Elektrificering af jernbanestrækningen Skanderborg – Aarhus, besigtigelsesforretningen den 22. april 2020

 

 

 

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

ELEKTRIFICERING

SKANDERBORG – AARHUS

(Besigtigelsesforretningen den 22. april 2020)

7. hæfte

 

 

Onsdag den 22. april 2020 kl. 10.00 samledes kommissionen ved jernbanebroen ved Fårbjergvej, Skanderborg for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 10.45 ved jernbanebroen ved Hylkevej, Skanderborg i samme anledning.

 

Endelig fortsatte forretningen samme dag kl. 12.15 ved jernbanebroen ved Bjertrupvej, Skanderborg i samme anledning.

 

På grund af den aktuelle situation med coronavirus ændredes mødested, mødetid og mødekreds i forhold til den offentliggjorte kundgørelse, således at de gældende regler og forskrifter i forbindelse med Covid-19 situationen blev overholdt ved alle møder, og således at der på intet tidspunkt var mere end 10 personer forsamlet.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Poul Berg, Løkken og Lasse Riisgaard, Brønderslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Skanderborg Kommune mødte Herdis Jensen. Herdis Jensen fratrådte inden kommissionens votering.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Karsten Willeberg-Nielsen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte assisterende projektleder Reyhaneh R. Hossini og landinspektør Kirsten Friis-Christensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 28. juni 2019 fra Transport- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen. I denne lov bemyndiges transportministeren til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på hel eller delvis elektrificering af statslige jernbanestrækninger.

 

Formålet med elektrificeringen er, at den på sigt skal skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljø og klima. Elektrificeringen giver nye muligheder for at anvende moderne eldrevet togmateriel. Elektrificering skal også bidrage til at nå målet om, at jernbanen på sigt skal gøres uafhængig af fossile brændstoffer.

 

Med elektrificering af Fredericia – Lindholm bliver det muligt at køre med eltog på strækningen mellem København og Lindholm Station. Det giver et markant løft til togbetjeningen og bedre muligheder for at tilrettelægge materielanvendelsen på en hensigtsmæssig måde.

 

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende elementer:

 

Forberedelse til etablering af køreledningsanlæg på strækningen med tilhørende strømforsyningsanlæg. Strømforsyningsanlæg omfatter koblere, nye fordelingsstationer og strømforsyning fra det offentlige højspændingsnet.

 

Etablering af det nødvendige profil for køreledningsanlæggene. En del af de nuværende broer er for lave til det større fritrum, som en elektrificering kræver. Enten skal disse broer udskiftes med nye, hæves eller nedlægges, alternativt skal sporet sænkes.

 

Beskyttelse (immunisering) af de øvrige jernbanetekniske installationer som sikrings-, fjernstyrings- og teleanlæg imod elektrisk støj genereret af elektriske tog. Immuniseringen er tidligere delvist gennemført, og projektet omfatter de resterende installationer.

 

Etablering af elektrisk udligning af jordpotentialet mellem jernbanetekniske anlæg og øvrige ledende genstande på strækninger og stationer.

 

Forudsætninger

Projektet er omfattet af lov nr. 609 af 12. juni 2013, lov om elektrificering af jernbanen.

 

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer. Den første offentlige høring var idéfasen og blev gennemført i perioden 18. september 2015 til 30. oktober 2015. De indkomne forslag er behandlet i et høringsnotat. Den anden offentlige høring løb fra den 8. maj 2017 til 2. juli 2017. De 164 indkomne høringssvar er behandlet i et høringsnotat fra oktober 2017.

 

Myndighedsgodkendelser

Elektrificeringsloven medfører ikke ændringer i andre miljølove, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven og miljøbeskyttelsesloven m.m.

 

I det omfang elektrificeringsprojektet berører forhold, der er omfattet af ovennævnte eller andre love, kan der således blive tale om, at der i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at gennemføre elektrificeringsprojektet, skal søges dispensation fra disse regler. I den forbindelse vil det indgå i vurderingen, at elektrificeringen er en samfundsmæssigt begrundet opgave.

 

Myndigheder, der skal rettes ansøgninger til på strækningen Skanderborg – Aarhus i Skanderborg Kommune, er: Miljøstyrelsen, Skanderborg Kommune, Skanderborg Museum samt Fredningsnævnet.

 

Ved anlægsarbejde omkring broerne på strækningen vil plan-, natur- og miljøforhold samt rekreative og kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der ansøgt om dispensationer, jf. gældende lovgivninger, som redegjort for i nedenstående. På udvalgte broer ønsker Skanderborg Museum at gennemføre arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med dette projekt.

 

Modtagne myndighedstilladelser

 

Broer

 

Bro 20770 Fårbjergvej

Skanderborg Kommune har den 27. september 2019 godkendt vejprojektet.

 

Der er den 24. september 2019 modtaget samtykke fra Østjyllands Politi.

 

Skanderborg Kommune har den 11. februar 2020 meddelt, at projektet ikke kræver tilladelse efter vandløbsloven eller udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

 

Fredningsnævnet har den 24. september 2019 meddelt dispensation i forhold til fredningerne Hylke Kirke 01506.01 og Hylke 04825.00.

 

Bro 20772 Hylkevej

Skanderborg Kommune har den 27. september 2019 godkendt vejprojektet og har den 14. februar 2020 givet tilladelse til flytning af markoverkørsel til matr. nr. 6q Hylke By, Hylke.

 

Der er den 24. september 2019 modtaget samtykke fra Østjyllands Politi.

 

Skanderborg Kommune har den 11. februar 2020 meddelt, at projektet ikke kræver tilladelse efter vandløbsloven eller udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

 

Skanderborg Kommune har den 14. februar 2020 meddelt tilladelse til flytning af overkørsel til matr. nr. 6q Hylke By, Hylke.

 

Fredningsnævnet har den 24. september 2019 meddelt dispensation i forhold til fredningerne Hylke Kirke 01506.01 og Hylke 04825.00.

 

Bro 20808 Bjertrupvej

Skanderborg Kommune har den 20. februar 2020 godkendt projektet.

 

Der er den 20. februar 2020 modtaget samtykke fra Østjyllands Politi.

 

Skanderborg Kommune har den 20. februar 2020 meddelt, at projektet ikke kræver tilladelse efter vandløbsloven eller udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

 

Miljøstyrelsen har den 25. juli 2019 givet tilladelse til ophævelse fra fredskovspligten på matr. nr. 58a og 58c Stilling, Skanderborg Jorder i henhold til skovlovens § 6.

 

Skanderborg Kommune har den 22. august 2019 givet dispensation for skovbyggelinjen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Tegningsnavn Mål
SA-23-75400-05-17 rev. B Oversigtskort, Skanderborg Kommune 1:25.000
SA-23-78050-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 78.050

Bro nr. 20771 – Fårbjergvej

1:1.000

 

SA-23-78050-05-17-O

 

Besigtigelsesplan st. 78.050

Bro nr. 20771 – Fårbjergvej

1:1.000

 

SA-23-78660-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 78.660

Bro nr. 20772 – Hylkevej

1:1.000

 

SA-23-78660-05-17-O

 

Besigtigelsesplan st. 78.660

Bro nr. 20772 – Hylkevej

1:1.000

 

SA-23-91200-05-17

 

Besigtigelsesplan st. 91.200

Bro nr. 20808 – Bjertrupvej

1:1.000

 

SA-23-91200-05-17-O

 

Besigtigelsesplan st. 91.200

Bro nr. 20808 – Bjertrupvej

1:1.000

 

 

 

Projektbeskrivelse

Elektrificeringsprojektet udføres i flere trin. Først udføres et projekt, der omfatter de forberedende arbejder, det vil sige udførelse af de anlæg, der dels skal etableres og dels skal fjernes for at muliggøre elektrificeringen. Dernæst udføres selve elektrificeringen, det vil sige, der etableres køreledningsanlæg i form af master og andet udstyr langs jernbanen, og samtidig etableres der autotransformere og forsyningsstationer, som skal føde anlægget med strøm.

 

Broer og tilstødende vejanlæg

Broerne på jernbanestrækningen skal enten hæves eller erstattes med nye broer for at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreledningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på togene. Der kan også foretages sporsænkninger under broerne for at skabe den fornødne frihøjde.

 

Den 10. december 2019 blev der afholdt besigtigelsesforretning for jernbanestrækningen i Skanderborg Kommune. Fire broer blev udsat til en senere supplerende besigtigelsesforretning, hvoraf de tre behandles:

 

Bro nr. 20770 – Fårbjergvej

Fårbjergvej er en kommunevej ved Hylke syd for Skanderborg.

 

Den eksisterende bro erstattes af en ny bro (bro nr. 20771) ca. 10 meter nordvest for den eksisterende bro. Den nye bro hæves ca. 1,6 meter i forhold til eksisterende bro. Den eksisterende horisontale vejgeometri i vejoverføringen ændres for at skabe bedre oversigt. Kørebanebredden udvides fra 3,5 meter til 5,5 meter og suppleres med 0,5 meter kantforstærkning i grus på begge sider af vejen, hvortil rabatten udvides med 1,0 meter autoværnstillæg bag nyt autoværn. Afstanden mellem autoværn på broen øges fra eksisterende 5,0 meter til 7,5 meter. Ramperne op mod broen hæves over en strækning på henholdsvis ca. 50 meter mod sydvest og ca. 90 meter mod nordøst. Eksisterende parkeringsplads på matr. nr. 5m Hylke By, Hylke reguleres.

 

Broen ligger i landzone med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Fremtidig vil der dog blive skiltet med en tilrådelig hastighed på 40 km/t.

 

Bro nr. 20772 – Hylkevej

Kommunevejen Hylkevej krydser jernbanen mellem Hylke og Skanderborg.

 

Den eksisterende bro erstattes af en ny bro samme sted. Den nye bro hæves ca. 2,3 meter i forhold til eksisterende bro. Den eksisterende horisontale vejgeometri fastholdes overordnet. Eksisterende kørebane varierer i bredden fra ca. 4,1 – 4,5 meter og udvides fremtidigt til en kontinuerlig bredde på 4,5 meter og suppleres med 0,5 meter kantforstærkning i grus på begge sider af vejen, hvortil rabatten udvides med 1,0 meter autoværnstillæg bag nyt autoværn. Afstanden mellem autoværn på broen øges fra eksisterende 4,7 meter til 6,5 meter. Ramperne op mod broen hæves over en strækning på henholdsvis ca. 100 meter mod syd og ca. 270 meter mod nord. Hældningen på vejrampen i den nordøstlige side af broen bevares som eksisterende forhold på 70 ‰ af hensyn til nabo-arealer og Hylkefredningen.

 

En indkørsel og to markoverkørsler flyttes af hensyn til oversigtsforholdene på den nye bro og vej.

 

Broen ligger i landzone med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Fremtidig vil der dog blive skiltet med en tilrådelig hastighed på 30 km/t.

 

Bro nr. 20808 – Bjertrupvej

Kommunevejen Bjertrupvej krydser jernbanen i den nordlige del af Stilling by.

 

Eksisterende vejbro erstattes af en ny stibro i stål på samme sted. Den horisontale linjeføring bevares, mens den vertikale linjeføring hæves. Broen gøres længere, og hældningerne i enderne af broen bliver henholdsvis 50 og 70 ‰. Stien udføres med en 3,0 meter kørebane og to rabatter på 0,3 meter.

 

Den eksisterende vejadgang over broen for ejendommene matr. nr. 4at og 5a Stilling, Skanderborg Jorder nedlægges. Kommunevej Bjertrupvej nedlægges og erstattes med en privat fællessti. Der etableres ny privat vej mellem kommunevej Niels Bohrs Vej og nedlagt kommunevej Bjertrupvej over matr. nr. 4by Stilling, Skanderborg Jorder til matr. nr. 4at Stilling, Skanderborg Jorder. Adgangsvejen etableres i græsarmeringssten med en kørebane på 4,0 meter og to rabatter på 0,75 meter plus grøft. Eksisterende udkørsel til Niels Bohrs Vej fra matr. nr. 5a Stilling, Skanderborg Jorder tilsluttes ny privat vej på matr. nr. 4by Stilling, Skanderborg Jorder.

 

Syd for broen, nordvest for indkørslen til Damagervej, placeres en stibom for at standse vejtrafik fra Århusvej. Nord for broen kobles ny privat fællessti sammen med eksisterende offentlig sti ca. 100 meter nord for broen.

 

Generelle bestemmelser

 

Arealer og ekspropriationer

Ombygning af de eksisterende broer, anlæg af nye broer, tilhørende vejanlæg, nedrivning af broer og sporsænkning medfører et større arealbehov som følge af ændringer i længdeprofil og linjeføring samt ændringer af tilsluttende veje og adgangsveje. Til disse arbejder skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation. Til eksempel skal selve brokonstruktionen stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning.

 

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægsperioden. Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidigt eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere. Disse arealer eksproprieres midlertidigt.

 

Fremmede ledninger

Der er afholdt møder med ledningsejere og udarbejdet tekniske ledningsprotokoller.

 

De underskrevne tekniske ledningsprotokoller for de aktuelle brosteder og transformerstationer/forsyningsstationer fremvises på besigtigelsesforretningen.

 

Støj og vibrationer i driftsfasen

I driftsfasen vil projektet ikke medføre ændringer af støj- og vibrationsforholdene i forhold til dagens situation, idet både støj- og vibrationsniveauet for eldrevne tog ikke er højere end for dieseldrevne tog.

 

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.

 

Vedligeholdelse

Banedanmark varetager fremtidig drift og vedligeholdelse af jernbanen. Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af bygværker i tilknytning til jernbanen.

 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Anlægsfasen

Banedanmark forventer at gennemføre anlægsarbejderne i 2020 – 2022. Arbejdet med opsætning af master og kørestrøm er planlagt til at blive gennemført i 2024 – 2025.

 

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med spærring af sporene.

 

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle ændringer og eventuelle forsinkelser i forhold til togdriften.

 

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvormed togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.

 

Vejtrafikken

I de perioder, hvor en bro nedrives, og indtil en ny forbindelse over jernbanen er etableret, vil der blive tale om omvejskørsel for vejtrafikken eller kørsel via midlertidige anlagte vejanlæg (interimsveje). Med hensyn til kollektiv trafik vil Banedanmark, i samarbejde med kommune og busselskaber, planlægge omvejskørsel, flytning af stoppesteder m.m.

 

Støj

Under nedrivning af de eksisterende broer og anlæg af nye broer samt etablering af nyt vejanlæg over broerne kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af støj.

 

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

 

Ramning af spunsvægge og pæle til stabilisering af broer og spor.
Ramning af fundamenter til køreledningsmaster.
Nedbrydning, bygning og hævning af broer.
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring brostederne.

 

Anlægsarbejder vil primært finde sted i dagtimerne, men det kan ikke undgås, at der ind imellem også vil forekomme støjende aktiviteter i aften- og nattetimerne. Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med etablering af fundamenter til køreledningsmaster, opsætning af køreledningsanlæg og spunsning ved broarbejder. Opsætning af køreledningsanlægget vurderes at berøre den enkelte bolig i 2 – 3 dage.

 

 

Vibrationer

Under nedrivning af eksisterende broer, anlæg af nye broer samt etablering af køreledningsanlæg kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer. Ved særligt vibrationsbelastende anlægsarbejder i kort afstand til omkringliggende ejendomme vil der blive foretaget løbende overvågning af vibrationsniveauet.

 

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, såfremt det skønnes nødvendigt i forhold til anlægsaktiviteten, således der kan foreligge dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

 

***************

 

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt de røde streger på det fremlagte kortmateriale var et udtryk for, at der skal ske afståelse af lodsejers areal. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at de røde streger markerer, hvor på ejendommen der skal tinglyses servitut om eldrift, hvorfor der ikke sker afståelse i denne forbindelse.

 

En lodsejer udtrykte bekymring for, at projektet vil medføre, at der vil ske tab af p-pladser ved Hylke Kirke. Tilsvarende forespurgte en lodsejer om, hvorvidt de eksisterende parkeringsmuligheder langs kirkemuren kan opretholdes ved forlægning af vejen. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at det vil blive undersøgt frem mod den senere ekspropriationsforretning, hvorvidt der kan anlægges nye p-pladser langs ejendommene.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for eventuelle revneskader på ejendommenes bygninger i forbindelse med, at anlægsarbejdet pågår. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der vil blive taget billeder af de pågældende ejendomme, forinden arbejdet igangsættes, hvortil der vil blive opsat rystelsesmålere op ved ejendommene, hvis dette vurderes nødvendigt.

 

En lodsejer oplyste under forretningen, at der er mosebund på ejendommen, hvilket kan medføre problemer for anlægsarbejdet. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der forud for anlægsarbejdet foretages jordbundsundersøgelse, og at oplysningen om ejendommens mosebund vil blive videregivet til entreprenøren.

 

En lodsejer anførte, at etableringen af den nye private vej ved nedlæggelse af Bjertrupvej findes at være overflødig. Skanderborg Kommunes repræsentant oplyste til dette, at kommunen er interesseret i anlæg af denne vej, hvilket blandt andet begrundes i områdets fremadrettede anvendelse, hvortil der skal være behørig fremkomstmuligheder.

 

En lodsejer bemærkede, at denne på nuværende tidspunkt har to indkørselsmuligheder på ejendommen, matr. nr. 5a Stilling, Skanderborg Jorder, og ønsker at beholde begge disse. Samme ejer bemærkede endvidere, at denne ønsker at beholde sin nuværende adresse på Bjertrupvej, idet anlægget af den nye vej muligvis vil medføre et adresse skifte på ejendommen. Kommissarius vejledte i denne forbindelse om, at ekspropriationskommissionen har kompetence til at vurdere, hvorvidt det forelagte projekt kan godkendes for nærværende. Sagsbehandling vedrørende adresseskift med videre er for den stedlige kommune at håndtere.

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der i forbindelse med, at Bjertrupvej fremadrettet skal fungere som fællessti og ikke længere kommunevej, bliver skiltet om blind vej for blandt andet tungere trafik, så disse ikke kører forgæves ad denne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der forventes at blive sat skiltning op. Anlægsmyndigheden oplyste desuden, at der syd for broen nordvest for indkørslen til Damagervej placeres en stibom for at standse vejtrafik fra Århusvej.

 

En lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt der påtænkes at blive opstillet en autotransformerstation i nærheden af Bjertrupvej. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at der ikke vil blive opstillet en autotransformerstation omkring Bjertrupvej. Det blev hertil bemærket, at der vil blive opstillet en autotransformerstation ved Hylke.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Tekniske bestemmelser

 

St. 78.050

Fårbjergvej (bro nr. 20770).

Eksisterende bro nedlægges og erstattes med en ny bro (bro nr. 20771) 10 meter mod nordvest, der hæves.

 

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 5a, 5p og 28 Hylke By, Hylke til kommunevej Fårbjergvej.

 

Parkeringsplads på matr. nr. 5m Hylke By, Hylke tilpasses nyt vejforløb for Fårbjergvej.

 

Der etableres ca. 45 meter støttemur på vejareal mod matr. nr. 28 Hylke By, Hylke.

 

St. 78.660

Hylkevej (bro nr. 20772).

Eksisterende bro nedlægges og erstattes med en ny bro, der hæves.

 

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 8a, 8r, 7c, 6c, 6k, 6q, 6n og 6a Hylke By, Hylke til kommunevej Hylkevej.

 

Indkørsel til matr. nr. 21 Hylke By, Hylke reguleres. Der eksproprieres areal fra matr. nr. 6a og 7a Hylke By, Hylke til sammenlægning med matr. nr. 21 Hylke By, Hylke.

 

Del af vejareal fra kommunevej Hylkevej, litra ”c” Hylke By, Hylke overføres til matr. nr. 6q Hylke By, Hylke.

 

Eksisterende overkørsel til matr. nr. 6q Hylke By, Hylke nedlægges, og der etableres en ny overkørsel til kommunevejen Hylkevej.

 

Overkørsel til matr. nr. 7c Hylke By, Hylke flyttes 30 meter mod syd. Nedkørselsrampe anlægges.

 

Privat fællesvej på matr. nr. 6n Hylke By, Hylke reguleres til ombygget kommunevej Hylkevej.

 

St. 78.700 – 78.765

Ejendommen matr. nr. 21 Hylke By, Hylke pålægges servitut om magnetfelt.

 

St. 91.200

Bjertrupvej (bro nr. 20808).

Broen nedlægges og erstattes af en ny stibro.

 

Del af kommunevejen Bjertrupvej nordvest for broen over jernbanen nedlægges. Arealet overgår til ejendommen matr. nr. 4at Stilling, Skanderborg Jorder, og der udlægges privat fællessti på det tidligere vejareal. To vejadgange (overkørsler til vej) til kommunevejen Bjertrupvej fra matr. nr. 5a Stilling, Skanderborg Jorder ændres til overkørsel til sti.

 

Der anlægges ny privat vej på matr. nr. 4by Stilling, Skanderborg Jorder fra Niels Bohrs Vej til nedlagt Bjertrupvej som adgang til ejendommen matr. nr. 4at Stilling, Skanderborg Jorder.

 

Eksisterende privat vej i det nordvestlige hjørne af matr. nr. 5a Stilling, Skanderborg Jorder til Niels Bohrs Vej tilsluttes ny privat vej på matr. nr. 4by Stilling, Skanderborg Jorder. Der udlægges privat fællesvej på indkørselsareal på matr. nr. 4by Stilling, Skanderborg Jorder med vejret for matr. nr. 4at og 5a Stilling, Skanderborg Jorder.

 

Der eksproprieres areal fra matr. nr. 58a og 58c Stilling, Skanderborg Jorder til kommunevej Bjertrupvej.

 

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Niels Juel

Poul Berg               Lasse Riisgaard

/Mads Dalsgaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard