Jernbanen Langå – Bjerringbro, besigtigelsesforretningen den 13. og 14. april 2010, 1. hæfte.

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

LANGÅ – BJERRINGBRO

 (Besigtigelsesforretningen den 13. og 14. april 2010)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 13. april 2010 kl. 9.00 samledes kommissionen på Madsens Hotel i Bjerringbro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Langå og Bjerringbro.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Randers Kommune mødte Henning Jensen.

Den ledende landinspektør, Landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte sammen med landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Terese Fuglsang, ingeniør Thomas Märcher Jensen og ingeniør Stine Baldus Pedersen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Langå og Bjerringbro ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede ledoverkørsler og overkørsler sikret med advarselsanlæg på strækningen km. 3.215 – 10.936. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducerer antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 3.215 – 10.936 har der forud for denne besigtigelsesforretning være foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.       Plan                                                                Målforhold

 

322000-1         Besigtigelsesplan overkørsel nr. 4                       1:4000

322000-2         Besigtigelsesplan overkørsel nr. 5, 6, 7 og 8        1:4000

322000-3         Besigtigelsesplan overkørsel nr. 9, 9a og 9b        1:4000

322000-4         Besigtigelsesplan overkørsel nr. 10, 11 og 12      1:4000

322000-5         Besigtigelsesplan overkørsel nr. 14                     1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Randers og Favrskov kommuner i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Langå til Bjerringbro.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende niveauoverkørsler.

 

Randers kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 4                                  km. 3.215

Privat niveau overkørsel nr. 5                                  km. 4.133

Privat niveau overkørsel nr. 6                                  km. 4.523

Privat niveau overkørsel nr. 7                                  km. 4.952

Privat niveau overkørsel nr. 8                                  km. 5.420

Privat niveau overkørsel nr. 9                                  km. 6.152

 

Randers og Favrskov kommuner:

Privat niveau overkørsel nr. 9a                                 km. 6.657

 

Favrskov kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 10                                km. 8.140

Privat niveau overkørsel nr. 11                                km. 9.029

Offentlig niveau overkørsel nr. 12                             km. 9.900

Privat niveau overkørsel nr. 14                                km. 19.936

 

Ledninger

Ledningsejerne vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret. Ledningsforretningen vil blive afholdt før ekspropriationsforretningen, således at ledningsprotokollen vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Madsens Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 4 – km. 3.215

Besigtigelsesplan nr. 322000-1

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 4 tjener som adgang til mange ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 2

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 2p m.fl. Hollerup By, Langå til ejendommens lod matr.nr. 38i Langå By, Langå på 1.2 ha beliggende syd for banen. Matr. nr. 2p m.fl. Hollerup By, Langå udgør 18.2 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra landbrugsejendommen matr. nr. 2o Vinge, Sdr. Vinge m.fl. beliggende nord for banen, hvorpå ejendommens bygninger er beliggende. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 2o Vinge By, Sdr. Vinge i Favrskov kommune udgør 8500 m.

 

Nr. 3

Landbrugsejendommen matr. nr. 14z m.fl. Langå By, Langå. Matr. nr. 14z m.fl. ibd. udgør en landbrugsejendom på 16.2 ha med bygningerne placeret syd for banen på matr. nr. 14z ibd. Ejendommens lod matr. nr. 14ak ibd. på 6.1 ha er beliggende nord for banen.

 

Nr. 4

Landbrugsejendommen matr.nr. 16a m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr.nr. 21e ibd. på 2.6 ha, matr. nr. 6b, 16l ibd. på i alt 2.5 ha og matr. nr. 12h ibd. på 0.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 16a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 127.3 ha.

 

Nr. 5

Landbrugsejendommen matr. nr. 11f og 22g ibd. til ejendommens lod matr. nr. 22g ibd. på 2.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 11f ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 8.3 ha.

 

Nr. 6

Landbrugsejendommen matr. nr. 22b m.fl. Langå By, Langå til ejendommens lodder matr. nr. 22l og 22m på i alt 2.1 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 22b ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 27.2 ha.

 

Nr. 7

Landbrugsejendommen matr. nr. 17d m.fl. ibd. Matr.nr. 17d m.fl. ibd. udgør en landbrugsejendom på 11.6 ha med både bygninger og jord beliggende syd for banen.

 

Nr. 8

Landbrugsejendommen matr. nr. 10d m.fl. ibd. til ejendommens lod matr. nr. 10f på 0.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 10d ibd. er beliggende nord for banen og  landbrugsejendommen udgør 7.5 ha.

 

Nr. 9

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 23d og 8i ibd. til ejendommens lod matr. nr. 8i ibd. på 1.5 ha beliggende syd for banen. Matr. nr. 23d og 8i ibd. udgør 10.8 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse ejes af Randers kommune. Matr. nr. 23d ibd. er beliggende nord for banen uden for besigtigelsesplanens område.

 

Nr. 10

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 10a m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr. nr. 4b, 5c, 10n, 10p, 11m, 19ao ibd. på i alt 5,2 ha, matr. nr. 10n ibd. på 2.4 ha og matr. nr. 10o ibd. på 1,4 ha beliggende syd for banen. Matr. nr. 10a m.fl. ibd. udgør 38.1 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr. nr. 4a m.fl. ibd. beliggende nord for banen. Vejafstanden fra bygningerne på matr. nr. 4a ibd. udgør 5.4 km.

 

Nr. 11

Landbrugsejendommen matr. nr. 17i og 20b. ibd. Matr. nr. 17i og 20b ibd. udgør en landbrugsejendom på 10.3 ha med både bygninger og jord beliggende syd for banen.

 

Nr. 12

Landbrugsejendommen matr. nr. 14p m.fl. ibd til ejendommens lod matr. nr. 14q på 0.4 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 14p ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 7.2 ha.

 

Nr. 13

Landbrugsejendommen matr. nr. 22a m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr. nr. 17c, 17m, 18c, 18d, 22h og 22k på i alt 8.1 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 22a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 23.2 ha.

 

Nr. 14

Landbrugsejendommen matr. nr. 17h m.fl. ibd. til ejendommens lod matr. nr. 17g på 0.6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 17h ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 15.3 ha.

 

Nr. 15

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 17n ibd. på 2.1 ha.

 

Nr. 16

Landbrugsejendommen matr. nr. 12a m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr. nr. 7d, 9d, 18l, 22e ibd. på i alt 3.5 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 12a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 56.5 ha.

 

 

Nr. 17

Landbrugsejendommen matr. nr. 13a m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr. nr. 13m, 16e, 16f på i alt 2.6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 13a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 15.0 ha.

 

Nr. 18

Landbrugsejendommen matr. nr. 12c m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr. nr. 12i og 36 på i alt 1.6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 12c ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 28.1 ha.

 

Nr. 19

Landbrugsejendommen matr. nr. 17a m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr. nr. 17k, 17o, 17p på i alt 12.4 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 17a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 56.9 ha.

 

Nr. 20

Overkørslen tjener som adgang for beboelsesejendommen matr. nr. 54 ibd. beliggende syd for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at benytte den eksisterende private fællesvej der forløber langs banens sydvest-side mellem den offentlige overkørsel nr. 3, ved kommunevejen Åbrovej, i banens km. 2.350 og overkørsel nr. 4 i km. 3.215.

 

Den eksisterende private fællesvej over dels matr. nr. 61a (banen), 14d, 14z, 14x, 14u og 17d ibd. udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal også lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr. nr. 14d og 14z ibd. etableres der grusbefæstede vigepladser og udstrækningen af disse vigepladser udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Ved vejens tilslutning ved offentlig overkørsel nr. 3 ved Åbrovej forlægges vejen af trafiksikkerhedsmæssige grunde således at vejen tilsluttes ca. 45 m syd for overkørslen. Den forlagte nye del af vejen udlægges ligeledes i 6 m´s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved vejens udmunding i Åbrovej pålægges matr.nr. 14d ibd. servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0.5 m over vejmidten for kommunevejen Åbrovej.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 4 og kommunevejen Rådalsvej på matr. nr. 14ak ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden. Dog overføres den del af vejarealet, der poser ind i sneværnsbæltet langs banen under banens areal til udfyldning/lukning af sneværnsbæltet.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej med udkørsel til Kommunevejen Åbrovej, medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 14d Langå By, Langå.

 

Nr. 2

Omvejen til matr. nr. 38i ibd. via overkørsel nr. 3 udgør 2 x 400 m

 

Nr. 3

Adgang til matr. nr. 14ak Langå By, Langå henvises til at foregå ad eksisterende privat fælles over matr. nr. 14z, 14d, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d, kommunevejen Åbrovej og kommunevejen  Rådalsvej. Omvejen til matr. nr. 14ak ibd. udgør 2 x 800 m fra ejendommens bygninger på matr. nr. 14z ibd.

 

Nr. 4

Adgang til matr. nr. 21e ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Langagervej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Rådalsvej, kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z og 14d. For adgang til ejendommens øvrige matr. nr. syd for banen fortsættes ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 54 ibd. Herfra videre ad den hidtil benyttede vejadgang. Omvejen for matr. nr. 21e ibd. udgør: 2 x 900 m. Omvejen for 6b, 16l og 12h ibd. udgør: 2 x 1750 m.

 

Nr. 5

Adgang til matr. nr. 22g ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Rådalsvej, kommunevej Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d frem til matr. nr. 14z hvorfra de hidtil benyttede adgangsveje benyttes. Omvejen udgør: 2 x 900 m.

 

Nr. 6

Adgang til matr. nr. 22l og 22m ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Langå Mark, kommunevejen Langagervej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Rådalsvej, kommunevejen Åbrovej, og videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d frem til matr.nr. 14z ibd., hvorfra de hidtil benyttede adgangsveje benyttes. Omvejen udgør: 2 x 1250 m.

 

Nr. 7

Adgang til ejendommen matr. nr. 14u, 14x, 14z, 17d ibd. fra offentlig vej kommunevejen Åbrovej henvises til at foregå ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d og 14z ibd.

 

Nr. 8

Adgang til matr. nr. 10f ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Rådalsvej, kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d, ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 54. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 9

Adgang til matr. nr. 8i ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u til matr. nr. 17d. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje.

 

Nr. 10

Adgang til matr. nr. 4b, 5c, 10p, 11m og 19ao ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej på over matr. nr. 14d, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d ibd. til matr. nr. 54 ibd.. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen til alle matr. nr. 4b, 5c, 10n, 10o, 10p, 11m og 19ao ibd. udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 11

Adgangen til ejendommen matr. nr. 17i og 20b ibd. fra offentlig vej, kommunevejen Åbrovej, henvises til at foregå ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d, eksisterende privat fællesvej over 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 54 ibd. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje.

 

Nr. 12

Adgang til matr. nr. 14q ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr.nr. 54. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Der er ingen omvej.

 

Nr. 13

Adgang til matr. nr. 17c m.fl. ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Langå Mark, kommunevejen Langagervej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Rådalsvej, kommunevejen Åbrovej. Herefter videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 17c. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

Nr. 14

Adgang til matr. nr. 17g ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Rådalsvej, kommunevejen Åbrovej, herefter videre ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d ibd. frem til matr. nr. 54 ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 15

Adgangen til ejendommen matr. nr. 17n ibd. fra offentlig vej, kommunevejen Åbrovej, henvises til at foregå ad ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd. ,  eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d ibd. frem til matr. nr. 54 ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Nr. 16

Adgang til matr. nr. 7d, 9d, 18l, 22e ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd. og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 54. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 17

Adgang til matr. nr. 13m, 16e, 16f ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej på over matr. nr. 14d ibd. og ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 54. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 18

Adgang til matr. nr. 12i og 36 ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Højvangsvej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd. og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 54 ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 19

Adgang til matr. nr. 17k, 17o, 17p ibd. henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 17e, 17b og 15ak ibd. beliggende nord for banen. Herefter videre af kommunevejen Rådalsvej, kommunevej  Åbrovej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u, 17d frem til matr. nr. 54 ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 20

Adgangen til ejendommen matr. nr. 54 ibd. fra offentlig vej, kommunevejen Åbrovej, henvises til at foregå ad ny 6,00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 14d og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 14d, 14z, 14x, 14u og 17d ibd.

Bemærkninger til forslaget

En lodsejer anførte, at udkørslen til kommunevej Åbovej til kommunevej Åbovej fra den nye private fællesvej mellem overkørsel nr. 3 og 4 er problematisk. Det blev fremført, at udkørslen ikke er sikker pga. niveauforskelle og sving på kommunevej Åbovej. Dette medfører dårlige oversigtsforhold som gør udkørsel besværlig, især for tunge køretøjer samt bløde trafikanter. Flere lodsejere tilsluttede sig denne kritik. Det blev anført, at en sikring af overkørsel nr. 4 ville løse problemet, idet udkørslen ved denne overkørsel er sikker pga. gode oversigtsforhold.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at Randers kommune som vedkommende vejmyndighed har godkendt det fremlagte forslag vedrørende udkørslen.

 

En lodsejer bemærkede, at holdbarheden på de nye private fællesveje burde være omkring 50 år. Omkring holdbarheden blev det bemærket, at anlæggelse af vejene over niveau ville forlænge vejenes holdbarhed, ligesom en bredere vej ville forlænge vejens holdbarhed. I forlængelse heraf blev det anført, at vejens kørebane burde være 6 meter bred. Ligeledes blev det anført, at sving forkorter vejes levetid. Det blev påpeget, at vejen burde anlægges i lige strækninger.

Det blev af Banedanmark oplyst, at holdbarheden af de nye veje er god. Der projekteres med en sædvanlig holdbarhed af vejene, og sammen med entreprenøren afholdes 1 års og 5 års eftersyn på disse. Dog skal vejene vedligeholdes løbende som følge af almindelig slitage.

 

En lodsejer fremførte, at oversigtsforholdene ved vigepladserne på den nye private fællesvej mellem overkørsel nr. 3 og 4 ville blive bedre, hvis jordvolden, som ligger ca. midt på strækningen, blev fjernet. I forlængelse heraf ytrede flere lodsejere, at man ønsker den omtalte jordvold fjernet, især pga. det projekterede vejsving ved denne, samt problemer med snelæg ved volden.

Banedanmark oplyste, at man ikke ønsker, at fjerne jordvolden pga. store omkostninger forbundet hermed.

 

En lodsejer udtrykte bekymring for, at den kommende vej, som skal bære tung trafik, medføre revnedannelser i vedkommendes ejendom, der ligger tæt ved vejen.

Banedanmark oplyste, at man ville anlægge vejen så langt væk fra vedkommendes ejendom som muligt.

 

En lodsejer fremførte, at en lukning af overkørsel nr. 4 ikke er nødvendig, idet der aldrig er sket uheld ved denne, samt at udkørselsforholdene er særdeles gode.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at grundlaget for lukning af overkørsel nr. 4 ikke hviler på den enkelte overkørsel. Man ser samlet på denne type af overkørsler. Det blev oplyst, at det er politisk bestemt, at denne type overkørsler i videst muligt omfang skal nedlægges.

 

En lodsejer spurgte ind til i hvilket niveau den nye vej anlægges.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejen vil blive anlagt ca. 20 cm over terrænniveau.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen kunne tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 4 nedlægges. Kommissionen besluttede følgende: Vejen langs banen anlægges så tæt ved banen som muligt. Jordvolden ved banens st. 2,700 fjernes ikke. Vejen føres udenom denne vold. Det henstilles til Banedanmark, at vigepladsernes placering genovervejes i forbindelse med detailprojekteringen under hensynstagen til voldens placering.

 

Generelle bemærkninger til projektet vedrørende overkørsel nr. 4, 5, 6, 7 og 8

Se vedrørende overkørsel nr. 8

 

Generelle kommissionsbeslutninger til projektet vedrørende overkørsel nr. 4, 5, 6, 7 og 8

Se vedrørende overkørsel nr. 8

 

Privat overkørsel nr. 5 – km. 4.133

Besigtigelsesplan nr. 322000-2

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 5 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 8

Landbrugsejendommen matr. nr. 10d Langå By, Langå m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 1v og 3c Hollerup By, Langå på i alt 0.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 10d Langå By, Langå er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 7.5 ha.

 

Nr. 22

Landbrugsejendommen matr. nr. 2b Hollerup By, Langå m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 3b ibd. på 5.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 2b ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 36.8 ha.

 

 

 

Nr. 24

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 3d Hollerup By, Langå på 0.6 ha.

 

Nr. 25

Landbrugsejendommen matr. nr. 2a og 2l Hollerup By, Langå til ejendommens lod matr. nr. 2l ibd. på 3.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 2a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 13.9 ha.

 

Nr. 26

Landbrugsejendommen matr. nr. 10h Torup By, Torup m.fl. til ejendommens lodder matr. nr. 1o og 1n Hollerup By, Langå på i alt 7.7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr. nr. 10h Torup By, Torup er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 17.0 ha.

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at krydse banen ved privat overkørsel nr. 6 i km. 4.523 og at benytte ny privat fællesvej og eksisterende privat fællesvej, der anlægges/forløber langs banens sydside mellem overkørsel nr. 5 i km. 4.133 og frem til overkørsel nr. 6 i km. 4.523, der opgraderes til automatisk ½ bom anlæg.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 1p Hollerup By; Langå udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ved den nye private fællesvejs tilslutning ved den private overkørsel nr. 6 forlægges vejen af trafik-sikkerhedsmæssige grunde således at vejen tilsluttes ca. 70 m syd for overkørsel nr. 6. Den nye private fællesvej udlægges ligeledes i 6 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 5 og kommunevejen Ulstrupvej på matr.nr. 1aa Hollerup By, Langå nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af 3.77 m privat fællesvej over matr. .nr. 19a Torup by, Torup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 1o og 1n Hollerup By, Langå og matr. nr. 19a Torup By, Torup.

 

Nr. 8

Adgang til matr. nr. 1v og 3c Hollerup By, Langå henvises til at foregå ad kommunevejen Rådalsvej, kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 19n Torup By og Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr. nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 19a ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1p Hollerup By, Langå, ny 6.00 m bred privat fællesvej over 1o Hollerup By, Langå frem til matr.nr. 3b ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 800 m.

 

Nr. 22

Adgang til matr. nr. 3b Hollerup By, Langå henvises til at foregå ad Kommunevejen Langagervej, kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 19n Torup By og Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr. nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 19a ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1p Hollerup By, Langå, ny 6.00 m bred privat fællesvej  over 1o Hollerup By, Langå frem til matr. nr. 3b Hollerup By, Langå. Omvejen udgør 2 x 800 m.

 

 

 

Nr. 24

Adgang til den ejendommen matr. nr. 3d Hollerup By, Langå henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 19n Torup By og Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr. nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 19a ibd., eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1p Hollerup By, Langå, ny 6.00 m bred privat fællesvej over 1o Hollerup By, Langå frem til matr. nr. 3b. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Nr. 25

Adgang til matr.nr. 2l ibd. henvises til at foregå ad kommunevejen Hollerupvej, kommunevejen Langagervej, kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n Torup By og Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a ibd., eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1p Hollerup By, Langå, ny 6.00 m bred privat fællesvej over 1o ibd. frem til matr. nr. 3b ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 800 m.

 

Nr. 26

Adgang til matr.nr. 1o og 1n Hollerup By, Langå henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 19n Torup By og Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr. nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr. nr. 19a ibd. og eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 1p Hollerup By, Langå. Der er ingen omvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 8.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 8

Privat overkørsel nr. 6 – km. 4.523

Besigtigelsesplan nr. 322000-2

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 6 tjener som adgang til flere ejendomme.

 

Nr. 27

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for landbrugsejendommen matr. nr. 19a, 6k Torup By, Torup og matr. nr. 1p Hollerup By, Langå. Både bygninger og landbrugsjord på ejendommen er beliggende syd for banen og landbrugsejendommen udgør 4.4 ha.

 

Nr. 28

Efter de nuværende matrikulære forhold er adgangen til beboelsesejendommen matr. nr. 20gg Torup By, Torup på 1.1 ha over overkørsel nr. 7, men ejerne af ejendommen anvender alene overkørsel nr. 6 via eksisterende privat vej over ejendommen matr. nr. 19a m.fl. ibd.

 

Nr. 30

Efter de nuværende matrikulære forhold er adgangen for landbrugsejendommen matr. nr. 6c og 11k Torup By, Torup over overkørsel nr. 7, men ejerne af ejendommen anvender alene overkørsel nr. 6 via privat vej over ejendommen matr. nr. 19a ibd. m.fl.  Både bygninger og landbrugsjord på ejendommen matr. nr. 6c og 11k ibd. er beliggende syd for banen og landbrugsejendommen udgør 9.0 ha.

Forslag

Overkørslen sikkerhedsforbedres til automatisk ½ bom anlæg.

 

Adgang til ejendommen matr. nr. 19a Torup By, Torup m.fl. er uændret.

 

Adgangen til ejendommene matr. nr. 6c og 11k samt 20gg ibd. (som hidtil har haft formel vejadgang ad overkørsel nr. 7 og tilhørende vejudlæg på matrikelkortet) sikres ved at optage eksisterende privat vej over matr. nr. 6k og 19a ibd. på matrikelkortet og tillægge færdselsret gennem overkørsel nr. 6 og ad eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 19n ibd.

 

Den eksisterende private fællesvej fra kommunevejen Ulstrupvej, over matr. nr. 19n Torup By, Torup udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

På en 50.00 m strækning nord for spormidte af overkørsel nr. 6 udlægges den eksisterende private fællesvej over matr. nr. 19n og 4 (banen) Torup By, Torup i en bredde på 10.00 m på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en 35 m grusbefæstet og 15 m asfaltbefæstet (gennem overkørslen) kørebane med en bredde på 6.00 m og med 2.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

På en 50.00 m strækning syd for spormidte af overkørsel nr.  6 udlægges den eksisterende private vej over matr. nr. 19a Torup By, Torup i en bredde på 10.00 m på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en 15 m asfaltbefæstet (gennem overkørslen) og 35 m grusbefæstet kørebane med en bredde på 6.00 m og med 2.00 m brede rabatter i begge sider.

 

I en afstand af 50.00 m afstand syd for spormidte af ovk. nr. 6 udlægges den eksisterende private vej over matr. nr. 19a Torup By, Torup i en bredde på 6.00 m på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en grusbefæstet kørebane med en bredde på 4.00 m  med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Udvidelse af eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 19n ibd. i forbindelse med sikkerhedsforbedring af overkørsel nr. 6 og etablering af nye private fællesveje over matr.nr. 19a Torup By, Torup og matr.nr. 1n, 1o Hollerup By, Langå medfører, at der skal eksproprieres arealer til vejene fra matr. nr. 19n og 6m ibd.

 

Private fællesveje over matr. nr. 6c, 6k, 11e, 11k og 19a Torup By, Torup nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 8.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 8.

Privat overkørsel nr. 7 – km. 4.952

Besigtigelsesplan nr. 322000-2

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 7 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 26

Landbrugsejendommen matr.nr. 10hTorup By, Torup m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 10n og 20ba ibd. på i alt 2.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 10h Torup By, Torup er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 17.0 ha.

 

Nr. 29

Landbrugsejendommen matr.nr. 11f ibd. m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 20bd, 20bg og 20æ ibd. på i alt 1.3 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 11f ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 19.4 ha.

 

Nr. 31

Beboelsesejendommen matr.nr. 11e Torup By, Torup m.fl. på 0.8 ha.

 

Nr. 32

Landbrugsejendommen matr.nr. 5a Torup By, Torup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 5g ibd. på 2.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 5a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 58.9 ha.

 

Nr. 33

Landbrugsejendommen matr.nr. 6a Torup By, Torup m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 6l og 20bæ ibd. på i alt 2.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 6a Torup By, Torup er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 20.0 ha.

 

Nr. 34

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 20bn Torup By, Torup på 0.4 ha. beliggende syd for banen.

 

Nr. 35

Landbrugsejendommen matr.nr. 9b m.fl. ibd. til ejendommens lod matr.nr. 20bm ibd. på 0.4 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr.9b ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 3.5 ha.

 

Nr. 36

Landbrugsejendommen matr.nr. 4t m.fl. ibd. til ejendommens lod matr.nr. 20z på 0.5 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 4t ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 1.6 ha.

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 7 henvises til at krydse banen gennem privat overkørsel nr. 6 i km. 4.523 og at benytte ny 6.00 m bred privat fællesvej, der anlægges langs banens sydside mellem overkørsel overkørsel nr. 6 i km. 4.523, der opgraderes til automatisk ½ bom anlæg, og frem til overkørsel nr. 7 i km. 4.952.

 

Ved den nye private fællesvejs tilslutning ved den private overkørsel nr. 6 forlægges vejen af trafik-sikkerhedsmæssige grunde således at vejen tilsluttes ca. 60 m syd for overkørsel nr. 6. Den nye private fællesvej udlægges i 6 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 7 og kommunevejen Ulstrupvej på matr.nr. 10m Torup By. Torup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 26

Adgang til matr.nr. 10n og 20ba ibd. henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n Torup By, Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, og ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 6c, 25 (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 950m.

 

Nr. 29

Adgang til matr.nr. 20bd, 20bg og 20æ ibd. henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 6c, 25 (banen) ibd. frem til matr.nr. 10n ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje, som ikke er synlige i marken. Omvejen udgør 2 x 650m.

 

Nr. 31

Adgang til ejendommen matr.nr. 11e Torup By, Torup henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 25 (banen) ibd. og eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 10n ibd.

 

Nr. 32

Adgang til matr.nr. 5g ibd. henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Sdr. Vingevej, kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 6c, 25 (banen) ibd. frem til matr.nr. 10n ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 950m.

 

Nr. 33

Adgang til matr.nr. 6l og 20bæ ibd. henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Hollerupvej, kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 6c, 25 (banen) ibd. frem til matr.nr. 10n ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje, som ikke er synlige i marken. Omvejen udgør 2 x 950m.

 

Nr. 34

Adgang til matr.nr. 20bn ibd. fra kommunevejen Ulstrupvej henvises i stedet til at foregå ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 6c, 25 (banen) ibd. frem til matr.nr. 10n ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje, som ikke er synlige i marken.

 

Nr. 35

Adgang til matr.nr. 20bm ibd. henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 25 (banen) ibd. frem til matr.nr. 10n ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje, som ikke er synlige i marken. Omvejen udgør 2 x 950m.

 

Nr. 36

Adgang til matr.nr. 20z ibd. henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Sdr. Vingevej, Kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 25 (banen) ibd. frem til matr.nr. 10n ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje, som ikke er synlige i marken. Omvejen udgør 2 x 950m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 8.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 8.

Privat overkørsel nr. 8 – km. 5.420

Besigtigelsesplan nr. 322000-2

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 8 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 37

Landbrugsejendommen matr.nr. 7a Torup By, Torup m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 7l, 7m, 20h, 20ar, 20bb ibd. på i alt 4.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 7a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 31.1 ha.

 

Nr. 38

Landbrugsejendommen matr.nr. 20aq ibd. m.fl. på i alt 4.1 ha beliggende syd for banen. Bygninger og landbrugslodder er beliggende syd for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 8 henvises til at krydse banen ved privat overkørsel nr. 6 i km. 4.523 og at benytte ny 6.00 m bred privat fællesvej, der forløber langs banens sydside fra overkørsel nr. 8 i km. 5.420 og frem til overkørsel nr. 7 i km. 4.952, der nedlægges. Herfra videre ad ny privat fællesvej frem til overkørsel nr. 6, som er nærmere beskrevet ovenfor under afsnittet vedr. overkørsel nr. 7.

 

Den nye private fællesvej udlægges i 6 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 10n Torup By, Torup etableres der grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Den eksisterende udlagte private fællesvej over matr.nr.20as, 20h, 20bb, 20bg, 20æ og 20z Torup by, Torup udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet. Vejen er ikke synlig i marken. Vejbelægningen anlægges så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 8 og kommunevejen Ulstrupvej på matr.nr. 2a ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 37

Adgang til matr.nr. 7l, 7m, 20h, 20ar, 20bb ibd. henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Hollerupvej, kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n Torup By, Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, og ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 6c, 25 (banen), 10n, 2n, eksisterende udlagt privat fællesvej over matr.nr. 20z, 20æ, 20bg, 20bb, 20h, 20as ibd. frem til matr.nr. 2g. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 2050m.

 

 

Nr. 38

Adgang til ejendommen matr.nr. 2n, 20as, 20ay, 20ax, 20aq, 2g, 3d ibd. henvises i stedet til at foregå ad  kommunevejen Ulstrupvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 19n Torup By, Torup, 25 ibd. (banen), eksisterende privat vej over matr.nr. 19a ibd., der udlægges til privat fællesvej, og ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 19a, 6k, 6c, 25 (banen), 10n, 2n, eksisterende udlagt privat fællesvej over matr.nr. 20z, 20æ, 20bg, 20bb, 20h, 20as ibd. frem til matr.nr. 2g.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 5, 6, 7 og 8)

En repræsentant for en lodsejer spurgte ind til grundlaget for lukning af overkørsel nr. 8.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at der er flere hensyn bag lukningen af denne type overkørsler. Fx arbejdsmiljøet for lokoførerne, sikkerhedshensyn samt muligheden for at hæve hastigheden på banen. Det er en politisk beslutning, at denne type overkørsler i videst muligt omfang skal nedlægges.

 

En lodsejer bemærkede, at vejen mellem overkørsel nr. 6 og 7 går gennem et fredskovsområde.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at man har indhentet den fornødne tilladelse fra skovmyndigheden.

 

En lodsejer fremførte, at sløjfen (tilslutningsanlægget) ved overkørslen nr. 6 tager unødvendig meget plads.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejen er projekteret efter regler der var gældende, da man udformede projektet. Nye regler giver mulighed for at tilslutte vejen ca. 35 m fra overkørslen, hvilket Banedanmark vil gøre.

 

En lodsejer spurgte ind til om vejen ved overkørsel nr. 6 ville blive asfalteret.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejen ville blive asfalteret fra kommunevej Ulstrupvej over banen og indtil tilslutningsvejene, dvs. ca. 35 m efter overkørslen.

 

En repræsentant for en lodsejer fremførte, at en nedlægning af overkørsel nr. 8 vil have store konsekvenser for lodsejeren der ejer to ejendomme ved overkørsel nr. 8. Syd for banen har man indrettet en frokoststue for maskinstationens medarbejdere. Maskinstationen er beliggende nord for banen. Der blev yderligere fremført, at man har kvæg græssende på engarealer syd for banen, der skal tilses hver dag. Ligeledes blev det fremført, at der skal køres gylle ud på arealerne syd for banen, hvilket besværliggøres ved nedlæggelse af overkørsel nr. 8.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at Banedanmark ikke mener, at strækningen fra overkørsel nr. 5 – 8 økonomisk vil kunne bære to sikrede overkørsler. Banedanmark har ved forespørgsel i området konstateret, at et stort flertal af lodsejere ønsker, at overkørsel nr. 6 sikres.

 

En lodsejer bemærkede, at arealet langs banen mellem overkørslen nr. 7 og 8 er særdeles vådt.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 5, 6, 7 og 8)

Kommissionen kunne tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 5, 7 og 8 nedlægges og overkørsel nr. 6 sikres. Kommissionen besluttede følgende: Vejsløjferne ved overkørsel nr. 6 afkortes således, at tilslutningsvejene langs banen kobles på vejen gennem overkørslen ca. 35 m syd for banen. Vejen asfalteres fra kommunevej Ulstrupvej over banen og indtil tilslutningsvejene ca. 35 m syd for banen. Vejen langs banen mellem overkørsel nr. 5 og 8 anlægges så tæt ved banen som muligt.

 

Generelle bemærkninger til overkørslerne nr. 4, 5, 6, 7 og 8

Flere lodsejere udtrykte bekymring omkring udformningen af sving på de nye private fællesveje. Der blev fremført, at svingene skal kunne passeres af store landbrugskøretøjer.

 

Mange lodsejere udtrykte bekymring omkring udgiftsfordelingen til vedligeholdelse af de nye private fællesveje.

Med hensyn til den kommende udgiftsfordeling vedrørende de nye private fællesveje blev det af kommissarius oplyst, at de vejberettigede har vedligeholdelsespligten og dermed skal afholde udgifter forbundet hermed. Det blev oplyst, at kommunerne i et vist omfang vil kunne bistå, såfremt der ikke kan opnås enighed om udgiftsfordelingen. Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejene ville blive gennemgået ved et 1 og 5 års eftersyn, hvor eventuelle anlægsfejl vil blive udbedret.

 

Kommissionens generelle beslutninger vedrørende overkørslerne nr. 4, 5, 6, 7 og 8..

Kommissionen besluttede, at svingene på de nye private fællesveje, samt svingene til sidevejstilslutningerne skal udformes således, at vejene kan fungere som fornøden adgangsvej for køretøjer der er påkrævet i området.

Vedrørende vejene omkring alle overkørslerne besluttede kommissionen, at disse udlægges i 5,50 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m og med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kommer fornødne grøfter.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Rune Gregersen

 

Onsdag den 14. april 2010, kl. 9.00 fortsatte forretningen med et indledende møde på Madsens Hotel i Bjerringbro.

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Som repræsentant for Favrskov Kommune mødte Charlotte Green, Richard Malmrose og Claus Carlsen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde på ny rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens forretning.

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Madsens Hotel, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

 

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 9 – km. 6.152

Besigtigelsesplan nr. 322000-3

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 9 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 2

Landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. 2p m.fl. Hollerup By, Langå til ejendommens lod matr.nr. 2d Torup By, Torup på 0.9 ha beliggende syd for banen. Matr.nr. 2p m.fl. Hollerup By, Langå udgør 18.2 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse betjenes fra landbrugsejendommen matr.nr. 2o Vinge, Sdr. Vinge m.fl. beliggende nord for banen, hvor ejendommens bygninger også er beliggende. Vejafstand til øvrige lodder af ejendommen udgør 2000 m.

 

Nr. 29

Landbrugsejendommen matr.nr. 6h Torup By, Torup m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 11g og 11m ibd. på i alt 2.2 ha, der er beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 6h ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 19.4 ha.

 

 

 

Nr. 32

Landbrugsejendommen matr.nr. 5a m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lodder matr.nr. 8k og 3c ibd. på i alt 0.8 ha, der er beliggende syd for banen. Bygninger på matr.nr. 5a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 58.9 ha. Ejendommen ejes af samme ejer som ejendom nr. 4 matr.nr. 16a m.fl. Langå By, Langå.

 

Nr. 39

Landbrugsejendommen matr.nr. 2a m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lod matr.nr. 8n ibd. på 2.2 ha beliggende syd for banen. Landbrugsejendommen matr.nr. 2a m.fl. ibd. udgør i alt 95.0 ha og har bygningerne beliggende nord for banen.

 

Nr. 40

Landbrugsejendommen matr.nr. 7b m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lod matr.nr. 7n ibd. på 0.9 ha beliggende syd for banen. Landbrugsejendommen matr.nr. 7b m.fl. ibd. udgør i alt 9.8 ha og har bygningerne beliggende nord for banen.

 

Nr. 41

Landbrugsejendommen matr.nr. 12f m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lodder matr.nr. 2c, 12c og 12aa ibd. på i alt 1.1 ha beliggende syd for banen. Landbrugsejendommen matr.nr. 12f m.fl. ibd. udgør i alt 4.0 ha, og har bygningerne beliggende nord for banen.

 

Nr. 42

Landbrugsejendommen matr.nr. 3i m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lod matr.nr. 18a ibd. på 0.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på landbrugsejendommen matr.nr. 3i m.fl. ibd. er beliggende nord for banen og udgør i alt 5.0 ha.

 

Nr. 43

Landbrugsejendommen matr.nr. 11i m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lodder matr.nr. 3h og 10c ibd. på i alt 5.6 ha beliggende syd for banen. Landbrugsejendommens bygninger er beliggende nord for banen og ejendommen udgør i alt 85.7 ha.

 

Nr. 44

Landbrugsejendommen matr.nr. 10a m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lod matr.nr. 10l ibd. på 2.2 ha beliggende syd for banen. Landbrugsejendommen matr.nr. 10a m.fl. ibd. udgør i alt 13.9 ha og har bygningerne beliggende nord for banen.

 

Nr. 45

Landbrugsejendommen matr.nr. 5c m.fl. Torup By, Torup til ejendommens lod matr.nr. 12i ibd. på 2.5 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på landbrugsejendommen matr.nr. 5c m.fl. ibd. er beliggende nord for banen og ejendommen udgør i alt 25.2 ha.

 

Nr. 46

Landbrugsejendommen matr.nr. 13b m.fl. Torup By, Torup til matr.nr. 13r og 13c ibd. på i alt 0.8 ha beliggende syd for banen. Landbrugsejendommen matr.nr. 13b m.fl. ibd. udgør i alt 8.2 ha og har bygningerne beliggende nord for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 9 henvises til at krydse banen ved offentlig overkørsel nr. 9b i km. 7.200 og benytte eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) Torup By, Torup, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 4e, 9b, 4c ibd. og 1bo Ulstrup By, Sdr. Vinge, der forløber/omlægges langs banens sydside fra overkørsel nr. 9 i km. 6.152 og frem til overkørsel nr. 9a i km. 6.657 og videre frem til kommunevejen Ulstrup Skovvej.

 

Den eksisterende private fællesvej over matr.nr. 25 Torup by, Torup renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Den nye private fællesvej udlægges i 6 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 12i Torup By, Torup etableres der grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 9 og kommunevejen Ulstrupvej på matr.nr. 12f Torup By, Torup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra banen overføres til de tilgrænsende matr.nr. 12f og 12h Torup By, Torup.

 

3 stk. overkørselsarealer over banen, ifølge matrikelkortet mellem overkørsel nr. 9 og 9a slettes på matrikelkortet.

 

Nr. 2

Adgangen til matr.nr. 2d Torup By, Torup henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, Kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) ibd. Ændringen af adgangsforhold udgør ingen omvej for ejendommen. Omvejen udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 29

Adgang til matr.nr. 11g og 11m Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 2100 m.

 

Nr. 32

Adgang til matr.nr. 8k og 3c Torup By, Torup henvises i stedet til at foregå ad kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) frem til matr.nr. 12c. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 39

Adgang til matr.nr. 8n Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 40

Adgang til matr.nr. 7n Torup By, Torup henvises til at foregå kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen), 12aa, 3c og 3d ibd. Omvejen udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 41

Adgang til matr.nr. 2c, 12c og 12aa Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 42

Adgang til matr.nr. 18a Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen), 12c og 10c ibd. Omvejen udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 43

Adgang til matr.nr. 3h og 10c Torup By, Torup henvises til at foregå ad eksisterende privat fællesvej Præstebjergvej, kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) og 12c ibd.

Omvejen til matr.nr. 3h udgør 2 x 2000 m.

Omvejen til matr.nr. 10c udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 44

Adgang til matr.nr. 10l Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen), 12c og 10c ibd. Omvejen udgør 2 x 2200 m.

 

Nr. 45

Adgang til matr.nr. 12i Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 2000 m.

 

Nr. 46

Adgang til matr.nr. 13r og 13c Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Præstebjergvej, kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Alleen, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4c, 9b og 4e Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 25 (banen) ibd. Omvejen udgør 2 x 2000 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 10

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 10

 

Privat overkørsel nr. 9a – km. 6.657

Besigtigelsesplan nr. 322000-3

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 9a tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 35

Landbrugsejendommen matr.nr. 9b m.fl. Torup By, Torup ad eksisterende privat vej. Hele ejendommen er beliggende syd for banen. Ejendommens lod matr.nr. 20bm ibd. betjenes af overkørsel nr. 7. Landbrugsejendommen udgør i alt 3.5 ha. Matr.nr. 9b, 21, 4e og 1b udgør i alt 3.1 ha, hvor bygningerne er beliggende på matr.nr. 9b ibd.

 

Nr. 47

Ejendommen matr.nr. 4c Torup By, Torup på 32 m² beliggende syd for banen. Ejendommen ejes af Banedanmark.

 

Nr. 48

Landbrugsejendommen matr.nr. 1aq m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bo ibd. på 9.1 ha beliggende syd for banen. Matr.nr. 1aq m.fl. ibd udgør i alt 92.3 ha med bygningerne beliggende nord for banen.

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel nr. 9a henvises til at krydse banen ved offentlig overkørsel nr. 9b i km. 7.200 og at benytte ny 6.00 m bred privat fællesvej langs banens sydside over matr.nr. 1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge frem til kommunevejen Ulstrup Skovvej.

 

Den nye private fællesvej udlægges i 6 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge etableres der grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Den eksisterende private vej over matr.nr. 4c Torup by, Torup udlægges på matrikelkortet i 6.00 m bredde og renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 9a og kommunevejen Alleen på matr.nr. 14a Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge nedlægges delvist og overgår til ejerens frie råden. Den del af vejarealet som er beliggende tættest på kommunevejen Alleen opretholdes, idet det giver adgang til ejendommen matr.nr. 4h Torup By, Torup.

 

Nr. 35

Adgang til matr.nr. 9b m.fl. Torup By, Torup (matr.nr. 20bm ibd. undtaget) henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge og eksisterende privat vej over matr.nr. 4c Torup By, Torup, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Nr. 47

Adgang til ejendommen matr.nr. 4c Torup By, Torup henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr.1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge.

 

Nr. 48

Adgang til matr.nr. 1bo Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrup Skovvej med indkørsel ad ny 6.00 m bred privat fællesvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 10

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 10

 

 

Privat overkørsel nr. 10 km. 8.140

Besigtigelsesplan nr. 322000-4

 

Nuværende forhold

Overkørslen er anlagt i 1930.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 10 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 48

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen ikke som adgang for landbrugsejendommen matr.nr. 1aq m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bp ibd. I dag er der adgang til matr.nr. 1bp direkte fra kommunevejen Ulstrup Skovvej over overkørsel nr. 9b.

 

Nr. 49

Landbrugsejendommen matr.nr. 6e m.fl. Rønge By, Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1ap Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge på 3.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 6e Rønge By, Sdr. Vinge er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 25.9 ha.

 

Nr. 50

Landbrugsejendommen matr.nr. 2b m.fl. Sdr. Tulstrup, Hjorthede til ejendommens lod matr.nr. 1at Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge på 1.5 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 2b Sdr. Tulstrup, Hjorthede er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 11.2 ha.

 

Nr. 51

Landbrugsejendommen matr.nr. 1u m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bc ibd. på 1.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1u ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 9.9 ha.

 

Nr. 52

Landbrugsejendommen matr.nr. 1ø m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bd ibd. på 4.2 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1ø ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 7.1 ha.

 

 

 

Nr. 53

Landbrugsejendommen matr.nr. 1ai m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bl ibd. på 3.7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1ai ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 7.7 ha.

 

Nr. 54

Landbrugsejendommen matr.nr. 1ah m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bk ibd. på 4.6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1ah ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 8.8 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises fremover til at benytte offentlig overkørsel nr. 9b i km. 7.200 og ny 6.00 m bred privat fællesvej der anlægges over matr.nr. 1bp og 1ap Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge, samt eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1at, 1bc og 1bd ibd. langs sydsiden af banen.

 

Den nye private fællesvej udlægges i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 1bp og 1ap Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge etableres der grusbefæstede vigepladser og udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 6.00 m bred private fællesvej med udkørsel til kommunevejen Ulstrup Skovvej, medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 1bp og 1ap Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge.

 

Den eksisterende private vej over matr.nr. 1at, 1bc og 1bd ibd. på strækningen øst for overkørsel nr. 10 udlægges på matrikelkortet i 6.00 m bredde og renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 10 og kommunevejen slotsvej på matr.nr. 1ai Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 48

Adgang til matr.nr. 1bp Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå som hidtil ad kommunevejen Ulstrup Skovvej. Som adgang til matr.nr. 1bp ibd. henvises til indkørsel ad ny 6.00 m bred privat fællesvej.

 

Nr. 49

Adgang til matr.nr. 1ap Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Rønge Hule, kommunevejen Slotsvej, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bp ibd. Omvejen udgør 2 x 1150 m.

 

Nr. 50

Adgang til matr.nr. 1at Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Rønge Hule, kommuneveje Slotsvej, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bp, 1ap ibd. Omvejen udgør 2 x 1550 m.

Nr. 51

Adgang til matr.nr. 1bc Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Grøndalsvej, kommunevejen Slotsvej, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bp, 1ap ibd., eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1at ibd. Omvejen udgør 2 x 1650 m.

 

Nr. 52

Adgang til matr.nr. 1bd Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bp, 1ap ibd., eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1at, 1bc ibd. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

 

Nr. 53

Adgang til matr.nr. 1bl Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bp, 1ap ibd., eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1at, 1bc, 1bd ibd og videre herfra af hidtil benyttede adgangsveje. Der er udlagt privat fællesvej fra overkørsel nr. 10 frem til matr.nr. 1bl ibd., men vejen er ikke synlig i marken. Omvejen udgør 2 x 1950 m.

 

Nr. 54

Adgang til matr.nr. 1bk Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, kommunevejen Ulstrup Skovvej, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 1bp, 1ap ibd., eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1at, 1bc, 1bd ibd og videre herfra af hidtil benyttede adgangsveje. Der er udlagt privat fællesvej fra overkørsel nr. 10 frem til matr.nr. 1bk ibd., men vejen er ikke synlig i marken. Omvejen udgør 2 x 1950 m.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 9, 9a og 10)

En lodsejer bemærkede, at tilslutningsvejene til kommunevej Hovedgaden anlægges forholdsvist langt fra overkørsel nr. 9b.

Banedanmarks repræsentant forklarede, at vejene er projekteret efter regler der var gældende, da man udformede projektet. Nye regler giver mulighed for at tilslutte vejen ca. 35 m fra overkørslen, hvilket Banedanmark vil gøre.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 9, 9a og 10)

Kommissionen kunne tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 9, 9a og 10 nedlægges. Kommissionen besluttede følgende: Tilslutningsvejene til kommunevej Hovedgaden etableres ca. 35 m syd for banen.

 

Generelle bemærkninger til projektet vedrørende overkørsel nr. 9, 9a, 10, 11, 12 og 14

Se vedrørende overkørsel nr. 14.

 

Generelle kommissionsbeslutninger til projektet vedrørende overkørsel nr. 9, 9a, 10, 11, 12 og 14

Se vedrørende overkørsel nr. 14.

 

Privat overkørsel nr. 11 km. 9.029

Besigtigelsesplan nr. 322000-4

 

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 11 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

Nr. 55

Landbrugsejendommen matr.nr. 1ac m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lodder matr.nr. 1ay og 1bg ibd. på i alt 6.0 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1ac ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 10.0 ha.

 

Nr. 56

Landbrugsejendommen matr.nr. 1aa m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lodder matr.nr. 1bq og 1be på i alt 6.3 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1aa ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 15.3 ha.

 

Nr. 57

Landbrugsejendommen matr.nr. 4e m.fl. Rønge By, Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1æ Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge på 2.3 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 4e Rønge By, Sdr. Vinge er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 15.1 ha.

 

Nr. 58

Landbrugsejendommen matr.nr. 1ab m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bf ibd. på 2.4 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1ab ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 6.7 ha.

 

Nr. 59

Landbrugsejendommen matr.nr. 7a m.fl. Rønge By, Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1z Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge på i alt 2.2 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 7a Rønge By, Sdr. Vinge er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 36.7 ha.

 

Nr. 60

Landbrugsejendommen matr.nr. 1ae m.fl. Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge til ejendommens lod matr.nr. 1bi ibd. på 2.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1ae er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 6.6 ha.

 

Nr. 61

Landbrugsejendommen matr.nr. 4c m.fl. Amstrup By, Hvorslev til ejendommens lod matr.nr. 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge på 3.3 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 4c Amstrup By, Hvorslev er beliggende syd for banen syd for offentlig overkørsel nr. 9b og landbrugsejendommen udgør i alt 16.4 ha. Nuværende vejafstand fra matr.nr. 4c Amstrup By, Hvorslev til matr.nr. 1bh Ulstrup By, Sdr. Vinge udgør 4800 m.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises fremover til at benytte offentlig overkørsel nr. 12 i km. 9.900 og eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o og 15 Rønge By, Sdr. Vinge, samt ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k ibd. og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge.

 

Den nye private fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge udlægges i 6.00 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 6k Rønge By, Sdr. Vinge etableres der grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Etableringen af den nye 6.00 m brede private fællesvej med udkørsel til den private fællesvej Røngevej, medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og matr.nr. 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 11 og kommunevejen Slotsvej på matr.nr. 1ax Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge nedlægges og overgår til ejerens frie råden. Dog bevares 10 m privat fællesvej tættest på kommunevej Slotsvej for fortsat at skabe adgang til ejendommen matr.nr. 1af Ulstrup By, Sdr. Vinge.

 

Nr. 55

Adgang til matr.nr. 1ay og 1bg Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o, 15 Rønge By, Sdr. Vinge, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge frem til matr.nr. 1bq ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1500 m.

 

 

Nr. 56

Adgang til matr.nr. 1be og 1bq Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o, 15 Rønge By, Sdr. Vinge, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge frem til matr.nr. 1bq ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1950 m.

 

Nr. 57

Adgang til matr.nr. 1æ, 1bq Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Rønge Hule, eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o, 15 Rønge By, Sdr. Vinge, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge frem til matr.nr. 1bq ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 500 m.

 

Nr. 58

Adgang til matr.nr. 1bf Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o, 15 Rønge By, Sdr. Vinge, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge frem til matr.nr. 1bq ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1850 m.

 

Nr. 59

Adgang til matr.nr. 1z Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Rønge Hule, eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o, 15 Rønge By, Sdr. Vinge, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge frem til matr.nr. 1bq ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 500 m.

 

Nr. 60

Adgang til matr.nr. 1bi Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o, 15 Rønge By, Sdr. Vinge, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge og 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge frem til matr.nr. 1bq ibd. Herfra videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 1750 m.

 

Nr. 61

Adgang til matr.nr. 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, eksisterende privat fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3n, 3o, 15 Rønge By, Sdr. Vinge, ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3o, 6k Rønge By, Sdr. Vinge frem til matr.nr. 1bh Ulstrup By, Sdr. Vinge. Omvejen udgør 2 x 1950 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 12.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 12.

 

Offentlig overkørsel nr. 12 km. 9.900

Besigtigelsesplan nr. 322000-4

 

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Overkørsel nr. 12 opgraderes til automatisk ½ bom anlæg og alle de ejendomme beliggende syd for banen, som hidtil har benyttet overkørsel nr. 12, vil fortsat have adgang over overkørsel nr. 12.

 

I forbindelse med opgraderingen af overkørsel nr. 12 vil der blive eksproprieret areal fra flere af de tilstødende ejendomme og udkørselsforholdene ændres for 2 ejendomme. Det er derfor i det følgende alene de ejendomme som direkte berøres af anlægsarbejdet der beskrives.

 

De beskrevne ejendomme er nummereret:

 

Nr. 63

Landbrugsejendommen matr.nr. 3o m.fl. Rønge By, Sdr. Vinge. Ejendommens lod matr.nr. 3o ibd. på 4.8 ha beliggende syd for banen og matr.nr. 3n ibd. på 0.7 ha beliggende nord for banen berøres af anlægget. Bygningerne på matr.nr. 3o ibd. er beliggende syd for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 44.6 ha.

 

Nr. 64

Ejendommen matr.nr. 15 Rønge By, Sdr. Vinge. Ejendommen er beliggende syd for banen og udgør 0.1 ha. Arealet er udlagt til vej.

 

Nr. 65

Landbrugsejendommen matr.nr. 4a m.fl. Rønge By, Sdr. Vinge. Ejendommens lod matr.nr. 3l ibd. på 0.3 ha beliggende syd for banen og matr.nr. 5e ibd. på 8.9 ha beliggende nord for banen. Bygningerne på matr.nr. 4a Rønge By, Sdr. Vinge er beliggende syd for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 119.6 ha.

 

 

Nr. 66

Ejendommen består af matr.nr. 14b og 14a Rønge By, Sdr. Vinge, hvor matr.nr. 14a ibd. er banearealet og matr.nr. 14b ibd. bevokset med træer og  er en lod beliggende nord for banen. Ejendommen ejes af Banestyrelsen og er i alt på 5.0 ha, hvoraf matr.nr. 14b ibd. udgør 0.2 ha. Kommunevejen Slotsvej har tidligere haft et forløb langs banen og i den forbindelse har matr.nr. 14b indgået i sneværnsbæltet langs vejen. Sidenhen er kommunevejen Slotsvej forlagt længere mod nord.

 

Nr. 67

Beboelsesejendommen matr.nr. 13 Rønge By, Sdr. Vinge (tidligere ledvogterbolig). Ejendommen er beliggende nord for banen og udgør 0.2 ha. Ejendommen ejes af samme ejer som matr.nr. 3o m.fl. Rønge By, Sdr. Vinge (nr. 63).

 

Forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres til automatisk ½ bom anlæg.

 

Den eksisterende private fællesvej, Røngevej, er i forvejen asfalteret.

 

På en 50.00 m strækning syd for spormidte af overkørsel nr.  12 udlægges den eksisterende private fællesvej over matr.nr. 3o og 3l Rønge By, Sdr. Vinge i en bredde på 10.00 m på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en asfaltbefæstet kørebane gennem overkørslen med en bredde på 6.00 m og med 2.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

På en 35.00 m strækning nord for spormidte af overkørsel nr. 12 udlægges den eksisterende private fællesvej over matr.nr.5e og 13 Rønge By, Sdr. Vinge i en bredde på 10.00 m på matrikelkortet. Vejbelægningen renoveres så der er en asfaltbefæstet kørebane gennem overkørslen med en bredde på 6.00 m og med 2.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Den eksisterende asfalterede private fællesvej, Røngevej, over matr.nr. 3o Rønge By, Sdr. Vinge udlægges i 6.00 m bredde på matrikelkortet helt frem til hvor ny privat fællesvej anlægges over matr.nr. 3o ibd.  Eksisterende asfaltbefæstelse bevares.

 

Der etableres ny 6.00 m bred privat fællesvej over matr.nr. 3n Rønge By, Sdr. Vinge som ny adgangsvej for matr.nr. 13 og 14b ibd.

 

Den private fællesvej over matr.nr. 13 ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den private fællesvej, Røngevej, pålægges matr.nr. 3o og 3n ibd. servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0.5 m over vejmidten for den private fællesvej, Røngevej.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 11 og 12)

En lodsejer bemærkede, at der på nordsiden af overkørsel nr. 11 findes en lille parkeringsplads til lystfiskere. Denne bør ifølge lodsejeren flyttes til sydsiden af overkørsel nr. 11.

 

En lodsejer spurgte om Banedanmark er interesseret i at købe englodder syd for overkørsel nr. 11, da lodsejeren efter lukning af overkørslen ikke længere er interesseret i at eje englodder pga. den længere transportvej.

Banedanmarks repræsentant fortalte, at man ikke var interesseret i at købe jord.

 

To lodsejere ville gerne have svar på, hvorledes man skal forholde sig med hensyn til hektarstøtte samt såning af afgrøder.

Kommissarius oplyste, at man skal plante afgrøder som om ekspropriationen ikke skulle gennemføres. Man vil få erstatning for tab af de afgrøder man i så fald måtte miste ved ekspropriationen. Det samme blev oplyst omkring hektarstøtte.

 

En lodsejer var bekymret med hensyn til kørsel med meget tung trafik på de nye private fællesveje og dermed vejenes holdbarhed.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejene er dimensioneret til kørsel med op til 50 tons tunge køretøjer.

 

En lodsejer spurgte ind til vejenes højde i terræn.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejene ville blive anlagt ca. 20 cm over terræn.

 

Flere lodsejere bemærkede, at lukningen vil skabe problemer i forbindelse med transport af heste til engarealerne syd for overkørsel nr. 11. I dag kan lodsejerne trække hestene fra kommunevej Slotsvej over banen og ned til engarealerne. Såfremt overkørslen lukkes ville man skulle transportere hestene med køretøj, idet hestene ikke kan trækkes forbi svineproducenten ved overkørsel nr. 12, da heste ikke kan lide den lugt der udledes fra svin. Derfor mente lodsejerne, at der skal etableres en vendeplads af fornøden størrelse syd for overkørslen, dog ikke tæt ved banen, da man ifølge lodsejerne ikke vil kunne laste hestene tæt ved banen. Derfor ville lodsejerne gerne, at der skulle etableres grusvej til de enkelte englodder syd for banen. I forlængelse heraf oplyste en lodsejer, at han var bekymret for den mertrafik området vil blive belastet af, idet denne vil påvirke hestene. Han ønsker derfor, at Banedanmark skal bekoste et læhegn langs hans ejendom.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at Banedanmark ikke mener, at etablering af grusveje og læhegn til englodderne er nødvendigt.

 

Flere lodsejere bemærkede, at en vejføring nord om gården på matr.nr. 3o ved overkørsel nr. 12 ville være fordelagtig.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at man ønskede at benytte de eksisterende veje syd om gården.

 

Et par lodsejere spurgte ind til belastningen af miljøet det nye anlæg.

Banedanmarks repræsentant redegjorde for, hvorledes sagsgangen med hensyn til miljøgodkendelser er. Det blev oplyst, at alle de relevante myndigheder vil blive hørt i sagen.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 11 og 12)

Kommissionen kunne tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 11 nedlægges og overkørsel nr. 12 sikres. Kommissionen besluttede følgende: Der etableres vende- og p-plads af passende størrelse på matr.nr. 1bh Ulstrup Hgd., Sdr. Vinge. Der etableres vigeplads i det nordvestlige hjørne af matr.nr. 6k Rønge By, Sdr. Vinge på det areal der bliver afskåret af den nye private fællesvej. Vejudvidelsen ved overkørsel nr. 12 forlægges ensidigt mod vest på matr.nr. 5e Rønge By, Sdr. Vinge og 3l Rønge By, Sdr. Vinge.

 

Generelle bemærkninger til projektet vedrørende overkørsel nr. 9. 9a. 10. 11, 12 og 14

Se vedrørende overkørsel nr. 14.

 

Generelle kommissionsbeslutninger til projektet vedrørende overkørsel nr. 9, 9a. 10. 11. 12 og 14

Se vedrørende overkørsel nr. 14.

 

 

Privat overkørsel nr. 14 – km. 10.936

Besigtigelsesplan nr. 322000-5

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Nr. 69

Efter nuværende matrikulære forhold, tjener overkørslen som adgang for landbrugsejendommen matr.nr. 5d m.fl. Rønge By, Sdr. Vinge til ejendommens lodder matr.nr. 5m, 5n ibd., 2c og 31a Kællinghøl, Hjorthede beliggende syd for banen på i alt 37.6 ha. Bygningerne på matr.nr. 5d Rønge By, Sdr. Vinge er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør i alt 58.1 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises fremover til at krydse banen i den offentlige overkørsel nr. 12 i km. 9.900 og benytte eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 3o, 15 og 3g Rønge By, Sdr. Vinge, samt eksisterende privat vej over matr.nr. 4a ibd.

 

Eksisterende vejunderføring i km. 10.195 kan ikke anvendes til landbrugskøretøjer, idet frihøjden alene udgør 2.6 m. Privat overkørsel nr. 15 i km. 12.282 er tillige planlagt nedlagt og det er derfor kun muligt at føre erstatningsvejen frem til overkørsel nr. 12.

 

Den eksisterende private vej over matr.nr. 4a Rønge By, Sdr. Vinge udlægges på matrikelkortet i 6.00 m bredde og renoveres så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 1.00 m brede rabatter i begge sider, hertil skal lægges det fornødne areal til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 14 og kommunevejen Slotsvej på matr.nr. 5o ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 69

Adgang til matr.nr. 5n, 5m Rønge By, Sdr. Vinge og matr.nr. 2c, 31a Kællinghøl, Hjorthede henvises til at foregå ad kommunevejen Slotsvej, eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 3n, 14a (banen), 15, 3g Rønge By, Sdr. Vinge, eksisterende privat vej over matr.nr. 4a ibd., der udlægges på matrikelkortet frem til matr.nr. 5n ibd. Herfra videre af hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør 2 x 2050 m.

 

Bemærkninger til forslaget

En repræsentant for en lodsejer bemærkede, at bredden af lodsejerens bredeste landbrugsmaskiner er 4,25 m, hvorfor en vejbredde på 4,00 m er for smal.

 

Repræsentanten fremførte yderligere, at lodsejerens ejendom, der er gennemskåret af banen og som afskæres, hvis overkørsel nr. 14 lukkes, ville lide et ikke uanseligt millionbeløb i værdi. Ligeledes blev det fremført, at lodsejeren i drift af gården ville blive pålagt ekstraomkostninger som følge af den projekterede omvej. Det fremførtes principalt, at overkørsel nr. 14 bibeholdes og sikres. Subsidiært blev det fremført, at lodsejerens ønskede en udvidelse af den niveaufri skæring af banen ved overkørsel nr. 13. Tertiært bemærkede repræsentanten, at såfremt overkørslen nedlægges ville en ændret vejføring omkring ejendommen sydvest for overkørsel nr. 12 være en nødvendighed, idet der flere steder på ruten er særdeles smalt.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at man ønsker at nedlægge overkørsel nr. 14. Ligeledes oplyste han, at en udvidelse af den niveaufri skæring ved overkørsel nr. 13 er særdeles fordyrende for projektet. Omkring vejføringen henviste han til, at kommissionen kunne træffe beslutning herom.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen kunne tiltræde Banedanmarks forslag om, at overkørsel nr. 14 nedlægges. Kommissionen besluttede følgende: Der etableres vejadgang til matr.nr. 5n Rønge By, Sdr. Vinge m.fl. ved at der ca. 35 m syd for overkørsel nr. 12 etableres en ny vej i en bue ind over matr.nr. 3l Rønge By, Sdr. Vinge, herefter føres vejen langs banen over matr.nr. 3g og 4a Rønge By, Sdr. Vinge indtil sammenløbet med den eksisterende private vej langs banen, som benyttes frem til skellet mod matr. nr. 5n. Vejen etableres så tæt ved banen som muligt.

 

Generelle bemærkninger til overkørslerne nr. 9, 9a, 10, 11, 12 og 14

Flere lodsejere udtrykte bekymring omkring udformningen af sving på de nye private fællesveje. Der blev fremført, at svingene skal kunne passeres af store landbrugskøretøjer.

 

Mange lodsejere udtrykte bekymring omkring udgiftsfordelingen til vedligeholdelse af de nye private fællesveje.

Med hensyn til den kommende udgiftsfordeling vedrørende de nye private fællesveje blev det af kommissarius oplyst, at de vejberettigede har vedligeholdelsespligten og dermed skal afholde udgifter forbundne hermed. Det blev oplyst, at kommunerne i et vist omfang vil kunne bistå, såfremt der ikke kan opnås enighed om udgiftsfordelingen. Favrskov Kommunes repræsentant oplyste, at man i kommunen gerne ville være behjælpelig med oprettelse af vejlaug, samt medvirkende til at træffe beslutninger om udgiftsfordeling, såfremt der ikke vil kunne opnås enighed herom.

Banedanmarks repræsentant oplyste, at vejene ville blive gennemgået ved et 1 og 5 års eftersyn, hvor eventuelle anlægsfejl vil blive udbedret.

 

Kommissionens generelle beslutninger vedrørende overkørslerne nr. 9, 9a, 10, 11, 12 og 14

Kommissionen besluttede, at svingene på de nye private fællesveje, samt svingene til sidevejstilslutningerne skal udformes således, at vejene kan fungere som fornøden adgangsvej til køretøjer som er påkrævet i området.

 

Vedrørende vejene omkring alle overkørslerne besluttede kommissionen, at disse udlægges i 5,50 m bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m og med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kommer fornødne grøfter.

 

           Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                                      Ole Riber Kjær

Bent Braüner                        Kaj Wisti Lassen

/Rune Gregersen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Rune Gregersen