Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, besigtigelsesforretningen den 10. juni 2020

 

 

 

 

 

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ELEKTRIFICERING

HEDENSTED – HORSENS

(Besigtigelsesforretningen den 10. juni 2020)

9. hæfte

 

 

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 10.15 samledes kommissionen ud for ejendommen beliggende Lundgårdevej 16, Grumstrup, Hovedgård for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens for så vidt angår løbenummer B503.

 

Forretningen fortsatte kl. 10.45 samme sted og i samme anledning for så vidt angår løbenummer B506.

 

Forretningen fortsatte kl. 11.15 samme sted og i samme anledning for så vidt angår løbenumrene B505 og B507.

 

De gældende regler og forskrifter i forbindelse med Covid-19 situationen blev overholdt ved alle møder.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Søren Green, Kibæk og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Horsens Kommune mødte Claus Lundgaard Karlsen.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Karsten Willeberg-Nielsen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Jørn Halkjær Jacobsen, landinspektør Kirsten Friis-Christensen og jurist Birgitte Tøttrup Maddock.

 

Der henvises til brev af 15. juli 2019 fra Transport- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Kirsten Friis-Christensen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen. I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

 

Formålet med elektrificeringen er, at den på sigt skal skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

 

Med elektrificering af Fredericia – Lindholm bliver det muligt at køre med eltog på strækningen mellem København og Lindholm Station. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

 

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer:

 

Forberedelse til etablering af køreledningsanlæg på strækningen med tilhørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.
Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlæggene. En del af de nuværende broer er for lave til det større fritrum, som en elektrificering kræver. Enten skal disse broer udskiftes med nye, hæves eller nedlægges, alternativt skal sporet sænkes.
Beskyttelse (immunisering) af de øvrige jernbanetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.
Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem jernbanetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

Forudsætninger

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen.

 

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 18. september 2015 til 30. oktober 2015. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 8. maj 2017 til 2. juli 2017. De 164 indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra oktober 2017.

 

Myndighedsgodkendelser

Elektrificeringsloven medfører ikke ændringer i andre miljølove, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven m.m.

 

I det omfang elektrificeringsprojektet berører forhold, der er omfattet af ovennævnte eller andre love, kan der således blive tale om, at der i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre elektrificeringsprojektet, skal søges dispensation fra disse regler. I den forbindelse vil det indgå i vurderingen, at elektrificeringen er en samfundsmæssigt begrundet opgave.

 

Myndigheder, der skal rettes ansøgninger til på strækningen Hedensted – Horsens i Horsens Kommune, er: Miljøstyrelsen, Horsens Kommune, Horsens Museum samt Fredningsnævnet.

 

Ved anlægsarbejde omkring broerne på strækningen vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer, jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående. På udvalgte broer ønsker Horsens Museum at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med dette projekt.

 

Modtagne myndighedstilladelser

 

Broer

 

Bro nr. 20756 Grumstrupvej

Horsens Kommune har den 19. februar 2020 givet tilladelse til ændret overkørsel fra privat fællesvej til kommunevej Lundgårdevej.

 

Horsens Kommune har den 20. februar 2020 meddelt, at projektet ikke kræver tilladelse til nedsivning i forhold til miljøbeskyttelsesloven.

 

Horsens Kommune har den 27. januar 2020 givet to tilladelser til at gennembryde diger mellem matr. nr. 20g og 36a Grumstrup By, Vedslet samt matr. nr. 36a og 38 Grumstrup By, Vedslet.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Tegningsnavn Mål
SA-23-49400-05-17 rev. B Oversigtskort, Horsens Kommune 1:25.000

 

SA-23-73675-05-17 Besigtigelsesplan st. 73.675 – 74.700

Bro nr. 20756 – Grumstrupvej

 

1:4.000

 

SA-23-73675-05-17-O Besigtigelsesplan st. 73.675 – 74.700

Bro nr. 20756 – Grumstrupvej

 

1:4.000

 

 

Projektbeskrivelse

Elektrificeringsprojektet udføres i flere trin. Først udføres et projekt, der omfatter de forberedende arbejder, det vil sige udførelse af de anlæg, der dels skal etableres og dels skal fjernes for at muliggøre elektrificeringen. Dernæst udføres selve elektrificeringen, det vil sige, der etableres køreledningsanlæg i form af master og andet udstyr langs jernbanen, og samtidig etableres der autotransformere og forsyningsstationer, som skal føde anlægget med strøm.

 

Broer og tilstødende vejanlæg

Broerne på jernbanestrækningen skal enten hæves eller erstattes med nye broer for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene. Der kan også foretages sporsænkninger under broerne for at skabe den fornødne frihøjde.

 

Bro nr. 20756 – Grumstrupvej

Grumstrupvej er en privat fællesvej med grusbelægning, der krydser banen nord for Hovedgård.

 

Med henvisning til tidligere fremlagt besigtigelsesmateriale og kommissionens beslutning i protokollen fra besigtigelsesforretning afholdt den 9. oktober 2019 i Horsens Kommune har Banedanmark genovervejet løsningen for broen med den private fællesvej, Grumstrupvej. I den forbindelse har Banedanmark arbejdet med et forslag om nedlæggelse af broen og etablering af en ny privat fællesvej som vejadgang for ejendomme og arealer vest for jernbanen.

 

Der etableres derfor en ny privat fællesvej langs vestsiden af jernbanen fra broen over jernbanen og mod syd indtil eksisterende privat fællesvej med udkørsel til Lundgårdevej. Den nye private fællesvej udføres med 4 meter kørebane og 2 x 0,75 meter rabat samt tillæg for grøft. Den eksisterende private fællesvej opgraderes i nødvendigt omfang.

 

Generelle bestemmelser

 

Arealer og ekspropriationer

Ombygning af de eksisterende broer, anlæg af nye broer, tilhørende vejanlæg, nedrivning af broer og sporsænkning medfører et større arealbehov, som følge af ændringer i længdeprofil og linjeføring, samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. Til eksempel skal selve brokonstruktionen stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning.

 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidige eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Disse arealer eksproprieres midlertidigt.

 

Fremmede ledninger

Der er afholdt møder med ledningsejere og udarbejdet tekniske ledningsprotokoller.

 

De underskrevne tekniske ledningsprotokoller for de aktuelle brosteder og transformerstationer/forsyningsstationer fremvises på besigtigelsesforretningen.

 

Støj og vibrationer i driftsfasen

I driftsfasen vil projektet ikke medføre ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, idet både støj- og vibrationsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end for dieseldrevne tog.

 

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.

 

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanen. Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af bygværker i tilknytning til jernbanen.

 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre anlægsarbejderne i 2020 – 2022. Arbejdet med opsætning af master og kørestrøm er planlagt til at blive gennemført i 2024 – 2025.

 

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

 

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

 

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

 

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over jernbanen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken eller kørsel via midlertidige anlagte vejanlæg (interimsveje). Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark, i samarbejde med kommune og busselskaber, planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

 

Støj

Under nedrivning af de eksisterende broer og anlæg af nye broer samt etablering af nyt vejanlæg over broerne kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af støj.

 

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

 

Ramning af fundamenter til køreledningsmaster.
Nedbrydning, bygning og hævning af broer.
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne.

 

Anlægsarbejder vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2 – 3 dage.

 

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

 

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, såfremt det skønnes nødvendigt i forhold til anlægsaktiviteten, således der kan foreligge dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

 

***************

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter i fornødent omfang forholdene i marken, ligesom kommissionen kørte de anviste omveje igennem.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen i Grumstrup Forsamlingshus, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og de indledende møder.

 

På grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19, herunder forsamlingsforbuddet, blev berørte lodsejere bedt om – forud for forretningen – at oplyse, hvorvidt man ønskede et møde med kommissionen samt fremsende eventuelle bemærkninger til projektet. Forud for forretningen er der derfor fremsendt en række bemærkninger. Disse bemærkninger blev gentaget og uddybet på forretningen og indgik efterfølgende i kommissionens drøftelser.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Lodsejerne ønskede baggrunden for ændringen af projektet oplyst.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at de ved en besigtigelsesforretning alene skal fremlægge én løsning og ikke en bred palette af forslag. Nogle gange beder kommissionen anlægsmyndigheden om at undersøge forholdene nærmere, som sket ved den tidligere besigtigelsesforretning.

 

Anlægsmyndigheden har derfor undersøgt mulighederne for nye adgangsveje i området. I den forbindelse har man konstateret, at den nu fremlagte løsning er et bedre alternativ end det, man fremlagde ved den første besigtigelsesforretning. Det har vist sig muligt at etablere anden vejadgang end via broen, og det fremlagte forslag er den korteste strækning, hvor der skal etableres ny privat fællesvej. Det blev i den forbindelse også bemærket, at den eksisterende private fællesvej ligger langs banen, og at den ud for matr. nr. 68 Grumstrup By, Vedslet ligger på baneareal.

 

Det blev endvidere oplyst, at den nu fremlagte løsning vil koste ca. 1 – 1½ millioner kr., mens det tidligere fremlagte projekt med en ny bro ville koste ca. 13 millioner kr. Det nu fremlagte projekt er således ligeledes valgt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for at blive stavnsbundne med det fremlagte projekt – eller blive tvunget til at sælge med stort afslag i prisen.

 

Flere lodsejere udtrykte endvidere bekymring for den stejle skrænt ned mod banen, hvormed der er risiko for, at togtrafikken lammes, såfremt et stort køretøj vælter ned på banen. Ifølge lodsejerne er det sket før.

 

Endvidere stillede lodsejerne spørgsmålstegn ved den eksisterende private fællesvejs bredde, som de ikke mener er bred nok til landbrugskøretøjer, ligesom de er usikre på, om vejen kan bære den øgede tunge trafik.

 

Lodsejerne oplyste, at den anviste omvej ikke kan benyttes, da der er en række begrænsninger – herunder blandt andet højresving forbudt, hvis køretøjet er mere end 10 meter langt. Dette betyder ifølge lodsejerne, at de i praksis får en endnu længere omvej.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt anlægsmyndigheden har været i dialog med Horsens Kommune. Ifølge lodsejer foreligger der en aftale med kommunen om, at ingen broer skal nedlægges i Horsens Kommune, hvilket skulle være oplyst til lodsejer af borgmesteren. Ifølge lodsejer ønsker kommunen ikke yderligere trafik igennem Hovedgård. Lodsejeren ønskede endvidere oplyst, om anlægsmyndigheden har talt med kommunen om, hvorvidt de havde et alternativt projekt, som anlægsmidlerne kan anvendes på – når nu der spares penge ved det nye projekt.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at der har været afholdt møder med kommunen forud for projektet i 2013 og 2014, ligesom der løbende har været og er dialog med kommunen.

 

Det blev oplyst, at Banedanmark ejer broen, hvorfor Banedanmark ikke mener, at en eventuel besparelse skal tilfalde kommunen. Banedanmark kan ikke anvende en besparelse til at udføre kommunale projekter – en sådan besparelse tilfalder ikke kommunen, men projektet. Der er ikke en forpligtelse for anlægsmyndigheden til at indgå aftaler med kommunen.

 

Anlægsmyndigheden skal naturligvis sørge for, at de fornødne myndighedstilladelser foreligger. Endvidere skal anlægsmyndigheden sikre, at ingen ejendom efterlades uden vejadgang som følge af projektet.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om der er tale om ny lovhjemmel.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at projektet har hjemmel i elektrificeringsloven fra 2013. Anlægsmyndigheden har i en længere periode haft fokus på, hvad der kan rummes inden for anlægsloven, som er en rammelov. Anlægsmyndigheden vurderer konkret for hvert enkelt brosted og foretager en samlet vurdering. I dette tilfælde har Banedanmark foretaget en revurdering og fremlagt et nyt projekt i overensstemmelse med ekspropriationskommissionens beslutning på besigtigelsesforretningen den 9. oktober 2019.

 

Kommissarius oplyste endvidere, at det ligger kommissionen meget på sinde, at alle skal behandles ens, hvorfor der foretages en lighedsbetragtning og ses på proportionaliteten, når kommissionen skal vurdere og godkende et projekt.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om ekspropriationskommissionen er skyld i en forsinkelse af projektet, idet denne ikke godkendte det først fremlagte projekt.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at projektet ikke bliver forsinket.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, hvorfor det er fornødent at etablere en vej for at elektrificere jernbanen. Ifølge lodsejer har Højesteret i en sag udtalt, at der alene kan eksproprieres til elektriske anlæg.

 

Det blev hertil oplyst af anlægsmyndigheden, at der altid foretages en konkret vurdering. Endvidere blev det oplyst, at det er domstolene, som i sidste ende kan tage stilling til, hvordan anlægsmyndigheden har ageret, og om man er gået videre end lovens formål.

 

Kommissarius oplyste på forretningen, at erstatningsspørgsmål ikke behandles ved denne forretning. Adspurgt blev det oplyst, at kommissionen har mulighed for at tillægge ejer en skønsmæssigt fastsat godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand, hvor kommissionen ser på sagens karakter, omfang og kompleksitet.

 

Ekspropriationskommissionens beslutning

Kommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger indgående og besluttede at godkende det af Banedanmark fremlagte projekt med følgende bemærkninger:

 

Frem mod ekspropriationsforretningen anmodes anlægsmyndigheden om at arbejde videre med vejforløbet. Dermed vil omfanget af de ekspropriative indgreb først være kendt på en senere ekspropriationsforretning.

 

Anlægsmyndigheden anmodes ligeledes om at arbejde videre med placeringen af 1 – 2 vigelommer.

 

Kommissionen er bekymret for den eksisterende private fællesvejs beskaffenhed, bæreevne og bredde. Dette bedes undersøgt nærmere af anlægsmyndigheden.

 

Kommunens repræsentant henledte opmærksomheden på den udstedte tilladelse af 19. februar 2020 til ændret overkørsel, hvor der er opstillet en række betingelser, herunder blandt andet til oversigtsforholdene.

 

Anlægsmyndigheden anmodes endvidere om at afdække omvejskørslen frem mod ekspropriationsforretningen, således at den tunge trafik ikke ledes ud på veje, hvor det ikke er muligt at køre med disse køretøjer.

 

Kommissionen fastsatte herefter følgende:

 

Tekniske bestemmelser

 

St. 77.010

Grumstrupvej (bro nr. 20756).

Eksisterende bro nedlægges.

 

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 20g, 36a og 38 Grumstrup By, Vedslet til ny privat fællesvej.

 

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 20a Grumstrup By, Vedslet til jernbanen.

 

Eksisterende privat fællesvej Lundgårdevej på matr. nr. 38, 7g, 68, 7af og 74 Grum-strup By, Vedslet opgraderes i nødvendigt omfang.

 

Der tillægges vejret for matr. nr. 26a, 35a og 20g Grumstrup By, Vedslet ad eksisterende og ny privat fællesvej til kommunevejen Lundgårdevej.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Søren Green               Carl Otto Mastrup

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen