Haderup Omfartsvej, detailbesigtigelsesforretningen den 2. og 3. maj 2018

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

HADERUP OMFARTSVEJ

(Detailbesigtigelsesforretningen den 2. og 3. maj 2018)

4. hæfte

 

 

Onsdag den 2. maj 2018 kl. 9.30 samledes kommissionen i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Haderup for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Haderup Omfartsvej. På forretningen blev delstrækningen fra st. 2.40 syd for kommunevejen Langgade og mod nord frem til st. 4.00 syd for kommunevejen Skovvænget gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag samme sted kl. 13.00. På forretningen blev delstrækningen fra st. 4.00 nord for kommunevejen Skovvænget og mod nord frem til kommunegrænsen i st. 7.70 gennemgået.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Kim Grarup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfelt, projektleder John Kjærsgaard, ingeniør Duc Ly, ingeniør Elisabeth Helms, ingeniør Anders Waren Larsen, landinspektør Hanne Møller Andersen, landinspektør Brian Albinus Graugaard samt projektassistent Lise Tauber.

 

Som jordfordeler mødte fra Vejdirektoratet landinspektør Michael Larsen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Haderup Omfartsvej udgør en del af rute 34, der forløber mellem Herning og Skive. Anlæg af vejen udføres i henhold til lov nr. 382 af 26. april 2017 (anlægslov).

 

Haderup Omfartsvej er behandlet ved linjebesigtigelsen den 4. og 5. oktober 2017.

 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændring:

 

•  Privat fællesvej Hedevej føres over omfartsvejen, som kommunevej, i stedet for under.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 18. december 2017 har Holstebro Kommune givet dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 18, jf. lovens § 65 samt museumslovens § 29 j.

 

I brev af 12. marts 2018 har Miljøstyrelsen godkendt projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 20.

 

I brev af 11. januar 2018 har Miljøstyrelsen meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i henhold til skovlovens § 6.

 

I brev af 24. januar 2018 har Midt- og Vestjyllands Politi meddelt tilladelse til udførelse af vejanlægget i henhold til færdselslovens § 100.

 

I brev af 31. januar 2018 har Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlig Del meddelt tilladelse til omlægning af fredet sti i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50.

 

I brev af 2. februar 2018 har Herning Kommune meddelt udledningstilladelse og nedsivningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28.

 

I brev af 7. februar 2018 har Holstebro Kommune meddelt udledningstilladelse og nedsivningstilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28.

 

I brev af 22. februar 2018 samt revideret brev af 1. maj 2018 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelt, at projektændringen ikke er VVM-pligtig.

 

I mail af 28. februar 2018 har Herning Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 24.

 

I brev af 28. februar 2018 har Holstebro Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 24.

 

I brev af 9. februar 2018 har Herning Kommune og Holstebro Kommune givet dispensation, jf. naturbeskyttelseslovens § 3 og § 18.

 

Vandsynsprotokollen er under udarbejdelse, jf. vandløbslovens § 64.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne Stationering

Mål

Rev.

42950-1016 Oversigtsplan, Detailbesigtigelse             1:25.000
42950-33003 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 2.400 – 6.800             1:4.000 – A
42950-33004 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 6.600 – 10.500             1:4.000 – A
42950-1017 Plan St. 2.440 – 6.000             1:4.000
42950-1018 Plan St. 6.000 – 10.400             1:4.000
42950-2017 Længdeprofil, Omfartsvejen St. 2.440 – 6.000   1:400/1:4.000
42950-2018 Længdeprofil, Omfartsvejen St. 6.000 – 10.400   1:400/1:4.000
42950-12020 Længdeprofil, Forlagt Langgade, Dobbeltrettet sti, Herningvej Syd og Sidevej til Herningvej Syd     1:400/1:4.000
42950-12021 Længdeprofil, Forlagt Skovvænget, Forlagt Hedevej og Privat fællesvej Hedevej / Ny kommunevej     1:400/1:4.000
42950-12022 Længdeprofil, Forlagt Viborgvej, Hank SV, Hank SØ og Forlagt Viftrupvej     1:400/1:4.000
42950-12023 Længdeprofil, Privat vej (ved Viborgvej), Privat fællesvej (ved Viborgvej) og Herningvej Nord     1:400/1:4.000
42950-7002 Normaltværsnit, Omfartsvejen                 1:100
42950-17001 Normaltværsnit, Forlagt Viborgvej                 1:100
42950-17002 Normaltværsnit, Forlagt Hedevej, Privat fællesvej Hedevej / Ny kommunevej, Forlagt Skovvænget, Forlagt Viftrupvej og Dobbeltrettet sti                 1:100
42950-17003 Normaltværsnit, Forlagt Langgade, Herningvej Syd, Herningvej Nord, Hank SV, Hank SØ, Private veje og Private fællesveje                 1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Linjeføringen for Haderup Omfartsvej er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastighederne er overensstemmende med de ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer til omfartsvejens traceringselementer:

 

Strækning med 100 km/t:

Største gradient i længdeprofilet er 4,5 ‰.

 

Strækning med 80 km/t:

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 12.500 m.

Største gradient i længdeprofilet er 7,5 ‰.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under omfartsvejen. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På strækninger i områder med særlige drikkevandsinteresser udføres omfartsvejen med kantopsamling, således at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte statsveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

I tilslutningsanlægget ved Viborgvej er den nordøstlige hank flyttet syd for Viborgvej og bliver hermed til en sydøstlig hank.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen.

 

Der etableres ikke samkørselspladser på strækningen.

 

Tværprofil

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Ramper (hanke) til omfartsvejen udføres med en kronebredde på 10,30 meter, fordelt på følgende elementer:

 

•  Spærrelinje 0,30 meter

•  2 kørebaner a 4,00 meter, afstribet med henholdsvis kørespor a 3,50 meter og kantbaner a 0,50 meter

•  2 yderrabatter a 1,00 meter

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fri oversigt

Pålæg om servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs den del af Haderup Omfartsvej, som ikke er motortrafikvej, det vil sige fra ca. st. 2.400 – ca. st. 3.340 og fra ca. st. 9.300 – ca. st. 10.400.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

På strækningen, hvor anlægget forløber nær fortidsminder, jf. naturbeskyttelsesloven, vil arbejdsarealet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen blive indskrænket fra 10 meter til 5 meter; bortset fra øst for eksisterende Herningvej ca. st. 9.8.

 

På strækningen, hvor anlægget bryder diger, jf. museumsloven, indskrænkes arbejdsarealet fra 10 til 5 meter.

 

Faunapassager

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Herning Kommune og Holstebro Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbiotoper, som er fastlagt, fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Vildthegn

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

Udgiftsfordelingen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Vejbestyrelsesforhold

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Den nuværende privat fællesvej Hedevej føres over omfartsvejen som en kommunevej frem til tilslutning af forlagt Hedevej, vest for omfartsvejen.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motortrafikvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. marts 2019.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen kørte strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne. Lodsejerne fik herved lejlighed til at udtale sig igen.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsatte forretningen i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Haderup, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved de indledende møder.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår under sidste dag i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 8.30 fortsatte forretningen i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Haderup. På forretningen blev delstrækningen fra kommunegrænsen i st. 7.70 og mod nord frem til projektets afslutning i st. 10.40 gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som på gårsdagens forretning.

 

Anlægsmyndigheden og jordfordeleren var repræsenteret som på gårsdagens forretning, dog deltog projektassistent Lise Tauber ikke denne dag.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte Jeanette Lind Jørgensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde, angivet foran i protokollen, hvortil henvises.

 

Kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved de indledende møder i går og i dag.

 

Bemærkninger og beslutninger

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Herningvej

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om der vil være cyklister og gående på samme sti, hvilket Vejdirektoratet bekræftede.

 

Endvidere ønskede en lodsejer oplyst, hvorfor stien slår en stor bue ud på marken i stedet for at fortsætte langs omfartsvejen. Lodsejeren mente, at der eksproprieres mere jord end nødvendigt.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at man har fulgt anbefalingerne fra trafiksikkerhedsrevisoren. I nærværende projekt sker krydsningen vinkelret på vejen.

 

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om tilslutningen af Herningvej kan flyttes, så indgrebet i skovarealer ved det nye vejforløb begrænses mest muligt.

 

Hertil svarede anlægsmyndigheden, at man følger en række anbefalinger og krav i forbindelse med projekteringen af veje, således at disse bliver trafiksikre. Det er disse anbefalinger og krav, som har udmøntet sig i nærværende projekt. Projektet er minimeret så meget som muligt; dog vil anlægsmyndigheden frem mod ekspropriationsforretningen se på muligheden for at minimere arbejdsarealet.

 

Skovvænget

En enkelt lodsejer oplyste, at han mente, vejen i dag er bredere end de 6 meter, som underføringen bliver. Lodsejeren undrede sig endvidere over udformningen med et stort sving.

 

Vejdirektoratet oplyste, at man har lavet kørekurver, og at vejen er dimensioneret efter, at der kan køre sættevognstog igennem. Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at det er nødvendigt at anlægge trafiksikre veje. Derfor er der nogle anbefalinger og krav, blandt andet til krumninger, som skal følges, når der bygges nye veje. I øvrigt vil man altid forsøge at anlægge en underføring så vinkelret som muligt.

 

Lodsejeren udtrykte undren over, at der investeres så mange penge i en underføring til kun en enkelt ejendom og ønskede prisen for underføringen oplyst.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at underføringen har været en del af VVM-fasen og er en del af anlægsloven. Endvidere har der været drøftelser med Holstebro Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen, som også skal have mulighed for at benytte underføringen. Prisen for underføringen udgør ca. 2,9 millioner kr. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at der skal etableres en stiunderføring uanset hvad, så besparelsen vil ikke være af tilsvarende størrelse, hvis underføringen ikke er for kørende adgang.

 

Hedevej

På forretningen ønskede lodsejerne oplyst, hvilken belægning der lægges på Hedevej.

 

Hertil oplyste Vejdirektoratet, at vejen anlægges som en grusvej, og til selve overføringen anvendes beton.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden endvidere, at man har vurderet på forskellige muligheder for over-/underføringer af Hedevej flere steder. Der har været flere udfordringer, herunder højtstående grundvand.

 

Viftrupvej

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om Viftrupvej spærres i forbindelse med forlægningen af vejen.

 

Hertil oplyste Vejdirektoratet, at Viftrupvej ikke spærres. Der vil blive anlagt en interimsvej langs Viborgvej, og forlægningen af Viftrupvej vil blive anlagt før Viftrupvej lukkes og fjernes. Det kan dog ikke udelukkes, at Viftrupvej eventuelt bliver spærret enkelte dage, men det vil i givet fald blive varslet af entreprenøren.

 

Lodsejerne ønskede endvidere oplyst, om træerne ved Viftrupvej bliver stående.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at træerne som udgangspunkt bliver stående, men at man ikke har set på oversigtsforholdene endnu. Oversigtsforhold og eventuel fældning af træer vil blive behandlet ved en senere ekspropriationsforretning.

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorfor forlægningen af Viftrupvej er blevet flyttet tættere på omfartsvejen.

 

Hertil oplyste Vejdirektoratet, at det blandt andet har været et ønske fra politiet. Det giver en bedre sammenhæng med krydsene ved omfartsvejen. Vejdirektoratet finder, at der er tale om en bedre og mere trafiksikker løsning.

 

Ejeren af matr. nr. 3d Løvig, Haderup fremsatte ønske om flytning af indkørsel til ejendommen.

 

Anlægsmyndigheden så ikke noget problem i dette og vil se nærmere på dette forhold i forbindelse med detailprojekteringen.

 

Hækvej

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, om Hækvej bliver spærret i forbindelse med brobygningen ved Viborgvej.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at Hækvej ikke vil blive spærret, før der er sikret ny adgang.

 

En lodsejer udtrykte bekymring for et skarpt sving på den nye private fællesvej.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at kurven ikke er fuldstændig fastlagt på nuværende tidspunkt, men at trafikken, som anvises til at benytte vejen, naturligvis skal kunne komme igennem svinget.

 

Støj og nærhed

En enkelt lodsejer ønskede oplyst, hvorvidt støjen i forbindelse med acceleration er medtaget i støjberegningerne.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at der ikke kan tages højde for acceleration i støjberegningerne.

 

Flere lodsejere spurgte til muligheden for støjafskærmning, herunder eventuel etablering af støjvolde.

 

Vejdirektoratet oplyste, at man ikke etablerer støjafskærmning på enkeltejendomme. Endvidere er der ikke i anlægsloven lagt op til, at der etableres støjvolde, støjskærme eller andet. For så vidt angår muligheden for etablering af støjvolde/terrænregulering vides det endnu ikke, om der er jord i overskud til en sådan regulering – og i øvrigt er der udpeget steder på strækningen til udsætning af eventuel overskudsjord. Det blev på forretningen oplyst, at såfremt lodsejere ønsker en støjvold på deres ejendom, skal der søges om tilladelse hos kommunen.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige støjpåvirkning fra og nærhed til omfartsvejen.

 

Hertil blev det på forretningen oplyst, at ekspropriationskommissionen først vil tage stilling til spørgsmålet om erstatning for støj og nærhedsgener, når anlægget er bygget færdigt, såfremt lodsejere anmoder herom. En sådan anmodning skal være kommissariatet i hænde inden 1 år efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige bemærkninger

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om der må plantes langs omfartsvejen.

 

Dette bekræftede anlægsmyndigheden og oplyste i den forbindelse, at byggelinjen ikke er til hinder for, at der plantes træer.

 

Enkelte lodsejere udtrykte ønske om bredere overkørsler, således at overkørslerne bliver 6 meter brede i stedet for 4 meter.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at man sikrer, at ind- og udkørsel er mulig og anlægger overkørslerne som trompetform. Denne udformning anvendes generelt på tilsvarende projekter.

 

En enkelt lodsejer fremsatte forslag om en parallelvej, anlagt som grusvej, langs omfartsvejen fra regnvandsbassinet i st. 10.300 mod syd over matr. nr. 78g, 79g og 80e Hjelm Hede, Sevel indtil 100 meter fra gravhøjen. Herved vil behovet for ind- og udkørsler til motortrafikvejen kunne reduceres.

 

Anlægsmyndigheden oplyste på forretningen, at man i det foreliggende projekt har valgt at fastholde de nuværende til- og frakørselsforhold for matriklerne langs vejen, og at man derfor ikke har indarbejdet en ca. 400 meter grusvej i projektet.

 

Anmodninger om totalekspropriationer

Enkelte af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation.

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Kommissionens bemærkninger

 

Herningvej

Kommissionen tiltrådte placeringen og udformningen af såvel vej- som stitilslutning ved Herningvej.

 

Skovvænget

Kommissionen tiltrådte placeringen og udformningen af underføringen ved Skovvænget.

 

Vejdirektoratet anmodes om til ekspropriationsforretningen at anvise, hvorledes vejadgangen til matr. nr. 5y Haderup By, Haderup skal være fremadrettet.

 

Hedevej

Kommissionen tiltrådte placeringen af Hedevejs overføring.

 

Viftrupvej

Kommissionen tiltrådte placeringen af forlægningen af Viftrupvej.

 

Vejdirektoratet anmodes om til ekspropriationsforretningen at se på oversigtsforholdene ved Viftrupvej.

 

Endvidere anmodes Vejdirektoratet om til ekspropriationsforretningen så vidt muligt at flytte indkørslen til ejendommen matr. nr. 3d Løvig, Haderup.

 

Hækvej

Kommissionen tiltrådte placeringen af ny privat fællesvej over matr. nr. 3p Løvig, Haderup. Kommissionen har ved beslutningen om at lade anlægge en ny privat fællesvej frem for en opgradering af den eksisterende vej lagt stor vægt på anlægsmyndighedens udsagn om, at en opgradering vil indebære anlæg stort set svarende til et nyanlæg, og at en opgradering vil medføre væsentlige yderligere omkostninger.

 

Støj og nærhed

Kommissionen tiltrådte, at der ikke etableres støjskærme, støjvolde eller lignende, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis vedrørende støjafskærmning i det åbne land.

 

Øvrige bemærkninger

Kommissionen fandt efter en drøftelse af spørgsmålet om bredere overkørsler ikke, at der er det fornødne grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at anlægge bredere overkørsler.

 

Vejdirektoratet anmodes om til ekspropriationsforretningen at anvise, hvorledes vejadgangen til matr. nr. 3f Hjelm Hede, Sevel skal være fremadrettet.

 

Kommissionen fandt efter en drøftelse af spørgsmålet om en parallelvej langs motortrafikvejen fra st. ca. 10.400 og frem mod gravhøjen på matr. nr. 80e Hjelm Hede, Sevel, at der ikke er grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere en sådan grusvej. Kommissionen besluttede, at der etableres en overkørsel ved regnvandsbassinet i st. 10.300 samt i forbindelse med den nye private fællesvej i st. 9.550. Dette medfører færre overkørsler og dermed bedre trafiksikkerhed.

 

Jordfordeling

Vedrørende de fremsatte forslag til afståelse af arealer, der foreslås indarbejdet i jordfordelingen, skal kommissionen henvise til afsnittet med de tekniske bestemmelser, hvoraf fremgår, hvorvidt der sker ekspropriation af de pågældende arealer som foreslået.

 

**********

 

Kommissionen godkendte herefter projektet med de ovenfor anførte ændringer og bemærkninger.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HERNING KOMMUNE

 

Omfartsvejen (st. 2.440 – 7.710)

 

St. 2.440

Omfartsvejen tilsluttes statsvej 429 Herningvej.

 

St. 2.460 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 2.460 – 3.170 v.s.

Der etableres en ny dobbeltrettet sti langs omfartsvejen, fra syd for forlagt Langgade til stitunnel.

 

St. 2.510 – 2.550 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 7i Neder Feldborg By, Haderup eksproprieres.

 

St. 2.510 v.s.

Kommunevej Langgade forlægges mod syd og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

  Forlagt Langgade

 

St. 1.000 – 1.180

Forlagt Langgade udføres med en 8,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter.

 

St. 1.000

Forlagt Langgade tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

St. 1.030

Dobbeltrettet sti krydser forlagt Langgade.

 

St. 1.180

Forlagt Langgade videreføres i kommunevej Langgade.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 2.560 – 2.580 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 9e Neder Feldborg By, Haderup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 2.580 – 2.640 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 9d Neder Feldborg By, Haderup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 2.640 – 2.720 h.s.

Der anlægges en ny privat vej langs omfartsvejen, fra ny privat fællesvej på ejendommen matr. nr. 9b Neder Feldborg By, Haderup. Den private vej udføres med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Der etableres en lysvold mellem omfartsvejen og den private vej.

 

St. 2.720 – 2.780 h.s.

Der anlægges en ny privat fællesvej langs omfartsvejen, fra statsvej 429 Herningvej til ejendommene matr. nr. 9a og 9b Neder Feldborg By, Haderup. Den private fællesvej udføres med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter. Der etableres en lysvold mellem omfartsvejen og den private fællesvej/privatvej.

 

Ejerne af matr. nr. 9a og 9b Neder Feldborg By, Haderup gives vejret.

 

St. 2.790 h.s.

Der etableres en vendeplads i overgangen mellem statsvej 429 Herningvej og den private fællesvej.

 

St. 2.830 – 3.200 h.s.

Del af matr. nr. 10a Neder Feldborg By, Haderup eksproprieres.

 

St. 3.170

Dobbeltrettet sti føres under omfartsvejen i en stitunnel.

 

  Dobbeltrettet sti

 

St. 1.000 – 1.830

Dobbeltrettet sti udføres med en 3,00 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,00 meter.

 

St. 1.000

Dobbeltrettet sti tilsluttes forlagt Langgade.

 

St. 1.060

Kommunevej Langgade afbrydes.

 

St. 1.660 v.s.

Der etableres en ny gangsti, som tilsluttes dobbeltrettet sti i et T-kryds.

 

    Gangsti Vest

 

St. 1.000 – 1.110

Gangsti Vest udføres som en 3,00 meter ubefæstet gangsti.

 

St. 1.000

Gangsti Vest tilsluttes dobbeltrettet sti.

 

St. 1.110

Gangsti Vest tilsluttes fredet sti.

 

  Dobbeltrettet sti – fortsat

 

St. 1.690

Dobbeltrettet sti føres under omfartsvejen i en stitunnel.

 

St. 1.710 v.s.

Der etableres en ny gangsti, som tilsluttes dobbeltrettet sti i et T-kryds.

 

    Gangsti Syd

 

St. 0.900 – 0.970

Gangsti Syd udføres som en 3,00 meter ubefæstet gangsti.

 

St. 0.900

Gangsti Syd tilsluttes dobbeltrettet sti i et T-kryds.

 

St. 0.970

Gangsti Syd tilsluttes Herningvej Syd i et T-kryds.

 

  Dobbeltrettet sti – fortsat

 

St. 1.830

Dobbeltrettet sti tilsluttes sidevej til Herningvej Syd i et T-kryds.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 3.240 h.s.

Statsvej 429 Herningvej forlægges mod vest og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

  Herningvej Syd

 

St. 1.000 – 1.310

Herningvej Syd udføres med en 8,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter.

 

St. 1.000

Herningvej Syd tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

St. 1.030 v.s.

Der etableres en ny gangsti, som tilsluttes Herningvej Syd i et T-kryds.

 

    Gangsti Nord

 

St. 0.970 – 1.220

Gangsti Nord udføres som en 3,00 meter ubefæstet gangsti.

 

St. 0.970

Gangsti Nord tilsluttes Herningvej Syd i et T-kryds.

 

St. 0.980

Privatvej afbrydes.

 

St. 1.400

Gangsti Nord videreføres i markvej.

 

  Forlagt Herningvej Syd – fortsat

 

St. 1.050

Privatvej afbrydes.

 

St. 1.120 h.s.

Der etableres en sidevej til Herningvej Syd.

 

    Sidevej til Herningvej Syd

 

St. 1.000 – 1.150

Sidevej til Herningvej Syd udføres med en 6,00 meter asfaltbelagt kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 9,00 meter.

 

St. 1.000

Sidevej til forlagt Herningvej Syd tilsluttes Herningvej Syd i et T-kryds.

 

St. 1.040

Privatvej afbrydes.

 

St. 1.050 h.s.

Dobbeltrettet sti tilsluttes sidevej til Herningvej Syd i et T-kryds.

 

St. 1.050 v.s.

Der etableres en privat fællesvej, som tilsluttes sidevej til Herningvej Syd i et T-kryds.

 

      Privat fællesvej

 

St. 1.000 – 1.060

Privat fællesvej udføres med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.000

Privat fællesvej tilsluttes sidevej til Herningvej Syd i et T-kryds.

 

St. 1.060

Privat fællesvej videreføres i eksisterende privat fællesvej.

 

    Sidevej til Herningvej Syd – fortsat

 

St. 1.150

Sidevej til Herningvej Syd videreføres i statsvej 429 Herningvej.

 

  Herningvej Syd – fortsat

 

St. 1.310

Herningvej Syd videreføres i statsvej 429 Herningvej.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 3.260

Privatvej afbrydes.

 

St. 3.390

Markvej afbrydes.

 

St. 3.470 – 3.850 h.s.

Areal af matr. nr. 10a Neder Feldborg By, Haderup anvendes eventuelt til udsætning.

Afskåret areal af matr. nr. 10a Neder Feldborg By, Haderup eksproprieres.

 

St. 3.880 – 3.920 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5x Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 3.890 – 4.000 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2e Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 3.900

Der etableres en faunapassage (Ø1,6 meter rør) under omfartsvejen.

 

St. 4.000

Kommunevej Skovvænget forlægges mod syd og føres under omfartsvejen i en vejtunnel.

 

  Forlagt Skovvænget

 

St. 0.020 – 0.540

Forlagt Skovvænget udføres med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,00 meter.

 

St. 0.020

Forlagt Skovvænget tilsluttes kommunevej Skovvænget.

 

St. 0.210

Forlagt Skovvænget føres under omfartsvejen i en vejtunnel.

 

St. 0.540

Forlagt Skovvænget videreføres i kommunevej Skovvænget.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 4.050 v.s.

Der etableres et internt regnvandsbassin.

 

St. 4.120

Kommunevej Skovvænget afbrydes.

 

St. 4.120 – 4.220 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2e Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 4.150 – 4.690 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2b Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 4.250 – 4.640 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 5s Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 4.280 – 4.820 h.s.

Hele matr. nr. 5g Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 4.340 – 4.810 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 7l Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 4.800 – 5.240 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1q Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 5.070 – 5.700

Hele ejendommen matr. nr. 1n Haderup By, Haderup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 5.260 – 5.680 v.s.

Kommunevej Hedevej forlægges mod nord til ny kommunevej.

 

 

 

Forlagt Hedevej

 

St. 0.150 – 0.670

Forlagt Hedevej udføres med en 5,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,50 meter.

 

St. 0.150

Forlagt Hedevej tilsluttes kommunevej Hedevej.

 

St. 0.210 – 0.570 h.s.

Der etableres en lysvold mellem forlagt Hedevej og omfartsvejen.

 

St. 0.330 – 0.340 v.s.

Der etableres en vigelomme.

 

St. 0.670

Forlagt Hedevej tilsluttes ny kommunevej i et T-kryds.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 5.280 – 5.330 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1o Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 5.350 h.s.

Kommunevej Hedevej afbrydes.

 

St. 5.360 – 5.490 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1bt Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 5.580 – 6.070 h.s.

Del af afskåret areal af matr. nr. 3u Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 5.600 v.s.

Der etableres et internt regnvandsbassin.

 

St. 5.640

Privat fællesvej Hedevej føres, som ny kommunevej, over omfartsvejen på en vejbro.

 

  Privat fællesvej Hedevej / ny kommunevej

 

St. 0.560 – 1.180

Privat fællesvej Hedevej / ny kommunevej udføres med en 5,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 6,50 meter.

 

St. 0.560

Privat fællesvej Hedevej tilsluttes privat fællesvej Hedevej.

 

St. 0.700

Privat fællesvej Hedevej videreføres i ny kommunevej.

 

St. 0.720 h.s.

Forlagt Hedevej tilsluttes ny kommunevej i et T-kryds.

 

St. 0.900

Ny kommunevej føres over omfartsvejen på en vejbro.

 

St. 1.200

Ny kommunevej videreføres i kommunevej Hedevej.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 5.930 – 6.130

Hele matr. nr. 3an Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.040 – 6.560 h.s.

Hele matr. nr. 1bv Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.070 – 6.490 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 10h Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.420 – 6.550

Hele matr. nr. 9c Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.450 – 6.650

Hele matr. nr. 8k Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.470

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 6.590 – 6.910 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8g Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.640 – 7.050 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8g Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.650 – 7.530 h.s.

Kommunevej Viftrupvej forlægges mod øst til statsvej 417 Viborgvej.

 

  Forlagt Viftrupvej

 

St. 1.100 – 1.830

Forlagt Viftrupvej udføres med en 6,20 meter asfalteret kørebane og 1,00 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,20 meter.

 

St. 1.100

Forlagt Viftrupvej tilsluttes kommunevej Viftrupvej.

 

St. 1.780 – 1.820

Hele matr. nr. 3o Løvig, Haderup eksproprieres.

 

St. 1.830

Forlagt Viftrupvej tilsluttes statsvej 417 Viborgvej i et T-kryds.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 6.670 – 6.950 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8l Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 6.730 – 8.270 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 8h Haderup By, Haderup eksproprieres.

 

St. 7.020 – 7.430 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3i Løvig, Haderup eksproprieres, og det anvendes eventuelt til udsætning.

 

St. 7.070 – 7.170 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3d Løvig, Haderup eksproprieres.

 

St. 7.380 – 7.470

Ejendommene matr. nr. 3g, 3k, 3h, 3l, 3m, 3n og 3e Løvig, Haderup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 7.380

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 7.470

Statsvej 417 Viborgvej føres over omfartsvejen på en vejbro. Der etableres et sydvendt hankeanlæg. Hankene tilsluttes statsvej 417 Viborgvej i to T-kryds øst og vest for omfartsvejen.

 

  Forlagt Viborgvej

 

St. 1.100 – 1.810

Statsvej 417 Viborgvej ombygges. Forlagt Viborgvej udføres med en min. 6,50 meter asfalteret kørebane. Langs begge vejsider etableres en 1,40 meter bred kantbane og 1,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på min. 11,30 meter. Langs vejens sydside ændres den brede kantbane på delstrækninger til en 1,50 meter enkeltrettet sti.

 

St. 1.100

Forlagt Viborgvej tilsluttes statsvej 417 Viborgvej.

 

St. 1.110 v.s.

Der anlægges en ny privat fællesvej over matr. nr. 3p Løvig, Haderup. Ejerne af matr. nr. 3p og 93d Løvig, Haderup samt matr. nr. 12a og 84d begge Hjelm Hede, Sevel gives vejret.

 

    Privat fællesvej

 

St. 1.000 – 1.410

Privat fællesvej udføres med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.000

Privat fællesvej tilsluttes statsvej 417 Viborgvej i et T-kryds.

 

St. 1.410

Privat fællesvej videreføres i privat fællesvej.

 

  Forlagt Viborgvej – fortsat

 

St. 1.120 h.s.

Der etableres en privatvej. Vejen udføres med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.350 h.s.

Hank SV tilsluttes forlagt Viborgvej i et T-kryds.

 

St. 1.450

Forlagt Viborgvej føres over omfartsvejen på en vejbro.

 

St. 1.530 h.s.

Hank SØ tilsluttes forlagt Viborgvej i et T-kryds.

 

St. 1.720 h.s.

P-lomme nedlægges.

 

St. 1.770 h.s.

Forlagt Viftrupvej tilsluttes forlagt Viborgvej i et T-kryds.

 

St. 1.810

Forlagt Viborgvej videreføres i statsvej 417 Viborgvej.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 7.490 – 7.580

Hele ejendommen matr. nr. 3a Løvig, Haderup med bygninger er tidligere eksproprieret.

 

St. 7.510

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 7.560 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 7.650 h.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 7.650 v.s.

Der etableres et okkerbassin.

 

St. 7.710

Der etableres en ca. 50 meter lang landskabsbro over Røjbæk Ådal.

 

HOLSTEBRO KOMMUNE

 

Omfartsvejen (st. 7.710 – 10.400)

 

St. 7.770 v.s.

Der etableres et nedsivningsbassin.

 

St. 7.800 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 7.810 – 7.860 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 12b Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 7.870

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 8.410 – 8.730 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 83e Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 9.150

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 9.220 – 9.900 h.s.

Der etableres eventuelt et udsætningsområde på matr. nr. 83a, 3n, 3l, 3k, 83q, 81a og 80a Hjelm Hede, Sevel.

 

St. 9.230 – 9.290 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3k Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 9.310 – 9.560 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 83a Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 9.310 h.s.

Statsvej 430 Herningvej forlægges mod vest og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

  Forlagt Herningvej Nord

 

St. 1.000 – 1.310

Forlagt Herningvej Nord udføres med en 8,00 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 11,00 meter.

 

St. 1.000

Forlagt Herningvej Nord tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

St. 1.120

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 1.310

Forlagt Herningvej Nord videreføres i statsvej 430 Herningvej.

 

Omfartsvejen – fortsat

 

St. 9.440 – 9.520 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3n Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 9.550 v.s.

Der anlægges en ny privat fællesvej over matr. nr. 83a Hjelm Hede, Sevel. Ejeren af matr. nr. 84b Hjelm Hede, Sevel gives vejret.

 

Vejen udføres med en 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 9.560 – 9.650 

Hele matr. nr. 83q Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 9.630 – 9.730 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 81a Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 9.730 – 9.800 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 80a Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 10.070 – 10.140 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 79k Hjelm Hede, Sevel eksproprieres.

 

St. 10.300 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

 

St. 10.400

Omfartsvejen videreføres i statsvej 430 Herningvej.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Niels Juel

Uffe Henneberg               Carl Otto Mastrup

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen