Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, besigtigelsesforretningen den 17. november 2020

 

 

 

 

 

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

ELEKTRIFICERING

SKANDERBORG – AARHUS

(Besigtigelsesforretningen den 17. november 2020)

11. hæfte

 

 

Tirsdag den 17. november 2020 kl. 10.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Hylkevej 122, Skanderborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Bent Braüner, Bryrup og Eva Pinnerup, Viborg, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Skanderborg Kommune mødte Herdis Jensen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Karsten Willeberg-Nielsen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Jørn H. Jacobsen og landinspektør Kirsten Friis-Christensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt. Ekspropriationskommissionen og anlægsmyndigheden var på mødet særligt opmærksomme på at iagttage de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19.

 

Der henvises til brev af 15. juli 2019 fra Transport- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen. I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

 

Formålet med elektrificeringen er, at den på sigt skal skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

 

Med elektrificering af Fredericia – Lindholm bliver det muligt at køre med eltog på strækningen mellem København og Lindholm Station. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

 

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer:

 

  • Forberedelse til etablering af køreledningsanlæg på strækningen med tilhørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.

 

  • Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlæggene. En del af de nuværende broer er for lave til det større fritrum, som en elektrificering kræver. Enten skal disse broer udskiftes med nye, hæves eller nedlægges, alternativt skal sporet sænkes.

           

  • Beskyttelse (immunisering) af de øvrige jernbanetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.

 

  • Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem jernbanetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

 

Forudsætninger

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen.

 

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 18. september 2015 til 30. oktober 2015. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 8. maj 2017 til 2. juli 2017. De 164 indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra oktober 2017.

 

Myndighedsgodkendelser

Elektrificeringsloven medfører ikke ændringer i andre miljølove, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven m.m.

 

I det omfang elektrificeringsprojektet berører forhold, der er omfattet af ovennævnte eller andre love, kan der således blive tale om, at der i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre elektrificeringsprojektet, skal søges dispensation fra disse regler. I den forbindelse vil det indgå i vurderingen, at elektrificeringen er en samfundsmæssigt begrundet opgave.

 

Myndigheder, der skal rettes ansøgninger til på strækningen Skanderborg – Aarhus, i Skanderborg Kommune er: Miljøstyrelsen, Skanderborg Kommune, Skanderborg Museum samt Fredningsnævnet.

 

Ved anlægsarbejde omkring broerne på strækningen vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer, jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående. På udvalgte broer ønsker Skanderborg Museum at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med dette projekt.

 

Modtagne myndighedstilladelser

 

Broer

 

Bro 20764 Båstrupvej

Skanderborg Kommune har, jf. vejlovens § 24, den 6. maj 2020 fremsendt bemærkninger til vejprojektet.

 

Der er den 6. maj 2020 modtaget samtykke fra Østjyllands Politi.

 

Skanderborg Kommune har den 7. juli og 6. august 2020 meddelt, at der ikke skal søges udledningstilladelse eller søges om dispensation, jf. miljøbeskyttelsesloven.

 

Miljøstyrelsen har den 31. juli 2019 givet tilladelse til ophævelse fra fredskovspligten i henhold til skovlovens § 6 på matr. nr. 21a Ustrup By, Hylke.

 

Skanderborg Kommune har den 29. august 2019 givet dispensation fra skovbyggelinjen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.

 

Tegningsnavn Mål
SA-23-75400-05-17 rev. C

 

Oversigtskort, Skanderborg Kommune 1:25.000
SA-23-77010-05-17 Besigtigelsesplan st. 77.010

Bro nr. 20764 – Båstrupvej

1:1.000

 

SA-23-77010-05-17-O Besigtigelsesplan st. 77.010

Bro nr. 20764 – Båstrupvej

1:1.000

 

 

 

Projektbeskrivelse

Elektrificeringsprojektet udføres i flere trin. Først udføres et projekt, der omfatter de forberedende arbejder, det vil sige udførelse af de anlæg, der dels skal etableres og dels skal fjernes for at muliggøre elektrificeringen. Dernæst udføres selve elektrificeringen, det vil sige, der etableres køreledningsanlæg i form af master og andet udstyr langs jernbanen, og samtidig etableres der autotransformere og forsyningsstationer, som skal føde anlægget med strøm.

 

Broer og tilstødende vejanlæg

Broerne på jernbanestrækningen skal enten hæves eller erstattes med nye broer for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene. Der kan også foretages sporsænkninger under broerne for at skabe den fornødne frihøjde.

 

Den 10. december 2019 blev der afholdt besigtigelsesforretning for jernbanestrækningen i Skanderborg Kommune. Fire broer blev udsat til en senere supplerende besigtigelsesforretning, hvoraf en bro behandles:

 

Bro nr. 20764 – Båstrupvej

Båstrupvej er en kommunevej i Hylke syd for Skanderborg.

 

Den eksisterende bro hæves ca. 45 cm. Vejen hæves tilsvarende, hvilket betyder, at vejramperne op mod broen hæves på en strækning på henholdsvis ca. 20 meter mod vest og ca. 50 meter mod øst. Den horisontale linjeføring ændres ikke. Krydset Hylkevej – Ustrupvej – Båstrupvej hæves og tilpasses rampen til broen.

 

Eksisterende trapper til matr. nr. 8v og 8az Ustrup By, Hylke nedlægges.

 

Hastighedsbegrænsning nedsættes til 30 km/t for dele af Båstrupvej, Hylkevej, Hylke Tværvej og Ustrupvej.

 

Generelle bestemmelser

 

Arealer og ekspropriationer

Ombygning af de eksisterende broer, anlæg af nye broer, tilhørende vejanlæg, nedrivning af broer og sporsænkning medfører et større arealbehov, som følge af ændringer i længdeprofil og linjeføring, samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. Til eksempel skal selve brokonstruktionen stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning.

 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidigt eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Disse arealer eksproprieres midlertidigt.

 

Fremmede ledninger

Der er afholdt møder med ledningsejere og udarbejdet tekniske ledningsprotokoller.

 

De underskrevne tekniske ledningsprotokoller for de aktuelle brosteder og transformerstationer/forsyningsstationer fremvises på besigtigelsesforretningen.

 

Støj og vibrationer i driftsfasen

I driftsfasen vil projektet ikke medføre ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, idet både støj- og vibrationsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end for dieseldrevne tog.

 

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.

 

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanen. Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af bygværker i tilknytning til jernbanen.

 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre anlægsarbejderne i 2020 – 2022. Arbejdet med opsætning af master og kørestrøm er planlagt til at blive gennemført i 2024 – 2025.

 

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

 

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

 

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

 

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over jernbanen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken eller kørsel via midlertidigt anlagte vejanlæg (interimsveje). Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark, i samarbejde med kommune og busselskaber, planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

 

Støj

Under nedrivning af de eksisterende broer og anlæg af nye broer samt etablering af nyt vejanlæg over broerne kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af støj.

 

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

 

Ramning af spunsvægge og pæle til stabilisering af broer og spor.
Ramning af fundamenter til køreledningsmaster.
Nedbrydning, bygning og hævning af broer.
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne.

 

Anlægsarbejder vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2 – 3 dage.

 

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

 

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, såfremt det skønnes nødvendigt i forhold til anlægsaktiviteten, således der kan foreligge dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

 

**********

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymring for lukningen af trappen ned til skovarealet på den østlige side af Båstrupvej (skovtrappen), da denne i dag betjener flere borgere, herunder motionister, hundeluftere og den lokale børnehave, som alle primært bor på den anden side af broen. De fremmødte lodsejere bemærkede hertil, at det vil skabe en farlig og uhensigtsmæssig trafik, idet gående vil blive henvist til at færdes på og krydse en vej med ringe oversigtsforhold, og at lukningen i øvrigt vil medføre en betydelig omvej til skovområdet.

 

Skanderborg Kommunes repræsentant bemærkede til ovenstående, at det pågældende vejstykke i projektet vil blive skiltet til 30 km/t ud fra en vurdering af, at oversigtsforholdene på vejen ikke er ideelle.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at politiet er rette myndighed for at vurdere projektets sikkerhedsmæssige aspekter, og at myndigheden har givet sin tilladelse på baggrund af det forelagte projekt.

 

En lodsejer bemærkede under forretningen, at denne i det forelagte projekt får en adgang lukket, hvorfra lodsejeren i dag modtager post og får afhentet affald fra renovationen. Lodsejeren ønskede hertil oplyst, hvorvidt denne vil skulle skifte adresse til Bukballevej, hvis adgangen fra Båstrupvej nedlægges. Kommissarius vejledte i denne forbindelse om, at sagsbehandlingen vedrørende et eventuelt adresseskifte er op til den stedlige kommune at håndtere.

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der bliver opsat belysning ved jernbanebroen i forbindelse med, at broen hæves. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at dette ikke er en del af nærværende projekt.

 

En fremmødt lodsejer foreslog at beskære beplantningen ved svinget på Båstrupvej for at skabe bedre oversigtsmuligheder.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken.

 

Efter besigtigelse i marken drøftede kommissionen det fremlagte projekt i lyset af sin besigtigelse og de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken.

 

Ekspropriationskommissionens beslutning

Ekspropriationskommissionen godkendte det fremlagte projekt med anmodning om, at anlægsmyndigheden i samarbejde med politiet undersøger mulighederne for at opretholde trappen på den østlige side af Båstrupvej (skovtrappen). Det er kommissionens vurdering, at opretholdelse af skovtrappen vil give en mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken over og ved jernbanebroen henset til det på forretningen oplyste om færdsel i området ved broen. Kommissionen skal anmode anlægsmyndigheden om at undersøge behovet for tilpasning af de indhentede myndighedstilladelser ved en sådan ændring i projektet frem mod den senere ekspropriationsforretning.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Tekniske bestemmelser

 

St. 77.010

Båstrupvej (bro nr. 20764).

Eksisterende bro hæves.

 

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 8az og 31b Ustrup By, Hylke til kommunevej Båstrupvej.

 

Trappe til matr. nr. 8v Ustrup By, Hylke nedlægges. Trappe til matr. nr. 8az Ustrup By, Hylke søges opretholdt og tilpasset hævet bro og skråning. Trappe til privat fællesvej Bukballevej tilpasses hævet vej. Del af eksisterende privat fællesvej sideflyttes på matr. nr. 8az Ustrup By, Hylke.

 

Der gives vejret for infrastrukturforvalteren på del af privat fællesvej Bukballevej på matr. nr. 8az Ustrup By, Hylke.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                             Niels Juel

Bent Braüner               Eva Pinnerup

/Mads Dalsgaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.Mads Dalsgaard