Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 27. november 2012

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BJERRINGBRO – VIBORG

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 27. november 2012)

12. hæfte

 

 

Tirsdag den 27. november 2012 kl. 9.00 samledes kommissionen i Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, Bjerringbro for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen Bjerringbro – Viborg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup  Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Arne Lauridsen, Erslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte landinspektør Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Carsten Jørgensen, ingeniør Sanne Fyrstenberg, ingeniør Stine Gæmelke, Rambøll, ingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll og landinspektør Terese Fuglsang, LIFA.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 17. oktober 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Banedanmarks repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

På strækningen mellem Bjerringbro og Viborg ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede ledoverkørsler på strækningen km 18.328 – 18.934. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt, og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

Der har forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af overkørsel nr. 25 og 26, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om overkørslerne. Resultatet af denne screening har været forelagt ekspropriationskommis-sionen den 29. juni 2010 (Udskrift af forhandlingsprotokollen for statsekspropriationskommissionen for Jylland – Nedlæggelse og sikring af overkørsler Bjerringbro -Viborg, 2. hæfte). På baggrund af deres beslutning er følgende projekt nu udarbejdet og fremlægges som en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning for ekspropriationskommissionen omhandlende de private overkørsler nr. 25, km 18.328 og nr. 26, km 18.934.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, som overkørslerne tjener som adgang for, samt hvilke veje, som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                      Plan                                                          Målforhold

SA-32-018328-05-10      Besigtigelses- og ekspropriationsplan           1:4000

overkørsel nr. 25 og 26

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Bjerringbro til Viborg.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning af følgende niveauoverkørsler i Viborg Kommune:

 

Privat niveau overkørsel nr. 25                              km 18.328

Privat niveau overkørsel nr. 26                              km 18.934

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive forelagt til ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Sagsforløb vedr. nedlæggelse af ovk. 25, 26 og 28 samt udvidelse af tunnel ved Tangeværket

 

Den 29. juni 2010 blev der afholdt besigtigelsesforretning med henblik på nedlæggelse af ovk. 25, 26 og 28 samt udvidelse af tunnel ved Tangeværket.

 

En ejer gjorde gældende, at den projekterede vej langs banen forbi ejerens ejendom, matr. nr. 18c Vindum By, Vindum, kunne flyttes ind på banens areal (matr. nr. 41 ibd.), således at vejen følger banen. Ejeren oplyste, at denne løsning, som også var den, der blev fremlagt i det foreløbige materiale, ville medføre et væsentligt mindre indgreb på ejendommen, idet vejen placeres på arealet tilhørende Banedanmark.

 

Banedanmark oplyste, at man af egen drift tidligere havde anmodet Skov- og Naturstyrelsen om dispensation til at placere den nye vej på fredskovsarealet langs banen, og at man fik et mundtligt afslag. Banedanmark oplyste videre, at man efter henvendelse fra ejeren igen søgte dispensation ved Skov- og Naturstyrelsen, men også denne gang fik et mundtligt afslag.

 

Kommissionen drøftede meget indgående spørgsmålet vedrørende den projekterede vejs beliggenhed langs banen forbi matr. nr. 18c ibd. og traf herefter afgørelse om, at vejens trace fastlægges som foreslået af Banedanmark.

 

Kommissionen bemærkede i den forbindelse, at såfremt ejerne af matr. nr. 18c ibd. inden 2 uger efter offentliggørelsen af protokollen fra besigtigelsesforretningen fremsender anmodning om dispensation til vejføring på det omhandlede areal pålagt fredskov til Skov- og Naturstyrelsen, og såfremt dette imødekommes af Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen), vil kommissionen være indstillet på at genoptage spørgsmålet om vejens placering på den pågældende strækning.

 

Afslag fra Naturstyrelsen

Den 17. maj 2011 meddelte Naturstyrelsen, Kronjylland afslag på ansøgning om dis­pensation fra skovloven til at anlægge privat fællesvej i fredskov på Banedanmarks ejendom matr. nr. 41 Vindum By, Vindum.

 

Naturstyrelsen har i sin afgørelse anført, at praksis for dispensation efter skovlovens § 38, jf. § 11 er meget restriktiv. Der meddeles kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

 

Styrelsen finder det ikke godtgjort, at vejen ikke kan placeres uden for det fredskovspligtige areal. Der lægges i den forbindelse vægt på, at der allerede findes en privat fællesvej udlagt på matr. nr. 18c ibd. og på en række ejendomme langs banen udenfor fredskov.

 

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Den 27. juni 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse om at ændre Naturstyrelsen, Kronjyllands afslag af 17. maj 2011 til en dispensation.

 

Nævnet finder efter besigtigelsen og en sammenfattende vurdering af de modstående hensyn, at der i dette tilfælde er grundlag for at fravige den restriktive praksis og meddele dispensation til det ansøgte. Nævnet har herved lagt vægt på, at alternativet til det ansøgte vejanlæg på det af Banedanmark ejede fredskovspligtige areal er et vejanlæg gennem en privat have, som må gennemføres ved ekspropriation.

 

Nedlæggelse af ovk. 28 og udvidelse af tunnel ved Tangeværket

I den mellemliggende periode, hvor der stadigt ikke var kommet afklaring på, om der kunne opnås dispensation til anlæg af vej i fredskov, valgte Banedanmark at opdele overkørselsgruppen i 2 etaper. 1. etape bestående af nedlæggelse af ovk. 28 og udvidelse af tunnel ved Tangeværket og 2. etape bestående af nedlæggelse af ovk. 25 og 26 med anlæg af privat fællesvej frem til ovk. 28.

 

Den 6. september 2011 blev der afholdt en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedr. nedlæggelse af ovk. 28 og udvidelse af tunnel ved Tangeværket (Fortegnelse nr. 2).

 

På matr. nr. 18n ibd. Vindum By, Vindum blev der eksproprieret areal til anlæg af ny privat fællesvej frem til ovk. 28. Det projekterede vejforløb var forberedt med en bredde til, at vejen kunne videreføres enten hen over matr. nr. 18c ibd. (dengang matr. nr. 13aa) eller matr. nr. 41 ibd. (banen) afhængigt af hvilken endelig myndighedsafgørelse, der ville blive truffet.

 

Ny grusvej er nu etableret langs banen over matr. nr. 18n ibd. frem til den nedlagte ovk. 28. Selv om vejen ikke alligevel skal forløbe over matr. nr. 18c ibd., fastholdes bredden på anlæg og udlæg af privat fællesvej på matr. nr. 18n ibd. for at skabe adgang til markareal på matr. nr. 18c ibd.

 

 

Privat overkørsel nr. 25 – km 18.328

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-32-018328-05-10.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 25 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 83

Landbrugsejendommen matr. nr. 13f m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lodder matr. nr. 1ne og 4i ibd. på i alt 17,0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 13f ibd. er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommen udgør 29,1 ha.

 

Nr. 84

Landbrugsejendommen matr. nr. 13a Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr. nr. 12ad ibd. på 4,7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 13a ibd. er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommen udgør 26,6 ha.

 

Nr. 85

Landbrugsejendommen matr. nr. 6b m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lodder matr. nr. 6ae og 6af ibd. på i alt 2,0 ha beliggende nord for banen. Bygningerne på matr. nr. 6b ibd. er beliggende syd for banen, og landbrugsejendommen udgør 33,8 ha.

 

Nr. 86

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a m.fl. Bøgeskov By, Gullev til ejendommens lod matr. nr. 11m Bjerring By, Bjerring på 1,7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 2a Bøgeskov By, Gullev er også beliggende syd for banen, men på den modsatte side af Gudenåen. Landbrugsejendommen udgør 22,8 ha.

 

Nr. 87

Landbrugsejendommen matr. nr. 8m m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr. nr. 11h ibd. på 1,8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 8m ibd. er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommen udgør 21,4 ha.

 

Nr. 88

Landbrugsejendommen matr. nr. 19d m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr. nr. 6u ibd. på 2,1 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 19d ibd. er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommen udgør 32,2 ha.

 

Nr. 90

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr. nr. 9v ibd. på 3,7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 9a ibd. er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommen udgør 65,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at benytte privat fællesvej fra kommunevejen Engvejen i øst til kommunevejen Bjerringbrovej i vest over matr. nr. 72 (banen), 1mø, 1ne, 12ad, 14k, 11m, 11h, 4i, 6b, 28a, 28b Bjerring By, Bjerring, 18b, 20g, 18i, 18c, 41 (banen), 17m, 18n og 19c Vindum By, Vindum.

 

Der vil fremover være 3 steder, banen kan krydses:

 

Vejoverføring ved kommunevejen Engvejen km 17.833 begrænset af en max totalvægt på 32 t og et max akseltryk på 24 t. Bredde af vejoverføring er 4 m mellem rækværk.

Vejunderføring ved kommunevejen Lille Møllevej km 19.519 begrænset af en frihøjde på 2,8 m og en bredde på 4 m.

Vejunderføring ved den private fællesvej Bjerringbrovej i km 20.397 med en frihøjde på 4,7 m og en bredde på 5 m.

 

Eksisterende private fællesveje over matr. nr. 72 (banen), 1mø, 1ne, 12ad, 14k, 11m, 11h, 4i, 6b, 28a og 28b Bjerring By, Bjerring, 18b, 20g, 18i og 18c Vindum By, Vindum udlægges i 5,50 m’s bredde, og vejbelægning renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ny privat fællesvej på matr. nr. 41 (banen) Vindum By, Vindum udlægges i 5,50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Adgang ad eksisterende ikke udlagt privat fællesvej over matr. nr. 18b Vindum By, Vindum sikres ved at optage vejen på matrikelkortet. Vejen udlægges og renoveres efter ovenstående forskrifter.

 

Der etableres 4 vigepladser; på matr. nr. 6b og 28b Bjerring By, Bjerring og matr. nr. 20g Vindum By, Vindum. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 5,50 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 72 (banen), 1mø, 1ne, 12ad, 14k, 11m, 11h, 4i, 6b, 28a og 28b Bjerring By, Bjerring, 18b, 20g, 18i og 18c Vindum By, Vindum.

 

Vejarealer over matr. nr. 41 (banen) Vindum By, Vindum, 18c ibd., 72 (banen) og 18b Bjerring By, Bjerring nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Nr. 83

Adgang til matr. nr. 4i og 1ne ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Bjerring Byvej og Tangevej, herfra videre ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejoverføring i km 17.833 (Engvejen).

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 4.300 m.

 

Nr. 84

Adgang til matr. nr. 12ad Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejene Bjerring Hede, Bjerring Byvej og Tangevej, herfra videre ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejoverføring i km 17.833 (Engvejen).

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 4.300 m.

 

Nr. 85

Adgang til matr. nr. 6ae og 6af ibd. henvises til at foregå ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen, herfra videre ad kommunevejene Engvejen, Vestergade og Gl. Tangevej.

Omvejen for mindre køretøjer gennem vejoverføring i km 17.833 (Engvejen) udgør 2 x 1.250 m.

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 4.500 m.

 

Nr. 86

Adgang til matr. nr. 11m ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Vestergade og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejoverføring i km 17.833 (Engvejen).

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 4.500 m.

 

Nr. 87

Adgang til matr. nr. 11h ibd. henvises til at foregå ad den private fællesvej Bjerring Byvej, kommunevejen Tangevej og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejoverføring i km 17.833 (Engvejen).

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 3.750 m.

 

Nr. 88

Adgang til matr. nr. 6u ibd. henvises til at foregå ad kommunevejene Vindumvej, Bjerring Byvej og Tangevej, herfra videre ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Omvejen for mindre køretøjer over vejoverføring i km 17.833 (Engvejen) udgør 2 x 150 m.

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 3.100 m.

 

Nr. 90

Adgang til matr. nr. 9v Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejene Bjerring Hede, Bjerring Byvej og Tangevej, herfra videre ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Omvejen for mindre køretøjer over vejoverføring i km 17.833 (Engvejen) udgør 2 x 150 m.

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 3.600 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 26.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 26.

 

 

Privat overkørsel nr. 26 – km 18.934

Besigtigelses- og ekspropriationsplan nr. SA-32-018328-05-12.

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering, men flyttet sidst i 1970’erne.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 26 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 89

Landbrugsejendommen matr. nr. 28a m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr. nr. 12o ibd. på 1,3 ha beliggende nord for banen. Bygningerne på matr. nr. 28a ibd. er beliggende syd for banen, og ejendommen udgør 5,0 ha.

 

Nr. 91

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 28c m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr. nr. 28b ibd. på 6,3 ha beliggende syd for banen. Matr. nr. 28c m.fl. ibd. udgør i alt 20,3 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 2d m.fl. Tange By, Højbjerg beliggende syd for banen på den modsatte side af Gudenåen. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2d ibd. udgør ca. 3,7 km.

 

Nr. 92

Beboelsesejendommen matr. nr. 18b Vindum By, Vindum udgør 0,8 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 93

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 20d m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lodder matr. nr. 20e, 20d og 20f på 8,2 ha beliggende nord for banen. Matr. nr. 20d m.fl. ibd. udgør i alt 30,1 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 7a m.fl. ibd. beliggende nord for banen. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 7a ibd. udgør ca. 2,5 km.

 

Nr. 94

Landbrugsejendommen matr. nr. 25a m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lodder matr. nr. 11q og 29a ibd. på i alt 3,1 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 25a ibd. er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommen udgør 14,5 ha.

 

Nr. 95

Landbrugsejendommen matr. nr. 27a m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lod matr. nr. 6d ibd. på 0,8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 27a ibd. er beliggende nord for banen, og landbrugsejendommen udgør 21,5 ha.

 

Nr. 96

Landbrugsejendommen matr. nr. 20a Vindum By, Vindum udgør 2,8 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 98

Landbrugsejendommen matr. nr. 18c Vindum By, Vindum udgør 2,6 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 99

Beboelsesejendommen matr. nr. 18f Vindum By, Vindum udgør 1,3 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 100

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 9a m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lodder matr. nr. 9r og 13x ibd. på i alt 4,3 ha beliggende syd for banen. Matr. nr. 9a m.fl. ibd. udgør i alt 34,6 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 7a m.fl. ibd. beliggende nord for banen. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 7a ibd. udgør ca. 3,0 km.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 26 henvises til at krydse banen ved vejoverføringen ved Engvejen km 17.833, vejunderføringen ved Lille Møllevej km 19.519 eller vejunderføringen ved Bjerringbrovej km 20.397 og benytte privat fællesvej langs banens sydside fra Engvejen i øst og til Bjerringbrovej i vest. Vejen er beskrevet under overkørsel nr. 25.

 

Nr. 89

Adgang til matr. nr. 28a Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejene Bjerring Hede, Bjerring Byvej og Tangevej, herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje.

Omvejen for mindre køretøjer ad vejoverføring i km 17.833 (Engvejen) udgør 2 x 300 m.

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 3.200 m.

 

Nr. 91

Adgang til matr. nr. 28b Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejen Tangevej og herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje.

Omvejen for mindre køretøjer ad vejunderføring i km 19.519 (Lille Møllevej) udgør 2 x 1.200 m.

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 3.200 m.

 

Nr. 92

Adgang til matr. nr. 18b Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Tangevej og herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje.

 

Nr. 93

Adgang til matr. nr. 20e, 20d og 20f Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje.

Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejunderføring i km 19.519 (Lille Møllevej).

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 750 m til matr. nr. 20e og 2 x 1.500 m til matr. nr. 20f og 20d.

 

Nr. 94

Adgang til matr. nr. 11q og 29a Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejunderføring i km 19.519 (Lille Møllevej).

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 400 m.

 

Nr. 95

Adgang til matr. nr. 6d Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejunderføring i km 19.519 (Lille Møllevej).

Omvejen for større køretøjer gennem vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej) udgør 2 x 1.500 m.

 

Nr. 96

Adgang til matr. nr. 20a Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje.

 

Nr. 98

Adgang til matr. nr. 18c Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje.

 

Nr. 99

Adgang til matr. nr. 18f Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

Nr. 100

Adgang til matr. nr. 13x og 9r Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejene Bjerrevej og Tangevej, herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne adgangsveje.

Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte vejunderføring i km 19.519 (Lille Møllevej).

Det er ingen omvej for større køretøjer at benytte vejunderføring i km 20.397 (Bjerringbrovej).

 

Bemærkninger til forslaget

En række lodsejere udtrykte bekymring for den fremtidige vedligeholdelse af den nye private fællesvej.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der bliver tale om en privat fællesvej, hvor vedligeholdelsen påhviler lodsejerne i henhold til privatvejsloven.

 

Lodsejerne anførte, at den eksisterende bro over banen ved kommunevej Engvej ikke kan bære tung trafik, hvilket vil give en betydelig længere vej ved kørsel til arealerne syd for banen. Lodsejerne opfordrede kraftigt til, at broen laves, så den kan betjene tung landbrugstrafik.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er en del af dette projekt at opgradere broen til at kunne betjene tung landbrugstrafik, og at der kan anvises anden vej til arealerne for denne type trafik.

 

Der blev af lodsejerne fremsat ønske om, at den kommende private fællesvej hæves i niveau med banen for at undgå samling af sne.

 

Hertil oplyste Banedanmarks repræsentanter, at vejen hæves i det omfang, det er fornødent af hensyn til projekteringen og udførelsen af vejen.

 

Der blev fremsat forslag om, at den planlagte vigeplads ved overkørsel nr. 26 placeres i den nordlige side af vejen, idet udsynet herfra derved forbedres. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at placeringen af vigepladsen kan placeres som ønsket i den nordlige side af vejen.

 

Ejerne af henholdsvis matr. nr. 6u og 6b Bjerring By, Bjerring bemærkede, at den udlagte vigeplads på matr. nr. 6b ibd. er delvist beliggende i en eksisterende privat fællesvej. Ejerne anmodede således kommissionen om at berigtige den eksisterende private fællesvej på matrikelkortet, så den svarer til den i marken.

 

Endelig blev der af lodsejerne udtrykt bekymring for, om relevante køretøjer, som f.eks. redningskøretøjer, renovationsbiler m.v., kan få adgang til ejendommene med de sving, den er projekteret med.

 

Hertil oplyste Banedanmarks repræsentanter, at vejen udformes, således den kan betjene den trafik, der skal færdes til ejendommene, herunder de omtalte køretøjer.

 

Kommissionens beslutning

Efter en indgående drøftelse besluttede kommissionen at tiltræde det af Banedanmark fremlagte forslag for nedlæggelse af overkørsel nr. 25 og nr. 26.

 

Kommissionen besluttede i den forbindelse, at den projekterede vigeplads ved overkørsel nr. 26 placeres i vejens nordlige side, og at vejforløbet fra vigepladsen og mod vest placeres længst muligt mod nord.

 

Kommissionen besluttede ligeledes at berigtige placeringen af den i marken udlagte private fællesvej på matr. nr. 6b Bjerring By, Bjerring på matrikelkortet.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 5 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,0 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 27. november 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker pr. 27. november 2012, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

 

Overdragne, nedlagte vejarealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2015. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af vejanlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter vejens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Arne Lauridsen

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen