Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretningen den 29. juni 2010, 2. hæfte.

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

BJERRINGBRO – VIBORG

(Besigtigelsesforretningen den 29. juni 2010)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 29. juni 2010 kl. 9.00 samledes kommissionen på Ans Kro, Ans By, for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Bjerringbro og Viborg.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. Kaj Wisti Lassen, Farsø, der tillige af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen, havde meldt forfald.

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Jesper Hoelgaard og Rasmus Ørtoft.

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen mødte sammen med landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Carsten Jørgensen, landinspektør Terese Fuglsang, Lifa, og ingeniør Stine Baldus Pedersen, Rambøll.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 19. januar 2010 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Bjerringbro og Viborg ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede ledoverkørsler og overkørsler sikret med advarselsanlæg på strækningen km. 18.328 – 23.587. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducerer antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km. 18.328 – 23.587 har der forud for denne besigtigelsesforretning være foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Plan                                                                Målforhold

 

322000-10  Besigtigelsesplan overkørsel nr. 25, 26 og 28      1:4000

322000-11  Besigtigelsesplan overkørsel nr. 33                     1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Bjerringbro til Viborg.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende niveauoverkørsler.

Viborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 25                          km. 18.328

Privat niveau overkørsel nr. 26                          km. 18.934

Privat niveau overkørsel nr. 28                          km. 20.076

Privat niveau overkørsel nr. 33                          km. 23.587

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive forelagt til ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Detailprojektering

Til den efterfølgende ekspropriationsforretning vil der ske detailprojektering af de nye adgangsveje og i denne forbindelse vil der blive taget højde for at landbrugsmaskiner og lastbiler skal kunne manøvrere gennem sving på vejene.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Ans Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 25 – km. 18.328

Besigtigelsesplan nr. 322000-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 25 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 169

Landbrugsejendommen matr.nr. 9a m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr.nr. 9v ibd. på 3.7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 9a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 65.5 ha.

 

Nr. 170

Landbrugsejendommen matr.nr. 6b m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lodder matr.nr. 6ae og 6af ibd. på i alt 2.0 ha beliggende nord for banen. Bygningerne på matr.nr. 6b ibd. er beliggende syd for banen og landbrugsejendommen udgør 33.8 ha.

 

Nr. 171

Landbrugsejendommen matr.nr. 19d m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr.nr. 6u ibd. på 2.1 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 19d ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 32.2 ha.

 

Nr. 172

Landbrugsejendommen matr.nr. 13f m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lodder matr.nr. 1ne og 4i ibd. på i alt 16.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 13f ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 29.1 ha.

 

Nr. 173

Landbrugsejendommen matr.nr. 8m m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr.nr. 11h ibd. på 1.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 8m ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 13.7 ha.

 

Nr. 175

Landbrugsejendommen matr.nr. 2a m.fl. Bøgeskov By, Gullev til ejendommens lod matr.nr. 11m Bjerring By, Bjerring på 1.7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 2a Bøgeskov By, Gullev er også beliggende syd for banen, men på den modsatte side af Gudenåen. Landbrugsejendommen udgør 22.8 ha.

 

 

 

 

Nr. 176

Landbrugsejendommen matr.nr. 13ag Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr.nr. 12ad ibd. på 4.7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 13ag ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 26.6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at benytte den eksisterende/nye private fællesvej fra kommunevejen Engvejen i øst til kommunevejen Bjerringbrovej i vest over matr.nr. 72 (banen), 1nc, 1ne, 12ad, 14k, 11m, 11h, 4i, 6b, 28a og 28b Bjerring By, Bjerring, matr.nr. 18b, 20g, 18i, 18c, 13aa, 18n og 19c Vindum By, Vindum. Vejen udlægges i 5.50 meters bredde på matrikelkortet.

 

Til/fra området vil der fremover være 3 steder banen kan krydses:

Eksisterende vejoverføring ved kommunevejen Engvejen km. 17.833 begrænset af en max totalvægt på 32 t og et max akseltryk på 24 t. Bredde af vejoverføring er 4 m mellem rækværk.

Eksisterende vejunderføring ved kommunevejen Lille Møllevej km. 19.519 begrænset af en frihøjde på 2.8 m og bredde på 4 m

Ny vejunderføring i km. 20.397 til erstatning for eksisterende vejunderføring med samme beliggenhed. Den nye vejunderføring får en frihøjde på 4.7 m og bredde på 5 m.

 

Eksisterende private fællesveje over matr.nr. 72 (banen), 1nc, 1ne, 12ad, 14k, 11m, 11h, 4i, 6b, 28a og 28b Bjerring By, Bjerring og matr.nr. 18b, 20g, 18i, 18c, 13aa og 19c Vindum By, Vindum udlægges i 5.50 m bredde og vejbelægning renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ny privat fællesvej på matr.nr. 18n, 19c, 19b og 17m Vindum By, Vindum udlægges i 5.50 meters bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Adgang ad eksisterende privat vej over matr.nr. 18b Vindum By, Vindum sikres ved at optage vejen på matrikelkortet. Vejen udlægges og renoveres efter ovenstående forskrifter.

 

Ved den nye private fællesvejs tilslutning til den eksisterende private fællesvej Bjerringbrovej forlægges vejen af trafiksikkerhedsmæssige grunde således, at vejen tilsluttes ca. 35 m syd for ny vejunderføring i km. 20.397.

 

Der etableres 4 vigepladser; på matr.nr. 28b og 72 (banen) Bjerring By, Bjerring og på matr.nr. 20g og 18n Vindum By, Vindum. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 5.50 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej, samt optagelsen af eksisterende private veje på matrikelkortet medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 72 (banen), 1ne, 12ad, 14k, 11m, 11h, 4i, 6b, 28a og 28b Bjerring By, Bjerring og matr.nr. 18b, 20g, 18i, 18c, 13aa, 18n og 19c Vindum By, Vindum.

 

Vejarealer over matr.nr. 18p, 19c og 41(banen) Vindum By, Vindum samt matr.nr. 72 (banen) Bjerring By, Bjerring nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Nr. 169

Adgang til matr.nr. 9v Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerring Hede, kommunevejen Bjerring Byvej, kommunevejen Tangevej, og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejoverføring i km. 17.833 (Engvej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 3880 m.

 

Nr. 170

Adgang til matr.nr. 6ae og 6af ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Gl. Tangevej og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Omvejen for mindre køretøjer ad eksisterende vejoverføring i km. 17.833 (Engvej) udgør: 2 x 1300 m. Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 4330 m.

 

Nr. 171

Adgang til matr.nr. 6u ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Vindumvej, kommunevejen Bjerring Byvej, kommunevejen Tangevej, og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejoverføring i km. 17.833 (Engvej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 4360m.

 

Nr. 172

Adgang til matr.nr. 4i ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerring Byvej, kommunevejen Tangevej og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejoverføring i km. 17.833 (Engvej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 5120 m.

 

Nr. 173

Adgang til matr.nr. 11h ibd. henvises til at foregå ad den private fællesvej Bjerring Byvej, kommunevejen Tangevej og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejoverføring i km. 17.833 (Engvej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 3830 m.

 

Nr. 175

Adgang til matr.nr. 11m ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Vestergade og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. For tung trafik udgør omvejen: 2 x 4490 m.

 

Nr. 176

Adgang til matr.nr. 12ad Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerring Hede, kommunevejen Bjerring Byvej, kommunevejen Tangevej og herfra ad ovenfor beskrevne adgangsveje over banen. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejoverføring i km. 17.833 (Engvej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 4330 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 28.

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 28

 

Privat overkørsel nr. 26 – km. 18.934

Besigtigelsesplan nr. 322000-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering, men flyttet sidst i 1970’erne.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 26 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 158

Landbrugsejendommen matr.nr. 9a m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lodder matr.nr. 9r ibd. og 13x ibd. på i alt 4.2 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 9a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 36.7 ha.

 

Nr. 159

Beboelsesejendommen matr.nr. 18c Vindum By, Vindum udgør 1.1 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 160

Beboelsesejendommen matr.nr. 18f Vindum By, Vindum udgør 1.3 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 162

Landbrugsejendommen matr.nr. 20a Vindum By, Vindum udgør 2.8 ha og er beliggende syd for banen.

 

 

Nr. 163

Landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. 20d m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 20g ibd. på 21.8 ha beliggende syd for banen. Matr.nr. 20d m.fl. ibd. udgør i alt 30.1 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr.nr. 7a m.fl. ibd. beliggende nord for banen. Vejafstanden fra bygningerne på matr.nr. 7a ibd. udgør ca. 2.5 km.

 

Nr. 164

Landbrugsejendommen matr.nr. 25a m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lodder matr.nr. 11q ibd. og matr.nr. 29a ibd. på i alt 3.1 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 25a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 14.5 ha.

 

Nr. 165

Landbrugsejendommen matr.nr. 27a m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 6d ibd. på 0.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 27a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 21.5 ha.

 

Nr. 166

Beboelsesejendommen matr.nr. 18b Vindum By, Vindum udgør 0.8 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 167

Landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. 28c m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr.nr. 28b ibd. på 6.3 ha beliggende syd for banen. Matr.nr. 28c m.fl. ibd. udgør i alt 20.3 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr.nr. 2d m.fl. Tange By, Højbjerg beliggende syd for banen på den modsatte side af åen. Vejafstanden fra bygningerne på matr.nr. 2d ibd. udgør 3.7 km.

 

Nr. 168

Landbrugsejendommen matr.nr. 28a m.fl. Bjerring By, Bjerring til ejendommens lod matr.nr. 12o ibd. på 1.3 ha beliggende nord for banen. Bygningerne på matr.nr. 28a ibd. er beliggende syd for banen og ejendommen udgør 5.0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 26 henvises til at krydse banen ved vejoverføringen ved Engvejen km. 17.833, vejunderføringen ved Lille Møllevej km. 19.519 eller ny vejunderføring ved Bjerringbrovej km. 20.397 og benytte den private fællesvej, der løber langs banens sydside fra Engvejen i øst og til Bjerringbrovej i vest. Vejen er beskrevet under overkørsel nr. 25.

 

Nr. 158

Adgang til matr.nr. 13x og 9r Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerrevej, kommunevejen Tangevej, og herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Der er ingen omvej.

 

Nr. 159

Adgang til matr.nr. 18c Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

Nr. 160

Adgang til matr.nr. 18f Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

Nr. 162

Adgang til matr.nr. 20a Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejunderføring i km. 19.519 (Lille Møllevej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 2100 m.

 

Nr. 163

Adgang til matr.nr. 20g Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejunderføring i km. 19.519 (Lille Møllevej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 2000 m.

 

Nr. 164

Adgang til matr.nr. 11q og 29a Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejunderføring i km. 19.519 (Lille Møllevej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 1500 m.

 

Nr. 165

Adgang til matr.nr. 6d Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Det udgør ingen omvej for mindre køretøjer at benytte eksisterende vejunderføring i km. 19.519 (Lille Møllevej). Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 1500 m.

 

Nr. 166

Adgang til matr.nr. 18b Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Tangevej, og herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

Nr. 167

Adgang til matr.nr. 28b Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejen Tangevej, og herfra videre ad de under overkørsel 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Omvejen for mindre køretøjer ad eksisterende vejunderføring i km. 19.519 (Lille Møllevej) udgør: 2 x 1200 m. Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 3200 m.

 

Nr. 168

Adgang til matr.nr. 28a Bjerring By, Bjerring henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerring Hede, kommunevejen Bjerring Byvej, kommunevejen Tangevej og herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Omvejen for mindre køretøjer ad eksisterende vejoverføring i km. 17.833 (Engvej) udgør: 2 x 300 m. Omvejen for større køretøjer gennem ny vejunderføring i km. 20.397 udgør: 2 x 3200 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 28

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 28

 

Privat overkørsel nr. 28 – km. 20.076

Besigtigelsesplan nr. 322000-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 28 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 156

Landbrugsejendommen matr.nr. 17f m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 18n ibd. på 3.6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 17f ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 29.5 ha.

 

Nr. 157

Landbrugsejendommen matr.nr. 13c m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 13aa ibd. på 1.4 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 13c ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 6.6 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 28 henvises til at krydse banen ved vejoverføringen ved Engvejen km. 17.833, vejunderføringen ved Lille Møllevej km. 19.519 eller ny vejunderføring ved Bjerringbrovej km. 20.397 og benytte den private fællesvej, der løber langs banens sydside fra kommunevejen Bjerringbrovej i vest og kommunevejen Engvejen i øst. Vejen er nærmere beskrevet under overkørsel nr. 25.

 

 

Nr. 156

Adgang til matr.nr. 18n Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Bjerringbrovej, og herfra videre ad de under overkørsel 25 beskrevne ændrede adgangsforhold. Der ingen omvej.

 

Nr. 157

Adgang til matr.nr. 13aa Vindum By, Vindum henvises til at foregå ad kommunevejen Tangevej, og herfra videre ad de under overkørsel nr. 25 beskrevne ændrede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 800 m.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 25, 26 og 28)

En ejer gjorde gældende, at den projekterede vej langs banen forbi ejerens ejendom, matr.nr. 18c Tange By, Højbjerg, kunne flyttes ind på banens areal, således at vejen følger banen. Ejeren oplyste, at denne løsning, som også var den der blev fremlagt i det foreløbige materiale, vil medføre et væsentligt mindre indgreb på ejendommen, idet vejen placeres på arealet tilhørende anlægsmyndigheden.

Ejeren oplyste supplerende, at han, idet arealet er pålagt fredskov, har drøftet sagen med Danmarks Naturfredningsforening, der har besigtiget det pågældende areal og ifølge ejeren er enig i, at den af ejeren foreslåede løsning er den bedste.

Ejeren understregede, at der ikke står træer på det pågældende areal med fredskov, da dette er ryddet henset til oversigtsforholdene.

På denne baggrund fremsatte ejeren anmodning om, at kommissionen opfordrer anlægsmyndigheden, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening til sammen at behandle spørgsmålet i et møde samme med ejeren.

Adspurgt oplyste ejeren og en repræsentant for ejeren af ejendommen matr.nr. 13aa Tange By, Højbjerg, at man umiddelbart var indstillet på, at stille areal til rådighed uden for banearealet til fredskov som kompensation for det fredskovsareal, der i givet fald skal nedlægges som følge af den foreslåede ændring af det fremlagte projekt.

Anlægsmyndigheden oplyste, at man af egen drift tidligere har anmodet om en dispensation til at placere den nye vej på fredskovsarealet langs banen, og at man fik et mundtligt afslag. Anlægsmyndigheden oplyste videre, at man efter henvendelse fra ejeren igen søgte dispensation hos Skov- og Naturstyrelsen, men også denne gang fik et mundtligt afslag. På denne baggrund oplyste anlægsmyndigheden, at der kun vil blive søgt om dispensation en tredje gang, såfremt kommissionen måtte pålægge anlægsmyndigheden dette, henset til at anlægsmyndigheden har modtaget 2 afgørelser om det samme spørgsmål.

Anlægsmyndigheden oplyste, at der ifølge matrikelkortet allerede er udlagt vej over ejendommene på den pågældende strækning, hvor den nye vej er projekteret.

En ejer oplyste, at han ønsker broen ved Engvejens krydsning med banen opgraderet, således at køretøjer med vægt op til 40 ton kan passere broen. Som begrundelse oplyste ejeren, at han på nuværende tidspunkt anvender overkørsel 25, når han kører med tungt læs, men at dette ikke er eng mulighed, når overkørsel nr. 25 nedlægges, hvilket vil medføre en stor omvej.

Anlægsmyndigheden oplyste, at såfremt køretøjer med vægt på op til 40 tons skal kunne passere det pågældende sted, vil der skulle anlægges en ny bro, idet den nuværende bro ikke kan opgraderes hertil. Anlægsmyndigheden oplyste, at anlæggelse af en bro som foreslået vil koste ca. 4,5 millioner kr. Anlægsmyndigheden oplyste supplerende, at den nuværende bro har en forventet restlevetid på 30 år.

Adspurgt oplyste ejeren, at han ca. 3-4 gange om året vil skulle køre med køretøjer med vægt op til 40 tons.

Et par ejere fremkom med spørgsmål til udformningen af vejen fra den eksisterende vejoverføring i km: 17.833, Engvejens krydsning med banen, og mod vest langs banen. Ejerne oplyste, at såfremt vejen fremtidigt skal kunne håndtere de tunge køretøjer, vil der skulle etableres en ordentlig bund i vejen, ligesom nogle sving vil skulle rettes ud og udvides henset til oversigtsforholdene på vejen.

Anlægsmyndigheden oplyste, at vejen vil blive udvidet med henblik på, at tunge køretøjer kan passere svingene, ligesom der vil ske en forstærkning af vejen, således at denne kan holde til den tunge trafik.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nr. 25, 26 og 28)

Kommissionen drøftede spørgsmålet vedrørende vejen langs banen forbi matr.nr. 18c Tange By, Højbjerg meget indgående og traf herefter, på baggrund af de under forretningen foreliggende oplysninger, afgørelse om, at vejens tracé fastlægges som foreslået af anlægsmyndigheden. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der fra anlægsmyndigheden ad 2 omgange er forsøgt indhentet dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen, og at denne ikke er blevet givet. Kommissionen har videre ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der af matrikelkortet allerede fremgår et vejudlæg over ejendommene på den pågældende strækning.

Kommissionen skal i den forbindelse bemærke, at såfremt ejerne inden 2 uger efter offentliggørelsen af protokollen fra besigtigelsesforretningen fremsender anmodning om dispensation til vejføring på det omhandlede areal pålagt fredskov til Skov- og Naturstyrelsen, og såfremt dette imødekommes af Skov- og Naturstyrelsen, vil kommissionen være indstillet på en genoptagelse af spørgsmålet om vejens placering på den pågældende strækning fra den eksisterende vejunderføring i km: 19.519 til overkørsel nr. 28, km: 20.076, efter anmodning herom. Kopi af anmodningen om dispensation fremsendes til kommissarius som dokumentation for, at anmodningen er indgivet til Skov- og Naturstyrelsen inden 2 uger fra offentliggørelsen af protokollen.

Efter en drøftelse af spørgsmålet om broen ved Engvejens krydsning har kommissionen truffet afgørelse om, at vejoverføringen ved Engvejens krydsning med banen ikke opgraderes. Kommissionen har ved afgørelsen lagt vægt på de under forretningen foreliggende oplysninger, herunder behovet for en opgradering af den eksisterende bro, broens levetid samt omkostningerne i forbindelse med anlæg af en ny bro.

Kommissionen henstiller, at en række veje slettes på matrikelkortet i forbindelse med projektet. Det drejer sig om vejudlæggene, der løber:

– over banen (matr. nr. 41 Vindum By, Vindum) mellem matr. nr. 20g og

litra “e” ibd.

– langs banen på matr. nr. 18b og 15e ibd.

Herefter godkendte kommissionen det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag vedrørende overkørsel nr. 25, 26 og 28.

 

Vejunderføring i km. 20.397 v. Bjerringbrovej

Besigtigelsesplan nr. 322000-10

 

Nuværende forhold

Vejunderføringen blev etableret i 1913 som erstatning for overkørsel nr. 29.

 

Vejunderføringen er med en frihøjde på 3.5 m og bredde på 3.9 m, dog er kørebanebredden kun 3.2 m.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet vejunderføringen tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

Nr. 155

Ejendommen matr.nr. 12b m.fl. Tange By, Højbjerg udgør i alt 22.3 ha og er en samlet ejendom uden beboelsesbygninger. Ejendommens lodder bestående af matr.nr. 12b ibd. og 19c Vindum By, Vindum er begge beliggende syd for banen.

 

Nr. 161

Landbrugsejendommen matr.nr. 19a m.fl. Vindum By, Vindum udgør i alt 16.2 ha og hele ejendommen er beliggende syd for banen.

 

Nr. 178

Ejendommen matr.nr. 12l og 12m Tange By, Højbjerg udgør henholdsvis 1.0 ha og 0.3 ha. Ejendommen er bebygget med elmuseum og hele ejendommen er beliggende syd for banen.

 

Nr. 180

Ejendommen matr.nr. 19a m.fl. ibd. udgør i alt 219 ha og alle lodder heraf er beliggende syd for banen.

 

Nr. 181

Ejendommen matr.nr. 19b ibd. udgør 0.4 ha og er beliggende syd for banen

 

Nr. 182

Ejendommen matr.nr. 17l og 17m Vindum By, Vindum udgør 1.2 ha og er beliggende nord for banen

 

Forslag

Eksisterende vejunderføring erstattes af ny vejunderføring med samme beliggenhed med en frihøjde på 4.7 m og bredde på 5 m.

 

For nærmere beskrivelse af eksisterende og ny privat fællesvej med tilhørende vigepladser langs banens sydside og gennem ny vejunderføring henvises til beskrivelsen under overkørsel nr. 25.

 

 

 

Nr. 155

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 161

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 178

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 180

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 181

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte vejunderføring med udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Nr. 182

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for denne ejendom, da denne er beliggende nord for banen med direkte udkørsel til kommunevejen Bjerringbrovej.

 

Bemærkninger til forslaget

En ejer fremkom med forslag om, at der etableres en ny underføring ved siden af den eksisterende underføring i km: 20.397 i stedet for den projekterede udvidelse af den eksisterende underføring. Som begrundelse oplyste ejeren, at det må være billigere at anlægge en ny underføring end at udvide en eksisterende.

Anlægsmyndigheden oplyste, at der i forbindelse med udarbejdelsen af projektet er regnet på omkostningerne til henholdsvis en udvidelse og henholdsvis anlæg af en ny underføring, og det af anlægsmyndigheden foreslåede projekt, er det billigste.

 

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede sagen og traf herefter afgørelse om at fastholde det af anlægsmyndigheden foreslåede projekt. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på det oplyste vedrørende omkostningerne forbundet med det projekterede og det af ejeren foreslåede anlæg.

 

Privat overkørsel nr. 33 – km. 23.587

Besigtigelsesplan nr. 322000-11

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 33 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 190

Ejendommen matr.nr. 2l m.fl. Fårup By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 2o ibd. på 0.2 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 2l ibd. er beliggende nord for banen og ejendommen udgør 13.2 ha.

 

Nr. 191

Landbrugsejendommen matr.nr. 3a m.fl. Fårup By, Vindum til ejendommens lodder matr.nr. 3d og 3l ibd. på i alt 1.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 3a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 34,8 ha.

 

Nr. 192

Landbrugsejendommen matr.nr. 13c m.fl. Fårup By, Vindum til ejendommens lod matr.nr. 17g ibd. på 0,9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 13c ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 26.6 ha.

 

 

Nr. 193

Beboelsesejendommen matr.nr. 23 Fårup By, Vindum udgør 2.0 ha og er beliggende syd for banen.

 

Nr. 194

Ejendommen matr.nr. 17d Fårup By, Vindum udgør 0.2 ha og er beliggende syd for banen. Ejendommen er ubebygget og ikke landbrugsareal.

 

Nr. 195

Ejendommen matr.nr. 10h Fårup By, Vindum udgør 1.0 ha beliggende syd for banen. Ejendommen er ubebygget og ikke landbrugsareal.

 

Nr. 196

Ejendommen matr.nr. 21b Fårup By, Vindum udgør 0.4 ha beliggende syd for banen. Ejendommen er ubebygget og ikke landbrugsareal.

 

Nr. 197

Ejendommen matr.nr. 46b Højbjerg By, Højbjerg udgør 1.1 ha beliggende syd for banen. Ejendommen er ubebygget og ikke landbrugsareal.

 

Nr. 198

Ejendommen matr.nr. 46a m.fl. Højbjerg By, Højbjerg udgør 0.7 ha og er en samlet ejendom uden beboelsesbygninger. Ejendommens lod matr.nr. 46a ibd. er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha.

 

Nr. 199

Ejendommen matr.nr. 14 m.fl. Fårup By, Vindum udgør 9.6 ha og er beliggende nord for banen. Ejendommens bygninger er beliggende på matr.nr. 14 ibd.

 

 

Forslag

Overkørslen sikkerhedsforbedres til automatisk ½ bom anlæg.

 

Den private fællesvejs forløb på den sydlige side af banen, må af hensyn til banens og vejens krydsningsvinkel flyttes længere mod vest. Kørebanen gennem overkørslen og ca. 20 meter på begge sider af skinnerne anlægges i 6 meters bredde. Rabatbredden er omkring skinnerne 2,5 m af hensyn til vejsignaler og bomdrevsplaceringer, og herefter tilpasses rabatbredden den aktuelle på stedet. Vejen udføres med asfaltbelægning i en udstrækning af mindst 15 m på hver side af overkørslen. Overfladevand ledes bort fra vejen til det omkringliggende terræn, sådan som det sker i dag. Der etableres hverken dræn eller grøfter.

 

På en 20,00 meters strækning både nord og syd for spormidte af overkørsel nr. 33 udlægges den regulerede private fællesvej over matr.nr. 14, 23 og 17d Fårup By, Vindum i en bredde på 6.00 m på matrikelkortet.

 

Den del af den private fællesvej over matr.nr. 23 ibd., der forlægges i forbindelse med sikkerhedsforbedringen, og som er beliggende mere end 20 m syd for overkørslen udlægges i 5,50 meters bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider frem til tilkørslen fra øst til matr.nr. 17d, 10h ibd. m.fl.

 

Private fællesveje over matr.nr. 14, 17d, 23, 24a og 3b Fårup By, Vindum nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Nr. 190 – 199

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for nogen af ejendommene, da overkørslen ikke nedlægges, men sikkerhedsforbedres.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ingen væsentlige bemærkninger.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen godkendte det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                 Holger Hedegaard                           Ole Riber Kjær

Bent Braüner

                                                                                       /Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes

 

Anders Westergaard