Internet i tog, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. juni 2020

 

 

 

 

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

INTERNET I TOG

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. juni 2020)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 11.00 samledes kommissionen ud for ejendommen beliggende Dybdalsvej 147, Tolne, Sindal for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af internet i tog.

 

Forretningen fortsatte samme dag kl. 11.30, hvor kommissionen samledes ud for ejendommen beliggende Dybdalsvej 200, Sindal for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af internet i tog.

 

De gældende regler og forskrifter i forbindelse med Covid-19-situationen blev overholdt ved alle møder, således at der på intet tidspunkt var mere end 10 personer forsamlet.

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Poul Berg, Løkken og Lasse Riisgaard, Brønderslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Der mødte ingen repræsentant for Hjørring Kommune.

 

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen, som deltog virtuelt i forretningen for at overholde gældende forsamlingsforbud.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte landinspektør Lars Pedersen og byggeleder Jesper Lund.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Der henvises til brev af 17. april 2020 fra Transport- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Lars Pedersen, Banedanmark, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Baggrund for projektet

Som led i Togfonden DK – et politisk forlig af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten og Dansk Folkeparti – tilkendegav forligskredsen, at den nuværende internetdækning af jernbanen ikke er tilfredsstillende. Danskerne skal sikres god internetdækning i alle tog på hele statens jernbanenet med henblik på, at passagererne bl.a. skal kunne anvende toget som en fuld funktionsdygtig arbejdsplads.

 

Forligskredsen besluttede derfor med aktstykke nr. 9 af 13. oktober 2016 at afsætte midler til igangsættelse af arbejdet, der gennemføres i et samarbejde mellem DSB, Arriva, TT-Netværket (Telenor og Telia), TDC, Hi3G og Banedanmark.

 

Det overordnede projekt består af følgende hovedelementer, der er indbyrdes afhængige:

 

Indbygning af signalforstærkere i DSB’s tog, så signalerne bedre kan trænge igennem til passagererne.
Indbygning af wi-fi-system for datatransmission i DSB’s tog.
Forbedret mobil- og internetdækning langs Banedanmarks jernbanenet. Mobil- og internetdækning sikres langs jernbanen ved at udnytte Banedanmarks eksisterende master samt ved en opgradering af masteinfrastrukturen ved at udbygge netværket med nye master og etablere transmission.

 

Projektet vil endvidere forbedre mobil- og internetdækningen for omkringboende til jernbanen.

 

Lovgrundlag og finansiering

Jernbaneloven (Lov 686 af 27/05/2015) med senere ændringer giver transportministeren (Banedanmark) hjemmel til at ekspropriere de nødvendige arealer til brug for jern-baneprojekter, herunder jf. § 30, stk. 2, nr. 8 til ”nyanlæg, ændring eller vedligehold af master og dertilhørende tekniske anlæg til brug for mobil- og internetdækning i tog.”. Herudover sikrer jernbaneloven, at Banedanmark har hjemmel til at udføre de forundersøgelser m.v., der er nødvendige herfor.

 

Banedanmarks del af projektet finansieres via finanslovens udmøntning af Togfonden DK (§28.63.08.30) og dækker anlægsomkostninger til master m.v., fibernet til transmission samt teknikhytter.

 

Figur 1: Oversigt over masteplaceringer til projektet

 

Tegningsoversigt

 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgende bilag:

 

Besigtigelsestegninger

Besigtigelse, Oversigtsplan – 1:4.000

Tegningsnummer, SA-25-314915-06-19

 

Tekniske planer

Opstalt 42 meter gittermast med tilhørende antennesystemer

Tegningsnummer YAF54 – 1

 

Principskitse – Kabine

Tegningsnummer YAF – 2

 

Projektbeskrivelse

 

Generel beskrivelse af projektet ”Internet i tog”

Banedanmark og mobilnetoperatørerne samarbejder om at skabe øget mobil- og internetdækning. Banedanmarks del af projektet skal sikre god mobildækning langs jernbanen ved at udnytte eksisterende master samt opgradere infrastrukturen ved at udbygge netværket med nye master samt etablere fibertransmission, det vil sige internetforbindelse.

 

Projektet løber til udgangen af 2020, og alle opgraderinger vil derfor også være fuldt implementerede i udgangen af 2020.

 

Masterne bliver typisk mellem 42 og 48 meter høje, og der vil herudover også opsættes en teknikkabine på 3 x 6 x 3 meter.

 

Mobilnetoperatørerne installerer og idriftsætter eget radioudstyr i Banedanmarks master samt teknikkabiner.

 

DSB og mobilnetoperatørerne vil i samarbejde installere signalforstærkere i togene, så signalerne bedre kan spredes inde i togene. Endvidere vil DSB stå for etablering af en multioperatør wi-fi-løsning i DSB’s tog med forbindelse til mobilnetoperatørernes mobilnetværk.

 

Størstedelen af alle nye master bliver placeret på Banedanmarks nuværende arealer, og kun undtagelsesvist er der behov for areal- og rettighedserhvervelse til etableringen.

 

Masterne søges placeret således, at de generer naboer i nærområderne mindst muligt.

 

Ud over togpassagererne vil projektet også komme de omkringliggende borgere til gode, idet den øgede dækning også vil dække områder ud over jernbanen. I alt opstilles der i projektet ca. 50 nye master.

 

Udvælgelse af opstillingsstedet

Området ved Vester Tolne er præget af stærkt kuperet terræn, skov samt jernbanen, der kurver sig over flere kilometer. Dette stiller høje krav til placeringen samt højden af masten. Den valgte placering tager baggrund i et omfattende forarbejde, som har udgangspunkt i flere dækningsberegninger, og som tager størst muligt hensyn til landskab, natur og naboer i området.

 

Oversigtskort 1 nedenfor viser dækningen på mobilt bredbånd på mindst 30 Mbit/s. Den lyseblå farve viser, hvor der er dækning fra fire mobilnetoperatører, den mørkeblå farve viser, hvor der er dækning fra tre mobilnetoperatører, den lilla farve viser, hvor der er dækning fra to mobilnetoperatører, og den pink farve viser, hvor der er dækning fra en mobilnetoperatør. Den røde cirkel viser, hvor Banedanmark ønsker en masteplacering, og den sortstiplede linje viser jernbanestrækningen.

 

Som det fremgår af nedenstående oversigtskort, ses det tydeligt, at der øst for Bane-danmarks ønskede masteplacering ved Dybdalsvej er et større dækningshul ved området omkring Vester Tolne. Ved etablering af en ny mast på baneareal for enden af Dybdalsvej vil dækningshullet blive lukket.

 

Oversigtskort 1: tjekditnet.dk pr. 08.01.2020

 

Banedanmark har i forbindelse med afsøgning af mulige placeringer for en mast i området omkring Tolne søgt en placering, der opfylder dækningskravene til etablering af en mast til internet i tog, og som samtidig tager mest muligt hensyn til omgivelserne. Banedanmark skal bemærke, at flere potentielle masteplaceringer, som opfylder kravene til mobil- og internetdækning i området, er undersøgt for område på ca. 6 kilometer. Heraf er alle masteplaceringer blevet fravalgt, undtagen den valgte, efter undersøgelser af naboforhold, synlighed, adgangsvej, jordforhold m.v.

 

Mastens højde har afgørende betydning for, hvor stort et område antennen rækker over. Jo højere masten er, jo større områder vil masten kunne dække. Træer, bygninger samt andre strukturer kan skygge for mobilsignalet og er med til at påvirke, hvordan dækningen bliver fra den enkelte placering. Særligt er skovområder svære at dække, idet mange tætstående træer skygger for mobilsignalet.

 

I forbindelse med udvælgelsen af den aktuelle placering har der været flere mulige placeringer i spil. Den valgte placering er beliggende på et areal, der ejes af Banedanmark. Arealet grænser til jernbanen, og der kan etableres ny adgangsvej til arealet nord for et beskyttet sten- og jorddige. Der er på arealet plads til både den nye mast og teknikkabinen.

 

Mast og teknikkabine placeres inden for et område, der af Hjørring Kommune er udpeget som værende bevaringsværdigt landskab. Som det fremgår af ovenstående, har Banedanmark undersøgt flere alternative placeringer, der dog alle er fravalgt bl.a. på grund af synlighed fra naboejendomme samt krav til mobil- og internetdækning.

 

Mast og teknikkabine placeres i bevaringsværdigt landskab, da det ikke er muligt at placere en ny mast, der opfylder kravene til mobildækning langs banestrækningen, og som samtidig er beliggende uden for bevaringsværdigt landskab. Det har ligeledes ikke været muligt at finde en egnet placering inden for bymæssig bebyggelse, der samtidig har en tilstrækkelig dækningsgrad.

 

Som følge af de topografiske forhold i området samt jernbanens kurvede forløb skal det bemærkes, at masten skal stå i umiddelbar nærhed af jernbanen, for at den kan anvendes til formålet.

 

Projektbeskrivelse ved Dybdalsvej

Der rejses en 42 meter høj mast med tilhørende teknikkabine på baneareal ud for den private fællesvej Dybdalsvej i Tolne. Der vil ligeledes på banearealet blive etableret adgangsvej og vendeplads.

 

Anlægsperioden forventes at foregå over en periode på op til 14 uger i 2. halvår af 2020.

 

Når masten samles og rejses, kræver det, at sporene spærres, og at banen lukkes helt for trafik. Spærringen vil typisk være i de sene aften- og nattetimer og kun af kortere varighed. I sporspærringsperioderne vil der ikke blive indsat togbusser til erstatning for togtrafikken.

 

Området set fra vest.

 

Opstillingssted

 

Støj i anlægsfasen

Anlægsarbejdet på projektet vil medføre mindre støj, der kan være til gene for nogle af jernbanens naboer.

 

Støjen kan opstå i form af øget tung trafik i området langs jernbanen og ved byggepladsen, når der fragtes byggematerialer til og fra pladsen, og når masten skal samles og rejses. Samling og rejsning af mast vil ske i de sene aften- og nattetimer under en sporspærring.

 

Når masten er rejst, skal mobilnetoperatørerne opsætte deres udstyr. Det har de 2 – 3 måneder til.

 

Den enkelte nabo vil derfor i mange tilfælde opleve, at anlægsarbejdet og støjen kun i perioder er tæt på, mens det i andre perioder sker på større afstand og dermed giver anledning til mindre støj for den enkelte.

 

Etableringsarbejde

Udgravning, flytning og oplag af jord og andre materialer vil foregå med lastvogne, dumpere og gravemaskiner. Aktiviteten er moderat støjende og vil typisk foregå i dagtimerne.

 

Forud for rejsningen af den nye mast skal det eksisterende baneareal ryddes for træer og buske, og der skal graves ud til fundament, som efterfølgende støbes. Opstilling og nedtagning af støbeformen vil medføre lidt støj, da man anvender en betonvibrator til at få betonen på plads. Aktiviteten vil vare ca. en dag.

 

Midlertidige arbejdsarealer

I etableringsperioden vil der være behov for midlertidige arbejdsarealer på naboejendomme. Arbejdsarealerne skal benyttes til arbejdskørsel, oplag af materiel og opstilling af skurby.

 

Arbejdsveje skal benyttes i forbindelse med arbejder ved samling og rejsning af mast. Der kan udlægges stabilgrus og/eller køreplader efter behov. Arbejdsveje retableres efter arbejdets ophør.

 

Mastesektioner bliver leveret med sættevogne i henholdsvis én 24 meters sektion og én 18 meters sektion. Herefter bliver mastesektionerne samlet med en lastbilkran. En 150 tons mobilkran vil efterfølgende rejse masten. Masten samles på arealet ud for opstillingsstedet.

 

Der vil på græsarealet modsat blive etableret en parkeringsplads samt vendeplads til brug for materiel, varevogne samt arbejdskøretøjer.

 

Opgravet jord fra støbearbejder bortkøres ikke, men genindbygges og terrænreguleres på Banedanmarks areal.

 

Myndighedsforhold

 

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige jernbaneprojekter, jf. § 6a i jernbaneloven.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen traf den 25. maj 2018 en generel afgørelse om, at opsætningen af master til brug for internet i tog ikke er et selvstændigt bilagspunkt i bilag 2 i VVM-direktivet, hvorfor projekterne ikke er omfattet af VVM-reglerne.

 

Banedanmark har desuden indhentet nedenstående tilladelser og dispensation, hvorved alle nødvendige myndighedstilladelser anses for indhentet.

 

Planloven

Mast og teknikkabine placeres i landzone, og selve området er udpeget som særligt bevaringsværdigt landskab. Herudover er mast og teknikkabine beliggende inden for skovbyggelinjen samt i fredskov. Omkring opstillingsstedet ligger et beskyttet dige, der er bygget i forbindelse med etablering af jernbanen. Placeringen er endvidere i umiddelbar nærhed af Naturpark Tolne, der ligger øst for jernbanen.

 

Hjørring Kommune har den 12. juli 2019 meddelt landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 til opstilling af mast og teknikkabine. Tilladelsen er ikke påklaget.

 

Byggeloven

Etablering af mast og teknikhytte kræver byggetilladelse, og Hjørring Kommune har på baggrund af Banedanmarks ansøgning meddelt byggetilladelse den 11. september 2019.

 

Skovloven

Beplantningen på Banedanmarks arealer er omfattet af skovlovens regler om fredskov, og der kræves Miljøstyrelsens dispensation fra skovlovens § 38 til opstilling af mast og teknikkabine.

 

Miljøstyrelsen Østjylland har den 19. december 2019 meddelt dispensation til etablering af sendemasten og teknikskabet samt til rydning af den nødvendige beplantning.

 

Kulturhistoriske forhold

På de enkelte opstillingssteder kan der efter en konkret vurdering blive foretaget arkæologiske forundersøgelser afhængig af omfanget af midlertidige arbejdsarealer.

 

Hvis der mod forventning findes fortidsminder under anlægsarbejdet på Dybdalsvej, vil Vendsyssel Historiske Museum straks blive kontaktet, jf. museumsloven §§ 25-27.

 

Ejendomsretlige forhold

Når master til internet i tog etableres, må både offentlige og private ejendomsejere afstå mindre arealer samt afgive rettigheder, hvor adgangsveje placeres. Nogle arealer eksproprieres permanent, mens andre arealer eksproprieres midlertidigt.

 

Arealer, der eksproprieres midlertidigt, skal Banedanmark bruge til jordarbejde, arbejdsveje og arbejdspladser m.v. Efter endt brug vil arbejdsarealet blive retableret til hidtidig anvendelse.

 

Adgang til fremtidig drift og vedligehold af mast og teknikkabine sikres ved pålæg af servitut om vejret. Vejretten gælder både for Banedanmark og operatører, der skal kunne tilgå masten.

 

Ekspropriation

I henhold til jernbaneloven vil de nødvendige arealer og rettigheder blive erhvervet ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven).

 

Under afsnittet ”Særlige bestemmelser” er de ekspropriative indgreb for de enkelte berørte ejendomme oplistet.

 

I Banedanmarks pjece ”Jernbanen og ekspropriation” er det beskrevet, hvordan ekspropriationsprocessen foregår. Pjecen er tilgængelig på Banedanmarks hjemmeside: www.banedanmark.dk.

 

Besigtigelse ved km 315,64, Sindal

Jernbanens kilometrering begynder i km 0 i Fredericia og har retning mod Frederikshavn.

 

I kapitel 5, Særlige bestemmelser, fremgår det, hvilke ejendomme der berøres af projektet på denne delstrækning.

 

Anlægsarbejde fra km 315,64, Sindal

Der sker følgende anlægsarbejder på dette område:

 

Kilometrering Ombygningsaktivitet
KM: 315,64 Der etableres masteplads med gittermast på 42 meter, teknikkabine på 6 x 3 meter med tilhørende parkeringsplads/vendeplads.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, hvorfor der var behov for arbejdsareal på matr. nr. 19h Tolne By, Tolne.

 

Hertil oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det er et spørgsmål om sikkerhed, således at store køretøjer kan vende og bakke ned ad den sidste del af Dybdalsvej mod banen.

 

Enkelte lodsejere ønskede oplysning om tidsplanen for opstarten af arbejdet, da der er dyr på arealet, som skal flyttes.

 

Det blev hertil oplyst af anlægsmyndigheden, at man skal i dialog med entreprenøren, og at lodsejerne vil blive varslet om opstarten mindst 2 uger før.

 

Anlægsmyndigheden oplyste endvidere, at Dybdalsvej ikke vil blive spærret i anlægsperioden.

 

Vejens tilstand vil blive registreret inden opstart, for at den kan afleveres i samme stand.

 

Lodsejerne undrede sig over, at der må opsættes mast, når der ikke må opsættes vindmøller.

 

Hertil oplyste anlægsmyndigheden, at masten placeres lige uden for sikkerhedszonen for Sindal Lufthavn. Endvidere blev det oplyst, at alle relevante myndigheder er blevet hørt i forbindelse med dette projekt.

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om Banedanmark eventuelt kunne koble sig på Tolne-masten, så man kunne undgå endnu en mast i området.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at Banedanmark har undersøgt muligheden. Banedanmark har valgt den fremlagte placering, som lukker det største hul i dækningen af internet i tog.

 

Lodsejerne ønskede oplyst, om anlægsmyndigheden fremadrettet står for vedligeholdelsen af vejen.

 

Dette afviste anlægsmyndigheden. Anlægsmyndigheden vil indgå i vedligeholdelsen ligesom de øvrige vejberettigede.

 

Det blev oplyst, at kommissionen ikke tager stilling til spørgsmålet om fordelingen af udgifter til vedligeholdelse af vejen. Såfremt de vejberettigede ikke kan blive enige om fordelingen, kan kommunen kontaktes. Det blev endvidere oplyst, at masten skal driftes ca. 1 gang om året. Det kan ikke udelukkes, at operatørerne også skal tilse installationer på masten.

 

Det blev endvidere oplyst, at der er plads til 3 operatører i en mast. Det betyder samtidig, at de lokale kan opnå bedre dækning i området, hvis man har abonnement hos en af disse operatører.

 

Enkelte lodsejere ønskede oplyst, om arbejdet udløser en økonomisk kompensation.

 

Hertil oplyste kommissarius, at det er ekspropriationskommissionen, som skal træffe afgørelse om eventuel kompensation, såfremt projektet fremmes. Det blev endvidere oplyst, at en vejret til en eksisterende vej efter sædvanlig taksationspraksis ikke udløser nogen erstatning.

 

***************

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

Samtlige arealer, som berøres af anlægsprojektet, er angivet i dette kapitel om ”Særlige bestemmelser”.

 

For hver berørt ejendom angives det hvilke indgreb, der foretages.

 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge: permanente indgreb, servitutpålæg og midlertidige arealer.

 

Hjørring Kommune

Kilometreringen ligger i banens højre spor. Kilometreringen fremgår af ekspropriationsplanen og er anvendt i de nedenstående særlige bestemmelser.

 

Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt som betegnelse for stationeringsside:

 

bvs. = banens venstre side

bhs. = banens højre side

bbs. = begge sider af banen

 

Den enkelte ejendom er oplistet i forhold til indgrebets start- og slutkilometrering.

 

Kilometrering Matr. nr. og adresse Beskrivelse af areal- og rettighedserhvervelse
KM 315.34 – 315.44 bvs. Matr. nr.: 3a Skørbækshede, Tolne.

Adresse: Kirkevej 201, 9870 Sindal.

Der pålægges servitut om vejret til fordel for Banedanmark og dennes leverandører samt mastebrugere.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for færdsel til byggepladsen.

KM 315.43 – 315.79 bvs.

 

Matr. nr.: 1c og 1m Skørbækshede, Tolne.

Adresse: Dybdalsvej 247, 9870 Sindal.

Der pålægges servitut om vejret til fordel for Banedanmark og dennes leverandører samt mastebrugere.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for færdsel til byggepladsen.

KM 315.51 – 316.02 bvs.

 

Matr. nr.: 23l Den Nordlige Del, Hørmested og matr. nr. 19b Tolne By, Tolne.

Adresse: Dybdalsvej 147, 9870 Sindal.

Der pålægges servitut om vejret til fordel for Banedanmark og dennes leverandører samt mastebrugere.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for færdsel til byggepladsen, samt arbejdsareal til byggepladsen.

KM 315.75 – 316.00 bvs.

 

Matr. nr.: 1d Skørbækshede, Tolne.

Adresse: Dybdalsvej 225, 9870 Sindal.

Der pålægges servitut om vejret til fordel for Banedanmark og dennes leverandører samt mastebrugere.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for færdsel til byggepladsen.

KM 315.83 – 316.01 bvs.

 

Matr. nr.: 2b Skørbækshede, Tolne.

Adresse: Dybdalsvej 200, 9870 Sindal.

Der pålægges servitut om vejret til fordel for Banedanmark og dennes leverandører samt mastebrugere.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for færdsel til byggepladsen.

KM 315.99 – 316.00 bvs.

 

Matr. nr.: 19h Tolne By, Tolne.

Adresse: Dybdalsvej 166, 9870 Sindal.

Der pålægges servitut om vejret til fordel for Banedanmark og dennes leverandører samt mastebrugere.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for færdsel til byggepladsen, samt til vendepladsen.

KM 316.00 – 316.03 bvs.

 

Matr. nr.: 4a Skørbækshede, Tolne.

Adresse: Dybdalsvej 167, 9870 Sindal.

Der pålægges servitut om vejret til fordel for Banedanmark og dennes leverandører samt mastebrugere.

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug for færdsel til byggepladsen.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1 – 8 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

 

Ekspropriationsindgrebet effektueres pr. dags dato, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, medmindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

Der er ved ekspropriationen sikret anlægsmyndigheden fornødent arbejdsareal.

 

Erstatning for midlertidig brug fastsættes efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, medmindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen, jf. § 26 i ekspropriationsprocesloven.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Juel                              Jens Ole Juhler

Poul Berg               Lasse Riisgaard

/Anne Cathrine Worning Jensen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Jensen