Udbygning af Flyvestation Skrydstrup

Folketinget har ved lov nr. 881 af 16. juni 2020 vedtaget reglerne for udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup. Det er herefter blevet nærmere bestemt ved bekendtgørelse nr. 939 af 22. juni 2020 om kompensation for støjgener fra Flyvestation Skrydstrup, hvilke muligheder man som lodsejer har til blandt andet at få sin bolig frivilligt opkøbt.

Kommissariatet har på denne side samlet lidt praktisk information, hvor De kan læse om, hvordan processen vil være, såfremt De ønsker Deres ejendom frivilligt opkøbt. Nederst på siden vil De endvidere kunne finde ofte stillede spørgsmål og svarene hertil.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland har udelukkende mulighed for at behandle sager, der vedrører frivilligt opkøb af ejendomme.

Ønsker De at af gøre brug af ovennævnte mulighed skal sagen først behandles hos Forsvarets Ejendomsstyrelse, som vil beslutte, hvorvidt De er omfattet af bekendtgørelsens kompensationsordning. De skal af denne grund som det allerførste sende Deres anmodning til Forsvarets Ejendomsstyrelse, som herefter vil forestå sagens videre behandling. De kan kontakte Forsvarets Ejendomsstyrelse på telefonnummer 72 81 30 00 eller på mail fes@mil.dk. De kan læse mere om Forsvarets Ejendomsstyrelse og kompensationsordningerne ved at klikke her.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at benytte mig af muligheden for at få min ejendom opkøbt efter kompensationsbekendtgørelsen?
Anmodningen om opkøb skal rettes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der foretager vurderingen af, om den pågældende bolig er omfattet af opkøbsordningen. Herefter videregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sagen til kommissariatet, hvorefter kommissariatet kvitterer for modtagelsen af sagen. Fremtidig korrespondance i sagen sker herefter med kommissariatet.

 

Hvor hurtigt kan jeg forvente, at min ejendom bliver opkøbt?
Det er ikke muligt at give en fast tidstermin for overtagelse af de enkelte ejendomme. Så snart Forsvarets ejendomsstyrelse har godkendt overtagelsen og overdraget sagen til Kommissariatet, går sagsbehandlingen i gang. Forud for ejendommens overtagelse skal der ske udarbejdelse af materiale, der ligger til grund for kommissionens arbejde, ligesom der med en lovbestemt frist skal ske kundgørelse af forretningen. Endelig skal sagen planlægges inden for kommissionens øvrige program. Man må således påregne, at der kan gå et vist tidsrum forud for overtagelse af ejendommen. Der tages i videst muligt omfang hensyn til særlige forhold eller ønsker.

 

Hvor længe har jeg til at fremsætte min anmodning om opkøb?
Anmodningen om opkøb skal fremsættes over for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden den 1. juni 2030.

 

Hvem møder på overtagelsesforretningen?
På forretningen møder kommissionens 5 medlemmer, den ledende landinspektør, kommissionens juridiske sekretær, en eventuel kommunal repræsentant samt en eller flere repræsentanter fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Derudover kan kommissionen indkalde en særlig sagkyndig til at bistå kommissionen, såfremt det skønnes nødvendigt.

 

Hvad er kommissionsmedlemmernes baggrund?
To af kommissionsmedlemmerne i den nuværende sammensatte kommission har tidligere været selvstændige landmænd og har haft en politisk karriere. Et af kommissionsmedlemmerne har en baggrund som bankmand og har solgt landbrugsejendomme gennem 20 år, mens et kommissionsmedlem er tidligere tømrermester og vurderingsmand for 2 kommuner. Fælles for alle kommissionsmedlemmerne er, at de har stor erfaring med at prisfastsætte ejendomme og har været tilknyttet ekspropriationskommissionen i lang tid.

 

Hvordan udregner kommissionen prisen for ejendommen?
Kommissionen giver prisen i handel og vandel (dagens pris) og vurderer ejendommen med den stand, beliggenhed og karakter, som ejendommen har på overtagelsestidspunktet. Det indgår i den forbindelse i kommissionens vurdering, at området er i nær afstand til Vojens Lufthavn og Flyvestation Skrydstrup. Det indgår dog ikke i kommissionens vurdering, at der fremover flyves med F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

 

Beskattes erstatningsbeløbet?
Kommissariatet henviser til, at interesserede lodsejere tager kontakt til skattemyndighederne eller revisor for svar på dette spørgsmål.

 

Hvad er tidshorisonten for overtagelse, når forretningen har været afholdt?
Overtagelsesdatoen aftales på forretningen og vil typisk kunne aftales op til 3-4 måneder frem i tiden, medmindre der er særlige forhold, der gør sig gældende. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil i videst muligt omfang være fleksible, og der vil oftest være mulighed for at tilbyde, at den tidligere ejer kan bo til leje i en begrænset periode. For hver ejendom der overtages, vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse konkret vurdere, om ejendommen fortsat kan bestå som en beboelsesejendom.

 

Må jeg anmode om opkøb inden F-35 flyene kommer til Flyvestation Skrydstrup, for så at anmode igen, når F-35 flyene er i luften?
Efter kompensationsbekendtgørelsen er der ret til at anmode om opkøb ad to omgange for hver ejendom, men som lodsejer bør man nøje overveje dette, og man bør også være opmærksom på, at huspriserne i området kan ændre sig af forskellige årsager.

 

Er den erstatning, som kommissionen tilbyder på forretningen, til forhandling?
Kommissionen bruger meget tid på at forberede sig på overtagelsen, og på at sætte sig ind i den enkelte ejendom på overtagelsesforretningen med henblik på, at det erstatningstilbud der forelægges indeholder alle de præmisser og forhold, som er relevant i forhold til prissætningen af ejendommen. Lodsejeren er imidlertid velkommen til at gøre opmærksom på forhold, som denne ikke mener er indgået i vurderingen eller som ikke er tillagt tilstrækkelig betydning, hvorefter kommissionen vil vurdere om erstatningstilbuddet skal revideres.

 

Modtager jeg et kompensationsbeløb for mine flytteomkostninger?
Kommissionen kan udrede et skønsmæssigt fastsat beløb til godtgørelse af lodsejerens udgifter til fraflytning af ejendommen.

 

Kan jeg få tilskud til mine udgifter til en rådgiver, der bistår i forbindelse med opkøbet?
Kommissionen kan tildele lodsejer en godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand efter kommissionens skøn, hvor sagens omfang, kompleksitet og karakter tillægges vægt. Det skal understreges, at der ikke tildeles godtgørelse efter regning. Det er ikke en forudsætning for en korrekt behandling, at lodsejer har hyret en sagkyndig, og det er helt sædvanligt i mange sager, at der ikke deltager sagkyndige. Det er således op til lodsejer selv at vurdere sit behov herfor.

 

Er det en god idé at få en uvildig vurdering af sin ejendom inden kommissionens forretning?
Kommissionen skal vurdere ejendommen ligesom en anden fornuftig køber og er ikke bundet af en uvildig vurdering af ejendommen. Således vil kommissionen have fokus på korrekt salgspris og ikke på eventuelt valg af udbudspris. Offentlige vurderinger og kreditforeningsvurderinger er heller ikke en del af kommissionens sagsbehandling, og sådanne vurderinger er kommissionen ej heller bundet af.

 

Skal der udarbejdes tilstandsrapport mv. som i en almindelig ejendomshandel?
Nej. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sørger for at oplyse sagen over for kommissionen og afholder alle udgifter i denne forbindelse.

 

Er der mulighed for at tage imod engangsbeløbet på 140.000 kr. (rød zone) for derefter at anmode om opkøb?
Der henvises til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Hvis man anmoder om udbetaling af engangsbeløbet og efterfølgende anmoder om opkøb, kan det imidlertid oplyses, at engangsbeløbet fratrækkes i kommissionens erstatningstilbud.

 

Har jeg en betænkningstid på op til 10 år, når jeg får et overtagelsestilbud?
Nej. I forbindelse med afholdelsen af en opkøbsforretning vil kommissionen komme med et overtagelsestilbud, som ejer og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan vælge at acceptere. En eller begge parter kan også udbede sig betænkningstid, hvorefter man får tilsendt overtagelsestilbuddet skriftligt til overvejelse i op til 4 uger. Ejer vil løbende blive vejledt om tidsfrister, klagemulighed mv.

 

Hvad skal der ske med de opkøbte ejendomme?
Der henvises til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det kan imidlertid oplyses, at det ingen betydning har for kommissionens erstatningsfastsættelse, om de enkelte ejendomme skal videresælges eller rives ned.

 

Skal jeg foretage mig noget i forhold til en eventuel forpagter?
I forbindelse med udarbejdelse af materiale til en opkøbsforretning, skal det oplyses, såfremt der er en forpagter på arealet. Der vil i forbindelse med forretningen blive gjort op med forpagteren i det omfang forpagteren ikke fortsætter forpagtningen.

 

Udbetales erstatningen til min Nem-konto?
I forbindelse med erstatningens udbetaling skal der fremsendes fornøden udbetalingsdokumentation, herunder skal en bank eller lignende blandt andet indestå for indfrielse af både tinglyst og utinglyst gæld i ejendommen. Erstatningen vil blive udbetalt til banken, som sørger for at eventuelle panthavere bliver indfriet. Ejer vil blive vejledt nærmere i forbindelse med erstatningens udbetaling.

 

Hvor stor indflydelse har lokale politikere?
Der vil blive inviteret en kommunal repræsentant til at deltage ved opkøbsforretningen. Der kan være kommunale interesser, som kunne være gode for kommissionen at være bekendt med. Den kommunale repræsentant har ingen stemmeret i kommissionen.

 

Kan jeg klage over kommissionens prisfastsættelse af min ejendom?
Hvis du ønsker din ejendom overtaget, men ikke er enig i erstatningsbeløbet, kan erstatningsfastsættelsen påklages til taksationskommissionen, der ligesom ekspropriationskommissionen er en uafhængig instans, som skal prisfastsætte ejendommens værdi i handel og vandel.

 

Skal kommissionen besigtige de enkelte ejendomme mere end én gang?
Det klare udgangspunkt er, at kommissionen alene besigtiger de enkelte ejendomme én gang.

 

Er kommissionen begrænset af et budget i forbindelse med opkøbsordningen?
Det er kommissionens opgave, at udregne prisen for de enkelte ejendomme i handel og vandel, og kommissionens er ikke i den forbindelse bundet af et budget.

 

 

 

Opdateret den 14. august 2020