Gasledning Frøslev – Egtved, besigtigelsesforretningen den 1. marts 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

GASLEDNING FRØSLEV – EGTVED

(Besigtigelsesforretningen den 1. marts 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 8.30 og kl. 13.30 samledes kommissionen på Hotel Europa, Aabenraa for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af EN ny gasledning fra Frøslev til Egtved.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, samt Peter M. Bojsen, Rødding, og Jens Ole Juhler, Fredericia, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Aabenraa Kommune mødte Hans Harald Hansen og Niels Juelsgaard. Tønder Kommune var ikke repræsenteret.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kristian Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk: projektleder Nina Vendelboe, Jørn Hougaard Sørensen, ingeniør Knud Wieding Møller, COWI, landinspektør Mads Sanddal Jeppesen, COWI og landinspektør Morten Lundsgaard, COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Energistyrelsen har på baggrund af en arbejdsgruppes arbejde anbefalet, at den nuværende gastransmissionsledning fra Tyskland (Ellund) til Egtved dubleres. En dublering vil sikre gasforsyningen og tilmed øge forsyningssikkerheden for det danske og svenske gasmarked i takt med at gasproduktionen i Nordsøen aftager de kommende år.

 

Lovgrundlag

Udbygningen af det danske gastransmissionssystem på strækningen Ellund – Egtved er godkendt af Klima- og Energiministeriet i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3, i Lov om Energinet.dk.

 

Godkendelse af udbygning af gastransmissionssystemet er givet 29. januar 2010.

 

Supplerende godkendelse af udbygning af gastransmissionssystemet givet 17. maj 2010.

 

Klima- og Energiministeriets godkendelse medfører ikke fritagelse for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

 

Myndighedsgodkendelser

Den 13. december 2010 har Miljøcenter Odense givet VVM tilladelse til udbygning af naturgassystemet i Syd og Sønderjylland (Ellund – Egtved) og vedtaget kommuneplantillæg for Aabenraa og Tønder kommuner.

 

 

 

Energistyrelsen har i breve af 9. december 2010 til Energinet.dk og af 17. december 2010 til Transportministeriet meddelt tilladelse til iværksættelse af ekspropriation.

 

Den 3. januar 2011 har Transportministeriet meddelt bemyndigelse til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

 

Der vil i forbindelse med den videre planlægning og udførelse af anlægsarbejdet blive indhentet tilladelser efter anden lovgivning til konkrete arbejder, herunder:

  • Naturbeskyttelsesloven: Arbejde ved beskyttede naturtyper og krydsning af vandløb
  • Museumsloven: Gennembrydning af diger
  • Skovloven: Arbejde i fredskov
  • Vejlovene: Krydsning af offentlige veje
  • Jernbaneloven: Krydsning af jernbaner
  • Vandløbsloven: Afbrydelse og omlægning af vandløb

 

Ansøgning om dispensation fra museumsloven og naturbeskyttelsesloven til anlægsarbejder er indgivet til Aabenraa Kommune og Tønder Kommune den 25. januar 2011.

 

 

Tegningsoversigt

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
23-428-RG-1501 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 0.0 – 7.0
23-428-RG-1502 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 7.0 – 15.0
23-428-RG-1503 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 15.0 – 22.0
23-428-RG-1504 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 22.0 – 30.0
23-428-RG-1505 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 30.0 – 37.0
23-428-RG-1506 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 37.0 – 44.0
23-428-RG-1507 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 44.0 – 51.0

 

 

 

Projektbeskrivelse

Projektets omfang

Projektet består af to elementer, dels skal der etableres en kompressorstation i Egtved, dels skal der anlægges en ny gasledning fra Ellund syd for den tyske grænse til Egtved. Strækningen fra grænsen til Egtved passerer gennem Aabenraa, Tønder, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle kommuner og udgør i alt ca. 94 km.

 

 

Linjeføringen (Aabenraa og Tønder kommune)

Den nye ledning etableres primært vest for den eksisterende gasledning fra 1981. På enkelte delstrækninger, hvor blandt andet hensyn til bebyggelse betinger det, placeres ledningen øst for den eksisterende ledning. Dette er tilfældet på den første del af strækningen – fra Ellund til syd for Vollerup – fra km 0.1 til ca. km  22.5 samt på en mindre strækning fra km 33.8 til km. 35.0.

 

Linjeføringen for den nye gasledning er på størstedel af strækningen fastlagt med en parallel afstand på 10 m fra den eksisterende gasledning dog med enkelte lokale afvigelser herfra.

 

Linjeføringen forløber fra måler/regulator-stationen (M/R-station) ved Frøslev vest for Padborg på østsiden af den eksisterende ledning og passerer gennem plantagen fra km 1.3 – 3.5 og fortsætter i landområde frem til Eggebæk plantage km 10.2  –  12.4. På en ca. 300 m lang strækning omkring km 11.9 placeres ledningen ca. 40 m østligere, således at krydsning af Dambæk Kanal I sker vinkelret på vandløbet. Herefter fortsætter ledningen videre i landområde frem til Terkelsbøl. Fra km 19.1, Terkelsbøl fraviger ledningen den eksisterende linjeføring på en strækning af ca. 2 km (til nord for Sommerland Syd) og ligger her ca. 150-200 m østligere. Herfra forløber linjeføringen øst for Vollerup km 24.5 frem til Hellevad km 34.5 og videre øst om Rangstrup km 42 frem til kommunegrænsen i km 45.7. Ledningen fortsætter herfra ind i Haderslev Kommune.

 

Linjeføringen går hovedsageligt gennem almindelige dyrkede landbrugsarealer, men berører også enge, beskyttede diger, flere vandløb (hvoraf Sønderå er det største) enkelte vandhuller samt fredskove (bl.a. Eggebæk Plantage og Frøslev Plantage), to moser og et overdrev i Aabenraa kommune.

 

Ledningen følger så vidt muligt linjeføringen for den eksisterende gasledning, idet de væsentligste overvejelser vedrørende placering i forhold til bysamfund, landbrug, skove og naturarealer allerede blev gjort ved denne lednings anlæg i 1981.

 

Den endelige fastlæggelse af linjeføringen sker i forbindelse med besigtigelsesforretningen.

 

Lodsejere

Lodsejerlisten i bilag 2 omfatter lodsejere med arealer indenfor en afstand på 50 m eller mindre fra den planlagte linjeføring.

 

Denne afstand svarer til den planlægningszone der er fastsat i kommuneplantillæggene.

 

Generelle bestemmelser

Rørledningen

Rørledningen er i stål med en udvendig diameter på 762 mm

Rørenes godstykkelse ligger mellem 10 og 17,5 mm.

 

Rørledningen coates generelt med 2,5 mm Polyethylen (PE).

 

I områder med særlig høj grundvandsstand eller blød bund, hvor der kan være risiko for opdrift på rørledningen, monteres betonklodser på ledningen.

 

Rørledningens trace og etablering

Rørledningens trace fremgår af tegningerne. Den nye ledning er generelt placeret 10 m fra den eksisterende ledning. Enkelte steder er dette ikke muligt, hvorfor den nye ledning er placeret i et trace, der ikke følger den eksisterende ledning.

Generelt etableres rørledningen i åben rørgrav med en jorddækning på mindst 1 m.

 

Ved krydsning af større veje, vandløb og lignende, hvor etableringen i åben rørgrav giver særlige udfordringer, vælges i stedet at udføre krydsningen ved hjælp af styrede underboringer.

 

Jernbanekrydsninger udføres ved tunnelering med et foringsrør med en større diameter end rørledningen.

 

Generelt søges anvendt lige rør, der reguleres til landskabet med elastiske bøjninger. I enkelte tilfælde ved skarpe retningsændringer og lignende indsvejses et rørstykke, der enten er forbukket, eller røret bukkes lokalt med bukkemaskine.

 

Traceet er placeret med respektafstande til bygninger m.v. i henhold til reglerne i GPTC-guiden, som er en amerikansk standard, og Arbejdstilsynets tillægsbestemmelser til denne.

 

Dette betyder at rørledningen placeres med minimumsafstande til bebyggelse, der relaterer sig til den aktuelle godstykkelse. Hvis rørledningen ligger tættere på huse end 61 m, vil godstykkelsen typisk være øget på den del af rørledningen, der ligger indenfor de 61 m.

 

Rørledningen udstyres med et katodisk beskyttelsesanlæg (KTB-anlæg) hvorfor der enkelte steder i markskel, vejsider m.v. bliver placeret små måleskabe.

 

Langs ledningen placeres markeringspæle, normalt 2 m forskudt fra ledningen. Markeringspælene placeres i markskel, vejkanter o.l. med en afstand så man generelt kan se fra den ene pæl til den anden.

 

Erhvervelse af rettigheder

Til projektets gennemførelse kræves adgang til udførslen af arbejdet, herunder adgang til midlertidigt arbejdsareal, ret til etablering af midlertidige rørlagerpladser samt pålæg af servitutrettigheder.

 

Hertil kommer ret til midlertidige overkørsler fra offentlige veje i ledningstraceet og ret til benyttelse af bestående private fællesveje og private veje.

 

Erhvervelse af areal

Det forventes at der erhverves areal til udvidelsen af Linje/Ventil-station (L/V-station) Krathuse og M/R-station Terkelsbøl.

 

Kommunikationskabel

I forbindelse med etableringen af ledningen etableres der desuden et kommunikationskabel til datatrafik mellem Energinet.dks installationer. Kablet etableres i en dybde på mindst 1 m inden for en afstand på højst 5 m fra gasledningens centerlinje. Den endelige placering af kablet bestemmes i forbindelse med anlægsarbejdets udførelse.

 

Anodebede for katodisk beskyttelse

Til den katodiske beskyttelse af både den eksisterende og den nye rørledning kan der blive behov for såkaldte anodebede. Et anodebed består typisk af 8 stk. anoder placeret ned en indbyrdes afstand på 3 m i én eller to rækker. Anoderne er et “spirorør” Ø150 mm med en længde på 2,1 m, hvori der er placeret en magnetit anode i koksfyld. Anoderne placeres i forborede huller (dybde under terræn ca. 3,7 m). Den endelige placering vil blive fastlagt inden ekspropriationsforretningen. På den samlede strækning bliver der formodentlig højst tale om to nye anodebede.

 

Servitutpålæg

For at sikre gasledningen og kommunikationskablet mod beskadigelse eller anden overlast pålægges servitut i en bredde af 20 m til hver side af gasledningens centerlinje. Servitutten vil blive tinglyst på de berørte ejendomme.

Servituttens ordlyd fremgår af bilag 1.

 

For at sikre anodebedene mod beskadigelse eller anden overlast pålægges servitut i en bredde af 0,5 m til hver side af ledninger og anoder. Servitutten vil blive tinglyst på de berørte ejendomme. Servitutten har følgende ordlyd:

 

” Den til enhver tid værende ejer er pligtig at respektere det på ridset viste anodebed og kabelgrav til katodisk beskyttelse af gasledningen.

Det berørte areal kan fortsat anvendes til landbrugsdrift eller på anden almindelig måde, idet der dog gælder følgende indskrænkning:

I en afstand af 50 cm på hver side af anodeledning og -bede gælder følgende:

 

1. Servitutarealet må ikke bebygges eller beplantes eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for anodebede eller anodeledninger.

 

2. Dræn-, fjernvarme-, vand- og kloakledninger, elektriske kabler og lign. må ikke nedlægges i servitutarealet uden forudgående aftale med ledningsejeren. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning/afpløjning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige anodeledning og -bed, dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 60 cm.

 

3. Ledningsejeren kan lade foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade (afgrødetab og strukturskade). I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne af 2 af retten udmeldte, uvildige personer.

 

4. Ledningsejeren er berettiget til sammen med ledningsanlægget at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut.

 

5. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende anlægs- og ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Energinet.dk.”

 

 

Der kan blive behov for supplerende servitutbestemmelser til beskyttelse af målerskabe, ledninger, katodisk beskyttelsesanlæg m.m.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs den nye ledning. Arealet anvendes til arbejdsareal i form af muld- og råjordsdepot, køreveje og rørgrav og har normalt en bredde på ca. 22 m, der vil ligge indenfor det 40 m brede servitutbælte.

 

Endvidere vil det blive nødvendigt at ekspropriere arealer midlertidigt til arbejdspladser (skurby, materialedepot, rørlagerpladser m.v.) for ca. hver 2 km. Den endelige placering og udformning fastlægges ved ekspropriationsforretningen.

 

Krydsning af jernbaner, veje, vandløb og ledninger

Krydsninger af jernbane, veje, vandløb og andre ledninger sker efter nærmere forhandlinger med de respektive myndigheder/ejere.

 

Private og offentlige vandløb, afvandingssystemer m.m reguleres og/eller retableres i fornødent omfang.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En lodsejer spurgte ind til, om vandforsyningen til vandingsanlæggene vil blive sikret i anlægsperioden. Anlægsmyndigheden oplyste, at entreprenøren vil sørge for, at vandforsyningen opretholdes, evt. med en midlertidig løsning.

 

Flere lodsejere havde spørgsmål til, hvorledes dræn retableres.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man i samarbejde med lodsejerne vil sørge for, at alle dræn retableres. I øvrigt henvises der til den til alle berørte lodsejere fremsendte folder – “Retningslinjer for retablering af dræn”.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de fremkomne bemærkninger. Kommissionen godkendte projektet med forbehold for at der opnås endelige myndighedstilladelse efter museumsloven og naturbeskyttelsesloven.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Aabenraa Kommune

Krydsninger af jernbane, offentlige veje, vandløb og større jordlagte ledninger

 

Stationering (km) Krydsning
0.5 – 1.6 DONG – gasledning
1.0 Kommunevej nr. 5294070 – Kristiansmindevej
3.1 Kommunevej nr. 5036320 – Pluskærvej
5.1 Kommunevandløb nr. 4 – Frøslev Toftmade
6.3 Kommunevej nr. 5037180 – Skyttehusvej
7.4 Kommunevej nr. 5034570 – Kragelundvej
9.1 Kommunevandløb nr. 49 – Sofiedalvejvandløbet
9.1 Kommunevej nr. 5397400 – Sofiedalvej
9.7 Kommunevandløb nr. 2b – Jørgenvadgrøften
11.9 Kommunevandløb nr. 11 – Dambæk kanal I
12.8 Kommunevej nr. 050552 – Flensborgvej
13.1 Kommunevandløb nr. 4253 – Sønderå
14.3 Kommunevandløb nr. 14 – Voldalgrøften
14.7 Kommunevej nr. 5393820 – Kravlundvej
15.9 Hovedlandevej nr. 317 (Tinglev – Tønder) – Saksborgvej
17.0 Kommunevej nr. 5393418 – Julianehåbvej
17.3 Kommunevej nr. 5399498 – Vøvle Bro Vej
17.4 Kommunevandløb nr. 4242 – Uge Bæk
18.5 Jernbane TIB-nr. 49  (Tinglev) – (Tønder) – nedlagt
18.7 Kommunevej nr. 5391442 – Duborgvej
19.4 Kommunevej nr. 5398475 – Terkelsbøl Bygade
19.8 Kommunevandløb nr. 4244 – Terkelsbøl Å
21.1 Kommunevandløb nr. 34 fra Rebbøl
22.5 Kommunevej nr. 5396255 – Rebbølvej
22.8 Kommunevandløb nr. 05 – Rebbøl
23.4 Kommunevandløb nr. 18 – Rørmosegrøften
23.7 Kommunevej nr. 5399470 – Vollerupvej
24.1 Kommunevej nr. 5399455 – Vollerup Søndermark
24.4 Kommunevej nr. 0500514 – Vollerup Byvej
24.8 Kommunevandløb nr. 4245 – Søderup Å
26.0 Kommunevej nr. 5399465 – Vollerup Markvej
26.9 Kommunevandløb nr. 08IV – Bredevad-Høgsholt Skelgrøft
27.3 Kommunevej nr. 5398100 – Stormsgårdevej
27.9 Kommunevandløb nr. 04 – Lundbæk
28.5 Kommunevandløb nr. 05 – Vandløb 5
29.0 POL-ledning
29.1 Kommunevej nr. 5298400 – Tågholmvej
30.1 Kommunevej nr. 5293650 – Kassøvej
30.2 Kommunevandløb nr. 11 – Dam
31.2 Kommunevej nr. 5297150 – Stamplundsvej
31.8 Kommunevandløb nr. 11 – Hvirvel Å
33.0 Kommunevej nr. 5295090 – Nefeskovvej
33.2 Kommunevandløb nr. 4234 – Rødå
33.7 Kommunevej nr. 0500501 – Hellevad-Bovvej
34.4 Kommunevej nr. 0500513 – Hellevadvej
34.7 Kommunevandløb nr. 4231 – Surbæk
35.1 Kommunevej nr. 5299285 – Øbeningvej
36.3 Kommunevej nr. 5293530 – Kampvej
37.0 Kommunevej nr. 5293530 – Kampvej

 

Tønder Kommune

Krydsninger af jernbane, offentlige veje, vandløb og større jordlagte ledninger

 

Stationering (km) Krydsning
38.1 Kommunevej nr. 5257053 – Sindetvej
39.2 Kommunevej nr. 5250785 – Bjørnskovvej
41.0 Kommunevej nr. 5252755 – Goldbækvej
41.3 Kommunevej nr. 5253142 – Horsbygvej
42.4 Kommunevej nr. 0500570 – Strandelhjørnvej
42.9 Kommunevandløb nr. 3805032 22D
43.2 Kommunevandløb nr. 380503 22D – Tilløb
43.5 Kommunevej nr. 5256098 – Over Jerstalvej
43.6 Kommunevej nr. 5258975 – Vestagervej
45.1 Kommunevandløb nr. 380402 – Flymosegrøft
45.5 Kommunevej nr. 5253938 – Jægerlundvej

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                                     Niels Wind-Friis

Peter M. Bojsen                                   Jens Ole Juhler

 

/Rune Gregersen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Mette Plejdrup Nielsen