Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretningen den 28. april 2011.

DETAILBESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Bjerringbro til Viborg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en detailbe­sigti­gel­ses­forretning vedrørende overkørsel nr. 42, 43 og 44

TORSDAG DEN 28. APRIL 2011

Forretningen begynder kl. 9.00 med et indledende møde på Rindsholm Kro, Gl. Aarhusvej 323, Viborg, hvor der vil blive foretaget en orientering og gennemgang af projektet.

Forretningen fortsætter samme dags formiddag med en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

Enhver, der kan blive berørt af nedlæggelserne, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for de påtænkte nedlæggelser af overkørslerne vil fra og med den 31. marts 2011 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 24. marts 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk