Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretning den 3. og 4. maj 2011

DETAILBESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Bjerringbro til Viborg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en detailbe­sigti­gel­ses­forretning

 

 

                    TIRSDAG DEN 3. MAJ OG ONSDAG DEN 4. MAJ 2011

 

 

Forretningen begynder tirsdag den 3. maj 2011 kl. 8.30 med et indledende møde på Højslev Kro, Viborgvej 220, Højslev, hvor der vil blive foretaget en orientering og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 62, 65 og 66.

 

Forretningen fortsætter samme dags formiddag med en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

Forretningen fortsætter onsdag den 4. maj 2011 kl. 8.00 med et indledende møde på Højslev Kro, Viborgvej 220, Højslev, hvor der vil blive foretaget en orientering og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 68, 69, 70, 71 og 72.

 

Forretningen fortsætter samme dags formiddag med en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

 

Enhver, der kan blive berørt af nedlæggelserne, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for de påtænkte nedlæggelser af overkørslerne vil fra og med den 5. april  2011 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 30. marts 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk