Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, besigtigelsesforretning den 17. november 2020

 

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

 

TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER 2020

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ud for ejendommen Hylkevej 122, 8660 Skanderborg, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil i fornødent omfang foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 20. oktober 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Skanderborg Kommune.

 

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 8. oktober 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk