Gasledning Frøslev – Egtved, Besigtigelsesforretningen den 29. marts 2011

Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.00 og kl. 14.00 samledes kommissionen på Hotel Vamdrup, Vamdrup for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en ny gasledning fra Frøslev til Egtved.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen. Af de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen mødte tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, mens tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, havde meddelt forfald. Endvidere mødte Peter M. Bojsen, Rødding, og Jens Ole Juhler, Fredericia, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Haderslev Kommune mødte byrådsmedlem August Kragh.

Som repræsentant for Vejen Kommune mødte Egil Sønderby, Vej, Park og Forsyning.

Som repræsentant for Kolding Kommune mødte Hans Peter Terkildsen, By- og Udviklingsforvaltningen.

Vejle Kommune var ikke repræsenteret.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Energinet.dk: projektleder Nina Vendelboe, ingeniør Jørn Hougaard Sørensen, ingeniør Knud Wieding Møller, COWI, landinspektør Mads Sanddal Jeppesen, COWI og landinspektør Morten Lundsgaard, COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Energistyrelsen har på baggrund af en arbejdsgruppes arbejde anbefalet, at den nuværende gastransmissionsledning fra Tyskland (Ellund) til Egtved dubleres. En dublering vil sikre gasforsyningen, og tilmed øge forsyningssikkerheden for det danske og svenske gasmarked, i takt med at gasproduktionen i Nordsøen aftager de kommende år.

 

Lovgrundlag

Udbygningen af det danske gastransmissionssystem på strækningen Ellund – Egtved er godkendt af Klima- og Energiministeriet i henhold til § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 3, i Lov om Energinet.dk.

 

Godkendelse af udbygning af gastransmissionssystemet er givet 29. januar 2010.

 

Supplerende godkendelse af udbygning af gastransmissionssystemet givet 17. maj 2010.

 

Klima- og Energiministeriets godkendelse medfører ikke fritagelse for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

 

Myndighedsgodkendelser

Den 13. december 2010 har Miljøcenter Odense, givet VVM tilladelse til udbygning af naturgassystemet i Syd og Sønderjylland (Ellund-Egtved) og vedtaget kommuneplantillæg for Haderslev, Vejen, Kolding og Vejle kommuner.

Energistyrelsen har i breve af 9. december 2010 til Energinet.dk og af 17. december 2010 til Transportministeriet meddelt tilladelse til iværksættelse af ekspropriation.

 

 

Den 3. januar 2011 har Transportministeriet meddelt bemyndigelse til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at forelægge sagen for ekspropriationskommissionen.

 

Der vil i forbindelse med den videre planlægning og udførelse af anlægsarbejdet blive indhentet tilladelser efter anden lovgivning til konkrete arbejder, herunder:

  • Naturbeskyttelsesloven: Arbejde ved beskyttede naturtyper og krydsning af                  vandløb
  • Museumsloven: Gennembrydning af diger
  • Skovloven: Arbejde i fredskov
  • Vejloven: Krydsning af offentlige veje
  • Jernbaneloven: Krydsning af jernbaner
  • Vandløbsloven: Afbrydelse og omlægning af vandløb

 

Haderslev Kommune har den 1. marts 2011 meddelt dispensation til at etablere gennembrud i sten og jorddiger i forbindelse med anlæg af gastransmissionsledningen (museumsloven) og den 8. marts 2011 meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

 

Vejen Kommune har den 21. marts 2011 meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven og efter museumsloven til etablering af gastransmissionsledningen.

 

Kolding Kommune har den 14. marts 2011 fremsendt udkast til dispensation efter museumsloven. Kolding Kommune har den 18. marts fremsendt udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Begge dispensationer forventes meddelt endeligt i uge 13.

 

Der er den 26. januar 2011 indgivet ansøgning om dispensation til passage af to diger til Vejle Kommune.

 

 

 

 

Tegningsoversigt

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
23-428-RG-1507 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 44.0 – 51.0
23-428-RG-1508 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 51.0 – 58.0
23-428-RG-1509 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 58.0 – 65.0
23-428-RG-1510 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 65.0 – 72.0
23-428-RG-1511 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 72.0 – 79.0
23-428-RG-1512 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 79.0 – 86.0
23-428-RG-1513 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 86.0 – 93.0
23-428-RG-1514 2.0 1:25.000 Oversigtsplan st. 93.0 – 95.3

 

Projektbeskrivelse

Projektets omfang

Projektet består af to elementer, dels skal der etableres en kompressorstation i Egtved, dels skal der anlægges en ny gasledning fra Ellund syd for den tyske grænse til Egtved. Strækningen fra grænsen til Egtved passerer gennem Aabenraa, Tønder, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle kommuner og udgør i alt ca. 94 km.

 

 

Linjeføringen (Haderslev, Vejen, Kolding og Vejle kommune)

Den nye ledning etableres primært vest for den eksisterende gasledning fra 1981. På enkelte delstrækninger, hvor blandt andet hensyn til bebyggelse betinger det, placeres ledningen øst for den eksisterende ledning. Dette er tilfældet på strækningen vest for Vamdrup fra km 73.0 til km 75.8.

 

Linjeføringen for den nye gasledning er på størstedelen af strækningen fastlagt med en parallel afstand på 10 m fra den eksisterende gasledning, dog med enkelte lokale afvigelser herfra.

 

Fra kommunegrænsen mod Tønder kommune forløber linjeføringen øst om Bevtoft og vest om Vojens Lufthavn. På en ca. 400 m lang strækning omkring km 47.2 placeres ledningen ca. 40 m vestligere, således at et eksisterende regnvandsbassin kan bibeholdes. Herefter videre i landområde vest om Bæk skov og vest om Oksenvad km 62.5 frem til Ørsted km 65.3. Fra Ørsted forløber linjeføringen videre i landområde. Fra km 73.0  til km 74.0 fraviger linjen den eksisterende ledningsføring på grund af bebyggelse og ligger her ca. 100-150 m østligere. Ledningen fortsætter herefter på den østlige side af den eksisterende ledning frem til km 75.8. Herfra forløber linjeføringen videre i landområde vest for Vester Vamdrup km 76,0 øst for Store Andst km 82.0, vestlig side af Gesten Skov km 86.0 og videre øst om Veest km 90.8 frem til Energinets.dks station ved Egtved km 95.3.

 

Linjeføringen går hovedsageligt gennem almindelige dyrkede landbrugsarealer, men berører også enge, beskyttede diger, flere vandløb (heriblandt Kongeåen) enkelte vandhuller, to moser samt fredskove (bl.a. Bæk Skov, skovområde ved Gjesing Skov samt skov vest for Husted Mose). Ydermere gennemskæres et areal til plantage- og planteskoledrift nordøst for Jels i Haderslev kommune omkring km 68,0.

 

Gasledningen går igennem/berører fire råstofinteresseområder i henholdsvis Vejen og Haderslev kommuner, hvor potentialerne endnu ikke er udnyttede. I Vejen kommune er det et område nord for Lunderskov og Store Andst samt et beliggende mellem skovene Ravnholt, Gesten Skov og Egholt Skov. I Haderslev kommune er det ene område beliggende vest for Sommersted, hvor linjeføringen krydser områdets østlige del. Det andet område er øst for Bevtoft, hvor linjeføringen krydser arealudpegningens vestlige del.

 

Linjeføringen følger så vidt muligt linjeføringen for den eksisterende gasledning, idet de væsentligste overvejelser vedr. placering i forhold til bysamfund, landbrug, skove og naturarealer allerede blev gjort ved denne lednings anlæg i 1981.

 

Den endelige fastlæggelse af linjeføringen sker i forbindelse med besigtigelsesforretningen.

 

Lodsejere

Lodsejerlisten i bilag 2 omfatter lodsejere med arealer indenfor en afstand på 50 m eller mindre fra den planlagte linjeføring.

 

Denne afstand svarer til den planlægningszone der er fastsat i kommuneplantillæggene.

 

 

Generelle bestemmelser

Rørledningen

Rørledningen er i stål med en udvendig diameter på 762 mm

Rørenes godstykkelse ligger mellem 10 og 17,5 mm.

 

Rørledningen coates generelt med 2,5 mm Polyethylen (PE).

 

I områder med særlig høj grundvandsstand eller blød bund, hvor der kan være risiko for opdrift på rørledningen, monteres betonklodser på ledningen.

 

Rørledningens trace og etablering

Rørledningens trace fremgår af tegningerne. Den nye ledning er generelt placeret 10 m fra den eksisterende ledning. Enkelte steder er dette ikke muligt, hvorfor den nye ledning er placeret i et trace, der ikke følger den eksisterende ledning.

Generelt etableres rørledningen i åben rørgrav med en jorddækning på mindst 1 m.

 

Ved krydsning af større veje, vandløb og lignende, hvor etableringen i åben rørgrav giver særlige udfordringer, vælges i stedet at udføre krydsningen ved hjælp af styrede underboringer.

 

Jernbanekrydsninger udføres ved tunnelering med et foringsrør med en større diameter end rørledningen.

 

Generelt søges anvendt lige rør, der reguleres til landskabet med elastiske bøjninger. I enkelte tilfælde ved skarpe retningsændringer og lignende indsvejses et rørstykke, der enten er forbukket, eller røret bukkes lokalt med bukkemaskine.

 

Traceet er placeret med respektafstande til bygninger m.v. i henhold til reglerne i GPTC-guiden, som er en amerikansk standard, og Arbejdstilsynets tillægsbestemmelser til denne.

 

Dette betyder at rørledningen placeres med minimumsafstande til bebyggelse, der relaterer sig til den aktuelle godstykkelse. Hvis rørledningen ligger tættere på huse end 61 m, vil godstykkelsen typisk være øget på den del af rørledningen, der ligger indenfor de 61 m.

 

Rørledningen udstyres med et katodisk beskyttelsesanlæg (KTB-anlæg) hvorfor der enkelte steder i markskel, vejsider m.v. bliver placeret små måleskabe.

 

Langs ledningen placeres markeringspæle, normalt 2 m forskudt fra ledningen. Markeringspælene placeres i markskel, vejkanter o.l. med en afstand så man generelt kan se fra den ene pæl til den anden.

 

Erhvervelse af rettigheder

Til projektets gennemførelse kræves adgang til udførslen af arbejdet, herunder adgang til midlertidigt arbejdsareal, ret til etablering af midlertidige rørlagerpladser samt pålæg af servitutrettigheder.

 

Hertil kommer ret til midlertidige overkørsler fra offentlige veje i ledningstraceet og ret til benyttelse af bestående private fællesveje og private veje.

 

Erhvervelse af areal

Der forventes ikke at skulle erhverves areal.

 

Kommunikationskabel

I forbindelse med etableringen af ledningen etableres der desuden et kommunikationskabel til datatrafik mellem Energinet.dks installationer. Kablet etableres i en dybde på mindst 1 m inden for en afstand på højst 5 m fra gasledningens centerlinje. Den endelige placering af kablet bestemmes i forbindelse med anlægsarbejdets udførelse.

 

Anodebede for katodisk beskyttelse

Til den katodiske beskyttelse af både den eksisterende og den nye rørledning kan der blive behov for såkaldte anodebede. Et anodebed består typisk af 8 stk. anoder placeret med en indbyrdes afstand på 3 m i én eller to rækker. Anoderne er et “spirorør” Ø150 mm med en længde på 2,1 m, hvori der er placeret en magnetit anode i koksfyld. Anoderne placeres i forborede huller (dybde under terræn ca. 3,7 m).  Den endelige placering vil blive fastlagt inden ekspropriationsforretningen. På den samlede strækning bliver der formodentlig højst tale om to nye anodebede.

 

Servitutpålæg

For at sikre gasledningen og kommunikationskablet mod beskadigelse eller anden overlast pålægges servitut i en bredde af 20 m til hver side af gasledningens centerlinje. Servitutten vil blive tinglyst på de berørte ejendomme.

 

For at sikre anodebedene mod beskadigelse eller anden overlast pålægges servitut i en bredde af 0,5 m til hver side af ledninger og anoder. Servitutten vil blive tinglyst på de berørte ejendomme.

Servitutternes ordlyd fremgår af bilag 1.

 

Der kan blive behov for supplerende servitutbestemmelser til beskyttelse af målerskabe, ledninger, katodisk beskyttelsesanlæg m.m.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs den nye ledning. Arealet anvendes til arbejdsareal i form af muld- og råjordsdepot, køreveje og rørgrav og har normalt en bredde på ca. 22 m, der vil ligge indenfor det 40 m brede servitutbælte.

 

Endvidere vil det blive nødvendigt at ekspropriere arealer midlertidigt til arbejdspladser (skurby, materialedepot, rørlagerpladser) m.v. for ca. hver 2 km. Den endelige placering og udformning fastlægges ved ekspropriationsforretningen.

 

Krydsning af jernbaner, veje, vandløb og ledninger

Krydsninger af jernbane, veje, vandløb og andre ledninger sker efter nærmere forhandlinger med de respektive myndigheder/ejere.

 

Private og offentlige vandløb, afvandingssystemer m. m. reguleres og/eller retableres i fornødent omfang.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

En række lodsejere udtrykte bekymring for de på ejendommene værende dræn. Anlægsmyndigheden henviste til den fremsendte folder om drænforhold. Herudover oplyste anlægsmyndigheden, at man ved gravearbejdet vil lave en opgørelse over dræn i jorden. Efter gravearbejdet retableres dræn i funktion. Der kan endvidere blive tale om afskærende dræn i et vist omfang.

 

En lodsejer spurgte til tidsplanen for arbejdet på de enkelte ejendomme. Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at man forventer at arbejde på den enkelte ejendom ca. 2 – 2 ½ måned, men det er i øvrigt individuelt. I øvrigt er det endnu ikke klart om arbejdet startes fra nord eller syd.

 

En lodsejer udtrykte bekymring for håndteringen af stormfaldsrisiko, når skove gennembrydes af anlægsarbejdet. Anlægsmyndigheden oplyste, at der vil blive en forudgående kontakt til de berørte skovejendomme, hvor håndteringen vil blive drøftet sammen med en skovsagkyndig.

 

En lodsejer spurgte, hvorledes der skal forholdes til hektarstøtte. Anlægsmyndigheden oplyste, at lodsejerne ikke skal foretage sig noget i den henseende før der kommer besked fra anlægsmyndigheden.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de fremkomne bemærkninger. Kommissionen godkendte projektet med forbehold for at der opnås endelige myndighedstilladelse efter museumsloven og naturbeskyttelsesloven, for så vidt angår Kolding Kommune og Vejle Kommune.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

 

Særlige bestemmelser

 

HADERSLEV KOMMUNE

Krydsninger af jernbane, offentlige veje, offentlige vandløb og større jordlagte ledninger

 

 

 

Stationering (km)   Krydsning
47.2   Kommunevej nr. 0500324 – Diagonalvej
47.9   Kommunevej nr. 5255649 – Neder Jerstalvej
47.9   DONG-ledning
48.6   Kommunevandløb nr. 3830 Gels Å
48.8   Kommunevej nr. 5253125 – Hjartbrovej
49.4   Kommunevej nr. 5257020 – Savværksvej
50.0   Kommunevandløb nr. 28 (Nr. Rangstrup) Valsbæk
50.4   Kommunevej nr. 5105440 – Plantagevej
50.8   Kommunevandløb nr. 10 og 16 af Vojens Tilløb 4.1 til Gabøl Bæk
51.4   Kommunevej nr. 5436550 – Smedagervej
52.0   Kommunevej nr. 5438555 – Valsbækvej
52.0   Kommunevandløb nr. 9 af Vojens Tilløb 4.1 til Gabøl Bæk
52.7   Kommunevandløb nr. 7 af Vojens og Nustrup Gabøl Bæk
53.2   Hovedvej nr. 323 Haderslev-Gabøl (Ribevej)
55.6   Kommunevej nr. 5435902 – Røddingvej
55.8   Kommunevej nr. 5430840 – Bæk Skovvej
57.3   Kommunevej nr. 5430850 – Bæk Østerforte
57.7   Kommunevandløb nr. 1 af Nustrup, 3 af Vojens Elkær Bæk
58.1   Kommunevej nr. 5430165 – Adelvej
58.6   Kommunevandløb nr. 3 af Nustrup Syvsig Bæk
59.4   DONG-ledning
59.5   Kommunevej nr. 5437750 – Tingvadvej
60.0   Kommunevandløb nr. 7a af Jegerup Selskær Bæk
60.4   Kommunevej nr. 5436530 – Slevadvej
60.5   Kommunevandløb nr. 3820-A Gram Å (Nørre Å)
60.7   Kommunevej nr. 5438520 – Vadstedvej
61.7   Kommunevej nr. 5431675 – Forpagtervej
62.6   Kommunevej nr. 5439770 – Øster Lindetvej
63.6   Kommunevej nr. 5437860 – Tovskovvej
64.6   Kommunevej nr. 5439530 – Ørstedvej
64.9   Kommunevej nr. 5436350 – Skotvej
65.3   Kommunevandløb nr. 2 af Oksenvad Barsbøl Bæk
65.6   Kommunevej nr. 5437535 – Søndre Tværvej.
65.7   Kommunevej vej nr. 500530 Haderslev-Jels, Sommerstedvej
65.9   Kommunevej nr. 5439130 – Vestervej
67.0   Kommunevej nr. 5434815 – Nordre Tværvej
68.6   Kommunevej nr. 5437330 – Sølvagervej

 

 

VEJEN KOMMUNE

Krydsninger af jernbane, offentlige veje, offentlige vandløb og større jordlagte ledninger

 

Stationering (km)   Krydsning
69.4   Kommunevandløb nr. 282411 Blå Å
69.6   Kommunevej nr. 5275870 – Over Jelsvej
71.1   Kommunevej nr. 5271202 – Farrisvej
71.8 – 79.2   se Kolding Kommune
80.1   Jernbane TIB nr. 29 Lunderskov – Esbjerg
81.4   Kommunevej nr. 5270001 – Koldingvej
81.5   Kommunevej nr. 5756275 – Rolykkevej
82.3   Kommunevej nr. 5271965 – Gejsingvej
82.3   DONG-ledning
82.4   Kommunevej nr. 5753799 – Jordmodervej
83.3   Kommunevandløb nr. 364401 Gamst Å
83.5   Kommunevej nr. 5754460 – Langrejsvej
83.7   Hovedlandevej nr. 052 Kolding-Esbjerg

Esbjergmotorvejen

86.9   POL-ledning
87.0   Hovedlandevej nr. 520 Lunderskov-Hejnsvig

Lunderskovvej

87.0   Kommunevandløb nr. nr. 345006 rød Kanal
87.3   Kommunevej nr. 5751771 – Egholtvej
90.6   Kommunevej nr. 5753800 – Jordrupvej
91.2   Kommunevandløb nr. 345008 Øvre del af

Åkær Å

92.0   Kommunevej nr. 5753450 – Hustedvej
92.3   POL-ledning
94.1   Kommunevej nr. 5751780 – Egtvedvej

 

 

KOLDING KOMMUNE

Krydsninger af jernbane, offentlige veje, offentlige vandløb og større jordlagte ledninger

 

Stationering (km)   Krydsning
71.9   Hovedlandevej nr. 321 Kolding-Gabøl Koldingvej
73.4   Kommunevej nr. 6218913 – Tøndervej
75.3   Kommunevej nr. 6295085 – Hvidkærgårdsvej
75.6   Kommunevandløb nr. 14 Kongeåen
76.0   Kommunevej nr. 6297215 – Røddingvej
76.4   Kommunevandløb nr. 22 Vandmøllebækken
76.6   Kommunevej nr. 6293800 – Guldhøjvej
77.0   Kommunevej nr. 6297192 – Pottehusevej
78.1   Kommunevandløb nr. 21 Vester Vamdrup søndre Bæk
78.7   Kommunevej nr. 6212750 – Gammelgårdsvej

 

 

VEJLE KOMMUNE

Krydsninger af jernbane, offentlige veje, offentlige vandløb og større jordlagte ledninger

 

Stationering (km)   Krydsning
94.8 – 95.2   DONG-ledning
95.0   POL-ledning.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær

Peter M. Bojsen                    Jens Ole Juhler

/Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen