Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus – Langå, besigtigelsesforretning den 30. marts 2020

BESIGTIGELSE

Med henblik på hastighedsopgradering og sporfornyelse mellem Aarhus og Langå indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en besigtigelsesforretning

MANDAG DEN 30. MARTS 2020

Forretningen begynder kl. 11.00 i Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende hastighedsopgradering og sporfornyelse mellem Aarhus og Langå. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken i det omfang, det er fornødent. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

Oversigtsplaner for det påtænkte projekt vil fra og med den 2. marts 2020 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune, hos Borgerservice i Favrskov Kommune og hos Borgerservice i Randers Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 20. februar 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk