Jernbanen Nørresundby – Frederikshavn, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. november 2010, 22. hæfte.

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

NØRRESUNDBY-FREDERIKSHAVN

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 2. november 2010)

22. hæfte

Tirsdag den 2. november 2010 kl. 9.00 samledes kommissionen på ejendommen Tolnevej 25, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af Taksationskommissionen for Nord- og Midtjyllands kendelse af 22. juni 2010, J.nr. TA III 3/10, hvorved taksationskommissionen anmodede ekspropriationskommissionen om på parternes foranledning at genoptage behandlingen af lb. nr. 108 og 109 vedrørende den fremtidige adgangsvej til matr. nr. 1ca Kvissel By, Åsted.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, og tidl. gårdejer Agnes Tellerup, Haldrup, samt Kaj Wisti Lassen, Farsø, og Børge Egebak, Sæby, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Frederikshavn Kommune mødte Torben Vilmar.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, var mødt.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Rune Gregersen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte Henrik Hansen og Carsten Jørgensen, Cowi A/S.

 

De af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Carsten Jørgensen, Cowi A/S, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

De berørte lodsejere og Banedanmark er enige om, at adgangen til matr. nr. 1ca Kvissel By, Åsted, henvises til at foregå ad kommunevej nr. 8390 Tolnevej, kommunevej nr. 840 Brovej, kommunevej 4674, Mejlingvej, privat fællesvej Fyrrevej over matr. nr. 1ca ibd. frem til landbrugsarealet på matr. nr. 1ca ibd.

 

Adgangsvejen forudsætter ikke udvidelser eller istandsættelser af de bestående vejanlæg.

 

Omvej til arealet udgør 2 x 800 m.

 

Matr. nr. 1ca ibd. på 4,9 ha nedklassificeres fra agerjord til græsningsjord.

 

Det i henhold til fortegnelse nr. 3 planlagte vejudlæg på matr. nr. 1b ibd. foretages ikke.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Såfremt kommissionen nedklassificerer arealet matr. nr. 1ca ibd. er Fyrrevej tilstrækkelig adgangsvej til arealet.

 

Kommissionen drøftede spørgsmålet og besluttede, at ændre den i protokollen af 27., 28., og 29. oktober 2009, 18. hæfte side 5, anviste adgang til matr. nr. 1ca ibd. således at denne fremtidig kommer til at foregår ad kommunevej nr. 8390 Tolnevej, kommunevej nr. 840 Brovej, kommunevej 4674, Mejlingvej, privat fællesvej Fyrrevej over matr. nr. 1ca ibd. frem til landbrugsarealet på matr. nr. 1ca ibd. Derved lod kommissionen ekspropriationen vedrørende vejudlægget på matr. nr. 1b ibd. gå tilbage, i alt 1.430 m2. Matr. nr. 1ca ibd. på 4,9 ha nedklassificeres fra agerjord til græsningsjord. Vedrørende øvrige forhold henvises til besigtigelses- og ekspropriationsprotokollen af 27., 28., og 29. oktober 2009, 18. hæfte.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

…………………

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen Agnes Tellerup

Kaj Wisti Lassen Børge Egebak

/Rune Gregersen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Rune Gregersen