Etablering af 400 kV højspændingsforbindelse Kassø – Tjele, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 23. november 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på etablering af en 400 kV højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

FREDAG DEN 23. NOVEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Bevtoftvej 32, Tirslund, Bevtoft og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 53.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og eventuelle brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og den berørte lodsejer vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejeren om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 26. oktober 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Tønder Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 17. oktober 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk