Jernbanen Langå – Bjerringbro, besigtigelsesforretningen den 30. juni 2010, 2. hæfte.

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

 

 

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

LANGÅ-BJERRINGBRO

(Besigtigelsesforretningen den 30. juni 2010)

2. hæfte

 

 

Onsdag den 30. juni 2010 kl. 9.00 samledes kommissionen på Ans Kro, Ans By, for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Langå og Bjerringbro.

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. Kaj Wisti Lassen, Farsø, der tillige af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen, havde meldt forfald.

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Jesper Hoelgaard og Rasmus Ørtoft.

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen mødte sammen med landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Carsten Jørgensen, landinspektør Terese Fuglsang, Lifa, og ingeniør Stine Baldus Pedersen, Rambøll, og ingeniør Thomas Märcher, Rambøll.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Kommissarius fremlagde brev af 19. januar 2010 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Langå og Bjerringbro ønsker Banedanmark at nedlægge eller sikre en række usikrede ledoverkørsler og overkørsler sikret med advarselsanlæg på strækningen km. 12.282 – 14.115. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducerer antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km. 12.282 – 14.115 har der forud for denne besigtigelsesforretning være foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr. Plan                                                                Målforhold

 

322000-9   Besigtigelsesplan overkørsel nr. 15, 17 og 18      1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Langå til Bjerringbro.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende niveauoverkørsler.

 

Viborg Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 15                          km. 12.282

Privat niveau overkørsel nr. 17                          km. 13.684

Privat niveau overkørsel nr. 18                          km. 14.115

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret. Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Detailprojektering

Til den efterfølgende ekspropriationsforretning vil der ske en detailprojektering af nye adgangsvej og i denne forbindelse vil der blive taget højde for at landbrugsmaskiner og lastbiler skal kunne manøvrere gennem sving på vejene.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Ans Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

Privat overkørsel nr. 15 – km. 12.282

Besigtigelsesplan nr. 322000-9

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Vest for overkørsel nr. 15 er der en eksisterende vejunderføring i km. 12.629 med en frihøjde på 2.6 m og bredde på 4 m.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 15 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 140

Landbrugsejendommen matr.nr. 19a m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lod matr.nr. 3 Kællinghøl, Hjorthede på 2.7 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 19a Hjermind By, Hjermind er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 57.3 ha.

 

Nr. 141

Landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. 15o m.fl. Vindum By, Vindum til ejendommens lodder matr.nr. 18d og 18a Kællinghøl, Hjorthede på i alt 2.3 ha beliggende syd for banen. Matr.nr. 15o m.fl. ibd. udgør 27.5 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr.nr. 13a m.fl. Vindum By, Vindum beliggende nord for banen. Vejafstanden fra bygningerne på matr.nr. 13a ibd. udgør 10.5 km.

 

Nr. 142

Skovejendommen matr.nr. 1c m.fl. Kællinghøl, Hjorthede er ikke en landbrugsejendom og ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Ejendommens lodder er beliggende både nord og syd for banen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Skov- og Naturstyrelsen ønsker ikke at ejere af matr.nr. 3, 18a og 18d Kællinghøl, Hjorthede skal have adgang ad eksisterende skovveje til at benytte ny vejadgang fra vest som er nærmere beskrevet under overkørsel nr. 17 og derved øge mængden af større køretøjer hele vejen gennem skoven fra vest til øst. Begge ejere af matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. har meddelt, at det ikke fremover vil være tilstrækkeligt alene at kunne benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629, idet det ikke er muligt at køre med større køretøjer gennem denne vejunderføring.  Da der derfor ikke kan skabes den fornødne vejadgang til matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. er løsningsforslaget at ekspropriere matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. med henblik på at afhænde arealerne til Skov- og Naturstyrelsen.

Begge ejere af matr.nr. 3, 18a og 18d ibd. er indforstået med at få eksproprieret deres arealer, hvis ikke der fremover kan skabes vejadgang for større køretøjer.

 

Som alternativt løsningsforslag kan der skabes vejadgang til matr.nr. 3, 18a og 18d Kællinghøl, Hjorthede sydøst for overkørsel nr. 15 ved at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved færdsel med større køretøjer til matr.nr. 3, 18a og 1d ibd. henvises til at benytte ny 5.50 m bred privat fællesvej fra vest, som beskrives under overkørsel nr. 17 og herfra videre af eksisterende skovveje. Dette vil naturligvis kræve at ejerne får udleveret nøgler til de bomme som er opsat i skoven af hensyn til at afspærre for offentlighedens kørsel i statsskoven. Det skal her understreges at Skov- og Naturstyrelsen er imod dette alternative løsningsforslag.

 

Al trafik til/fra matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede (Skov- og Naturstyrelsens ejendom) syd for overkørslen henvises til at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved færdsel med større køretøjer til matr.nr. 1c ibd. henvises til ny 5.50 m bred privat fællesvej fra vest, som beskrives under overkørsel nr. 17 og herfra videre af eksisterende skovveje.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 15 og kommunevejen Ulstrupvej på matr.nr. 2s Kællinghøl, Hjorthede nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Udlagte private fællesveje på matr.nr. 1c ibd., som ikke længere benyttes, slettes på matrikelkortet.

 

Nr. 140

Matr.nr. 3 Kællinghøl, Hjorthede eksproprieres med henblik på afhændelse til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Ved alternativt løsningsforslag henvises til at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved kørsel med større køretøjer, som ikke kan passere vejunderføringen benyttes ny vejadgang fra vest, som nærmere beskrives under overkørsel nr. 17, herefter ad eksisterende skovveje over matr.nr. 1c ibd. Omvej for køretøjer som kan passere gennem eksisterende vejunderføring udgør 2 x 1150m. Omvejen for større køretøjer udgør 2 x 6300m.

 

Nr. 141

Matr.nr. 18d og 18a ibd. eksproprieres med henblik på afhændelse til Skov- og Naturstyrelsen.

 

Ved alternativt løsningsforslag henvises til at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved kørsel med større køretøjer, som ikke kan passere vejunderføringen benyttes ny vejadgang fra vest, som nærmere beskrives under overkørsel nr. 17, herefter ad eksisterende skovveje over matr.nr. 1c ibd. Der er ingen omvej for køretøjer, som kan passere gennem eksisterende vejunderføring. Omvejen for større køretøjer udgør 2 x 600m.

 

Nr. 142

Adgang til matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede henvises til at benytte eksisterende vejunderføring i km. 12.629. Ved kørsel med større køretøjer som ikke kan passere vejunderføringen benyttes ny vejadgang fra vest, som nærmere beskrives under overkørsel nr. 17. Der er ingen omvej for køretøjer, som kan passere eksisterende vejunderføring. Omvej for større køretøjer udgør 2 x 4400 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 18

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 18

 

Privat overkørsel nr. 17 – km. 13.684

Besigtigelsesplan nr. 322000-9

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Syd for banen er overkørslen lukket med en bom, der kun kan åbnes af Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland og ejere som ejer arealer langs Gudenåen og som har adgang til deres ejendomme gennem statsskoven. Det drejer sig om ejendom nr. 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 185 og 186.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 17 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 142

Skovejendommen matr.nr. 1c m.fl. Kællinghøl, Hjorthede, der ikke en landbrugsejendom, ejes af Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland. Ejendommens lodder er beliggende både nord og syd for banen.

 

Nr. 144

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a m.fl. ibd. til ejendommens lodder matr.nr. 17b, 18c, 22, 28 og 29 ibd. på i alt 2.6 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 1a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 24.7 ha.

 

Nr. 149

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 1l Hjermind By, Hjermind på 2.0 ha er beliggende syd for banen. Landbrugslodden er en del af en samlet fast ejendom på i alt 26.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for landbrugslodden, men lodden har iflg. matrikelkortet ingen vejadgang.

 

Nr. 150

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 26 Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.6 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

 

 

Nr. 151

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 23a ibd. er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Nr. 152

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 25 ibd. er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Nr. 153

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 24 ibd. er beliggende syd for banen og udgør 0.4 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

 

Nr. 154

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 30 ibd. er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Nr. 185

Landbrugsejendommen matr.nr. 2f Sdr. Tulstrup, Hjorthede m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 19, 21, 23b Kællinghøl, Hjorthede på i alt 0.9 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 2f Sdr. Tulstrup, Hjorthede er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 3.0 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for ejendommen, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Nr. 186

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 20 Kællinghøl, Hjorthede er beliggende syd for banen og udgør 0.5 ha. Bygningerne på matr.nr. 7s Hjorthede By, Hjorthede er beliggende nord for banen og ejendommen udgør 1.9 ha. Efter nuværende matrikulære forhold tjener vejunderføringen i km. 12.629 som adgang for matr.nr. 20 Kællinghøl, Hjorthede, men ejeren af ejendommen har fået udleveret nøgle til de af Skov og Naturstyrelsen opsatte bomme, således at overkørsel nr. 17 kan benyttes ved kørsel med større køretøjer til ejendommen.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørslen henvises til at benytte:

 

Eksisterende vejunderføring ved km. 12.629 øst for overkørsel nr. 17 med en frihøjde på 2.6 m og bredde på 4 m eller

Kommunevej Ulstrupvej, kommunevej Østre Omfartsvej, eksisterende privat fællesvej Østre Omfartsvej over matr.nr. 10f, 39m og 11p Hjermind By, Hjermind, og videre ad eksisterende privat vej over matr.nr. 11r ibd, der udlægges som privat fællesvej på matrikelkortet. Herefter videre ad ny 5.50 m bred privat fællesvej over matr.nr. 11r, 7f og 33ae ibd. og matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede frem til eksisterende private veje i statsskoven.

 

De nye veje udlægges i 5.50 meters bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 7f Hjermind By, Hjermind etableres der en grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Adgang ad eksisterende privat vej i statsskoven på strækningen fra ny privat fællesvej forbi kanoplads og frem til eksisterende udlagte 3.77 m brede private fællesvej sikres ved at udlægge vejen som privat fællesvej på matrikelkortet med den bredde den har i marken. Da den eksisterende private skovvej i forvejen benyttes af ejere af ejendomme langs Gudenåen i tilfælde af behov for transport med større køretøjer som en sekundær vejadgang, vil vejen opretholdes med den nuværende vejbelægning.

 

Adgang ad den private vej Østre Omfartsvej over matr.nr. 11r Hjermind By, Hjermind sikres ved optagelse af vejen på matrikelkortet med den bredde den har i marken.

 

Privat fællesvej over matr.nr. 1a Kællinghøl, Hjorthede nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Etableringen af den nye 5.50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 11r, 7f og 33ae Hjermind By, Hjermind og matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede.

 

Nr. 142

Adgang til matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Der er ingen omvej for køretøjer, som kan passere eksisterende vejunderføring. Omvej for større køretøjer ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej udgør: 2 x 2500 m.

 

Nr. 144

Adgang til matr.nr. 17b, 18c, 22, 28 og 29 ibd. henvises til at foregå gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Omvej for kørsel gennem vejunderføring i km. 12.629 udgør 2 x 1000 m. Adgang for større køretøjer ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej. Omvej udgør: 2 x 1800m.

 

 

 

Nr. 149

Adgang til matr.nr. 1l Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej og eksisterende privat vej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede (forbi kanoplads). Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej

 

Nr. 150, 151, 152, 153, 154

Adgang til matr.nr. 26, 23a, 25, 24 og 30 Kællinghøl, Hjorthede foregår i dag ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej

 

Nr. 185

Adgang til matr.nr. 23b Kællinghøl, Hjorthede foregår i dag ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Der er ingen omvej for køretøjer, som kan passere eksisterende vejunderføring. Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej. Omvej for større køretøjer udgør 2 x 1800 m.

 

Nr. 186

Adgang til matr.nr. 20 Kællinghøl, Hjorthede foregår i dag ad kommunevejen Ulstrupvej og videre gennem eksisterende vejunderføring ved km. 12.629. Herefter ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede. Adgang for større køretøjer henvises til at foregå ad kommunevejen Ulstrupvej, kommunevejen Østre Omfartsvej og herefter videre ad ovenfor beskrevne adgangsvej

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 18

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 18

 

Privat overkørsel nr. 18 – km. 14.115

Besigtigelsesplan nr. 322000-9

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 18 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 145

Landbrugsejendommen matr.nr. 33a m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lod matr.nr. 33ae ibd. på 1.5 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 33a ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 6.2 ha.

 

Nr. 146

Landbrugsejendommen matr.nr. 7b m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lod matr.nr. 7f ibd. på 2.2 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 7b ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 10.2 ha.

 

Nr. 147

Landbrugsejendommen matr.nr. 7c m.fl. Hjermind By, Hjermind til ejendommens lodder matr.nr. 7m og 18f ibd. på henholdsvis 1.3 ha og 1.8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne på matr.nr. 7c ibd. er beliggende nord for banen og landbrugsejendommen udgør 8.7 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området syd for overkørsel 18 henvises til fremover at benytte adgangsvejen, der er beskrevet under overkørsel 17. Hvor der anlægges ny 5.50 m bred privat fællesvej over matr.nr. 11r, 7f og 33ae Hjermind By, Hjermind.

 

Den nye vej udlægges i 5.50 meters bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen. På matr.nr. 7f Hjermind By, Hjermind etableres der en grusbefæstet vigeplads og udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Vejarealet mellem overkørsel nr. 18 og kommunevejen Marinus Svendsensvej på matr.nr. 67 Hjermind By, Hjermind (banen) nedlægges og overgår til ejeren af matr.nr. 7g ibd. frie råden. Vejarealet mellem overkørsel nr. 18 og den nye 5.50 m brede private fællesvej på matr.nr. 7m ibd. nedlægges og overgår til ejerens frie råden. Vejarealet på matr.nr. 67 ibd. (banen) langs banen mod syd slettes på matrikelkortet

 

Nr. 145

Adgang til matr.nr. 33ae Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå ad kommunevejen Sløvkrog, kommunevejen Ulstrupvej, og herfra videre ad de under overkørsel 17 beskrevne ændrede adgangsforhold. Omvejen udgør: 2 x 1150 m.

 

Nr. 146

Adgang til matr.nr. 7f Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå ad kommunevejen Sløvkrog, kommunevejen Ulstrupvej, og herfra videre ad de under overkørsel 17 beskrevne ændrede adgangsforhold. Omvejen udgør: 2 x 800.

 

Nr. 147

Adgang til matr.nr. 18f og 7m Hjermind By, Hjermind henvises til at foregå ad kommunevejen Marinus Svendsensvej, kommunevejen Ulstrupvej, og herfra videre ad de under overkørsel 17 beskrevne ændrede adgangsforhold. Omvejen udgør: 2 x 1950 m for matr.nr. 18f ibd.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 15, 17 og 18)

Anlægsmyndigheden fremlagde på forretningen mundtligt et alternativt forslag nr. 1 til ændring af projektet vedrørende vejføringen fra Østre Omfartsvej mod øst til privat vej i skovarealet, således at den oprindeligt foreslåede vej over ejendommene matr.nr. 7f og 33ae Hjermind By, Hjermind, anlægges i skel mellem matr.nr. 7m og 7f ibd. mod nord, og således at vejen følger banens sydlige side mod øst, hvorefter vejen forbindes med privat vej på matr.nr. 1c ibd.

Anlægsmyndigheden fremkom videre med et alternativt forslag nr. 2, hvorefter vejen føres lidt sydligere end det i projektet angivne, således at vejen ligeledes gennemskærer ejendommene matr.nr. 7f og 33ae ibd.

Som begrundelse for de fremsatte forslag til ændring af projektet oplyste anlægsmyndigheden, at der på den foreslåede linje er et terrænspring på ca. 10 meter, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til vejen. Herudover oplyste anlægsmyndigheden som begrundelse, at det findes uhensigtsmæssigt med en gennemskæring af ejendommene. Anlægsmyndigheden oplyste, at alternativt forslag nr. 1 er det mest hensigtsmæssige.

En ejer fremkom i den forbindelse med spørgsmål til, hvorfor vejen foreslås flyttet mod nord, henset til, at de ejendomme som vejen skal betjene, ligger mod syd.

Anlægsmyndigheden oplyste som svar herpå, at alternativ forlag nr. 2 medfører en gennemskæring af ejendommene, hvilket ønskes undgået, ligesom Skov- og Naturstyrelsen har oplyst, at vejen mod syd vil kollidere med en vandresti, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Repræsentanten fra Skov- og Naturstyrelsen udtalte, at alternativ forslag nr. 1 er at foretrække, i forhold til det fremlagte projekt og alternativ forslag nr. 2.

           En ejer fremkom med spørgsmål vedrørende et tidligere forslag fremsat overfor anlægsmyndigheden angående en tunnel ved overkørsel nr. 17, der foreslås nedlagt.

Anlægsmyndigheden oplyste, at anlæg af en bro eller en tunnel det pågældende sted vil komme til at koste ca. 5 millioner kr., og herudover vil der blive nogle ekstra omkostninger til etablering af vej. Således finder anlægsmyndigheden ikke, at det er økonomisk forsvarligt at etablere en tunnel.

Ejeren spurgte supplerende, hvad den foreslåede løsning med nedlæggelse af overkørslen og etablering af ny vej koster, og hvorvidt anlægsmyndigheden har medtaget de gener, som ejerne udsættes for ved at skulle køre ad Østre Omfartsvej når de kommer fra nord, og således skal køre omkring rundkørselen på Østre Omfartsvej, for at køre tilbage igen og ind af den private vej mellem matr.nr. 39m og 10f ibd.

På denne baggrund fremsatte ejeren forslag om etablering af en venstresvingsbane for den sydgående trafik ad Østre Omfartsvej til den private vej.        En ejer oplyste supplerende i forlængelse heraf, at der er ca. 500 meter fra rampen til den private vej og til rundkørslen på Østre Omfartsvej og 500 meter tilbage igen, hvorfor denne omvej koster tid og er trafiksikkerhedsmæssig farlig, henset til at kørslen vil være med langsomtkørende landbrugsmaskiner.

Anlægsmyndigheden oplyste, at det foreslåede projekt uden erstatninger som følge af ekspropriationerne er budgetteret til ca. 1,4 millioner kr.

Endvidere oplyste anlægsmyndigheden, at en etablering af en venstresvingsbane som foreslået vil blive relativt bekosteligt, henset til at den pågældende vej ligger på dæmning, og at en udvidelse således vil medføre, at der skal køres en stor mængde materiale til, for at opbygge vejen.

Adspurgt oplyste ejeren, at venstresvingsbanen vil skulle anvendes af landbrugsmaskiner til engarealer og til arealer, der er i drift.

Repræsentanten fra Skov- og Naturstyrelsen oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen har kørsel til og fra området i form af tømmertransporter, og at det er acceptabelt for Skov- og Naturstyrelsen, at skulle køre vejen ad rundkørslen for at komme til området.

En ejer fremkom med forslag om etablering af en stitunnel ved overkørsel nr. 17, der foreslås nedlagt, med henblik på rekreative formål. Ejeren oplyste, at det risikeres, at folk vil krydse banen, hvis der er for langt til den nærmeste passage.

Adspurgt oplyste ejeren, at brugerne af en stitunnel primært ville være borgere der kommer fra Hjermind, nord for banen.

Forholdene vedrørende ejendommene matr.nr. 18a, 18d og 3 Kællinghøl, Hjorthede, blev diskuteret med Skov- og Naturstyrelsen. Adspurgt oplyste repræsentanten, at baggrunden for at ejerne af ejendommene ikke kan tillægges nøgler til de to bomme på vejen gennem skovarealet er, at Skov- og Naturstyrelsen ikke er interesseret i at have kørende trafik tværs gennem hele skoven ned til de pågældende ejendomme. Adspurgt oplyste repræsentanten fra Skov- og Naturstyrelsen, at kørslen vil blive af et vist omfang, idet almindelige traktorer ikke kan komme gennem den eksisterende underføring, og traktorerne vil således skulle gennem skoven.

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at der ikke foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra Skov- og Naturstyrelsen, hvori der redegøres for forholdene vedrørende udlevering af nøgler til bommene.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørsel nr. 15, 17 og 18)

Kommissionen drøftede spørgsmålet om forslagene til den ændrede vejføring meget indgående og fandt ligesom anlægsmyndigheden, at den oprindelige vejføring foreslået i projektet ikke er hensigtsmæssig henset til terrænspringet og gennemskæringen af ejendommene. Kommissionen fandt endvidere ikke den foreslåede løsning med et vejforløb længere mod syd (alternativ forslag nr. 2) hensigtsmæssigt.

Kommissionen henviste på denne baggrund anlægsmyndigheden til at arbejde videre med projektet vedrørende vejføring i skel mellem matr.nr. 7m og 7f ibd. mod nord, hvorefter vejen følger banens sydlige side mod øst for at forbindes med eksisterende privat vej på matr.nr. 1c ibd. (alternativ forslag nr. 1). Projektet vedrørende denne vejføring forelægges kommissionen ved en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning til fornyet prøvelse.

Kommissionen drøftede forslaget vedrørende en etablering af en underføring ved overkørsel nr. 17 og traf afgørelse om, at der ikke skal etableres en underføring. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på omkostningerne forbundet med etableringen af en underføring.

Kommissionen drøftede endvidere forslaget om anlæg af en venstresvingsbane på Østre Omfartsvej og traf afgørelse om, at der ikke skal anlægges en venstresvingsbane. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på omkostningerne forbundet med udvidelsen, henset til at vejen er på dæmning, den fremtidige brug af vejen, det trafiksikkerhedsmæssige aspekt og generne ved at skulle køre ad rundkørslen.

Kommissionen drøftede spørgsmålet om en stitunnel og traf afgørelse om, at der ikke skal etableres en stitunnel henset til at den bestående og fremtidige adgang til området er tilstrækkelig og henset til omkostningerne forbundet med anlæg af en stitunnel.

Kommissionen bemærkede, at den af projektet afledte udvidelse af Østre Omfartsvej med henblik på højresvingende trafik fra syd, ikke er medtaget i projektmaterialet, ligesom eventuelle lodsejere der berøres heraf, ikke har været indvarslet til denne besigtigelsesforretning. På denne baggrund henviser kommissionen anlægsmyndigheden til også at medtage den fornødne vejudvidelse ved Østre Omfartsvej med henblik på behandling på den kommende kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

Kommissionen skal på baggrund af diskussionen om de aflåste bomme ved skovvejene på matr. nr. 1c Kællinghøl, Hjorthede henvise anlægsmyndigheden til at søge skriftlig udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen, hvori Skov- og Naturstyrelsen tager stilling til spørgsmålet vedrørende udlevering af nøgler til bommene til ejerne af de pågældende 2 ejendomme, matr.nr. 18a, 18d og 3 ibd. Den skriftlige stillingtagen, der skal være ledsaget af en begrundelse, fremsendes til kommissarius, hvorefter spørgsmålet vil blive behandlet på den kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsforretning, der afholdes på et senere tidspunkt.

Kommissionen godkendte dermed ikke anlægsmyndighedens forslag. Kommissionen henviser anlægsmyndigheden til at udarbejde et nyt projekt, der kan forelægges ved en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

           Holger Hedegaard                                 Ole Riber Kjær

Bent Braüner

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard