Forbedring af en overkørsel på banestrækningen Skanderborg – Silkeborg, ekspropriationsforretning den 12. april 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på forbedring af en overkørsel på jernbanestrækningen fra Skanderborg til Silkeborg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 12. APRIL 2012

Forretningen begynder kl. 13.00 ved overkørsel 44, hvor kommunevej Kildevej krydser jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3 og 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Hvis forhandlingerne ikke afsluttes på stedet, vil de fortsætte et andet sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 15. marts 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk