Jernbanen Langå-Bjerringbro, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 7. december 2010.

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE AF OVERKØRSLER

LANGÅ-BJERRINGBRO

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 7. december 2010)

5. hæfte

 

Tirsdag den 7. december 2010 kl. 8.00 samledes kommissionen på Amstrupgård, Ulstrup, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af nedlæggelse af overkørsler på jernbanestrækningen Langå-Bjerringbro.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømmermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Jesper Hoelgaard og Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte: Projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Carsten Jørgensen, landinspektør Terese Fuglsang, Lifa, Pernille Norsmark, Lifa, ingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll og ingeniør Stine Baldus Gæmelke, Rambøll.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 30. september 2010 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Indledning

På strækningen mellem Langå og Bjerringbro ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede ledoverkørsler og overkørsler sikret med advarselsanlæg på strækningen km. 12.282 – 14.115. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducerer antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km. 12.282 – 14.115 har der forud for denne kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning være foretaget en besigtigelsesforretning. Et forslag vedr. placeringen af den alternative vejadgang kunne imidlertid ikke godkendes på grund af et terrænspring på ca. 10 m. Ekspropriationskommissionen henviste anlægsmyndigheden til at arbejde videre med et alternativt forslag. Dette er nu udarbejdet og danner grundlag for en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr. Plan                                                                                 Målforhold

 

322000-9.2 Besigtigelses- og Ekspropriationsplan

overkørsel nr. 15, 17 og 18                                               1:4000

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Langå til Bjerringbro.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende niveauoverkørsler.

 

Viborg Kommune:

Privat niveauoverkørsel nr. 15                           km. 12.282

Privat niveauoverkørsel nr. 17                           km. 13.684

Privat niveauoverkørsel nr. 18                           km. 14.115

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

Ledningsprotokol fremlagdes ikke, idet anlægsprojektet ikke medfører ændringer for bestående ledninger.

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Lodsejerliste:

Privat overkørsel nr. 15 – km. 12.282

Privat overkørsel nr. 17 – km. 13.684

Privat overkørsel nr. 18 – km. 14.115

 

Lbnr. Lodsejer
70 Carsten Lunøe

Sløvkrog 13

8850 Bjerringbro

 

71 Sønderupgaard II A/S

Sønderupvej 8

8830 Tjele

 

72 Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

 

  Administreres af

Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland

Vasevej 7

8920 Randers NV

 

72a Erik Lund Iversen

Ulstrupvej 73

8850 Bjerringbro

 

73 Bent Rasmussen

Løgagervej 13

8600 Silkeborg

 

74 Johanne Holm Sørensen

Ulstrupvej 2

8850 Bjerringbro

 

75 Poul Bøgelund Johansen

Camilla Alexandra Johansen

Sløvkrog 50

8850 Bjerringbro

 

76 Jørgen Henriksen

Gitte Elsebeth Storgaard Henriksen

Sløvkrog 48

8850 Bjerringbro

 

77 Hardy Eskildsen

Marinus Svendsensvej 7

8850 Bjerringbro

 

78 Viborg Kommune

Rødevej 3

8800 Viborg

 

79 Hjermind-Lee-Hjorthede Præstegårdskasse

c/o Iver Rud Hansen

Hjermind Byvej 29

8850 Bjerringbro

 

80, 81, 82, 83, 84 Lars Nørgaard Hansen

Hjermind Byvej 6

8850 Bjerringbro

 

85 Bjørn Jensen

Lis Jensen

Røngevej 30

8850 Bjerringbro

 

86 Karen Elisabeth Rørbye

Tukærvej 17

8850 Bjerringbro

 

87, 88, 89, 91, 92, 94, 96 Ki Lind Simonsen

Lillenorvej 50

8340 Malling

 

90 Bent Egon Rasmussen

Sortehøjvej 4

8850 Bjerringbro

 

95 Boet efter Minna B. K. Bjerg

c/o Kresten Bjerg

Sortedam Dossering 95 B, 3.tv.

2100 København Ø

 

 
97 Hans Christian V. Andersen

Nedermarken 2

8850 Bjerringbro

 

 
97 Viborg Kommune

Rødevej 3

8800 Viborg

 

 
   


Privat overkørsel nr. 15 – km. 12.282

Besigtigelses- og Ekspropriationsplan nr. 322000-9.2

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Vest for overkørsel nr. 15 er der en eksisterende vejunderføring i km. 12.629 med en frihøjde på 2.6 m og bredde på 4 m.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 15 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Lb. nr. 70

Landbrugsejendommen matr.nr. 19a m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lod matr.nr. 3 Kællinghøl, Hjorthede på 2.7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 19a Hjermind By, Hjermind er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 57.3 ha.

 

Lb. nr. 71

Landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. 15o m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lodder matr.nr. 18d og 18a Kællinghøl, Hjorthede på i alt 2.3 ha beliggende syd for banen. Matr.nr. 15o m.fl. ibd. udgør 27.5 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr.nr. 13a m.fl. Vindum By, Vindum beliggende nord for banen. Vejafstanden fra bygningerne på matr.nr. 13a ibd. udgør 10.5 km.

 

Lb. nr. 72

Skovejendommen matr.nr. 1c m.fl. Kællinghøl, Hjorthede er noteret som en landbrugsejendom uden beboelse og ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Ejendommens lodder er beliggende både nord og syd for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Skov- og Naturstyrelsen ønsker ikke at ejere af matr.nr. 3, 18a og 18d Kællinghøl, Hjorthede skal have adgang ad eksisterende skovveje til at benytte ny vejadgang fra vest, som er nærmere beskrevet under overkørsel nr. 17, og derved øge mængden af større køretøjer gennem skoven fra vest til øst. Begge ejere af matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. har meddelt, at det ikke fremover vil være tilstrækkeligt alene at kunne benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629, idet det ikke er muligt at køre med større køretøjer gennem denne vejunderføring.  Da der derfor ikke kan skabes den fornødne vejadgang til matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. er løsningsforslaget at ekspropriere matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. med henblik på at afhænde arealerne til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Som alternativt løsningsforslag kan der skabes vejadgang til matr.nr. 3, 18a og 18d Kællinghøl, Hjorthede sydvest for overkørsel nr. 15 ved at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved færdsel med større køretøjer til matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. henvises til at benytte ny 5.50 m bred privat fællesvej fra vest, som beskrives under overkørsel nr. 17 og herfra videre ad eksisterende skovveje som udlægges på matrikelkortet som private fællesveje. Dette vil naturligvis kræve at ejerne får udleveret nøgler til de bomme som er opsat i skoven af hensyn til at afspærre for offentlighedens kørsel i statsskoven. Det skal her understreges at Skov- og Naturstyrelsen er imod dette alternative løsningsforslag.

 

Al trafik til/fra matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede (Skov- og Naturstyrelsens ejendom) syd for overkørslen henvises til at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved færdsel med større køretøjer til matr.nr. 1c ibd. henvises til ny 5.50 m bred privat fællesvej fra vest, som beskrives under overkørsel nr. 17 og herfra videre ad eksisterende skovveje.

 

Privat fællesvej på matr.nr. 1c ibd. langs banen mod syd tæt på eksisterende vejunderføring i km. 12.629 slettes på matrikelkortet. Privat fællesvej på matr.nr. 33 ibd. (Banen) ved vejunderføring i km 12.629 slettes på matrikelkortet.

 

Udlagte private fællesvej, der ikke længere benyttes på matr.nr. 1c ibd. slettes på matrikelkortet.

 

Lb. nr. 70

Matr.nr. 3 Kællinghøl, Hjorthede eksproprieres med henblik på afhændelse til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Alternativ

Adgang til matr.nr. 3 Kællinghøl, Hjorthede ved at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Omvejen er 2 x 100 m. Ved færdsel med større køretøjer henvises til at benytte ny 5.50 m bred privat fællesvej fra vest, som beskrives under overkørsel nr. 17 og herfra videre af eksisterende skovveje. Dette vil kræve, at ejerne får udleveret nøgler til de bomme som er opsat i skoven af hensyn til at afspærre for offentlighedens kørsel i statsskoven. Skov og Naturstyrelsen er ikke interesserede i denne løsning. (Omvej 2 x 4250)

 

Lb. nr. 71

Matr.nr. 18d og 18a ibd. eksproprieres med henblik på afhændelse til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Alternativ

Adgang til matr.nr. 18d og 18a Kællinghøl, Hjorthede ved at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Omvejen er 2 x 100 m. Ved færdsel med større køretøjer henvises til at benytte ny 5.50 m bred privat fællesvej fra vest, som beskrives under overkørsel nr. 17 og herfra videre af eksisterende skovveje. Dette vil kræve, at ejerne får udleveret nøgler til de bomme som er opsat i skoven af hensyn til at afspærre for offentlighedens kørsel i statsskoven. Skov og Naturstyrelsen er ikke interesserede i denne løsning. (Omvej 2 x 2250)

 

Lb. nr. 72

Adgang til matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede henvises til at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved kørsel med større køretøjer som ikke kan passere vejunderføringen henvises til at benytte ny vejadgang fra vest, som nærmere beskrives under overkørsel nr. 17. Der er ingen omvej for køretøjer, som kan passere eksisterende vejunderføring. Omvej for større køretøjer udgør

2 x 5900 m.

 

Lb. nr. 72A

Den private fællesvej over matr.nr. 2t Kællinghøl, Hjorthede tjener som vejadgang til en række ejendomme via den eksisterende vejunderføring ved km 12.629. Lb. nr. 70 og 71 har ikke vejret ad denne vej, hvorfor en sådan skal eksproprieres, hvis alternativ til ekspropriation af matr.nre anvendes, jf. ovenstående.

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 18.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 18

 

 

Privat overkørsel nr. 17 – km. 13.684

Besigtigelses og Ekspropriationsplan nr. 322000-9.2

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Syd for banen er overkørslen lukket med en bom, der kun kan åbnes af Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland og ejere som ejer arealer langs Gudenåen og som har adgang til deres ejendomme gennem statsskoven. Det drejer sig om ejendomme med lb. nr.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 18 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Lb. nr. 72

Skovejendommen matr.nr. 1c m.fl. Kællinghøl, Hjorthede, der er noteret som en landbrugsejendom uden beboelse, ejes af Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland. Ejendommens lodder er beliggende både nord og syd for banen.

 

Lb. nr. 74

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a m.fl. Kællinghøl, Hjorthede til ejendommens lodder matr.nr. 17b, 18c, 22, 28 og 29 ibd. på i alt 2.6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 24.7 ha.

 

Lb. nr. 79

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 1l Hjermind By, Hjermind på 2.0 ha er beliggende syd for banen. Landbrugslodden er en del af en samlet fast ejendom på i alt 26.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for landbrugslodden, men lodden har iflg. matrikelkortet ingen vejadgang. Ejendommens lodder er beliggende både nord og syd for banen.

 

Lb. nr. 80

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 26 Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.6 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov- og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Lb. nr. 81

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 23a Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Lb. nr. 82

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 25 Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Lb. nr. 83

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 24 Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.4 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Lb. nr. 84

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 30 Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Lb. nr. 85

Landbrugsejendommen matr.nr. 2f Sdr. Tulstrup, Hjorthede m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 19, 21, 23b Kællinghøl, Hjorthede på i alt 0.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 2f Sdr. Tulstrup, Hjorthede er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 3.0 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Lb. nr. 86

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 20 Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Bygningerne på matr.nr. 7s Hjorthede By, Hjorthede er beliggende nord for banen og ejendommen udgør 1.9 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for matr.nr. 20 Kællinghøl, Hjorthede, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at benytte:

 

  • Eksisterende vejunderføring ved km. 12.629 øst for overkørsel nr. 17 med en frihøjde på 2.6 m og bredde på 4 m eller
  • Kommunevej Ulstrupvej, kommunevej Poul Due Jensensvej, kommunevej Østre Omfartsvej via rundkørsel v. Busbjergvej til eksisterende privat fællesvej Østre Omfartsvej over matr.nr. 10f, 39m og 11p Hjermind By, Hjermind, og videre ad eksisterende privat vej over matr.nr. 11r ibd, der udvides og udlægges med en bredde på 5,50 m som privat fællesvej på matrikelkortet. Herefter videre ad ny 5.50 m bred privat fællesvej over matr.nr. 11r, 7m, 7f og ad eksisterende private fællesvej over matr.nr. 67 (banen lb. nr. 98) og videre ad ny privat fællesvej over 33ae ibd. og matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede frem til eksisterende private veje i statsskoven.

 

Der er ikke muligt for større køretøjer, der kommer fra nord af Østre Omfartsvej at foretage venstresving ind på den private fællesvej Østre Omfartsvej. Køretøjerne henvises til uvending i rundkørslen ved Busbjergvej og i stedet at foretage højresving ind på den private fællesvej Østre Omfartsvej.

 

De nye veje udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 11r Hjermind By, Hjermind og på henholdsvis matr.nr. 33ae ibd. og matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede etableres der en grusbefæstet vigeplads. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Adgang ad eksisterende privat vej i statsskoven på strækningen fra ny privat fællesvej forbi kanoplads og frem til eksisterende udlagte 3.77 m brede private fællesvej sikres ved at udlægge vejen som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde den har i marken. Da den eksisterende private skovvej i forvejen benyttes af ejere af ejendomme langs Gudenåen i tilfælde af behov for transport med større køretøjer som en sekundær vejadgang, vil vejen opretholdes med den nuværende vejbelægning.

 

Adgang ad den private vej Østre Omfartsvej over matr.nr. 11r Hjermind By, Hjermind sikres ved en udvidelse af den eksisterende vej i marken. Vejen optages i matrikelkortet med en bredde på 5,50 m.

 

Etableringen af ovennævnte nye 5.50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 10f, 11p, 11r, 7m, 7f, 33ae, 39m Hjermind By, Hjermind og matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Der skal desuden i forbindelse med istandsættelse og forbedring af vejen på matr.nr. 11r Hjermind By, Hjermind eksproprieres midlertidige arbejdsareal på matr.nr. 39z, 39e, 39g, 39n, 39æ, 39bc, 39ay og 39f ibd.

 

Lb. nr. 72

Adgang til matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Der er ingen omvej for køretøjer, som kan passere eksisterende vejunderføring. Omvej for større køretøjer ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Poul Due Jensens Vej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej udgør: 2 x 5900 m.

 

Lb. nr. 74

Adgang til matr.nr. 17b, 18c, 22, 28 og 29 ibd. henvises til at foregå gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Omvej for kørsel med lette køretøjer gennem vejunderføring i km. 12.629 udgør 2 x 1000 m. Adgang for større køretøjer ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Poul Due Jensens Vej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej. Omvej udgør: 2 x 3800m.

 

Lb. nr. 79

Adgang til matr.nr. 1l Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej og eksisterende privat vej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede (forbi kanoplads). Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Poul Due Jensens Vej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej.

 

 

Lb. nr. 80, 81, 82, 83, 84

Adgang til matr.nr. 26, 23a, 25, 24 og 30 Kællinghøl, Hjorthede foregår i dag ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Poul Due Jensens Vej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej.

 

Lb. nr. 85

Adgang til matr.nr. 23b Kællinghøl, Hjorthede foregår i dag ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Der er ingen omvej for køretøjer, som kan passere eksisterende vejunderføring. Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Poul Due Jensens Vej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej. Omvej for større køretøjer udgør 2 x 3800 m.

 

 

Lb. nr. 86

Adgang til matr.nr. 20 Kællinghøl, Hjorthede foregår i dag ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Poul Due Jensens Vej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej.

 

 

Bemærkninger til forslaget

Se bemærkninger under overkørsel nr. 18.

 

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 18.

 

Privat overkørsel nr. 18 – km. 14.115

Besigtigelsesplan nr. 322000-9.2

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 18 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Lb. nr. 75

Landbrugsejendommen matr.nr. 33a m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lod matr.nr. 33ae ibd. på 1.5 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 33a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 6.2 ha.

 

Lb. nr. 76

Landbrugsejendommen matr.nr. 7b m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lod matr.nr. 7f ibd. på 2.2 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 7b ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 10.2 ha.

 

Lb. nr. 77

Landbrugsejendommen matr.nr. 7c m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lodder matr.nr. 7m og 18f ibd. på henholdsvis 1.3 ha og 1.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 7c ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 8.7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel 18 henvises til fremover at benytte adgangsvejen, der er beskrevet under overkørsel 17.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 18 og den nye 5.50 m brede private fællesvej på matr.nr. 7m ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Lb. nr. 75

Adgang til matr.nr. 33ae Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå ad kommunevejen Sløvkrog, kommunevejen Ulstrupvej, og herfra videre ad de under overkørsel 17 beskrevne ændrede adgangsforhold. Omvejen udgør: 2 x 3000 m.

 

Lb. nr. 76

Adgang til matr.nr. 7f Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå ad kommunevejen Sløvkrog, kommunevejen Ulstrupvej, og herfra videre ad de under overkørsel 17 beskrevne ændrede adgangsforhold. Omvejen udgør: 2 x 2900 m.

 

Lb. nr. 77

Adgang til matr.nr. 18f og 7m Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå ad kommunevejen Marinus Svendsensvej, kommunevejen Ulstrupvej, og herfra videre ad de under overkørsel 17 beskrevne ændrede adgangsforhold. Omvejen udgør: 2 x 3050 m for matr.nr. 18f og matr.nr. 7m ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

(samlet vedrørende overkørsel nr. 15, 17 og 18)

 

En lodsejer fremkom med spørgsmål til udformningen af privat fællesvej i den venstre side af kommunevej Østre Omfartsvej syd for banen, da den private fællesvej skal kunne aftage væsentligt mere trafik som følge af nedlæggelsen af overkørslerne nr. 17 og 18.

Anlægsmyndigheden oplyste, at vejen foreslås forbedret og istandsat, således at vejen dimensioneres til den trafik der forventes på vejen. Der er således taget højde herfor i forslaget til projektudformningen.

 

En lodsejer fremkom i forlængelse heraf med spørgsmål til afholdelse af udgifter til vejens vedligehold, ligesom en lodsejer fremkom med spørgsmål til vedligehold af vejen ved rensningsanlægget, der overgår til privat fællesvej. Det blev af Banedanmark oplyst, at holdbarheden af de nye veje er god. Der projekteres med en sædvanlig holdbarhed af vejene, og sammen med entreprenøren afholdes 1 års og 5 års eftersyn på disse. Dog skal vejene vedligeholdes løbende som følge af almindelig slitage.

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at udgifterne til vedligeholdet af private fællesveje påhviler de ejere, der benytter sig af vejen.

 

En lodsejer fremkom med spørgsmål til udgifterne forbundet med det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt og herunder hvorvidt en anden udformning af projektet er overvejet i forhold til udgiftsfordeling.

Anlægsmyndigheden oplyste, at det foreslåede projekt med en nedlæggelse af overkørsler og udlæg af vej i stedet for en sikring af overkørslerne er den økonomisk billigste løsning. Anlægsmyndigheden oplyste videre, at det er at foretrække at lukke overkørslerne henset til det overordnede formål med projektet.

 

En lodsejer fremkom med forslag om, at der etableres en underføring for gående og cyklende ved den nuværende overkørsel nr. 17, der foreslås nedlagt. Lodsejeren oplyste som begrundelse, at den foreslåede nedlæggelse vil medføre en lang omvej for cyklende og gående til de rekreative områder syd for banen. Det blev i den forbindelse supplerende oplyst, at der er et projekt vedrørende bro for gående og cyklende over Gudenåen, og at dette projekt er beliggende i lige linje syd for overkørsel nr. 17.

Anlægsmyndigheden oplyste, at der efter anlægsmyndighedens opfattelse er den fornødne adgang til arealet, hvorfor der ikke er behov for den foreslåede underføring.

 

En lodsejer kommenterede, at den fremtidige kørsel med landbrugsmaskiner ved det alternative forslag ville være umuligt grundet det skarpe sving på matr. nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede umiddelbart nord for matr. nr. 23a ibd.

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at det i fortegnelsen angivne forslag til projektudformning samt alternativt forslag til projektudformning ikke er udtryk for en prioritering fra anlægsmyndighedens side. Således har anlægsmyndigheden ikke en egentlig præference vedrørende projektets udformning.

I forlængelse heraf oplyste en repræsentant for Skov- og Naturstyrelsen, at Skov- og Naturstyrelsen ikke umiddelbart kan tiltræde den alternative løsning med begrundelse i, at denne projektudformning vil medføre en forøget kørsel gennem skoven. Repræsentanten for Skov- og Naturstyrelsen henviste i den forbindelse til brev af 5. oktober 2010 til Rambøll angående udtalelse vedrørende udlevering af nøgler ved overkørsel nr. 15-18.

 

Kommissionens beslutning

(samlet vedrørende overkørsel nr. 15, 17 og 18)

 

Vedrørende forslag om etablering af en stiunderføring ved den nuværende overkørsel nr. 17 til brug for gående og cyklister har kommissionen truffet afgørelse om, at forslaget ikke kan imødekommes. Kommissionen har ved beslutningen lagt afgørelsen lagt afgørende vægt på udgifterne forbundet med anlæg af en stiunderføring samt adgangen til arealet syd for banen efter en lukning af overkørsel nr. 17.

 

Kommissionen traf herefter afgørelse om at fremme det af anlægsmyndigheden fremlagte forslag til alternativ projektudformning. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på formålet med projektet, og at ekspropriationen af 3 matrikler som foreslået i det oprindelige forslag til projektudformning ikke skønnes at ligge indenfor rammerne for projektet. Kommissionen har ladet indgå, at en ekspropriation af matriklerne vil medføre en merudgift for projektet, der ikke står mål hermed.

 

Vedrørende vejtilslutningen på matr. nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede umiddelbart nord for matr. nr. 23a ibd. har kommissionen truffet afgørelse om, at anlægsmyndigheden retter svinget til på en sådan måde at landbrugskøretøjer kan komme rundt.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 2 med tilhørende ekspropriationsplan.

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 70-72, 72A, 73-99 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. januar 2011, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker pr. 1. januar 2011, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

Overdragne, nedlagte vejarealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse. Ved afleveringen af aflagte vejarealer er vejbelægningen fjernet, såfremt ikke andet aftales.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om á conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selvom den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

……………………….

 

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                      Ole Riber Kjær

Kaj Wisti Lassen                                                  Bent Braüner

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard