Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretningen den 19. og 20. april 2010, 1. hæfte.

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BJERRINGBRO – VIBORG

 (Besigtigelsesforretningen den 19. og 20. april 2010)

1. hæfte

 

 

Mandag den 19. april 2010 kl. 9.00 samledes kommissionen på Madsens Hotel i Bjerringbro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Bjerringbro og Viborg.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Jesper Hoelgaard og Rasmus Ørtoft.

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen mødte sammen med landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Terese Fuglsang og ingeniør Stine Baldus Pedersen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Bjerringbro og Viborg ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede ledoverkørsler og overkørsler sikret med advarselsanlæg på strækningen km 27.726 – 34.771. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducerer antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 27.726 – 34.771 har der forud for denne besigtigelsesforretning være foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

 

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.       Plan                                                               Målforhold

 

322000-6 Besigtigelsesplan overkørsel nr.

38, 39, 39a, 39b og 40                                            1:4000

322000-8 Besigtigelsesplan overkørsel nr. 45                             1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Bjerringbro til Viborg.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende niveauoverkørsler.

 

Viborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 38                                km 27.726

Privat niveau overkørsel nr. 39                                km 28.496

Privat niveau overkørsel nr. 39a                               km 29.403

Privat niveau overkørsel nr. 39b                               km 30.015

Offentlig niveau overkørsel nr. 40                             km 31.100

Privat niveau overkørsel nr. 45                                km 34.771

 

Ledninger

Ledningsejerne vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret. Ledningsforretningen vil blive afholdt før ekspropriationsforretningen, således at ledningsprotokollen vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Madsens Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 38 km. 27.726

Besigtigelsesplan nr. 322000-6.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 38 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 77

Landbrugsejendommen matr.nr. 3a m.fl. Brandstrup By, Vindum til ejendommens lodder matr.nr. 5e og 3u ibd. på i alt 3.1 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 3a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 16.0 ha.

 

Nr. 78

Landbrugsejendommen matr.nr. 2a Brandstrup By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 3m ibd. på 1.4 ha beliggende syd for banen. Bygninger på matr.nr. 2a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 106.0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at benytte ny privat fællesvej og eksisterende privat fællesvej, der forløber langs banens sydside mellem kommunevejen Faldborgvej og frem til overkørsel nr. 40 i km. 31.100, der opgraderes til automatisk ½-bomanlæg.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr.nr. 5d, 46a (banen), 5e og 3u Brandstrup By, Vindum udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Den nye private fællesvej over matr.nr. 3u og 3e Brandstrup By, Vindum udlægges ligeledes i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 5d, 5i, 5e, 3u og 3e Brandstrup By, Vindum.

Vejarealet mellem overkørsel nr. 38 og den private fællesvej Nørre Langgade på matr.nr. 3a ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 77

Adgang til matr.nr. 5e og 3u Brandstrup By, Vindum henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej Nørre Langgade over matr.nr. 3a, 6u og 6ag ibd. Videre ad kommunevejen Nørre Langgade, kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 1800 m.

 

Nr. 78

Adgang til matr.nr. 3m Brandstrup By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Faldborgvej over kommunevejen Nørre Langgade og videre ad kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 900 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Privat overkørsel nr. 39 km. 28.496

Besigtigelsesplan nr. 322000-6.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 39 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 78

Landbrugsejendommen matr.nr. 2a Brandstrup By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 1n Skaun, Vindum på i alt 2.0 ha beliggende syd for banen. Bygninger på matr.nr. 2a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 106.0 ha.

 

Nr. 79

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a m.fl. Skaun, Vindum til ejendommens lodder matr.nr. 1l, 1az ibd. og 3e Brandstrup By, Vindum på i alt 10.4 alle beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1a Skaun, Vindum er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 103.7 ha.

 

Nr. 80

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt bevokset med træer matr.nr. 1e Skaun, Vindum på 0.3 ha beliggende syd for banen. Har samme ejer som nr. 81.

 

Nr. 81

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt bevokset med træer matr.nr. 1f Skaun, Vindum på 0.3 ha beliggende syd for banen. Har samme ejer som nr. 80.

 

Nr. 82

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt bevokset med træer matr.nr. 1m Skaun, Vindum på 0.3 ha.

 

Nr. 83

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 1ab Skaun, Vindum på 3.9 ha beliggende syd for banen. Har samme ejer som nr. 84.

 

Nr. 84

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 1ac Skaun, Vindum på 7.1 ha beliggende syd for banen. Har samme ejer som nr. 83.

 

Nr. 85

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a m.fl. Ø. Vandet, Sjørslev til ejendommens lodder matr.nr. 1af, 1ae og 1ad Skaun, Vindum på i alt 5.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1a Ø. Vandet, Sjørslev er beliggende syd for banen og udgør i alt 93.4 ha. Vejafstanden fra bygninger til matr.nr. 1af, 1ae og 1ad Skaun, Vindum udgør 7150 m.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at benytte ny privat fællesvej og eksisterende privat fællesvej, der forløber langs banens sydside mellem kommunevejen Faldborgvej og frem til overkørsel nr. 40 i km. 31.100, der opgraderes til automatisk ½ bom anlæg.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr.nr.1az, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae og 1af Skaun, Vindum udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Den nye private fællesvej over en del af matr.nr.1az Skaun, Vindum udlægges ligeledes i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 1ac ibd. etableres der grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 1az, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae og 1af Skaun, Vindum.

 

Nr. 78

Adgang til matr.nr. 1n Skaun, Vindum henvises til at foregå ad samme veje som beskrevet ovenfor, men der fortsættes fra eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) Brandstrup By, Vindum og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3u, 3e ibd. og 1az Skaun, Vindum. Herefter videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1az ibd. Adgangen til matr.nr. 1n Skaun, Vindum har tidligere foregået via overkørsel nr. 39. Omvejen udgør 2 x 900 m.

 

Nr. 79

Adgang til matr.nr. 3e Brandstrup By, Vindum, 1l og 1az Skaun, Vindum henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej Viborgvej, eksisterende privat fællesvej Nørre Langgade, kommunevejen Nørre Langgade, kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) Brandstrup By, Vindum og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3u, 3e ibd. og 1az Skaun, Vindum. Herefter videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1az ibd. Omvejen udgør 2 x 1500 m.

 

Nr. 80

Adgang til matr.nr. 1e Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) Brandstrup By, Vindum og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3u, 3e ibd. og 1az Skaun, Vindum. Herefter videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1az ibd. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje til matr.nr. 1e ibd.

 

Nr. 81

Adgang til matr.nr. 1f  Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) Brandstrup By, Vindum og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3u, 3e ibd. og 1az Skaun, Vindum. Herefter videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1az ibd. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje til matr.nr. 1f ibd.

 

 

Nr. 82

Adgang til matr.nr. 1m Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) Brandstrup By, Vindum og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3u, 3e ibd. og 1az Skaun, Vindum. Herefter videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1az ibd. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje til matr.nr. 1m ibd.

 

Nr. 83

Adgang til matr.nr. 1ab Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) Brandstrup By, Vindum og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3u, 3e ibd. og 1az Skaun, Vindum. Herefter videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1az ibd.

 

Nr. 84

Adgang til matr.nr. 1ac Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Faldborgvej, eksisterende grusvej Faldborgvej, eksisterende privat fællesvej Faldborgvej over matr.nr. 5d og 46a (banen) Brandstrup By, Vindum og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3u, 3e ibd. og 1az Skaun, Vindum. Herefter videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1az og 1ab ibd.

 

Nr. 85

Adgang til matr.nr. 1af, 1ae og 1ad Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Kjellerupvej, kommunevejen Tostrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 2f Middelhede, Sdr. Rind, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 2m Middelhede, Sdr. Rind og matr.nr. 1ba Skaun By, Vindum, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1as Skaun By, Vindum, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1as, 1aø og 1ai ibd. frem til matr.nr. 1af ibd. Der er ingen omvej.

 

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Privat overkørsel nr. 39a km. 29.403

Besigtigelsesplan nr. 322000-6.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 39a tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 79

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a m.fl. Skaun, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 1aø Skaun, Vindum på 6.6 ha alle beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1a Skaun, Vindum er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 103.7 ha. Ejendommen har samme ejer som nr. 86.

 

Nr. 86

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 1ai og 1bc Skaun, Vindum ejendommen er beliggende med en lod på hver side af banen og udgør hhv. 3.7 og 2.3 ha. Ejendommen drives af samme ejer fra landbrugsejendommen matr.nr. 1a m.fl. Skaun, Vindum. Landbrugsejendommen er beliggende nord for banen og udgør i alt 103.7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at krydse banen i offentlig overkørsel 40 i km. 31.100 og at benytte kommunevejen Tostrupvej samt eksisterende privat fællesvej og ny privat fællesvej, der forløber langs banens sydside mellem offentlig overkørsel nr. 40 i km. 31.100, der opgraderes til automatisk ½-bomanlæg og frem til kommunevejen Faldborgvej.

 

Den nye private fællesvej over matr.nr.1ai, 1aø Skaun, Vindum udlægges i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 1ai og 1aø ibd. etableres der grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 1ai og 1aø Skaun, Vindum.

 

Nr. 79

Adgang til matr.nr. 1aø Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Viborgvej, kommunevejen Tostrupvej, eksisterende private fællesvej over matr.nr. 2f Middelhede, Sdr. Rind og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 2m ibd og matr.nr. 1ba, 1as Skaun, Vindum. Omvejen udgør 2 x 3200 m.

 

 

Nr. 86

Adgang til matr.nr. 1ai Skaun, Vindum henvises til at foregå ad at foregå ad kommunevejen Viborgvej, kommunevejen Tostrupvej, eksisterende private fællesvej over matr.nr. 2f Middelhede, Sdr. Rind og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 2m ibd og matr.nr. 1ba, 1as, 1aø Skaun, Vindum. Omvejen mellem ejendommens 2 lodder udgør 2 x 4600 m

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Privat overkørsel nr. 39b km. 30.015

Besigtigelsesplan nr. 322000-6.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 39b tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 87

Landbrugsejendommen matr.nr. 1k m.fl. Skaun, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 1as ibd. på 18.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1k Skaun, Vindum er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 135.9 ha. Adgang til matr.nr. 2m Middelhede, Sdr. Rind foregår via overkørsel nr. 40.

 

Nr. 88

Landbrugsejendommen matr.nr. 2g m.fl. Middelhede, Sdr. Rind til ejendommens lodder matr.nr. 1t og 1ba Skaun, Vindum på i alt 10.5 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 2g Middelhede, Sdr. Rind er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 38.3 ha.

 

Nr. 93

Landbrugsejendommen matr.nr. 3e m.fl. Mellem Vandet, Sjørslev til ejendommens lod matr.nr. 1ak Skaun, Vindum på 4.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 3e Mellem Vandet, Sjørslev er også beliggende syd for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 17.5 ha. Eneste adgangsvej mellem landbrugsejendommen og matr.nr. 1ak Skaun, Vindum har været ved at krydse banen både i overkørsel nr. 40 og overkørsel nr. 39b.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at benytte ny privat fællesvej og eksisterende privat fællesvej, der forløber langs banens sydside mellem kommunevejen Faldborgvej og frem til overkørsel nr. 40 i km 31.100, der opgraderes til automatisk ½ bom anlæg.

 

De eksisterende private fællesveje over matr.nr. 2f Middelhede, Sdr. Rind og matr.nr. 1as Skaun By, Vindum udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningerne renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Den nye private fællesvej over matr.nr. 2m Middelhede, Sdr. Rind og 1ba Skaun, Vindum udlægges i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 1as, 1ba Skaun By, Vindum og matr.nr. 2m Middelhede, Sdr. Rind etableres der grusbefæstede vigepladser og udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 2f, 2m, 4 Middelhede, Sdr. Rind og 1ba og 1as Skaun, Vindum.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den eksisterende private vejs udmunding i kommunevejen Tostrupvej  pålægges matr.nr. 2f og 4 Middelhede, Sdr. Rind servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0.5 m over vejmidten for kommunevejen Tostrupvej.

 

Nr. 87

Adgang til matr.nr. 1as Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Tostrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 2f Middelhede, Sdr. Rind, videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 2m Middelhede, Sdr. Rind og 1ba Skaun, Vindum. Omvejen udgør 2 x 350 m.

 

Nr. 88

Adgang til matr.nr. 1ba og 1t Skaun, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Tostrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 2f Middelhede, Sdr. Rind og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 2m ibd. Der er ingen omvej.

 

Nr. 93

Adgang til matr.nr. 1ak Skaun, Vindum henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej Vandet Mosevej, kommunevejen Kjellerupvej, kommunevejen Tostrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 2f Middelhede, Sdr. Rind og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 2m ibd. og 1ba Skaun, Vindum. Herfra videre af tidligere benyttet adgangsvej. Der er ingen omvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 40.

 

Offentlig overkørsel nr. 40 km. 31.100

Besigtigelsesplan nr. 322000-6.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

nr. 40 opgraderes til automatisk ½ bom anlæg og alle de ejendomme beliggende syd og nord for banen, som hidtil har benyttet overkørsel nr. 40, vil fortsat have adgang over overkørsel nr. 40.

 

I forbindelse med opgraderingen af overkørsel nr. 40 ændres udkørselsforholdene for sommerhusejendommen matr.nr. 2k Middelhede, Sdr. Rind.

 

Nr. 92

Sommerhusejendommen matr.nr. 2k Middelhede, Sdr. Rind er beliggende nord for banen og udgør 4.8 ha.

 

Forslag

Overkørslen sikkerhedsforbedres med automatisk ½-bomanlæg.

 

Indkørslen fra kommunevejen til ejendommen matr.nr. 2k Middelhede, Sdr. Rind flyttes af trafiksikkerhedsmæssige årsager ca. 50 m mod øst.

 

Der etableres ny 6.00 m bred privat fælles over ejendommen matr.nr. 2l Middelhede, Sdr. Rind.

 

Den nye private fællesvej over matr.nr. 2l Middelhede, Sdr. Rind udlægges i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr.  2l Middelhede, Sdr. Rind.

 

Nr. 92

Adgang til ejendommen matr.nr. 2k Middelhede, Sdr. Rind henvises til at foregå ad kommunevejen Tostrupvej og ny 6.00 m privat fællesvej over matr.nr. 2l Middelhede, Sdr. Rind.

 

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 38, 39, 39a, 39b og 40)

En lodsejer spurgte ind til bredden af kommunevej Tostrupvej ved overkørsel nr. 40.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at der vil ske en udvidelse af vejen ved overkørslen, således at vejen bliver 6 m bred indtil 15 m efter overkørslen på begge sider.

 

Flere lodsejere bemærkede, at vejen mellem overkørsel nr. 39b og 40 slår et sving udenom et vandhul. Lodsejerne ønsker, at vejen skal følge banen i en lige linje.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vandhullet er fredet. Dermed kan vejen ikke føres lige ud, med mindre der indhentes de fornødne tilladelser, hvilket repræsentanten ikke anså for muligt. Supplerende blev det oplyst, at svingene omkring vandhullet vil blive udformet således, at landbrugskøretøjer uden problemer kan færdes på vejen.

Som kommentar til Banedanmarks repræsentants svar oplyste en repræsentant for en lodsejer, at man kunne søge om at udlægge erstatningsarealer for vandhullet, såfremt vejen føres langs banen.

Viborg kommune kunne på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om, hvorvidt der vil kunne gives tilladelse til at vejen føres gennem vandhullet.

 

En lodsejer bemærkede, at vejen på nordsiden af banen ved overkørsel nr. 39b, der er udlagt på matrikelkortet burde nedlægges og slettes, såfremt overkørslen lukkes.

 

Flere lodsejere bemærkede problemer omkring placeringen af vigepladserne, især mellem overkørsel nr. 38 og 39. Det blev påpeget, at oversigtsforholdene er særdeles ringe.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at man vil genoverveje placeringen af vigepladserne set i lyset af besigtigelsen i marken.

 

En lodsejer bemærkede, at den nye adgangsvej til matr.nr. 2k Middelhede By, Sdr. Rind afskærer en forholdsmæssig stor del af marken på matr.nr. 2l ibd.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at tilslutningsvejen er projekteret efter gamle regler. Adgangsvejen kan tilsluttes ca. 35 m fra overkørslen, hvilket Banedanmark vil gøre.

 

En repræsentant for en lodsejer fremførte, at det ikke er en nødvendighed, at vejen mellem overkørsel nr. 38 og 40 er gennemgående. Lodsejeren er bekymret for trafikken, der ifølge forslaget skal ledes forbi dennes ejendom. Dette gælder både generne ved trafikken, eventuelle spritbilister og problemer for skolesøgende børn. Ligeledes blev det fremført, at vejen vil tiltrække bilister, der ikke har nogen tilknytning til arealerne syd for banen.

 

Flere lodsejere bemærker i forlængelse hertil, at vejen er en nødvendighed. Man ønsker, at Banedanmarks forslag skal vedtages. Dette skyldes bl.a., at kommunevej Tostrupvej er særdeles befærdet. Man ønsker således ikke at skulle færdes med landbrugskøretøjer på denne vej.

 

En lodsejer bemærkede, at vejen bør anlægges så tæt ved banen som muligt.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at Banedanmark ligeledes er interesseret i at anlægge vejen så tæt som muligt ved banen. Det blev oplyst, at nogle områder tæt ved banen er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Derfor vil der skulle søges om tilladelse til at anlægge vejen i disse områder. De fornødne miljøgodkendelser hertil vil blive søgt.

 

I forbindelse med pålæg af oversigtsservitut på matr. nr. 4 Middelhede, Sdr. Ring kan det blive nødvendigt at nedrive en mindre udhusbygning, som ligger meget tæt ved skellet mod Tostrupvej. En repræsentant for ejeren af ejendommen fremførte i denne forbindelse ønske om totalekspropriation af ejendommen.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 38, 39, 39a, 39b og 40)

Kommissionen kunne tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 38, 39, 39a og 39b nedlægges og overkørsel nr. 40 sikres. Svingene på de nye private fællesveje skal udformes således, at vejen kan fungere som fornøden adgangsvej for køretøjer, der er påkrævet i området.

Vejen udlægges i 5,50 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m og med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kommer fornødne grøfter.

Kommissionen henstiller til Banedanmark at søge om tilladelse til, at vejen langs banen ved vandhullet på matr.nr. 1ba Skaun, Vindum føres langs banen gennem vandhullet.

Vejen langs banen anlægges så tæt ved banen som muligt og banearealer anvendes i videst muligt omfang.

Der etableres vigeplads i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 5d Brandstrup By, Vindum. Derudover skal Banedanmark genoverveje antal og placering af vigepladser på strækningen mellem overkørsel nr. 38 og 40.

Der etableres adgangsvej til matr.nr. 2k Middelhede, Sdr. Rind ca. 35 m nordøst for overkørsel nr. 40 ind over matr.nr. 2l Middelhede, Sdr. Rind.

 

Kommissionen henstiller, at en række veje slettes på matrikelkortet i forbindelse med projektet. Det drejer sig om vejudlæggene, der løber:

– langs med banen på matr. nr. 1a Skaun, Vindum

– fra banen langs med matr. nr. 1t Skaun, Vindum på matr. nr. 1as ibd. samt langs med matr. nr. 1ak ibd.

– langs med banen på matr. nr. 1s Skaun, Vindum

– fra banen til matr. nr. 1p Skaun, Vindum på matr. nr. 1s

– fra banen til matr. nr. 1q Skaun, Vindum på matr. nre. 1s og 1h ibd.

 

Kommissionen fandt ikke grundlag for at imødekomme det fremsatte ønske om totalekspropriation af matr. nr. 4 Middelhede, Sdr. Ring.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Rune Gregersen

 

 

Tirsdag den 20. april 2010, kl. 9.00 fortsattes forretningen med et indledende møde på Madsens Hotel i Bjerringbro.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer, dog måtte Kaj Wisti Lassen melde forfald.

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Banedanmark var repræsenteret som i går. For Banedanmark mødte tillige ingeniør Thomas Märcher Jensen.

Viborg Kommune var repræsenteret som i går.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens forretning:

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Madsens Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

Følgende passerede vedrørende overkørslen:

 

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 45 km. 34.771

Besigtigelsesplan nr. 322000-8.

 

Nuværende forhold

Overkørslen er anlagt i 1877 ved etableringen af banen.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Efter nuværende matrikulære forhold, tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 125

Beboelsesejendommen matr.nr. 560hg Viborg Markjorder beliggende vest for banen på i alt 2.7 ha. Nuværende vejafstand fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm over overkørsel nr. 45 til ejendommen udgør 120 m.

 

Nr. 126

Det ubebyggede areal matr.nr. 560xg ibd. på 0.4 ha beliggende vest for banen. Nuværende vejafstand fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm over overkørsel nr. 45 til ejendommen udgør 100 m.

 

Nr. 127

Beboelsesejendommen matr.nr. 560qi ibd.  på 1.0 ha beliggende vest for banen. Nuværende vejafstand fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm over overkørsel nr. 45 til ejendommen udgør 200 m.

 

Nr. 128

Landbrugsejendommen matr.nr. 441 m.fl. ibd. på i alt 47.0 ha. Både bygninger og landbrugsjord er beliggende vest for banen. Nuværende vejafstand fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm over overkørsel nr. 45 til bygningerne ejendommen udgør 800 m.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik henvises fremover til at benytte kommunevejen Gl. Århusvej, statsvejen Århusvej, kommunevejen Teglmarken, kommunevejen Vedsøvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 560ul, 560um ibd., eksisterende privat vej over matr.nr. 560gq, 560um, 560at, 441, 560ane ibd., der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 560at ibd. og ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 560at ibd. frem til matr.nr. 560hg ibd.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr.nr. 560ul, 560um, 560at ibd. udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Adgang ad den private vej over matr.nr. 560um, 560at, 441, 560ane ibd. sikres ved optagelse af vejen på matrikelkortet. Vejen udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Den nye private fællesvej over matr.nr. 560at ibd. udlægges i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 560at og 441 etableres der 4 grusbefæstede vigepladser og udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 560at, 560ane, 441, 560um ibd. og eventuelt matr.nr. 560mc og 560 mg ibd.

 

Den nye private fællesvej udlægges i 6 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Vejarealer over matr.nr. 560at, 560ane, 560my og 560mc nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Nr. 125

De ændrede afgangsforhold til ejendommen er beskrevet ovenfor. Vejafstanden fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm ad kommende erstatningsvej til ejendommen udgør 6900 m.

 

 

Nr. 126

De ændrede adgangsforhold til ejendommen er beskrevet ovenfor. Vejafstanden fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm ad kommende erstatningsvej til ejendommen udgør 6800 m.

 

Nr. 127

De ændrede adgangsforhold til ejendommen er beskrevet ovenfor. Vejafstanden fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm ad kommende erstatningsvej til bygningerne på ejendommen udgør 6700 m.

 

Nr. 128

De ændrede adgangsforhold til ejendommen er beskrevet ovenfor. Vejafstanden fra kommunevejen Gl. Århusvej i Rindsholm ad kommende erstatningsvej til bygningerne på ejendommen udgør 6300 m.

 

Bemærkninger til forslaget

To lodsejere fremførte, at en vejføring langs banen ville være fordelagtig.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at man næppe ville få tilladelse til at føre vejen gennem fredsskoven langs banen, idet fredskovsmyndighederne generelt er meget tilbageholdende med disse tilladelser.

 

Flere lodsejere spurgte ind til svingene på den af Banedanmark projekterede vej.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejen vil blive anlagt så der kan færdes køretøjer der er fornødne i området.

 

En konsulent for tre lodsejere fremførte, at man principalt ønsker en niveaufri skæring af banen ved overkørsel nr. 45. Subsidiært ønsker man, at vejen føres gennem fredsskoven langs banen. Tertiært blev det fremført, at man ønsker en gangbro over banen ved overkørsel nr. 45, samt en lille parkeringsplads. Således vil lodsejerne kunne komme nemt over til Rindsholm. Ligeledes ville lodsejerne undgå at skulle køre ad den nye lange private fællesvej.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at en niveaufri skæring ville være særdeles fordyrende for projektet. Det blev oplyst, at en gennembrydning af fredsskoven ville være stort set umulig, da der formentlig ikke vil kunne indhentes tilladelse hertil. Ligeledes blev det oplyst, at en gangbro også ville være særdeles fordyrende for projektet.

 

To lodsejere ønskede, at vejen skulle føres over marken, der ligger langs banen på matr.nr. 560at Viborg Markjorder. Lodsejeren der ejer marken ønsker ikke, at vejen skal gå denne vej.

 

Det blev af flere lodsejere påpeget, at ejendommene ved overkørsel nr. 45 ville lide et værditab som følge af lukning af overkørslen.

 

En lodsejer fremførte, at en lukning af overkørsel nr. 45 ville betyde, at ejendommene ved overkørselen ikke vil kunne benyttes af folk uden kørekort.

 

Med hensyn til etablering af en gangbro fremførte en lodsejer, at dette ville forhindre et ikke uvæsentligt værditab på de ejendomme der ligger ved overkørsel nr. 45. Ligeledes ville skolesøgende kunne benytte overgangen til at få adgang til skolebussen i Rindsholm.

 

En lodsejer påpegede, at placeringen af vigepladserne burde genovervejes.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at Banedanmark i samråd med lodsejerne ville se på placeringen af disse.

 

Flere lodsejere udtrykte bekymring omkring udgiftsfordelingen til vedligeholdelse af de nye private fællesveje.

Med hensyn til den kommende udgiftsfordeling vedrørende de nye private fællesveje blev det af kommissarius oplyst, at de vejberettigede har vedligeholdelsespligten og dermed skal afholde udgifter forbundne hermed. Det blev oplyst, at kommunerne i et vist omfang vil kunne bistå, såfremt der ikke kan opnås enighed om udgiftsfordelingen. Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejene ville blive gennemgået ved et 1 og 5 års eftersyn, hvor eventuelle anlægsfejl vil blive udbedret.

 

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen kunne tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 45 nedlægges. Kommissionen besluttede følgende: Svingene på den nye private fællesvej skal udformes således, at vejene kan fungere som fornøden adgangsvej til køretøjer der anvendes i området.

Vedrørende vejen besluttede kommissionen, at denne udlægges i 5,50 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m og med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kommer fornødne grøfter.

Ved matr.nr. 441 og 560ane Viborg Markjorder føres vejen nordvest om træbevoksningen langs Vedsø.

Det henstilles til Banedanmark at genoverveje antal og placering af vigepladser.

 

           Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                       Ole Riber Kjær

Bent Braüner

/Rune Gregersen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Rune Gregersen