Haderup Omfartsvej, linjebesigtigelsesforretningen den 4. og 5. oktober 2017

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

HADERUP OMFARTSVEJ

(Linjebesigtigelsesforretningen den 4. og 5. oktober 2017)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.00 samledes kommissionen i Haderup Kultur- og Idrætscenter, Haderup for at afholde en linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af Haderup Omfartsvej.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Uffe Henneberg, Ejstrupholm og Albert Vinther Krogh, Thyborøn, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte Jeanette Lind Jørgensen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Kim Grarup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte områdechef Erik Stoklund Larsen, afdelingsleder Hanne Øster, projektleder John Kjærsgaard, fagprojektleder Elisabeth Helms, fagprojektleder Herluf Due Madsen, landinspektør Hanne Møller Andersen, landinspektør Michael Larsen, ingeniør Tina Jonsen og ingeniør Signe Helga Vinge Hedegaard.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 22. juni 2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

John Kjærsgaard, Elisabeth Helms og Herluf Due Madsen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Haderup Omfartsvej udgør en del af rute 34, der forløber mellem Herning og Skive. Anlæg af vejen udføres i henhold til lov nr. 382 af 26. april 2017 (anlægslov).

 

Eventuelle ønsker om ændringer/afvigelser i henhold til loven:

 

Tværprofilet er udvidet fra 16,00 meter kronebredde til 17,50 meter kronebredde. Ændringen er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

 

Efter aftale med Herning Kommune er der indarbejdet en sti langs omfartsvejen, fra Langgade, via en stitunnel under omfartsvejen, til Herningvej Syd.

 

Transport-, bygnings- og boligministeren har i brev af 22. juni 2017 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land, § 2, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA under Miljøstyrelsen) principielt godkendt projektet i brev af 29. november 2016.

 

Godkendelsen er givet på betingelse af:

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er sindet at meddele godkendelse af linjeføring A2, når anlægsloven er vedtaget, og styrelsen efterfølgende har modtaget en ansøgning om godkendelse. Styrelsen vil lægge de foreliggende oplysninger til grund, herunder at de afværgeforanstaltninger, der er redegjort for i VVM-redegørelsen, gennemføres.

 

I brev af 28. oktober 2014 har Herning Kommune meddelt følgende: ”Herning Kommune vurderer, at de nødvendige tilladelser kan forventes meddelt, såfremt Vejdirektoratet inddrager kommunens bemærkninger til VVM-redegørelsen i den videre projektplanlægning. Der tages dog forbehold for den egentlige sagsbehandling og vilkårsfastsættelse.

 

I brev af 29. oktober 2014 har Holstebro Kommune tilkendegivet, at Vejdirektoratet kan forvente at få de nødvendige tilladelser og dispensationer til gennemførelse af projektet.

 

I brev af 13. juni 2017 har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (under Miljø- og Fødevareministeriet) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

I brev af 21. juni 2017 har Holstebro Kommune udtalt sig om projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 26 a.

 

I brev af 30. august 2017 har Holstebro Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 24.

 

I brev af 5. juli 2017 har Herning Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 24.

 

I brev af 7. juli 2017 har Herning Kommune udtalt sig om projektet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 26 a.

 

Tegningsliste

Tegn. nr.

Emne

Stationering

Mål

Rev.

42950-1011 Oversigtsplan, Linjebesigtigelse  

1:25.000

A

42950-33001 Oversigtsplan, Ejendomsforhold St. 2.400 – 10.300

1:10.000

A

     

Projektmappen:    

42950-1013 Plan St. 1.000 – 10.300

1:10.000

A

42950-2013 Længdeprofil mtv St. 1.000 – 10.300

1:1.000/1:10.000

A

42950-7001 Normaltværsnit  

1:100

A

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Haderup Omfartsvej omfatter en ca. 8 km omlægning af den eksisterende rute 34 mellem Herning og Skive, vest om Haderup.

 

De midterste ca. 5,5 km af omfartsvejen anlægges som motortrafikvej med 2+1 spor og niveaufri krydsning af skærende veje. De øvrige delstrækninger på omfartsvejen anlægges med 2 spor og kryds i niveau.

 

Omfartsvejen er stationeret fra syd mod nord med udgangspunkt i st. 2.390, som er sammenfaldende med km 26.390 på den eksisterende statsvej 429 Herningvej.

 

Vejanlægget er beliggende i Herning Kommune (omfartsvejens st. 2.400 – 7.700) og i Holstebro Kommune (omfartsvejens st. 7.700 – 10.300).

 

Dimensioneringshastighed

På den del af omfartsvejen, som er motortrafikvej, er planlægningshastigheden fastsat til 100 km/t. På omfartsvejens øvrige delstrækninger er planlægningshastigheden fastsat til 80 km/t. Der er i projektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved disse hastigheder.

 

Strækning med 100 km/t:

Mindste horisontalradius er 2.500 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 200.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 200.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 5,0 ‰.

 

Strækning med 80 km/t:

Mindste horisontalradius er 1.600 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 250.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 120.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 5,0 ‰.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under omfartsvejen.

 

Tilslutninger

Der etableres følgende tilslutninger:

 

Kommunevej Langgade tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

Statsvej Herningvej tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds i såvel sydlig som nordlig ende.

 

Statsvej Viborgvej tilsluttes omfartsvejen i et tilslutningsanlæg udformet som et 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra motortrafikvejen.

 

Det bemærkes, at detailprojekteringen kan føre til en anden udformning af tilslutningerne end den viste.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen.

 

Der etableres ikke samkørselspladser på strækningen.

 

Tværprofil

Den del af omfartsvejen, som er motortrafikvej, har en kronebredde på 17,50 meter, fordelt på følgende elementer:

 

•  midteradskillelse 2,50 meter

•  2 kørebaner a henholdsvis 4,25 meter og 7,75 meter i en given retning, afstribet med henholdsvis 1 kørespor a 3,75 meter og kantbane a 0,50 meter samt 2 kørespor a 3,50 meter og 3,75 meter samt kantbane a 0,50 meter

•  2 forstærkede yderrabatter a 1,50 meter

 

På strækninger i områder med særlige drikkevandinteresser indeholder yderrabatten i tværprofilets lave side en 0,5 meter kantopsamling.

 

De øvrige delstrækninger på omfartsvejen har en kronebredde på 11,00 meter, fordelt på følgende elementer:

 

•  2 kørebaner a 4,00 meter, afstribet med henholdsvis kørespor a 3,50 meter og kantbaner a 0,50 meter

•  2 yderrabatter a 1,50 meter

 

Ramper (hanke) til omfartsvejen udføres med en kronebredde på 10,50 meter, fordelt på følgende elementer:

 

•  2 kørebaner a 3,75 meter, afstribet med henholdsvis kørespor a 3,25 meter og kantbaner a 0,50 meter

•  2 yderrabatter a 1,50 meter

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med de respektive vejbestyrelser inden en kommende detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelsen.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 4,50 meter for omfartsvejen, mens den er 4,20 meter for øvrige veje.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

 

Byggelinjer

Arealerne langs Haderup Omfartsvej og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 40, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra omfartsvejens midte 50 meter
Fra tilkørselsrampens venstre kørebanekant 25 meter
Fra Viborgvejs midte 25 meter

 

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra venstre kørebanekant.

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1,5 meter, jf. vejlovens § 40, stk. 5.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs Haderup Omfartsvej.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Miljøstyrelsen samt Herning Kommune og Holstebro Kommune og fremgår nedenfor af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Herning Kommune og Holstebro Kommune samt Miljøstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Den nuværende rute 34 Herning – Skive omklassificeres til kommunevej på strækningen Herningvej/Nørregade (statsvej 429) gennem Haderup by til kommunevej og eksisterende rute 34, Herningvej/Skivevej (statsvej 430), når omfartsvejen er anlagt.

 

**********

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 8.50 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som på gårsdagens forretning.

 

Herning Kommune samt Holstebro Kommune var repræsenteret som på gårsdagens forretning.

 

Anlægsmyndigheden var endvidere repræsenteret som på gårsdagens forretning, dog mødte Tina Jonsen og Signe Helga Vinge Hedegaard ikke denne dag.

 

Kommissionen kørte strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Sevel Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorfor der ikke etableres rundkørsler i begge ender af omfartsvejen, idet der udtryktes bekymring for lang ventetid, hvis ikke der etableres rundkørsler.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste hertil, at der ikke etableres rundkørsler, da størstedelen af trafikanterne vil skulle ligeud. Vejdirektoratet har fået lavet vurderinger, som viser, at 85 % af bilisterne, der kommer fra syd, skal ligeud, mens alle bilister, der kommer fra nord, skal ligeud. Noget af gevinsten ved omfartsvejen ville derfor fratages, hvis der blev etableret rundkørsler. Repræsentanterne fra Vejdirektoratet oplyste endvidere, at den forventede årsdøgntrafik på omfartsvejen udgør 6.300 biler (4.200 biler i VVM-rapporten), mens den forventede årsdøgntrafik gennem Haderup udgør 900 biler, 500 biler på Viftrupvej samt 30 biler på Herningvej/Skivevej.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag om etablering af rundkørsler og besluttede at tiltræde det af Vejdirektoratet fremsatte forslag om ikke at etablere rundkørsler. Kommissionen har ved sin beslutning lagt særlig vægt på det af Vejdirektoratet oplyste forventede kørselsmønster samt den forventede årsdøgntrafik.

 

Der blev fremsat forslag om, at Hækvej føres under omfartsvejen.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at der ikke er lagt op til en underføring af Hækvej i anlægsloven. Vejdirektoratet er forpligtet til at skaffe vejadgang til samtlige ejendomme, og det blev af anlægsmyndighedens repræsentanter oplyst, at adgangsforholdene til ejendommene vil være klar til detailbesigtigelsen.

 

Kommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og besluttede herefter at tiltræde det af Vejdirektoratet fremsatte forslag om lukning af Hækvej. Kommissionen noterede sig, at anlægsmyndigheden vil arbejde videre med adgangen til ejendommene frem mod detailbesigtigelsen. På det foreliggende grundlag fandt kommissionen således ikke grundlag for at pålægge anlægsmyndigheden at etablere en underføring af Hækvej.

 

Der blev fremsat spørgsmål om, hvor meget Viborgvej bliver hævet over omfartsvejen samt, hvor meget omfartsvejen bliver gravet ned ved krydsningen af Viborgvej. Samtidig ønskedes det oplyst, hvorfor omfartsvejen sænkes, når den kort efter føres over Røjbæk Ådal.

 

Repræsentanterne fra Vejdirektoratet oplyste, at detailprojekteringen ikke er færdig endnu, men at omfartsvejen formentlig sænkes ca. 1-2 meter, mens Viborgvej hæves ca. 3-4 meter. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste endvidere, at omfartsvejen føres under Viborgvej og derefter over Røjbæk Ådal, idet landskabsbroen ville blive meget lang og meget høj, hvis omfartsvejen først skulle føres over Viborgvej og derefter også føres over Røjbæk Ådal.

 

Endvidere blev der fremsat forslag om en rundkørsel i stedet for hanke, da man i så fald ville kunne slippe for at forlægge Viftrupvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste hertil, at trafikken hermed vil blive blandet, hvilket ikke trafiksikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Endvidere blev det oplyst, at Vejdirektoratet er ved at undersøge muligheden for at ændre udformningen af hankeanlægget.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående. Adspurgt oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at det er det fremlagte projekt, som kommissionen skal forholde sig til. Kommissionen tiltrådte herefter det af Vejdirektoratet fremlagte projekt. Kommissionen har noteret sig, at der eventuelt kan ske en justering af projektet frem mod detailbesigtigelsen.

 

Der blev fremsat spørgsmål om, hvorvidt forlægningen af veje i forbindelse med projektet anlægges med grus eller asfalt.

 

Anlægsmyndigheden oplyste hertil, at Skovvænget og Hedevej i dag er grusveje, hvorfor forlægningerne også vil blive anlagt med grus. Viftrupvej og Herningvej vil derimod blive anlagt med asfalt.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige støj fra omfartsvejen. I den forbindelse blev der spurgt til muligheden for at lave terrænregulering.

 

Det blev hertil oplyst af Vejdirektoratets repræsentanter, at der ikke i anlægsloven er lagt op til, at der etableres støjvolde, støjskærme eller andet. For så vidt angår muligheden for at lave terrænregulering oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det på nuværende tidspunkt ikke vides, om der er jord i overskud til en sådan regulering.

 

Kommissionen fandt efter en drøftelse af spørgsmålet ikke, at der er det fornødne grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere støjafskærmning.

 

Der blev fremsat ønske om et ændret vejforløb af forlagt Hedevej. Herudover blev der stillet spørgsmål til, hvorvidt det er billigere at bygge en bro i stedet for at lave en underføring.

 

Hertil oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at detailprojekteringen endnu ikke er færdig, samt at det muligvis kan vise sig nødvendigt at flytte underføringen henset til højt grundvand, hvor underføringen på nuværende tidspunkt er placeret. Uanset hvad skal der skaffes vejadgang til ejendommene. Det blev oplyst, at udgangspunktet i VVM-undersøgelsen er en underføring, hvilket under normale omstændigheder vil være en billigere løsning end etablering af en bro.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående. Adspurgt oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at det er det fremlagte projekt, som kommissionen skal forholde sig til. Kommissionen tiltrådte herefter det af Vejdirektoratet fremlagte projekt. Kommissionen har noteret sig, at der eventuelt kan ske en justering af projektet frem mod detailbesigtigelsen.

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorvidt der opsættes dyrehegn langs omfartsvejen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at spørgsmålet blev drøftet nøje i VVM-fasen, men at det i sidste ende blev valgt fra. Dyrene skal kunne passere frit. Der etableres faunapassage for mindre dyr.

 

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring, såfremt Skovvænget alene bliver en stiforbindelse. Endvidere blev der udtrykt ønske om, at adgangen også bliver for kørende trafik. Det vil være problematisk for nogle at vende i plantagen.

 

Vejdirektoratets repræsentanter oplyste, at det har været overvejet, om der alene skal etableres en stiforbindelse, idet kørsel er forbudt i Feldborg Plantage. Meget afhænger desuden af jordfordelingen. Spørgsmålet er endnu ikke endeligt afklaret, ligesom kørekurver ikke er detailprojekteret.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede projektet indgående. Adspurgt oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at det er det fremlagte projekt, som kommissionen skal forholde sig til. Kommissionen tiltrådte herefter det af Vejdirektoratet fremlagte projekt. Kommissionen har noteret sig, at der eventuelt kan ske en justering af projektet frem mod detailbesigtigelsen.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HERNING KOMMUNE

 

Omfartsvejen (st. 2.400 – 7.700)

 

St. 2.400

Omfartsvejen tilsluttes statsvej 429 Herningvej.

 

St. 2.400 (v.s.)

Kommunevej Langgade forlægges og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

St. 2.400 – 3.100 (v.s.)

Der etableres en dobbeltrettet sti fra forlagt Langgade, langs omfartsvejen, til stiunderføring.

 

St. 3.100

Der etableres en faunapassage for mindre pattedyr.

 

St. 3.100

Der etableres en stiunderføring.

 

St. 3.200 (h.s.)

Statsvej 429 Herningvej forlægges og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 4.000

Kommunevej Skovvænget forlægges og føres under omfartsvejen.

 

St. 5.300 – 5.600 (v.s.)

Forlagt Hedevej forløber mod nord langs omfartsvejen til privat fællesvej Hedevej, hvor den tilsluttes i et T-kryds.

 

St. 5.600

Kommunevej Hedevej føres under omfartsvejen.

 

St. 6.500

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 6.500 – 7.500 (h.s.)

Kommunevej Viftrupvej forlægges og tilsluttes statsvej Viborgvej i et T-kryds.

 

St. 7.500

Statsvej Viborgvej føres over omfartsvejen. Der etableres et fuldt hankeanlæg. Ramperne tilsluttes statsvej Viborgvej i to T-kryds.

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 7.700

Der etableres en ca. 50 meter lang landskabsbro over Røjbæk Ådal.

 

 

HOLSTEBRO KOMMUNE

 

Omfartsvejen St. 7.700 – 10.300

 

St. 7.800

Privat fællesvej Hækvej afbrydes.

 

St. 8.300

Omfartsvejen krydser en 400 kV højspændingsledning (luft).

 

St. 9.300 (h.s.)

Statsvej 430 Herningvej forlægges og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

 

St. 10.300

Omfartsvejen tilsluttes statsvej 430 Herningvej.

 

 

Kommissarius anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved omfartsvejen.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Niels Juel

Uffe Henneberg               Albert Vinther Krogh

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen