Jernbanen Skive – Struer, besigtigelsesforretningen den 11. maj 2011.

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

SIKRING AF OVERKØRSEL NR. 115

SKIVE – STRUER

(Besigtigelsesforretningen den 11. maj 2011)

1. hæfte

 

Onsdag den 11. maj 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen ved overkørsel nr. 115, km 82.512 ved kommunevej Stokholmvejs overkørsel til banen, for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af sikring af overkørsel nr. 115 på jernbanen mellem Skive og Struer.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, og tidl. tømmermester, Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. Kaj Wisti Lassen, Farsø, der tillige er udtaget fra den af kommunerne udarbejde liste over kommunale medlemmer af kommissionen havde meldt forfald til forretningen.

 

Som repræsentant for Skive Kommune mødte Dorthe Dalsgaard.

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte Petrine Hede Andersen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: landinspektør Carsten Jørgensen, ingeniør Stine Baldus Gæmelke, Rambøll, ingeniør Thomas Märcher, Rambøll, landinspektør Terese Fuglsang, Lifa og landinspektør Pernille Norsmark, Lifa.

 

Den af anlægget berørte lodsejer var mødt ved landinspektør Henning Kjeldbjerg.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Skive og Struer ønsker Banedanmark at opgradere advarselsanlægget ved overkørsel 115 i km 82.512. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducerer antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

Der har forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af overkørsel 115, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om overkørslen. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af løsningsforslaget, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslen tjener som adgang for samt hvilken vej der etableres i stedet for som adgangsvej til overkørslen.

Tegningsoversigt

 

Tegnings.nr.                 Plan                                            Målforhold

 

SA-32-082512-05-10    Besigtigelsesplan ovk. 115              1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Holstebro Kommune og Skive Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Skive mod Struer.

 

Opgraderingen af overkørslen nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfattersikkerhedsforbedring af følgende overkørsel.

 

Holstebro Kommune:

Offentlig niveau overkørsel 115                          km 82.512

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af de nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret.

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med opgraderingen af overkørslen herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og den fremmødte repræsentant for lodsejeren, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor den fremmødte repræsentant for lodsejeren og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Højslev Kro, Højslev, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende overkørslen:

 

Offentlig overkørsel nr. 115 – km 82.512

Besigtigelsesplan nr. SA-32-082512-05-10.

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

De eksisterende kommuneveje Stokholmvej og Hvidemosevej er i forvejen asfalteret.

 

Overkørsel 115 opgraderes til automatisk halvbomanlæg og alle de ejendomme som hidtil har benyttet overkørsel 115, vil fortsat have adgang gennem denne.

 

I forbindelse med opgraderingen af overkørsel 115 vil der blive eksproprieret areal fra flere af de tilstødende ejendomme og udkørselsforholdene ændres for flere af ejendommene. Det er derfor i det følgende alene de ejendomme som direkte berøres af anlægsarbejdet der beskrives, samt de ejendomme som har adgang ad privat fællesvej, som forlægges længere mod syd.

 

 

De beskrevne ejendomme er nummereret:

 

Nr. 80

Landbrugsejendommen matr.nr. 7e Ejsing Hede, Ejsing m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 7g, 9e, 4e, 10d, 5d, 3e og 51b ibd. På i alt7.5 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 60.7 ha.

 

Nr. 81

Beboelsesejendommen matr.nr. 109 ibd. på 0.2 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 82

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 39b Rønbjerg By, Rønbjerg på 0.2 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 83

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 40b ibd. på 75 m² beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 84

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 39d ibd. på 95 m² beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 85

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 38b ibd. på 0.2 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 86

Beboelsesejendommen matr.nr. 37b ibd. på 0.5 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 87

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 38e ibd. på 99 m² beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 88

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 37f ibd. på 0.1 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 89

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 37g ibd. på 0.1 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 90

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 36a ibd. på 0.3 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 91

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 36e ibd. på 0.1ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 92

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 36f ibd. på 0.1 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 93

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 32c ibd. på 3.3 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 94

Ubebygget skovparcel uden landbrugspligt matr.nr. 31b ibd. på 1.3 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 95

Beboelsesejendommen matr.nr. 30c ibd. på 3.6 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 96

Ubebygget skovparcel uden landbrugspligt matr.nr. 2a Estvadgårds St. Hede, Estvad på 39.4 ha beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 97

Ubebygget skovparcel uden landbrugspligt matr.nr. 1a Estvadgårds St. Hede, Estvad m.fl. på 544.7 ha beliggende på banens sydlige side.

Forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres til automatisk halvbomanlæg.

 

På en 35,00 m’s strækning syd og nord for nærmeste skinne af overkørsel 115 udlægges den eksisterende kommunevej i en bredde på 10.00 m på matrikelkortet. Vejbelægningen udvides så der er en asfaltbefæstet kørebane gennem overkørslen med en bredde på 6.00 m og med 2.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende kommunevej Hvidemosevej forlægges mod nord ved udmundingen i kommunevej Stokholmvej. Forlægningen skyldes at udmundingen i Stokholmvej skal ske minimum 35,00 m fra nærmeste skinne ved overkørsel 115.

 

Der foretages matrikulær udskillelse af den del af kommunevejene Hvidemosevej og Stokholmvej, som er beliggende over matr.nre. 5d og 10d Ejsing Hede, Ejsing, samt over matr.nre. 9a, 4d, 10i og 5c ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej Stokholmvej forlægges mod syd, således at udmundingen i kommunevejen Stokholmvej sker minimum 35,00 m fra nærmeste skinne ved overkørsel 115. Der anlægges derfor ny privat fællesvej over matr.nr. 10i, 5c, 3b, 51a Sahl Hede, Sahl og 37b, 36a Rønbjerg By, Rønbjerg som ny adgangsvej for matr.nr. 40b, 39b, 39d, 38b, 40b, 39b, 39d, 38b, 38e, 37f, 37g, 36a, 36e, 36f, 32c, 31b, 30c, 59b (banen)ibd. og 1a, 2a Estvadgårds St. Hede, Estvad.

 

Den nye privat fællesvej udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Til sikring af oversigtsforholdene for brugerne af den nye private fællesvej pålægges matr.nr. 109, 5c, 111 (banen), 10i og 9a Ejsing Hede, Ejsing servitut om, at der hverken varigt eller midlertidig må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Stokholmvej.

 

Udvidelsen af eksisterende vejanlæg i forbindelse med sikkerhedsforbedring af overkørsel 115, samt forlægning af kommunevejen Hvidemosevej og den private fællesvej Stokholmvej medfører, at der skal eksproprieres arealer fra matr.nr. 10d, 5d, 111 (banen), 10i, 5c, 3b, 51a Ejsing Hede, Ejsing og matr.nr. 37b og 36a Rønbjerg By, Rønbjerg.

 

Vejarealer over matr.nre. 9a, 4d, 10i, 111 og 10d Ejsing Hede, Ejsing samt matr.nre. 5c, 3b, 51a ibd. nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Den eksisterende private vej over matr.nr. 5c, 3b og 51a ibd. afspærres ved overkørsel 115 og vejarealet overgår til ejerens frie råden.

 

Eksisterende kørespor over matr.nr. 10i og 4d Ejsing Hede, Ejsing optages og udlægges på matrikelkortet med den bredde, som de har i marken, som adgangsveje for matr.nr. 109 ibd.

 

Under drøftelser med ejeren af de berørte arealer, har denne ytret ønske om at erhverve det nuværende sneværnsbælte syd for banen i km 81.485 – 81.950 som hel eller delvis kompensation for de arealer, som skal medgå til projektet. Arealet skal i givet fald overføres fra matr.nr. 59 (banen) Rønbjerg By, Rønbjerg til naboejendommene matr.nr. 32c, 31b og 30c ibd. Arealet er noteret med fredskovspligt og denne notering vil fortsat gælde for det overførte areal. Endvidere skal arealet pålægges servitut om jernbanedrift.

 

Nr. 80

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved opgraderingen af ovk. 115.

 

Nr. 81

Adgang til ejendommen matr.nr. 109 Ejsing Hede, Ejsing henvises til at foregå ad kommunevejen Stokholmvej og herefter ad nye private fællesveje over matr.nr. 10i og 4d ibd.

 

 

Nr. 82 – 97

Adgang til ejendommen henvises til at foregå ad kommunevejen Stokholmvej, videre ad privat fællesvej over matr.nre. 10i, 5c, 3b, 51i Ejsing Hede, Ejsing, 37b, 38b Rønbjerg By, Rønbjerg herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Bemærkninger til forslaget:

Repræsentanten for lodsejeren, landinspektør Henning Kjeldbjerg, herefter lodsejeren, fremkom på forretningen med 3 ændringsforslag til det af Banedanmark fremlagte projekt.

 

1.

Lodsejeren foreslog, at den projekterede vejføring syd for overkørsel nr. 115 ændres, således vejen føres uden om den beplantning, der findes syd for kommunevej Stokholmvej og således, at vejen får overkørsel til kommunevejen syd for indkørslen til ejendommen matr. nr. 109 Ejsing Hede, Ejsing. Som begrundelse anførte lodsejeren, at der i arealet dyrkes pyntegrønt, ligesom en vejføring som foreslået af Banedanmark vil “invitere” til øget kørsel på vejen, idet denne ligger i direkte forlængelse af vejen over overkørsel nr. 115 mod syd.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at den foreslåede vejføring er valgt grundet de gode oversigtsforhold. Ved den foreslåede vejføring er der fra vejen mod nord oversigt over banen og kommunevej Hvidmosevej, ligesom der mod vest er oversigt over kommunevej Stokholmvej. Ved en ændring af vejføringen som foreslået af lodsejeren vil der ske en forringelse af oversigtsforholdene ligesom ændringen vil medføre, at der skal ryddes en del beplantning på ejendommen matr. nr. 109 ibd.

 

Adspurgt oplyste lodsejeren, at ejendommen matr. nr. 109 ibd. anvendes til udlejning til beboelse.

 

Lodsejeren oplyste videre, at han vil være indforstået med rydning af beplantning på ejendommen matr. nr. 109 ibd. til brug for sikring af oversigtsforholdene, såfremt det alternative forslag vedtages.

 

 

 

2.

Lodsejeren anmodede om, at den foreslåede vej syd for banen over matr. nre. 10i, 5c, 3b og 51a ibd. placeres i skovarealet i stedet for på det dyrkede areal, som foreslået af anlægsmyndigheden.

 

3.

Lodsejeren anmodede desuden om, at den foreslåede vej syd for banen over matr. nr. 10i, 5c, 3b og 51a ibd. tilsluttes direkte til den eksisterende vej i marken på matr. nr. 38b Rønbjerg By, Rønbjerg således, at store lastbiler vil kunne komme igennem vejsvinget.

 

Lodsejeren fremkom herefter med spørgsmål til rydningen af den eksisterende grusvej syd for banen og øst for kommunevej Stokholmvej.  Lodsejeren tilbød, at Banedanmark mod at afrømme grusvejen vil kunne anvende vejmaterialet i den foreslåede vej syd for banen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at Banedanmark kun vil forestå en afrømning af omtalte grusvej såfremt kommissionen pålægger Banedanmark dette. Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at såfremt kommissionen træffer afgørelse om, at en vejføring over matr. nre. 10i, 5c, 3b og 51a Ejsing Hede, Ejsing skal ske i skovarealet, vil overskydende jord herfra kunne fyldes i den afrømmede grusvej, såfremt anlægsmyndigheden skal forestå afrømningen.

 

Adspurgt om genanvendelse af vejmaterialet i grusvejen blev det af anlægsmyndighedens repræsentant oplyst, at det er usikkert hvor meget af dette der er, og hvor meget der kan genbruges.

 

Adspurgt oplyste lodsejeren, at der i en anlægsfase, hvorunder grusvejen afrømmes og den nye vej syd for banen etableres, vil være fornøden vejadgang til ejendommene syd for banen ad anden vej.

 

Kommissionens beslutning:

Vedrørende ændringsforslag nr. 1 har kommissionen truffet afgørelse om, at det af anlægsmyndigheden fremlagte projekt fastholdes. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at den foreslåede vejføring findes at være trafiksikkerhedsmæssigt mest hensigtsmæssig. Kommissionen har videre lagt afgørende vægt på, at den af lodsejeren foreslåede ændring vil medføre, at vejen får overkørsel til kommunevej Stokholmvej direkte overfor beboelsesejendommen matr. nr. 109 Ejsing Hede, Ejsing.

 

Vedrørende ændringsforslag nr. 2 har kommissionen truffet afgørelse om, at den af anlægsmyndigheden foreslåede vejføring fastholdes og således, at vejen placeres så tæt op mod skoven på arealet som muligt. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at den foreslåede vejføring findes at være mest hensigtsmæssig og at en vejføring som foreslået af ejeren vil medføre en fordyrelse og en besværliggørelse af anlægsprojektet, som ikke findes at være tilstrækkeligt begrundet.

 

Vedrørende ændringsforslag nr. 3 har kommissionen truffet afgørelse om, at det af ejeren fremlagte ændringsforslag kan imødekommes. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på vejens brug, herunder til tømmertransport, hvorefter det findes fornødent, at svinget udformes i overensstemmelse med den brug, som vejen vil få.

 

Vedrørende afrømning af den eksisterende grusvej har kommissionen ikke fundet, at anlægsmyndigheden skal afrømme denne. Kommissionen finder ikke, at der påvist sådanne omstændigheder, at disse kan begrunde, at anlægsmyndigheden skal fravige almindelig praksis om, at veje der afskæres, ikke skal afrømmes ved anlægsmyndighedens foranstaltning. Kommissionen skal i den forbindelse understrege, at afspærringen af grusvejen skal ske på en effektiv måde, at vejen ikke vil kunne benyttes af trafikanter fra kommunevej Stokholmvej.

 

Kommissionen har noteret sig, at lodsejeren på forretningen oplyste, at han er bekendt med, at der skal ske udskillelse af en del af kommunevejene Hvidmosevej og Stokholmvej.

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt.

 

 

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                                                                    Ole Riber Kjær

Bent Braüner

/Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard