Jernbanen Skive – Struer, besigtigelsesforretningen den 8. og 9. november 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

SKIVE – STRUER

(Besigtigelsesforretningen den 8. og 9. november 2011)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 8. november 2011 kl. 9.00 og onsdag den 9. november 2011 kl. 8.00 samledes kommissionen på Hotel Vinderup, Nørregade 2, Vinderup, for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Skive – Struer.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå samt Kaj Wisti Lassen, Farsø og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Holstebro Kommune mødte Jeanette Lind Jørgensen.

 

Som repræsentant for Skive Kommune mødte Phillip Hansen.

 

Som repræsentant for Struer Kommune mødte Hanna Mikkelsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projektleder Mads Dalgaard og landinspektør Carsten Jørgensen sammen med ingeniør Sanne Fyrstenberg og ingeniør Lasse Hartvigsen, Rambøll samt landinspektør Terese Fuglsang og landinspektør Pernille Norsgaard, Lifa.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 22. september 2011 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Sanne Fyrstenberg og Terese Fuglsang redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

På strækningen mellem Skive og Struer ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede ledoverkørsler på strækningen km. 75.254 – 96.146 og på strækningen km. 98.234 – 99.494. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærvedhændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio. kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og sikkerhedsforbedring af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km. 75.254 – 96.146 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøder ved udvalgte overkørsler den 15. juni 2011 for beboerne på strækningen overkørsel nr. 108 – 137. Screeningen og borgermøderne har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

På strækningen km. 98.234 – 99.494 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Derudover er der afholdt borgermøde ved overkørsel nr. 141 den 15. juni 2011 for beboerne på strækningen. Screeningen og borgermødet har ligget til grund for den endelige udvælgelse af det løsningsforslag, som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme, som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje, som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje gennem overkørslerne.

 

Tegningsoversigt

Tegningsnr.                      Plan                                                              Målforhold

SA-32-075254-05-11      Besigtigelsesplan ovk. 108-110                             1:4000

SA-32-079090-05-11      Besigtigelsesplan ovk. 113                                    1:4000

SA-32-089911-05-11      Besigtigelsesplan ovk. 125-127                             1:4000

SA-32-095396-05-11      Besigtigelsesplan ovg. km 95.396, ovk. 136-137     1:4000

SA-32-098234-05-11-A  Besigtigelsesplan ovk. 141-144                             1:4000

SA-32-098234-05-11-B   Besigtigelsesplan ovk. 141-144                             1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Skive Kommune, Holstebro Kommune og Struer Kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Skive mod Struer.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler.

 

Skive Kommune:

Offentlig niveau overkørsel nr. 108                                          km. 75.254

Privat niveau overkørsel nr. 110                                              km. 76.343

Privat niveau overkørsel nr. 113                                              km. 79.090

 

Holstebro Kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 125                                              km. 89.911

Privat niveau overkørsel nr. 126                                              km. 90.548

Privat niveau overkørsel nr. 127                                              km. 90.915

 

Struer Kommune:

Privat niveau overgang                                                           km. 95.396

Privat niveau overkørsel nr. 136                                              km. 95.776

Privat niveau overkørsel nr. 137                                              km. 96.146

Offentlig niveau overkørsel nr. 141                                          km. 98.234

Privat niveau overkørsel nr. 142                                              km. 98.626

Privat niveau overkørsel nr. 144                                              km. 99.494

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

 

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse/sikkerhedsforbedring af alle overkørsler, herunder ekspropriationserstatninger, vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Hotel Vinderup, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Offentlig overkørsel nr. 108 – km. 75.254

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-075254-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Den eksisterende kommunevej, Lundhedevej, er asfalteret.

 

Overkørsel nr. 108, herefter ovk. 108, sikkerhedsforbedres til automatisk ½-bomanlæg og de ejendomme, som hidtil har benyttet ovk. 108, vil fortsat have adgang gennem den.

 

I forbindelse med sikkerhedsforbedringen af ovk. 108 vil der blive eksproprieret areal fra flere af de tilstødende ejendomme, da eksisterende adgangsveje til ovk. 108 vil blive ændret i forbindelse med sikkerhedsforbedringen. Det er derfor i det følgende alene de ejendomme, der forventes direkte berørt af anlægsarbejdet, der beskrives.

 

De beskrevne ejendomme er nummereret:

 

Nr. 16

Landbrugsejendommen matr. nr. 15a Kisum By, Estvad m.fl. til ejendommens lodder matr. nre. 15g, 23e, 25e, 10c, 18c, 14g, 6l og 12ap ibd. på i alt 19,4 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 146,6 ha.

 

Nr. 17

Beboelsesejendommen matr. nr. 29 Kisum By, Estvad udgør 2.642 m² og er beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 18

Landbrugsejendommen uden beboelse matr. nr. 6d Estvad By, Estvad m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 4g Kisum By, Estvad på 6,7 ha beliggende på banens nordlige side. Ejendommens øvrige lodder er beliggende på banens sydlige side, og ejendommen udgør i alt 94,6 ha. Landbrugsejendommen ejes af FødevareErhverv.

 

Nr. 19

Landbrugsejendommen matr. nr. 2c Kisum By, Estvad m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 9o ibd. på 2,8 ha beliggende syd for banen. Bygningerne er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 10,0 ha.

 

Nr. 20

Landbrugsejendommen matr. nr. 15b Kisum By, Estvad udgør 11,3 ha og er beliggende på banens nordlige side.

 

Forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres til automatisk ½-bomanlæg.

 

På en 45,00 m´s strækning syd for spormidte af ovk. 108 udlægges den eksisterende private fællesvej i en bredde på 10,00 m på matrikelkortet.

 

På en 35,00 m’s strækning nord for spormidte af ovk. 108 udlægges den private fællesvej på matrikelkortet med den bredde, anlægget har i marken.

 

Gennem ovk. 108 udvides vejbelægningen, så der er en asfaltbefæstet kørebane gennem overkørslen med en bredde på 6,00 m og med 2,50 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Kommunevejen Lundhedevej langs banens nordøstlige side over matr. nre. 4g og 2c Kisum By, Estvad forlægges 35,00 m fra spormidte ved ovk. 108 af trafiksikkerhedsmæssige grunde.

 

I en afstand af 35,00 m fra spormidte forlægges den eksisterende private fællesvej langs banens nordvestlige side fra matr. nr. 31a (banen) Kisum By, Estvad over matr. nre. 2c ibd. også af trafiksikkerhedsmæssige grunde.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den forlagte private fællesvej pålægges matr. nre. 15b, 2c og 15a ibd. servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for Lundhedevej.

 

Udvidelsen af eksisterende vejanlæg i forbindelse med sikkerhedsforbedring af ovk. 108 medfører, at der skal eksproprieres arealer til kommunevejen Lundhedevej fra matr. nre. 4g, 2c, 29 og 15a Kisum By, Estvad.

 

Del af vejareal over matr. nr. 31a (banen) Kisum By, Estvad nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nre. 15b og 2c Kisum By, Estvad berigtiges på matrikelkortet.

 

Nre. 16, 17, 18, 19 og 20

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved sikkerhedsforbedringen af ovk. 108.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymring for projektets påvirkning af værdien af deres ejendomme og ejendommenes anvendelsesmuligheder i fremtiden.

 

Kommissionen oplyste hertil, at der vil blive taget hånd om eventuelle erstatningsspørgsmål ved ekspropriationsforretningen senere.

 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorledes der forholdes med tekniske installationer, som f.eks. el og vand, der vil blive berørt i forbindelse med vejudvidelsen. Hertil oplyste Banedanmarks repræsentanter, at eventuel nødvendig omlægning vil blive foretaget og bekostet af Banedanmark.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 110.

 

Privat overkørsel nr. 110 – km. 76.343

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-075254-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Nr. 23

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for landbrugsejendommen matr. nr. 1a Ø. Lidegård, Estvad m.fl. til ejendommens lodder matr. nre. 1b ibd., 14f, 24d Kisum By, Estvad og matr. nr. 4k Rønbjerg By, Rønbjerg beliggende nord for banen på i alt 49,5 ha. Bygningerne på matr. nr. 1a Ø. Lidegård, Estvad er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 80,8 ha.

 

Nr. 74

Landbrugsejendommen matr. nr. 5c Rønbjerg By, Rønbjerg m.fl. er ved ekspropriation i 1962 blevet pålagt at benytte overkørsel inde i Rønbjerg. Senere i 1986 er der lyst en servitut (dom) om færdselsret/hævd til adgang til ovk. 110. Der er ingen fysisk vej i marken i dag; dermed synes ejendommen ikke at benytte ovk. 110 længere.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Lundhedevej og privat fællesvej over matr. nre. 2c, 15b, 31a (banen), 14f Kisum By, Estvad og matr. nr. 1b Ø. Lidegård, Estvad.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 31a (banen) Kisum By, Estvad udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet, hvor eksisterende vejudlæg ikke er tilstrækkelig. Vejen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Ny privat fællesvej på matr. nre. 2c, 14f Kisum By, Estvad og matr. nr. 1b Ø. Lidegård, Estvad udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende vejudlæg på matrikelkortet over matr. nre. 2c og 15b Kisum By, Estvad berigtiges efter forholdene i marken.

 

Der etableres to vigepladser; på matr. nre. 2c, 31a (banen) og 15b Kisum By, Estvad og på matr. nre. 21g, 31a (banen) og 14f ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den nye 5,50 m brede private fællesvej og renovering af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 2c, 15b, 14f Kisum By, Estvad og matr. nr. 1b Ø. Lidegård, Estvad.

 

Vejarealer over matr. nre. 1b, 1a, 2 (banen) Ø. Lidegård, Estvad, matr. nre. 2c, 15b og 31a (banen) Kisum By, Estvad nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Privat niveau overgang over matr. nr. 31b (banen) Kisum By, Esvad er tidligere nedlagt ved ekspropriation. Vejareal slettes ved matrikulær berigtigelse og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 2 (banen) Ø. Lidegård, Estvad overføres til de tilgrænsende matr. nre. 1b og 1a ibd.

 

Nr. 23

Adgang til matr. nr. 4k Rønbjerg By, Rønbjerg, matr. nre. 24d, 14f Kisum By, Estvad og matr. nr. 1b Ø. Lidegård, Estvad henvises til at foregå ad kommunevejene Kisumvej og Lundhedevej, videre ad privat fællesvej over matr. nre. 2c, 31a (banen), 15b, 14f Kisum By, Estvad og matr. nr. 1b Ø. Lidegård, Estvad, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 3.200 m.

 

Nr. 74

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene for ejendommen.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere lodsejere udtrykte bekymring for værditab af deres ejendomme i forbindelse med lukning af overkørslen.

 

Kommissarius oplyste hertil, at der vil blive taget hånd om eventuelle tab i forbindelse med den senere ekspropriationsforretning.

 

Kommissionens beslutning (samlet vedrørende overkørslerne nre. 108 og 110)

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag indgående og de indkomne bemærkninger hertil. Kommissionen traf afgørelse om, at skellet mod banen rettes til i fornødent omfang, således at den sydlige side af den private fællesvej mellem ovk. 108 og 110 udgør skellet mellem banen og de tilgrænsende ejendomme. Dog med den undtagelse at arealet mellem ny privat fællesvej og banen ved vejsvingene omkring ovk. 108 og Kommunevejen Lundhedevej forbliver under de respektive ejendomme.

 

Kommissionen besluttede herefter at vedtage det af Banedanmark fremsatte forslag for sikring af ovk. 108 samt nedlæggelse af ovk. 110.

 

Privat overkørsel nr. 113 – km. 79.090

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-079090-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering og er ændret i 1920 ved ekspropriation til sneværnsbælte.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Overkørsel nr. 113, herefter ovk. 113, tjener efter nuværende matrikulære forhold som adgang for ejendommen nr. 29. Ejendom nr. 30 har ikke færdselsret gennem ovk. 113, selv om de matrikulære forhold indikerer det modsatte. Ejendom nr. 30 bruger ikke ovk. 113 i dag. Derfor er det kun ejendom nr. 29, der beskrives i det følgende.

 

Privat niveau overkørsel nr. 114 i gl. st. 3993-94 blev nedlagt i 1983, men er stadig at finde på matrikelkortet.

 

Nr. 29

Landbrugsejendommen matr. nr. 9a Rønbjerg By, Rønbjerg m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 11k ibd. på 7,5 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 9a ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 90,4 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Præstevejen, gennem ovk. 112 og videre ad privat fællesvej Præstevejen over matr. nr. 6h Kisum By, Estvad og matr. nr. 8c Rønbjerg By, Rønbjerg.

 

Eksisterende vejudlæg for den gennemgående private fællesvej på matrikelkortet over matr. nre. 8c, 11k og 9b Rønbjerg By, Rønbjerg berigtiges efter forholdene i marken. Privat fællesvej over matr. nr. 8p ibd. berigtiges også efter forholdene i marken.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 6h Kisum By, Estvad, matr. nre. 8c og 11k Rønbjerg By, Rønbjerg udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres en vigeplads på matr. nr. 8c Rønbjerg By, Rønbjerg. Vigepladsen kan fungere som kombineret vigeplads og indkørsel til marken. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 6h Kisum By, Estvad, matr. nre. 8c og 11k Rønbjerg By, Rønbjerg.

 

Vejarealer over matr. nre. 8p, 8c, 9b og 59a (banen) Rønbjerg By, Rønbjerg nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 59a (banen) Rønbjerg By, Rønbjerg overføres til de tilgrænsende matr. nre. 11l og 4d ibd.

 

Privat niveau overkørsel nr. 114 slettes på matrikelkortet.

 

Nr. 29

Adgang til matr. nr. 11k Rønbjerg By, Rønbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Præstevejen gennem ovk. 112, herefter videre ad privat fællesvej Præstevejen over matr. nr. 6h Kisum By, Estvad og matr. nr. 8c Rønbjerg By, Rønbjerg. Omvejen udgør: 2 x 1.750 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev oplyst, at den anførte omvej til arealer syd for banen er længere end angivet i materialet, idet adgangsvejen umiddelbart nord for ejendommens bygninger anvendes til daglig transport.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at disse oplysninger vil medgå ved materialet til den senere ekspropriationsforretning.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag indgående og de indkomne bemærkninger hertil. Kommissionen besluttede herefter at vedtage det af Banedanmark fremsatte forslag for nedlæggelse af ovk. 113 samt matrikulært berigtige matrikelkortet fsva. tidligere ovk. 114.

 

Privat overkørsel nr. 125 – km. 89.911

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-089911-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Historisk har overkørsel nr. 125, herefter ovk. 125, været etableret som privat markoverkørsel for landbrugsejendommen Vinderupgård. Ejendommen er sidenhen blevet udstykket i flere hundrede parceller med adgang til offentlig vej ad andre veje end ved brug af ovk. 125. I dag benyttes overkørslen som stiforbindelse mellem boligområderne nord og syd for banen.

 

I 1981, samtidig med at Vinderup Kommune efter aftale med DSB var i gang med at nedlægge ovk. 125, igangsætter de udarbejdelsen af en lokalplan angående brugen af et område nord for banen og beslutter derfor ikke at nedlægge ovk. 125. DSB gør indsigelser, og sagen havner til sidst hos Trafikministeriet. Slutningen bliver, at DSB må ekspropriere, hvis overkørslen skal nedlægges.

 

Den pågældende lokalplan er i dag aflyst. Holstebro Kommune har godkendt det udarbejdede projekt og har ingen indvendinger mod at nedlægge ovk. 125.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at benytte overkørsel nr. 124.

 

Rampearealer fra matr. nr.12a (banen) Vinderupgård, Sahl overføres til de tilgrænsende matr. nre. 1adr, 1nu, 1nv og litra “ar” (kommunevejen Engvej) ibd.

 

Vejareal over matr. nr.12a (banen) Vinderupgård, Sahl slettes, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der blev rejst spørgsmål om, hvorledes det sikres, at der ikke fortsat vil ske passage af banen.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der sædvanligvis ikke hegnes, da der i så fald skal ske hegning i et langt stykke på begge sider langs banen. I stedet graves eksisterende grøfter igennem, og belægningen på svellerne fjernes.

 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorledes der forholdes med det aflagte rampeareal og de tilstødende ejendomme.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at det må bero på den nærmere opmåling frem til ekspropriationsforretningen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag indgående og de indkomne bemærkninger hertil. Kommissionen besluttede herefter at vedtage det af Banedanmark fremsatte forslag for nedlæggelse af ovk. 125.

 

Kommissionen anmoder samtidig Banedanmark om, at der til brug ved ekspropriationsforretningen udarbejdes planbogskort.

 

Privat overkørsel nr. 126 – km. 90.548

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-089911-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Nr. 34

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørsel nr. 126, herefter ovk. 126, som adgang for landbrugsejendommen matr. nr. 11a Bjert By, Sahl m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 11q ibd. beliggende på banens nordlige side på 2,7 ha. Bygningerne på matr. nr. 11a ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 7,2 ha. Ejendommen er mod nord og øst afgrænset af et beskyttet vandløb.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Ved nedlæggelsen af ovk. 126 kan der på grund af miljømæssige bindinger ikke skabes den fornødne vejadgang til matr. nr. 11q Bjert By, Sahl; derfor er løsningsforslaget at ekspropriere matr. nr. 11q ibd. med henblik på at afhænde arealet til matr. nr. 5o ibd.

 

Rampearealer fra matr. nr. 26a (banen) Bjert By, Sahl overføres til de tilgrænsende matr. nre. 11q og 9u ibd.

 

Vejareal over matr. nr. 9u Bjert By, Sahl slettes, og arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der fremkom ikke nogen bemærkninger til forslaget.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag indgående og besluttede herefter at vedtage det af Banedanmark fremsatte forslag for nedlæggelse af ovk. 126.

 

Kommissionen besluttede at opfordre Banedanmark til, frem til ekspropriationen, at undersøge muligheden for, at der etableres overkørsel over vandløbet mellem arealerne matr. nre. 11q og 5o Bjert By, Sahl.

 

Kommissionen besluttede samtidig at anmode Banedanmark om, frem til ekspropriationsforretningen, at arbejde med mulighederne for en jordfordeling, der kan afhjælpe de landbrugsmæssige gener ved nedlæggelse af overkørslen.

 

Privat overkørsel nr. 127 – km. 90.915

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-089911-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 127, herefter ovk. 127, tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 36

Landbrugsejendommen matr. nr. 5a Bjert By, Sahl m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 5o ibd. på 11,6 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 5a ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 22,9 ha.

 

Nr. 37

Landbrugsejendommen matr. nr. 3a Bjert By, Sahl m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 3i ibd. på 0,5 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 3a ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 5,3 ha.

 

Nr. 38

Landbrugsejendommen matr. nr. 10b Bjert By, Sahl m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 17r ibd. på 0,2 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr. nr. 10b ibd. er beliggende på banens sydlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 9,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Landtingvej og privat fællesvej over matr. nre. 51d, 57 (banen), 50a Landting Hgd., Ejsing, matr. nre. 4d (banen) og 3i Bjert By, Sahl.

 

Ny privat fællesvej på matr. nre. 51d, 57 (banen), 50a Landting Hgd., Ejsing, matr. nre. 4d (banen), 3i og 26a (banen) Bjert By, Sahl udlægges i 5,50 m´s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 57 (banen) Landting Hgd., Ejsing udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet. Vejen er ikke synlig i marken. Vejbelægningen anlægges, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres to vigepladser på matr. nre. 4d (banen) og 3i Bjert By, Sahl og på matr. nre. 57 (banen) og 50a Landting Hgd., Ejsing. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes. Markoverkørslerne kan kombineres med vigepladserne.

 

Etablering af den 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 51d, 50a Landting Hgd., Ejsing og matr. nr. 3i Bjert By, Sahl.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den nye adgangsvejs udmunding i kommunevejen Landtingvej pålægges matr. nre. 57 (banen) og 51d Landting Hgd., Ejsing servitut om, at der hverken varigt eller midlertidigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Landtingvej.

 

Dele af vejarealerne over matr. nr. 26a (banen) Bjert By, Sahl og matr. nr. 57 (banen) Landting Hgd., Ejsing nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 26a (banen) Bjert By, Sahl overføres til de tilgrænsende matr. nre. 5o og 5p ibd.

 

Eksisterende privat fællesvej på matr. nr. 5p ibd. Berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken.

 

Nr. 36

Adgang til matr. nr. 5o Bjert By, Sahl henvises til at foregå ad kommunevejene Holstebrovej, Struervej og Landtingvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 51d, 57 (banen), 50a Landting Hgd., Ejsing, matr. nre. 4d (banen), 3i og 26a (banen) Bjert By, Sahl. Omvejen udgør: 2 x 300 m.

 

Nr. 37

Adgang til matr. nr. 3i Bjert By, Sahl henvises til at foregå ad kommunevejene Holstebrovej, Struervej og Landtingvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 51d, 57 (banen), 50a Landting Hgd., Ejsing og matr. nr. 4d (banen) Bjert By, Sahl. Der er ingen omvej.

 

Nr. 38

Adgang til matr. nr. 17r Bjert By, Sahl henvises til at foregå ad kommunevejene Nørre Bjertvej, Handbjergvej og Landtingvej, videre ad privat fællesvej over matr. nre. 51d, 57 (banen), 50a Landting Hgd., Ejsing, matr. nre. 4d (banen), 3i og 26a (banen) Bjert By, Sahl, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 900 m.

 

Bemærkninger til forslaget

En række lodsejere fremsatte spørgsmål om reglerne for vedligeholdelse af de kommende private fællesveje. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at vedligeholdelse og udgiftsfordeling reguleres i lov om private veje, og at der skal ske henvendelse til den stedlige kommune i tilfælde af uenighed.

 

En lodsejer anmodede om, at der ved tilslutningen af den foreslåede private fællesvej til kommunevej Landtingvej opsættes skilt med angivelse af blind vej, idet det frygtes, at mange vil køre ind på vejen i forsøget på at køre ind til Vinderup.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det er en god idé, der dog kræver en kommunal beslutning samt politiets godkendelse. Banedanmark oplyste, at man gerne vil arbejde videre med ideen.

 

Kommissionens beslutning

Kommissionen drøftede det fremlagte forslag indgående og de indkomne bemærkninger hertil. Kommissionen besluttede, at eksisterende privat fællesvej i marken fra kommunevej Landtingvej over matr. nr. 51d Landting Hgd., Ejsing frem til matr. nr. 5c ibd. optages på matrikelkortet, mens private fællesveje på matrikelkortet på matr. nre. 5c, 5e, 50a og 50d ibd. slettes i forbindelse med projektet.

 

Kommissionen traf afgørelse om, at skellet mod banen rettes til i fornødent omfang, således at den sydlige side af den private fællesvej mellem ovk. 127 og 128 udgør skellet mellem banen og de tilgrænsende ejendomme. Dog med den undtagelse at arealet mellem ny privat fællesvej og banen ved vejsvinget omkring ovk. 128 og Kommunevejen Landtingvej forbliver under matr. nr. 51d ibd.

 

Kommissionen besluttede herefter at vedtage det af Banedanmark fremsatte forslag for nedlæggelse af ovk. 127.

 

Privat overgang km. 95.396

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-095396-05-11

 

Nuværende forhold:

Overgangen blev etableret i 1918.

 

Overgangen er sikret med låge.

 

Nr. 43

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overgangen som adgang for beboelsesejendommen matr. nr. 4g Den nordlige del, Hjerm. Ejendommen er beliggende på banens sydlige side og er på 3.893 m². Ejeren har brugt at parkere på kommunevejen Vinderupvej og er gået over banen til sin ejendom. Adgangen til ejendommen ad den matrikulære vej sydfra er i dag ikke egnet til personbiler, da vejen er et hjulspor.

 

Forslag

Overgangen nedlægges.

 

Al kørsel til/fra ejendommen henvises til at foregå ad kommunevejen Tellingvej, herefter videre ad den private fællesvej Tellingvej over matr. nre. 43a og 43f Den nordlige del, Hjerm.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nre. 43a og 43f ibd. Udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 43a og 43f Den nordlige del, Hjerm.

 

Den del af den private fællesvej Tellingvej over matr. nre. 43a og 43f Den nordlige del, Hjerm, der ikke er udlagt, optages på matrikelkortet.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nre. 43f og 43a Den nordlige del, Hjerm som adgangsvej for matr. nr. 43c ibd. optages på matrikelkortet.

 

Vejarealer over matr. nre. 110a (banen), 43f og 32c Den nordlige del, Hjerm nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 137.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 137.

 

Privat overkørsel nr. 136 – km. 95.776

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-095396-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 136, herefter ovk. 136, tjener som adgang til flere ejendomme.

 

Historisk var matr. nre. 5d og 5g Volstrup Hgd., Hjerm en del af den ejendom, der blev delt ved anlæggelsen af banen, og som fik tildelt færdselsretten gennem ovk. 136. Derfor beskrives disse to ejendomme i det efterfølgende.

 

Nr. 44

Landbrugsejendommen matr. nr. 32c Den nordlige del, Hjerm m.fl. på i alt 19,8 ha med hele ejendommen beliggende på banens sydlige side til ejendommens lod matr. nr. 5d Volstrup Hgd., Hjerm. Bygningerne forefindes på matr. nr. 32c ibd.

 

Nr. 46

Beboelsesejendommen matr. nr. 5g Volstrup Hgd., Hjerm udgør 2.360 m² og er beliggende på banens sydlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Tellingvej, herefter videre ad den private fællesvej Tellingvej over matr. nr. 43a Den nordlige del, Hjerm, matr. nre. 5d og 5g Volstrup Hgd., Hjerm.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nr. 43a Den nordlige del, Hjerm, matr. nre. 5d og 5g Volstrup Hgd., Hjerm udlægges i 5,50 m’s bredde på matrikelkortet, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nr. 43a Den nordlige del, Hjerm, matr. nre. 5d og 5g Volstrup Hgd., Hjerm.

 

Den del af den private fællesvej Tellingvej over matr. nr. 43a Den nordlige del, Hjerm, der ikke er udlagt, optages på matrikelkortet.

 

Vejarealer over matr. nre. 16b (banen) og 5d Volstrup Hgd., Hjerm nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 16b (banen) Volstrup Hgd., Hjerm overføres til det tilgrænsende matr. nr. 5d ibd.

 

Nr. 44

Adgang til matr. nr. 5d Volstrup Hgd., Hjerm henvises til at foregå ad kommunevejen Tellingvej, herefter videre ad interne veje.

 

Nr. 46

Adgang til ejendommen matr. nr. 5g Volstrup Hgd., Hjerm henvises til at foregå ad kommunevejen Tellingvej, herefter videre ad den private fællesvej Tellingvej over matr. nr. 43a Den nordlige del, Hjerm, matr. nre. 5g og 5d Volstrup Hgd., Hjerm.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 137.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 137.

 

Privat overkørsel nr. 137 – km. 96.146

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-095396-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Nr. 53

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for landbrugsejendommen matr. nr. 5b Volstrup Hgd., Hjerm m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 5aq ibd. beliggende på banens sydlige side på 9,2 ha. Bygningerne på matr. nr. 5b ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 22,9 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Tellingvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 43a, 6, 45b Den nordlige del, Hjerm og matr. nr. 5d Volstrup Hgd., Hjerm.

 

Ny privat fællesvej over matr. nre. 6, 5d og 43a Den nordlige del, Hjerm udlægges i 5,50 m´s bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat vej over matr. nr. 45b Den nordlige del, Hjerm udlægges på matrikelkortet i 5,50 m’s bredde som privat fællesvej, og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Udvidelsen af den eksisterende private vej og etableringen af ny privat fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 43a, 6, 5d og 45b Den nordlige del, Hjerm.

 

Nr. 53

Adgang til matr. nr. 5aq Den nordlige del, Hjerm henvises til at foregå ad kommunevejen Vinderupvej, gennem vejunderføring i km. 94.440, videre ad kommunevejene Kragelundvej og Tellingvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 43a, 6, 5d og 45b Den nordlige del, Hjerm. Vejunderføringen har en højde på 4,00 m. Omvejen udgør: 2 x 6.300 m.

 

Lodsejeren har også mulighed for at benytte anden adgangsvej gennem vejunderføring i km. 96.920 mod vest ad kommunevejene Volstrupvej og Tellingvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 43a, 6, 5d og 45b Den nordlige del, Hjerm. Vejunderføringen har en højde på 3,10 m. Omvejen her udgør: 2 x 4.350 m.

 

Bemærkninger til forslaget samlet vedr. overgang km. 95.396 og overkørslerne nre. 136 og 137

 

De fremmødte lodsejere fremsatte forslag om en alternativ vejføring langs banen fra kommunevej Kragelundsvej til ovk. 136 samt etablering af en stiunderføring, således omvej til stranden mindskes.

 

En lodsejer havde fremsendt et skriftligt indlæg forud for forretningen, hvor der bl.a. blev redegjort for, hvorledes området ved stranden anvendes rekreativt, og at en lukning af overkørslerne og overgangen vil afskære denne mulighed.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der i området findes eksisterende vejnet, der med mindre opgradering og forbedring kan udgøre den fornødne vejadgang til offentligt vejnet, hvorfor der efter Banedanmarks opfattelse ikke er hjemmel i lov til etablering af yderligere vejadgang.

 

En række lodsejere anførte, at der må være vundet hævd på muligheden for at passere banen i ovk. 136.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der ikke kan vindes hævd over jernbanearealer, hvorfor dette ikke er tilfældet.

 

Flere lodsejere anførte, at der ikke bør køre landbrugskøretøjer tæt ved vandboringen. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at vejen anlægges efter gældende sikkerhedsregler.

 

En lang række lodsejere anførte, at kommunevej Tellingvej skal opgraderes for at kunne klare den forventede tunge trafik.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der er tale om en kommunevej, hvorfor det er kommunens ansvar, at vejen er i den stand, der skal til for at kunne klare den faktiske trafikmængde og type.

 

Struer Kommune foreslog, at der etableres vigepladser langs kommunevej Tellingvej.

 

Kommissionens beslutning samlet vedr. overgang km. 95.396 og overkørslerne nre. 136 og 137

Kommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og de indkomne bemærkninger hertil. Kommissionen besluttede herefter at tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag om nedlæggelse af overgang km. 95.396, ovk. 136 og ovk. 137.

 

Kommissionen besluttede samtidig, at der ikke etableres en stiunderføring for gående, samt at der ikke anlægges en vej langs banen fra ovk. 136 frem til Kragelundsvej. Kommissionen har herved lagt vægt på, at der i området findes eksisterende vejnet, der med forbedringer kan anvendes til fornøden vejadgang til offentligt vejnet.

 

Kommissionen besluttede videre, at der i fornødent omfang etableres vigepladser langs kommunevej Tellingvej i samråd med Struer Kommune.

 

Endelig besluttede kommissionen, at vejforløbet frem til vandværket opgraderes, og ny vej anlægges i en afstand fra vandboringen nord om denne på matr. nre. 5d Volstrup Hgd., Hjerm og 43a Den nordlige Del, Hjerm i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav.

 

Offentlig overkørsel nr. 141 – km. 98.234

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-098234-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Den eksisterende kommunevej, Sofienlundvej, er asfalteret.

 

Overkørsel nr. 141, herefter ovk. 141, sikkerhedsforbedres til automatisk halvbomanlæg, og de ejendomme, som hidtil har benyttet ovk. 141, vil fortsat have adgang gennem den.

 

I forbindelse med sikkerhedsforbedringen af ovk. 141 vil der blive eksproprieret areal fra flere af de tilstødende ejendomme til udvidelse af anlægget. Det er derfor i det følgende alene de ejendomme, der forventes direkte berørt af anlægsarbejdet, der beskrives.

 

Nr. 57

Landbrugsejendommen matr. nr. 11a Volstrup Hgd., Hjerm m.fl. til ejendommens lod matr. nr. 11b ibd. på 3,5 ha beliggende nord for banen. Bygningerne på matr. nr. 11a ibd. er beliggende syd for banen, og landbrugsejendommen udgør 10,5 ha.

 

Forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres til automatisk ½-bomanlæg.

 

På en 45,00 m’s strækning nord og syd for spormidte af ovk. 141 udlægges den ikke udskilte kommunevej Sofienlundvej i en bredde på 10,00 m på matrikelkortet.

 

Gennem ovk. 141 udvides vejbelægningen, så der er en asfaltbefæstet kørebane gennem overkørslen med en bredde på 6,00 m og med 2,50 m brede rabatter i begge sider. Dette medfører, at vejen på en 6,00 m’s strækning nord og syd for spormidten udlægges i 11,00 m bredde på matrikelkortet. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der foretages matrikulær udskillelse af den del af kommunevejen Sofienlundvej, som er beliggende over matr. nre. 11b og 11a Volstrup Hgd., Hjerm.

 

Udvidelsen af eksisterende vejanlæg i forbindelse med sikkerhedsforbedring af ovk. 141 medfører, at der skal eksproprieres arealer til kommunevejen Sofienlundvej fra matr. nre. 11a og 11b Volstrup Hgd., Hjerm.

 

Rampeareal fra matr. nr. 16b (banen) Volstrup Hgd., Hjerm overføres til det tilgrænsende matr. nr. 11b ibd.

 

Nr. 57

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved sikkerhedsforbedringen af ovk. 141.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 144.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 144.

 

Privat overkørsel nr. 142 – km. 98.626

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-098234-05-11

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 142, herefter ovk. 142, tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 58

Beboelsesejendommen matr. nr. 1ai Kvistrup Hgd., Gimsing udgør 2,2 ha og er beliggende på banens sydlige side.

 

Nr. 59

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Kvistrup Hgd., Gimsing m.fl. udgør i alt 222,7 ha, og hele ejendommen er beliggende på banens sydlige side. Ejendommen benytter ikke ovk. 142.

 

Nr. 60

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr. nr. 1bd Kvistrup Hgd., Gimsing på 6.570 m² beliggende på banens sydlige side. Ejendommen har ingen vejadgang udlagt på matrikelkortet, men drives sammen med den tilgrænsende ejendom bestående af matr. nr. 1a ibd. m.fl. (lb. nr. 59). (Jf. købsaftale fra 15. marts 1976 bemærkes, at matr. nr. 1bd ibd. ikke vil få tillagt adgang over baneoverkørsel nr. 143 eller nogen anden baneoverkørsel). Ejendommen benytter ikke ovk. 142.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at benytte den under overkørsel nr. 144 beskrevne private fællesvej.

 

Vejarealer over matr. nre. 1bk og 4b (banen) Kvistrup Hgd., Gimsing nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr. nr. 4b (banen) Kvistrup Hgd., Gimsing overføres til de tilgrænsende matr. nre. 1bk og 1f ibd.

 

Nr. 58

Adgang til ejendommen matr. nr. 1ai Kvistrup Hgd., Gimsing henvises til at foregå ad kommunevejen Sofienlundvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm, matr. nre. 1ai og 1bk Kvistrup Hgd., Gimsing.

 

Nr. 59

Se beskrivelse under overkørsel nr. 144.

 

Nr. 60

Adgang til ejendommen matr. nr. 1bd Kvistrup Hgd., Hjerm henvises til at foregå ad kommunevejen Sofienlundvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm, matr. nre. 1ai og 1bk Kvistrup Hgd., Gimsing.

 

Bemærkninger til forslaget

Se under overkørsel nr. 144.

 

Kommissionens beslutning

Se under overkørsel nr. 144.

 

Privat overkørsel nr. 144 – km. 99.494

 

Besigtigelsesplan nre. SA-32-098234-05-11-A og SA-32-098234-05-11-B

 

Nuværende forhold:

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel nr. 144, herefter ovk. 144, tjener som adgang til flere ejendomme.

 

Jf. servitut lyst den 28.07.1916 var følgende matr. nre. færdselsberettigede gennem ovk. 144: 1c, 1g, 1s, 1t, 1ac og 1a Kvistrup Hgd., Gimsing. I dag er disse matr. nre. fordelt på følgende ejendomme:

 

Ejendommen matr. nr. 1a Kvistrup Hgd., Gimsing, er i dag blevet til matr. nre. 1a og 1bk ibd.

Ejendommen matr. nre. 1c, 1g, 1s, 1t og 1ac Kvistrup Hgd., Gimsing, er i dag blevet til matr. nre. 1c, 1bl, 1g, 1s, 1t og 1bf ibd. Matr. nr. 1bf ibd. er udstykket fra matr. nr. 1ac ibd.

Ejendommen matr. nr. 1ac Kvistrup Hgd., Gimsing, restejendommen fra udstykningen af matr. nr. 1bf ibd.

 

Nr. 59

Landbrugsejendommen matr. nr. 1a Kvistrup Hgd., Gimsing m.fl. udgør i alt 222,7 ha, og hele ejendommen er beliggende på Skive-Struer banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1a ibd. er derudover beliggende på Holstebro-Struer banens vestlige side. Dette medfører, at ejendommens bygninger og matr. nre. 1bk på 116,4 ha og 1r ibd. på 61,9 ha er adskilt af Holstebro-Struer banen. Ejendommen har to vejunderføringer på Holstebro-Struer banen i km. 198.236 og km 198.602, der benyttes ved brug af mindre køretøjer. Vejunderføringerne er ca. 3 m høje og 3 m brede. Ved brug af større landbrugskøretøjer benyttes ovk. 144 eller vejunderføring i km. 197.059 under Holstebro-Struer banen; denne vejunderføring er 3,50 m høj og 4,50 m bred.

 

Nr. 61

Landbrugsejendommen matr. nr. 1c Kvistrup Hgd., Gimsing m.fl. til ejendommens lodder matr. nre. 1bf, 1g, 1s og 1bl ibd. på i alt 17,4 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr. nr. 1c ibd. er beliggende på banens nordlige side, og landbrugsejendommen udgør i alt 28,6 ha.

 

Nr. 62

Beboelsesejendommen matr. nr. 1ac Kvistrup Hgd., Gimsing udgør 2.400 m² og er beliggende på banens sydlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Sofienlundvej og privat fællesvej over matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm, matr. nre. 1ai, 1bk og 1bd Kvistrup Hgd., Gimsing.

 

Ny privat fællesvej på matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm, matr. nre. 1ai, 1bk og 1bd Kvistrup Hgd., Gimsing udlægges i 5,50 m’s bredde og anlægges, så der er en grusbefæstet kørebane på 4,00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr. nre. 3p Dalbygårde, Gimsing og matr. nr. 1ak Kvistrup Hgd., Gimsing som adgangsvej for matr. nre. 1r og 1bk ibd. optages på matrikelkortet med den bredde, den har i marken.

 

Der etableres 3 vigepladser; på matr. nr. 2b Volstrup Hgd., Hjerm, på matr. nr. 1bd Kvistrup Hgd., Gimsing og på matr. nr. 1bk ibd. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og markoverkørsel. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Anviste markoverkørsler er vejledende. Den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den nye 5,50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm, matr. nre. 1ai, 1bk og 1bd Kvistrup Hgd., Gimsing.

 

Vejareal over matr. nr. 4b (banen) Kvistrup Hgd., Gimsing nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampeareal fra matr. nr. 4b (banen) Kvistrup Hgd., Gimsing overføres til det tilgrænsende matr. nr. 1bk ibd.

 

Nr. 59

Adgang til matr. nr. 1bk Kvistrup Hgd., Gimsing henvises til at foregå ad kommunevejene Hjermvej, Vinderupvej og Sofienlundvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm og matr. nr. 1ai Kvistrup Hgd., Gimsing. Omvejen udgør: 2 x 1.700 m.

 

Lodsejeren har mulighed for at benytte anden adgangsvej gennem 2 interne vejunderføringer i km. 198.236 og km. 198.602 under Holstebro-Struer banen. De 2 vejunderføringer har begge dimensionerne 3,00 m i højden og 3,00 m i bredden. Der er etableret interne veje mellem bygningerne på ejendommen vest for banen til landbrugsarealerne øst for banen. Der er ingen omvej.

 

Lodsejeren har også mulighed for at benytte en offentlig vejunderføring i km. 197.059 under Holstebro-Struer banen (se besigtigelsesplan nr. SA-32-098234-05-11-B). Dimensionerne på denne vejunderføring er 3,50 m i højden og 4,50 m i bredden. Adgangen til matr. nre. 1bk og 1r ibd. henvises her til at foregå ad kommunevejene Hjermvej og Dalbyvej under vejunderføringen og videre ad privat fællesvej over matr. nre. 3p og 3o Dalbygårde, Gimsing og matr. nr. 1ak Volstrup Hgd., Hjerm. Sidst omtalte vejadgang benyttes allerede for kørsel til matr. nre. 1bk og 1r Kvistrup Hgd., Gimsing, idet der er anlagt grusveje på matr. nr. 1ak Volstrup Hgd., Hjerm samt matr. nre. 3p og 3o Dalbygårde, Gimsing. Der er ingen omvej.

 

Nr. 61

Adgang til matr.nre. 1s, 1bl, 1g og 1bf Kvistrup Hgd., Gimsing henvises til at foregå ad kommunevejen Vinderupvej, kommunevejen Sofienlundvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm, matr. nre. 1ai, 1bk og 1bd Kvistrup Hgd., Gimsing. Omvejen udgør: 2 x 2.850 m.

 

Nr. 62

Adgang til ejendommen matr. nr. 1ac Kvistrup Hgd., Gimsing henvises til at foregå ad kommunevejen Sofienlundvej, herefter videre ad privat fællesvej over matr. nre. 11a, 1a, 2b Volstrup Hgd., Hjerm, matr. nre. 1ai, 1bk og 1bd Kvistrup Hgd., Gimsing.

 

Bemærkninger til forslaget samlet for overkørslerne nre. 141, 142 og 144

Flere lodsejere udtrykte utilfredshed med den planlagte vej fra kommunevej Sofienlundvej over matr. nr. 2b Volstrup Hgd., Hjerm videre langs det sydlige skel ved matr. nr. 1ai Kvistrup Hgd., Gimsing og frem til ovk. 142. Det blev anført, at vejen gennemskærer landbrugsjord i drift. Andre lodsejere kunne tilslutte sig Banedanmarks forslag og ønskede ikke vejforløbet ændret, da vejen herved vil gennemskære en naturgrund.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at den fremlagte vejløsning er forslået ud fra en hensyntagen til alle de omliggende ejendomme, og at det fremlagte er udtryk for et kompromis.

 

En række lodsejere udtrykte stor utilfredshed med lukningen af ovk. 144, da der herved skabes en stor omvej for almindelig færdsel ind til Struer samt omvej for landbrugsdriften. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om etablering af en vej langs banen fra ovk. 144 mod vest frem til kommunevej Vinderupvej, hvor denne krydser jernbanen i en bro.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at terrænforholdene gør det utrolig vanskeligt at etablere en vej på dette sted, der bl.a. indebærer et stort bygværk over vandløbet, samt at det vil medføre en tilslutning til kommunevejen på en bro, hvor oversigtsforholdene er utroligt dårlige.

 

Alternativt ønskede en række lodsejere anlagt en adgangsvej på banens sydlige side fra ovk. 144 frem til eksisterende markvejsunderføring ved eksisterende vandløbsunderføring. Begge underføringer er beliggende ved matr. nr. 1q Kvistrup Hgd., Gimsing.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at terrænforholdene gør det vanskeligt at etablere en vej på dette sted. Desuden oplyste Banedanmarks repræsentanter, at den eksisterende vejunderføring skal ombygges, såfremt den skal klare den fremtidige trafik. Ombygningen vil være bekostelig grundet vandet i nabounderføring.

 

Ejeren af matr. nr. 1bk Kvistrup Hgd., Gimsing m.fl. oplyste, at adgangen til arealerne beliggende syd for jernbanen Langå-Struer er fra eksisterende vejunderføringer på jernbanen Holstebro-Struer. Ejeren benytter ikke overkørslerne på jernbanen Langå-Struer.

 

Kommissionens beslutning samlet for overkørslerne nre. 141, 142 og 144

Kommissionen drøftede det fremsatte forslag og de indkomne bemærkninger og alternative fremsatte forslag hertil indgående.

 

Kommissionen besluttede herefter, at ovk. 141 sikkerhedsforbedres som foreslået af Banedanmark.

 

Kommissionen besluttede videre, at overkørslerne nre. 142 og 144 nedlægges, og at der etableres ny privat fællesvej fra ovk. 144 og frem til ovk. 142 som foreslået af Banedanmark.

 

Efter en indgående drøftelse af det foreslåede videre vejforløb fra ovk. 142 og frem til den sikrede ovk. 141 samt en indgående drøftelse af de af lodsejerne fremsatte forslag og bemærkninger, besluttede kommissionen, at det af Banedanmark fremsatte forslag for vejføringen ikke kan tiltrædes.

 

Banedanmark anmodes derfor om at udarbejde et nyt forslag til vejføring fra ovk. 142 og frem til den sikrede ovk. 141, der kan udnytte det eksisterende vejnet over matr. nr. 11a ibd. i videst muligt omfang og føres så sydligt som muligt henover matr. nr. 1ai ibd. samt minimere indgrebet mest muligt på de berørte ejendomme.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                       Leif Hansen                                            Niels Wind-Friis

Kaj Wisti Lassen                       Bent Braüner

 

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Helle Johansen