Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, besigtigelsesforretning den 22. april 2020

BESIGTIGELSE

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

ONSDAG DEN 22. APRIL 2020

Forretningen begynder kl. 10.00 på Skanderborg Fælled, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene i marken senere på dagen. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 25. marts 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. marts 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk