Jernbanen Struer – Lyngs, besigtigelsesforretning den 17. april 2012

BESIGTIGELSE

 

Der vil efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen Struer – Lyngs.

 

TIRSDAG DEN 17. APRIL 2012

 

Forretningen begynder kl. 10.00 med et indledende møde på Tambohus Kro, Tambogade 37, Thyholm, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet, der vedrører overkørslerne 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54 og 55.

 

Efter det indledende møde vil der ske en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

Enhver, der kan blive berørt af nedlæggelserne og sikringerne, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for de påtænkte nedlæggelser og sikringer af overkørslerne vil fra og med den 20. marts 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 14. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk