 til 27. november 2016. De næsten 200 indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra marts 2017.

Myndighedsgodkendelser

Elektrificeringsloven medfører ikke ændringer i andre miljølove, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven m.m.

I det omfang elektrificeringsprojektet berører forhold, der er omfattet af ovennævnte eller andre love, kan der således blive tale om, at der i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre elektrificeringsprojektet, skal søges dispensation fra disse regler. I den forbindelse vil det indgå i vurderingen, at elektrificeringen er en samfundsmæssigt begrundet opgave.

Myndigheder, der skal rettes ansøgninger til på jernbanestrækningen Mariagerfjord – Aalborg, er: Miljøstyrelsen, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Aalborg Kommune og Nordjyllands Historiske Museum.

Ved anlægsarbejde omkring broerne på strækningen samt ved det tilhørende vejanlæg ved Klepholmvej vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer, jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående. På udvalgte broer ønsker Nordjyllands Historiske Museum at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med dette projekt.

Modtagne myndighedstilladelser

Det er den 13. marts 2018 afklaret med Rebild Kommune, at der, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8, ikke skal søges landzonetilladelse for etablering af arbejdsplads i landzone i forbindelse med offentlige trafik- og forsyningsanlæg.

Der ændres ikke på afvandingsforhold på broerne i Rebild Kommune.

Autotransformer ved Skørping Station

Der er ansøgt om dispensation for etablering af en autotransformer inkl. adgangsvej fra Herman Bangs Vej inden for skovbyggelinjen omkring Skørping Lund ved Skørping Station, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Rebild Kommune har den 29. maj 2018 afgjort, at byggeri af ny autotransformer ikke er omfattet af krav om dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, da der i området allerede er en væsentlig lovlig bebyggelse.

Nordjyllands Historiske Museum har den 20. april 2018 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved autotransformer ved Skørping Station.

Bro nr. 21132 – Bækkedalsvej

Rebild Kommune har i maj 2018 ophævet registreringen af § 3 beskyttet hede på matr. nr. 1aab Teglgård, Skørping.

Der er ansøgt om dispensation for placering af arbejdsareal med opstilling af skurvogn med mandskabsfaciliteter og midlertidigt oplag af jord samt terrænregulering inden for skovbyggelinjen omkring Teglgaard Plantage, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Rebild Kommune har den 29. maj 2018 afgjort, at nedlæggelsen af en eksisterende bro ikke er omfattet af krav om dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2018 givet dispensation til at ophæve fredskovspligt midlertidigt på ca. 1.920 m2 på matr. nr. 1aab, 1a og 24b Teglgård, SkørpingDer er stillet følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt ved mail af 6. marts 2018.
Der tages stilling til erstatningsskovsspørgsmålet, når samtlige ansøgninger for strækningen fra Aarhus til Lindholm er behandlet, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om et offentligt anlægsprojekt, vil der blive stillet vilkår om erstatningsskov på 200 % af det påvirkede fredskovsareal.

Nordjyllands Historiske Museum har den 3. januar 2018 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Bækkedalsvej.

Bro nr. 21137 – Vaseholm

Der er ansøgt om dispensation for placering af arbejdsareal med opstilling af skurvogn med mandskabsfaciliteter og midlertidigt oplag af jord samt terrænregulering inden for skovbyggelinjen omkring et smalt skovområde langs jernbanen ved Støvring, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Rebild Kommune har den 29. maj 2018 afgjort, at nedlæggelsen af en eksisterende bro ikke er omfattet af krav om dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2018 givet dispensation til at ophæve fredskovspligt midlertidigt på ca. 600 m2 på matr. nr. 33 Støvring By, BuderupDer er stillet følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt ved mail af 6. marts 2018.
Der tages stilling til erstatningsskovsspørgsmålet, når samtlige ansøgninger for strækningen fra Aarhus til Lindholm er behandlet, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om et offentligt anlægsprojekt, vil der blive stillet vilkår om erstatningsskov på 200 % af det påvirkede fredskovsareal.

Nordjyllands Historiske Museum har den 3. januar 2018 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ikke ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Vaseholm.

 

Bro nr. x21137.01 – Klepholmvej

Rebild Kommune har den 4. maj 2018 givet dispensation for etablering af bro med tilhørende vejanlæg inden for kirkebyggelinjen for Støvring Kirke. Sagen har været sendt i høring ved Rebild Provsti og Aalborg Stiftsøvrighed, som ikke har haft bemærkninger til sagen.

Rebild Kommune har den 17. april 2018 vurderet, at etableringen af vej- og broanlæg, samt tilhørende vejbelysning ikke kræver en dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Rebild Kommune har den 1. maj 2018 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af et regnvandsbassin, der er § 3 beskyttet, på adressen Klepholmvej 3, 9530 Støvring. Arealet er beliggende på matr. nr. 4x Støvring By, Buderup. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. Der stilles følgende vilkår:

Nedlæggelse må først ske efter, at anlæg af et nyt nærliggende regnvandsbassin er færdiggjort.

Miljøstyrelsen har den 12. april 2018 meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på areal, der anvendes til ny bro over bane. Der stilles følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt den 27. februar 2018 med supplerende oplysninger af 20. marts 2018.
Udlæg af erstatningsskov behandles samlet i forhold til samtlige ansøgninger for strækningen Aarhus – Lindholm, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om et anlæg i bynært område, vil der blive stillet vilkår om erstatningsskov på 200 % af det påvirkede areal.
Hvis anvendelse til vejbro ophører, genindtræder fredskovspligten, og arealet skal retableres som skov i overensstemmelse med skovlovens §§ 8 – 10.

Der er den 18. maj 2018 givet tilladelse til udledning af overfladevand for vejprojektet. Der er ikke modtaget bemærkninger i den 4 ugers klageperiode. Der stilles generelle vilkår, samt vilkår for:

Indretning af regnvandsbassin.
Indretning af udløb.
Drift af regnvandsbassin.
Kontrol af drift.

Der er den 18. maj 2018 givet tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejareal. Der er ikke modtaget bemærkninger i den 4 ugers klageperiode. Der stilles generelle vilkår, samt vilkår for:

Der må nedsives vejvand fra et vejareal på 1,5 ha som angivet i bilag til tilladelsen. Der må ikke ledes vand fra andre arealer til grøftesystemet. Der må ikke ledes andre typer spildevand til anlægget. Nedsivningen skal primært ske via grøftesystemet som angivet i bilag til tilladelsen.
Nedsivningsanlægget skal udformes således, at der undgås opstuvning/overløb til private grunde under regnhændelser, der overstiger anlæggets dimensionerede kapacitet. Overløb fra nedsivningsanlægget må ikke forvolde skade på bygninger og vejanlæg.
Der må som udgangspunkt ikke anvendes pesticider eller sprøjtemidler i øvrigt til ukrudtsbekæmpelse i skillerabatten og øvrige arealer med græsbelægning, som er en del af vejanlægget. Hvis det bliver nødvendigt at anvende pesticider eller sprøjtemidler, skal dette forud for anvendelse godkendes af Rebild Kommune, Center Natur og Miljø. Produktbladet/beskrivelse af stoffets indhold og nedbrydelighed skal sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, som vil vurdere stoffets eventuelle belastning for overfladevand og grundvand.
I grøftesystemets bund skal der udlægges en filtermuld på 0,5 m med en sammensætning som beskrevet i bilag til tilladelsen. Filtermulden skal udskiftes efter 10 – 15 år.
Der skal udtages nedsivningstest langs grøftesystemets tracé for at vurdere nedsivningsevnen. Grøftesystemet skal dimensioneres til at kunne håndtere en 10 årshændelse, jf. Spildevandskomitéens regneark.
Ved regnhændelser kraftigere end en 10 årshændelse kan der ske overløb til omkringliggende areal og Mastrup Bæk. Overløb fra grøftesystemet må ikke beskadige jernbanen eller jernbanedæmningen, og heller ikke vejanlægget.
Udformningen af overløbet fra grøftesystemet til Mastrup Bæk skal inden etablering godkendes af Rebild Kommunes vandløbsmyndighed.

Nordjyllands Historiske Museum har den 3. januar 2018 samt den 21. juni 2018 afgjort, at der ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Klepholmvej. Der er den 14. juli 2017 ligeledes godkendt budget for arkæologisk forundersøgelse for den nye nord-syd-gående vej øst for jernbanen.

Bro nr. 21143 – Gangbro ved Støvring Station

Der er ansøgt om dispensation for placering af arbejdsareal med opstilling af skurvogn med mandskabsfaciliteter og midlertidigt oplag af jord samt terrænregulering inden for skovbyggelinjen ved Støvring Station, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Rebild Kommune har den 21. juni 2018 afgjort, at hævning af en eksisterende bro med ca. 115 cm ikke er omfattet af krav om dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Miljøstyrelsen har den 11. juni 2018 givet dispensation til at ophæve fredskovspligt midlertidigt på ca. 1.550 m2 på matr. nr. 33 Støvring By, BuderupDer er stillet følgende vilkår:

Projektet skal gennemføres som ansøgt ved mail af 6. marts 2018.
Der tages stilling til erstatningsskovsspørgsmålet, når samtlige ansøgninger for strækningen fra Aarhus til Lindholm er behandlet, idet erstatningsskovsarealet beregnes ud fra den samlede påvirkning af anlægsarbejdet på fredskovsarealer. Da der er tale om et offentligt anlægsprojekt, vil der blive stillet vilkår om erstatningsskov på 200 % af det påvirkede fredskovsareal.

Nordjyllands Historiske Museum har den 3. januar 2018 ud fra en arkivalsk kontrol afgjort, at der ønskes foretaget arkæologiske forundersøgelser ved gangbro ved Støvring Station.

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Tegningsnavn Mål

 

TATKC-X-24-222400-001 Oversigtskort Rebild Kommune 1:25.000

 

SA-24-218250-05-17 Besigtigelsesplan st. 218.250 – 223.300 1:4.000

 

SA-24-222460-05-17 Besigtigelsesplan st. 222.460

Autotransformerstation – Skørping Station

 

1:1.000
SA-24-222900-05-17 Besigtigelsesplan st. 222.900 – 227.000 og

st. 223.300 (2) – 226.600 (2)

 

1:4.000
SA-24-225330-05-17 Besigtigelsesplan st. 225.330 (2)

Bro nr. 21132 – Bækkedalsvej

 

1:1.000

 

SA-24-226900-05-17 Besigtigelsesplan st. 226.900 – 229.300 og

St. 226.700 (2) – 227.500 (2)

 

1:2.000

 

SA-24-227875-05-17 Besigtigelsesplan st. 227.875

Bro nr. 21137 – Vaseholm

 

1:1.000

 

SA-24-228620-05-17 Besigtigelsesplan st. 228.620

Bro nr. x21137.01 – Klepholmvej

 

1:1.000

 

SA-24-229200-05-17 Besigtigelsesplan st. 229.200 – 231.030

 

1:2.000
SA-24-229550-05-17 Besigtigelsesplan st. 229.550

Bro nr. 21143 – Gangbro ved Støvring Station

1:1.000

 

Projektbeskrivelse

Elektrificeringsprojektet udføres i flere trin. Først udføres et projekt, der omfatter de forberedende arbejder, det vil sige udførelse af de anlæg, der dels skal etableres og dels skal fjernes for at muliggøre elektrificeringen. Dernæst udføres selve elektrificeringen, det vil sige, der etableres køreledningsanlæg i form af master og andet udstyr langs jernbanen, og samtidig etableres der autotransformere og forsyningsstationer, som skal føde anlægget med strøm.

Kørestrøm

Projektet omfatter etablering af kørestrømsanlæg på hele strækningen. Køreledningerne vil blive monteret på køreledningsmaster, placeret med ca. 60 – 80 meters mellemrum på hver side af jernbanen på frie strækninger. I kurver, omkring broer, sporskifter og på stationsområder placeres masterne tættere og vil eventuelt erstattes af rammer og galgemaster. Masterne er ca. 7 meter høje og monteres på betonfundamenter.

Broer og tilstødende vejanlæg

Broerne på jernbanestrækningen skal enten hæves eller erstattes med nye broer for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene.

I Rebild Kommune skal to broer nedlægges, og der skal foretages hævning af én bro. Derudover ønsker Banedanmark at opføre én ny bro.

Bro nr. 21132 – Bækkedalsvej

Bækkedalsvej er en mindre befærdet privat vej. Der er landbrugsarealer og mindre skovarealer på begge sider af broen. På grund af lastbegrænsningen kan broen ikke anvendes af større landbrugsmaskiner.

Broen nedlægges, og underføringen af Bækkedalsvej, ca. 700 meter nord for broen, vil herefter fungere som erstatning for broen Bækkedalsvej.

Der etableres beplantning på opbrudte veje på begge sider af jernbanen. Der etableres ikke vendepladser.

Bro nr. 21137 – Vaseholm

Vaseholm er en privat fællesvej og kan betegnes som mindre befærdet. Vest for jernbanen er Vaseholm en kommunevej, og øst for broen er vejen en privat fællesvej. Broen kan ikke anvendes af større landbrugsmaskiner på grund af broens lastbegrænsning.

Broen nedlægges, og den nye bro ved Klepholmvej, ca. 0,7 km nord for broen, vil herefter fungere som erstatning for Vaseholm ved krydsning af jernbanen.

Der etableres beplantning på opbrudte veje på begge sider af jernbanen. Der etableres ikke vendepladser.

Bro nr. x21137.01 – Klepholmvej

Klepholmvej er en privat fællesvej, der stopper umiddelbart vest for jernbanen.

Der opføres en ny vejbærende bro over jernbanen som forlængelse af Klepholmvej, og den forbindes med kommunevejen Ny Kærvej på den østlige side af jernbanen. Broen er en erstatning for broen ved kommunevejen Vaseholm, der nedlægges, se foregående afsnit.

Mellem Klepholmvej og den nord-syd-gående vej øst for banen etableres en rundkørsel, som udformes med en midterø på Ø17 meter, et overkørbart areal på 2,50 meter, et cirkulationsareal på 6,50 meter, en cykelbane på 1,80 meter og et fortov på 1,50 meter.

Broen og vejene udføres med 7 meter bred kørebane, 2 x 1 meter skillerabat, 2 x 1,80 meter cykelsti, 2 x 1,50 meter fortov og 2 x 0,75 meter rabat, samt eventuel tillæg for skråninger. Klepholmvej og Støvring Ådale dimensioneres til 50 km/t. Ramperne til broen tilstræbes etableret med anlæg 1:2 for at mindske arealbehovet.

Nord for rundkørslen etableres ca. 390 meter vej mod nord. Klepholmvej, som forbinder rundkørslen med Hobrovej, opgraderes på ca. 450 meter.

Rebild Kommune etablerer derudover selv ca. 350 meter vej mod syd for rundkørslen. Videre mod syd etableres en midlertidig grusvej til betjening af ejendomme, som før benyttede broen ved Vaseholm.

Bro nr. 21143 – Støvring Station

Gangbroen ved Støvring Station forbinder den østlige og vestlige perron. Der er adgang til perroner via trapper og elevatorer. Desuden fungerer gangbroen som passage over spor for stitrafik fra kommunevejen Støvring Ådale.

Gangbroen ved Støvring Station hæves. Der ændres ikke på linjeføringen.

Da broen hæves, vil trappeforløb blive forlænget. Som konsekvens af dette skal inventar på perroner flyttes, ligesom stiforbindelse til den østlige perron skal omlægges.

Autotransformerstationer og forsyningsstationer

I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm skal der etableres to forsyningsstationer og otte autotransformerstationer til køreledningsanlæggets strømforsyning. På jernbanestrækningen i Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommune placeres én forsyningsstation og fire autotransformerstationer.

En forsyningsstation består af to jernbanetransformere og en fordelingsstation. Jernbanetransformeren omformer transformatorstationens 150 kV vekselstrøm til 25 kV vekselstrøm, der benyttes i køreledningsanlægget. Fordelingsstationen fordeler strømmen til køreledningerne og afhjælper nødsituationer.

Autotransformerne har til formål at fordele strømmen jævnt i køreledningsanlægget og transformere spændingen fra 50 kV til 25 kV, som herefter fødes ind på de enkelte forsyningsafsnit.

Det permanente arealbehov til placering af forsyningsstationerne og autotransformerstationer vil generelt være henholdsvis ca. 3.500 mog 1.300 m2 pr. lokalitet. Derudover skal der tinglyses servitut til beskyttelse af kablerne til strømforsyning fra nærmeste transformerstation.

Autotransformer ved Skørping Station

Umiddelbart nord for Skørping Station opføres en autotransformerstation. Autotransformeren etableres mellem jernbanen mod vest og et boligområde mod øst.

Der etableres adgangsvej fra privat fællesvej Herman Bangs Vej syd for autotransformerstationen.

Generelle bestemmelser

Arealer og ekspropriationer

Kørestrømsanlægget med master, køreledninger m.m. etableres primært på Banedanmarks egne arealer, hvorfor der som hovedregel ikke skal erhverves permanente arealer hertil. Der vil dog være enkelte steder, hvor der er behov for arealerhvervelse til placering af master, autotransformerstationer og forsyningsstationer.

Ombygning af de eksisterende broer, anlæg af nye broer, tilhørende vejanlæg, nedrivning af broer og sporsænkning medfører et større arealbehov, som følge af ændringer i længdeprofil og linjeføring, samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. Til eksempel skal selve brokonstruktionen stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidige eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Disse arealer eksproprieres midlertidigt.

Eldriftsservitut

Langs jernbanestrækningen pålægges naboarealer servitut om eldrift. Servitutten pålægges af hensyn til sikkerheden omkring kørestrømsanlæg og togenes uforstyrrede drift og pålægger restriktioner på bevoksning, bygninger og lignende.

Servitutten om eldrift forventes at få følgende ordlyd:

Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere end 3 meter på køreledningsanlægget målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. For at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 6 meter fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget, såfremt bevoksningen ikke er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

 

Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig helhedsvurdering udgøre en risiko for ved væltning eller nedfald at komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Dette er en skærpelse af de almindelige naboretlige bestemmelser vedrørende træer og beplantning, og for at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at fælde risikotræer.

 

Inden for de nedenfor nævnte afstande, målt vandret fra nærmeste elektrificerede spormidte, må følgende ikke findes på ejendommen:

Inden for 10 meter:

    a) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger.  
    b) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget.  
    c) Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 meter til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget.  
    d) Flagstænger.  
    e) Brønde til vandforsyning med stift pumperør.  
    f) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står.  
    g) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner.  
  Mellem 10 meter og 14 meter:

De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. d-g inkl.

Mellem 14 meter og 19 meter:

De genstande, der er nævnt ovenfor under pkt. f-g inkl.

Linjer svarende til afstandene 10, 14 og 19 meter fra spormidte er vist på arealplanerne.

Magnetfelter

Den strøm, der løber i køreledningsanlægget, skaber et magnetfelt omkring jernbanen. Magnetfeltet bliver hurtigt mindre, når man fjerner sig fra kilden. Langs jernbanen vil styrken af magnetfeltet variere afhængigt af strømstyrken, det trafikale mønster og kørestrømsanlæggets udformning.

Der er ingen lovgivning eller grænseværdier for magnetfelter, men Sundhedsstyrelsen anbefaler et forsigtighedsprincip, der bl.a. siger, at nye højspændingsanlæg ikke bør opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Banedanmark følger Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip på 0,4 µT (mikrotesla) som en årlig gennemsnitsværdi.

Såfremt det nye køreledningsanlæg etableres med samme teknologi som på de øvrige elektrificerede jernbanestrækninger, vil der på strækningen Mariagerfjord – Aalborg opstå et magnetfelt langs med jernbanen, som betyder, at nogle boliger vil være udsat for magnetfelter over 0,4 μT. Derfor er der udført særskilte magnetfeltsberegninger for nærliggende boliger, som viser magnetfeltets udbredelse på disse ejendomme.

Boliger, der berøres med et magnetfelt over 0,4 µT for beboelsesrum, pålægges servitut om magnetfelt. Det vurderes af Banedanmark med inddragelse af lodsejer, om der er mulighed for afværgeforanstaltning, således at der ikke vil være beboelsesrum påvirket af magnetfelt over 0,4 µT. Såfremt det ikke er muligt at finde passende afværgeforanstaltning, således at magnetfeltsservitut skal pålægges, tilbydes lodsejer at afstå ejendommen til Banedanmark.

Servitutten om magnetfelt forventes at få følgende ordlyd:

Ved ændring til elektrisk jernbanedrift på jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm vil der opstå et magnetfelt omkring de spændingsførende dele af køreledningsanlægget. Magnetfeltet omkring de enkelte dele aftager hurtigt med afstanden til anlægget.

I forhold til magnetfelter anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og de danske sundhedsmyndigheder, at der anvendes et forsigtighedsprincip, så det undgås, at beboelsesrum og børneinstitutioner udsættes for magnetfelter større end 0,4 µT (mikrotesla) i døgnmiddel over flere år.

Banedanmark har gennemført beregninger af magnetfeltets udbredelse. Magnetfeltet er beregnet som et døgnmiddel baseret på en række forudsætninger såsom spændingsforhold, togtyper, køreplaner, terrænforhold m.m. På baggrund af beregninger er der udpeget eventuelle eksisterende beboelsesrum og børneinstitutioner, som udsættes for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel.

I forbindelse med etablering af kørestrømsanlæg på jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm pålægges ejendomme med eksisterende beboelsesrum eller børneinstitutioner, som er udsat for et magnetfelt over 0,4 µT i døgnmiddel, servitut om magnetfelt som nævnt i §§ 1 – 2.

§ 1 Der er på ejendommen et magnetfelt på 0,4 µT i døgnmiddel. Ejendommens beboelsesrum er på tinglysningstidspunktet placeret inden for dette område. Magnetfeltets udbredelse er vist med skravering på vedlagte kortrids.

 

§ 2 Påtaleretten tilkommer Banedanmark.

Fremmede ledninger

Der er afholdt møder med ledningsejere og udarbejdet ledningsprotokoller.

De underskrevne ledningsprotokoller fremvises på ekspropriationsforretningen.

Støj og vibrationer i driftsfasen

I driftsfasen vil projektet ikke medføre ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, idet både støj- og vibrationsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end for dieseldrevne tog.

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanen. Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af bygværker i tilknytning til jernbanen.

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre anlægsarbejderne i 2018 – 2024. Arbejdet med opsætning af master og kørestrøm er planlagt til at blive gennemført i 2024 – 2025.

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over jernbanen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken eller kørsel via midlertidige anlagte vejanlæg (interimsveje). Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark, i samarbejde med kommune og busselskaber, planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

Støj

Under nedrivning af de eksisterende broer og anlæg af nye broer samt etablering af nyt vejanlæg over broerne kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af støj.

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

Ramning af spunsvægge og pæle til stabilisering af de nye broer.
Ramning af fundamenter til køreledningsmaster.
Nedbrydning og bygning af broer.
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne.

Anlægsarbejder vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2 – 3 dage.

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, så der foreligger dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

***************

Projektets indflydelse på ejendommene langs jernbanen blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Bro nr. 21132 – Bækkedalsvej

En repræsentant for en lodsejer ønskede oplyst, hvorfor broen ved Bækkedalsvej skal nedlægges, og ønskede i den forbindelse oplyst, hvorvidt broen i stedet kan ændres, forhøjes eller andet. Endvidere anførte lodsejerens repræsentant, at nedlæggelsen af broen vil medføre store tab for den berørte ejendom, hvortil det vil give driftsmæssige problemer, herunder ved skovarbejder.

En lodsejer påpegede, at han desuden har benyttet bro nr. 21132 til større transporter efter aftale med ejeren af de tilstødende arealer til jernbanen ved bro nr. 21132. Lodsejerens ejendom er beliggende ud mod kommunevejen Kirkevej. Kommunevejen Kirkevej føres i en tunnel (bro nr. 21130) under jernbanen med en lav frihøjde. Lodsejeren ønskede i stedet, at der i området blev etableret en krydsning af jernbanen med en bedre frihøjde.

Til dette oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at broen ikke har den fornødne frihøjde for den fremtidige togdrift på jernbanestrækningen, hvorfor anlægsmyndigheden foreslår den nedlagt. Anlægsmyndigheden påpegede desuden, at der skabes den fornødne vejadgang til det øvrige offentlige vejnet via tunnelen ved Bækkedalsvej (bro nr. 21134). Derudover påpegede anlægsmyndigheden, at broen i dag er skiltet med en vægtbegrænsning på 12 ton, således at brugen på nuværende tidspunkt er begrænset heraf.

Bro nr. x21137.01 – Klepholmvej

En lodsejer, som har bolig tæt ved broen ved Klepholmvej, bemærkede, at lodsejerne burde have været mere inddraget i processen op til forretningen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til ovenstående, at der forud for forretningen har været afholdt borgermøder for at oplyse lodsejerne om projektet, samt at lodsejerne tillige har mulighed for at fremlægge deres sag over for ekspropriationskommissionen ved denne besigtigelsesforretning.

En fremmødt lodsejer bemærkede, at den foreslåede bro ved Klepholmvej (bro nr. x21137.01) burde have været rykket nærmere den private fællesvej Vaseholm grundet Rebilds struktur.

Tab af beplantning og eldriftsservitut

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der findes en erstatningsmæssig praksis med hensyn til servituttens betydning for lodsejers ejendom. Til dette oplyste kommissarius, at servituttens betydning for de enkelte ejendomme altid vil være en individuel og konkret vurdering. Kommissarius oplyste endvidere, at erstatningsspørgsmålet vil blive behandlet under en senere ekspropriationsforretning, hvor servituttens betydning for de enkelte ejendomme vil kunne fastslås, såfremt projektet fremmes.

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt træerne på lodsejers ejendom skal fjernes ved servituttens pålæg. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at en forstfaglig vil undersøge, hvilke konkrete træer der skal fjernes, hvilket vil blive undersøgt frem mod en senere ekspropriationsforretning. Anlægsmyndigheden oplyste videre, at den berørte beplantning vil blive fjernet af anlægsmyndigheden, og at det således fremadrettet er ejers forpligtelse at holde beplantningen i overensstemmelse med den servitut, som pålægges ved ekspropriationsforretningen.

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt de af servitutten berørte lodsejere afstår deres arealer. Til dette besvarede kommissarius, at arealer ikke vil blive afstået, men alene blive pålagt en servitut, som begrænser lodsejernes råderet over arealerne af hensyn til den fremtidige elektrificering af banen.

Autotransformerstation i Skørping

En lodsejer, som har lægepraksis tæt ved en fremtidig placering af en autotransformerstation, ønskede oplyst, hvorvidt autotransformerstationen vil afgive støj.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at der i udbudsmaterialet fastsættes krav til støjgrænser fra autotransformerstationen.

En anden lodsejer påpegede det uhensigtsmæssige i den valgte placering til autotransformerstationen i forhold til lodsejers fremtidige anvendelse af ejendommen.

Magnetfelt

En lodsejer udtrykte bekymring over magnetfeltpåvirkningen for ejendommen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at Banedanmark følger Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip for beboelsesejendomme. Samtlige ejendomme på strækket er således blevet undersøgt for, om deres bolig påvirkes af magnetfelter over opmærksomhedsværdien. Anlægsmyndigheden har således forud for denne forretning direkte kontaktet de lodsejere, som har beboelse, hvor magnetfeltspåvirkninger overstiger opmærksomhedsværdien, hvorfor der ikke er grund til bekymring, såfremt man ikke er blevet kontaktet herom.

En lodsejer adspurgte anlægsmyndigheden, hvorfor der laves nye beregninger for så vidt angår de ejendomme, som først var blevet kontaktet af anlægsmyndigheden, idet de oprindelige beregninger fastslår, magnetfeltspåvirkningen af ejendommens bolig overskrider opmærksomhedsværdien.

Anlægsmyndighedens repræsentanter besvarede hertil, at der i visse tilfælde kan laves afværgeforanstaltninger på anlægget, hvilket kan medføre, at magnetfeltspåvirkningen på ejendommens bolig kan reduceres. Anlægsmyndigheden er netop nu ved at genberegne disse tal og vil kontakte de pågældende lodsejere, når disse tal er færdigudarbejdede.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Ekspropriationskommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående.

I forhold til den af anlægsmyndigheden foreslåede placering af autotransformerstationen noterede kommissionen sig under forretningen, at placeringen forekommer uhensigtsmæssig, idet ejendommens restareal, grundet de planlægningsmæssige forhold i området, vil få en ringe beskaffenhed og ringe fremadrettede anvendelsesmuligheder. Kommissionen skal anmode anlægsmyndigheden om at undersøge en alternativ placering af autotransformerstationen frem mod ekspropriationsforretningen, som muliggør en bedre udnyttelse af restejendommen.

For så vidt angår broen beliggende ved kommunevej Bækkedalsvej (bro nr. 21132) noterede kommissionen sig under forretningen, at der i dag foregår drifts- og skovningskørsel over broen fra ejendommen matr. nr. 1a Teglgård, Skørping m.fl. Kommissionen noterede sig ligeledes, at den nuværende private vej med allébeplantning, som fører op til ejendommens bygninger fra kommunevejen Bækkedalsvej, ikke skønnes at kunne betjene den fremtidige driftskørsel, som hidtil har været ført over broen. Kommissionen skal på baggrund af ovenstående anmode anlægsmyndigheden om at undersøge behovet for anden adgang til ejendommens arealer, som vil kunne betjene den fremadrettede driftsmæssige kørsel på ejendommen.

I relation til nedlæggelsen af den eksisterende bro (bro nr. 21137) ved den private fællesvej Vaseholm samt anlæg af den nye bro (bro nr. x21137.01) ved den private fællesvej Klepholmvej konstaterede kommissionen på baggrund af det fremlagte materiale, at der på nærværende tidspunkt foregår en parallel kommunal ekspropriation for så vidt angår anlægget af nye kommuneveje, idet en stor del af projektet vedrører anlæg af en kommunal vej, som skal føres sammen med den nye bro. Kommissionen finder ikke at have tilstrækkelig hjemmel til at træffe afgørelse om dette projekts fremme, idet projektet i dens nuværende form overvejende bærer præg af kommunal ekspropriation, der ikke umiddelbart har sammenhæng med nærværende statslige baneprojekt. Kommissionen skal på baggrund af ovenstående afvise den del af projektet, som vedrører nedlæggelse af eksisterende bro (bro nr. 21137) ved Vaseholm samt anlæg af ny bro (bro nr. x21137.01) ved Klepholmvej med tilhørende tilstødende vejanlæg.

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt.

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

Tekniske bestemmelser

St. 218.250 – 231.030

Jernbanen elektrificeres.

St. 221.865 – 221.940 v.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 10bx, 10cf og 10aæ Teglgård, Skørping til kørestrømsanlæg på jernbane matr. nr. 24a Teglgård, Skørping.

St. 221.865 – 221.940 v.s.

Sundhedsstyrelsens opmærksomhedsområde på 0,4 mikrotesla findes overskredet for så vidt angår magnetfeltspåvirkning for beboelsen på matr. nr. 10bx og 10aæ Teglgård, Skørping. Ejendommene 10bx og 10aæ Teglgård, Skørping kan overtages af Banedanmark.

St. 222.445 – 222.475 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 24f Teglgård, Skørping til autotransformerstation på jernbane matr. nr. 24a Teglgård, Skørping.

St. 225.330 (2)

Bækkedalsvej (bro nr. 21132).

Broen nedlægges.

St. 229.550

Gangbro ved Støvring Station (bro nr. 21143).

Gangbroen hæves.

St. 230.175 – 230.200 h.s.

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 10cr Støvring By, Buderup til jernbane matr. nr. 33 Støvring By, Buderup.

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Holger Hedegaard

Albert Vinther Krogh               Preben Jensen

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard