Jernbanen Struer – Lyngs, besigtigelsesforretningen den 11. og 12. september 2012

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

STRUER – LYNGS

(Besigtigelsesforretningen den 11. og 12. september 2012)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 11. september 2012 kl. 8.30 samledes kommissionen på Tambohus Kro, Thyholm for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler og overgange på jernbanestrækningen Struer – Lyngs.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Bent Braüner, Bryrup og Arne Lauridsen, Erslev, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Struer Kommune mødte Hanna Mikkelsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte landinspektør Carsten Jørgensen, landinspektør Martin Korgaard, COWI, landinspektør Henrik Jensen, COWI og ingeniør Peter Hoy, COWI.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. juni 2012 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

Banedanmark arbejder i øjeblikket på at forbedre sikkerheden på jernbanen i hele landet. En vigtig del af dette arbejde består i at sikre eller nedlægge de usikrede overkørsler til jernbanerne. Der er et overordnet politisk ønske om, at størstedelen af de usikrede overkørsler i hele landet skal være sikret eller nedlagt inden 2018. Der er således afsat økonomiske midler hertil.

 

I 2009-2010 blev der foretaget en screening af banestrækningen Struer – Thisted, hvor der blev foretaget en vurdering af de usikrede overkørsler på strækningen i forhold til, om de skulle sikres med halvbomanlæg, eller om de kunne nedlægges. De berørte lodsejere og relevante myndigheder blev inddraget i screeningsprocessen, så løsningsforslagene blev tilpasset de lokale forhold mest muligt i forhold til den praksis, der har været for lignende sager.

 

Ved nedlæggelse af en overkørsel skal det sikres, at der er vejadgang til alle berørte ejendomme. Dette gøres blandt andet ved anlæg af nye veje – oftest med grusbelægning. Vedligeholdelsespligten til nye og eksisterende private fællesveje tilfalder de vejberettigede eller ejerne af de tilgrænsende ejendomme i henhold til privatvejslovens bestemmelser.

 

På banestrækningen Struer – Thisted starter Banedanmark med at sikkerhedsforbedre overkørslerne i Struer Kommune. Nærværende besigtigelse omhandler 17 overkørsler og overgange, der ligger mellem Struer og Lyngs indenfor banestrækningens km 5.939 – 27.411. Banestrækningen er stationeret fra Struer mod Thisted.

 

Alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse og opgradering af overkørslerne afholdes af Banedanmark.

 

Banedanmark ønsker at forelægge følgende overkørsler for ekspropriationskommissionen:

 

Struer – Oddesund

Offentlig overkørsel nr. 17, km 5.939 – skæres af kommunevejen Vesterkærvej.

Privat overgang nr. 18, km 6.276 – overgang til stisystem til Humlum og skole.

Privat overkørsel nr. 29, km 9.316 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

 

Oddesund – Lyngs

Offentlig overgang km 12.145 – giver fodgængere adgang til strandområdet på østsiden af jernbanen.

Privat overgang km 13.708 – giver ejendomme gående adgang til frijordsejendomme og strand.

Privat overkørsel nr. 5, km 14.197 – skæres af kommunevejen Gl. Landevej.

Offentlig overkørsel nr. 19, km 17.814 – skæres af kommunevejen Havrelandsvej.

Privat overkørsel nr. 20, km 18.058 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

Offentlig overkørsel nr. 22, km 18.520 – skæres af kommunevejen Stokhøjvej.

Privat overkørsel nr. 25, km 19.080 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

Privat overkørsel nr. 26, km 19.215 – adgangsvej til beboelsesejendom.

Privat overkørsel nr. 28, km 19.455 – adgangsvej til beboelsesejendom og landbrugsejendom samt markarealer.

Privat overkørsel nr. 29, km 19.541 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

Offentlig overkørsel nr. 30, km 19.764 – skæres af kommunevejen Meldgårdsvej.

Privat overkørsel nr. 33, km 20.712 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

Privat overkørsel nr. 34, km 20.890 – driftsoverkørsel for landbrugsejendom.

Privat overkørsel nr. 65, km 27.411 – skæres af kommunevejen Aavej.

 

På strækningen Oddesund – Lyngs er der desuden en række overkørsler, som fysisk er nedlagt i marken, og hvor brugen er ophørt før 1988:

 

Privat niveau overkørsel nr. 21

Privat niveau overkørsel nr. 23

Privat niveau overkørsel nr. 31

 

Ekspropriationer generelt

Sikring af alle nye rettigheder og arealer samt frafald af eksisterende rettigheder til de overkørsler, der nedlægges, sker ved ekspropriation efter lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder § 1, stk. 1, litra A. Ekspropriation efter denne bestemmelse foretages på baggrund af reglerne i statsekspropriationsloven.

 

Når en overkørsel nedlægges, sikres det som udgangspunkt, at den ikke længere kan benyttes ved at gennemgrave grøfterne og/eller opsætte hegn. Eventuelle jernbanesveller mellem sporene fjernes også.

 

Nye veje anlægges som udgangspunkt i 4 meters bredde med 0,75 meters rabat i hver side. Belægningen vil være grus. Der eksproprieres som udgangspunkt matrikulære vejudlæg på 5,5 meter på de berørte ejendomme. Dertil kan der blive tillagt fornødne arealer til etablering af henholdsvis dæmninger, grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejudlægget vil i så fald blive udvidet ved ekspropriationsforretningen.

 

I videst muligt omfang benyttes allerede eksisterende veje og vejudlæg som ny vejadgang til de berørte ejendomme.

 

Der vil som udgangspunkt blive eksproprieret 5 meter langs med de nye vejanlæg til midlertidige arbejdsarealer i forbindelse med vejenes anlæggelse. Derudover vil der være behov for arealer til arbejdspladser, herunder deponi af jord og andre materialer. Den nærmere afgrænsning og placering af arbejds- og arbejdspladsarealerne fastlægges i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Generelt vil alle servitutter, der er uforenelige med nedlæggelse af overkørslerne blive aflyst af tingbogen i forbindelse med ekspropriationsforretningen.

 

Natur-, miljø- og kulturhistoriske forhold

Der er ingen registrerede naturlokaliteter, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, der berøres af de foranstaltninger, der gennemføres i forbindelse med dette projekt.

 

Der er nogle diger, der er beskyttet efter museumslovens § 29A, der gennembrydes i forbindelse med etablering af nye vejanlæg.

 

Ledninger

Eventuelle ledningsomlægninger vil blive håndteret i forbindelse med anlægsarbejderne. Eventuel ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Allerede nedlagte overkørsler

En række private niveau overkørsler på strækningen er tidligere nedlagt. Dette forhold er dog ikke matrikulært berigtiget på matrikelkortet. Der vil derfor i forbindelse med nærværende projekt ske matrikulær berigtigelse af disse.

 

Dette medfører, at vejarealet slettes på matrikelkortet på de pågældende jernbanelodder, og eventuelt nedlagte rampearealer kan overgå til fri råden for ejerne af de tilgrænsende ejendomme.

 

Dette gør sig gældende for følgende nedlagte private overkørsler:

 

Struer – Oddesund

19 (nedlagt 1983) – matr. nr. 20 Tagård, Humlum

21 (nedlagt juni 1923) – matr. nr. 20 Tagård, Humlum

25 (nedlagt 1944) – matr. nr. 26 Vejbjerggård Hgd., Humlum

 

Oddesund – Lyngs

62 (nedlagt juni 1983) – matr. nr. 42 Jestrup By, Lyngs

64 (nedlagt august 1976) – matr. nr. 42 Jestrup By, Lyngs

5 (offentlig – nedlagt 1962) – matr. nr. 52 Odby By, Odby

 

Tegningsoversigt

 

Tegningsnr.                    Plan                                                      Målforhold

TO-34-A004615-02       Oversigtskort                                             1:20000

TB-34-A004615-45       Besigtigelsesplan ovk. 17 og ovg. 18              1:2500

TB-34-A004615-46       Besigtigelsesplan ovk. 29                              1:2500

TB-34-A004615-47       Besigtigelsesplan off. ovg. km 12.145             1:2500

TB-34-A004615-48       Besigtigelsesplan pri. ovg. km 13.708 og 5      1:2500

TB-34-A004615-44       Besigtigelsesplan ovk. 19-30                         1:2500

TB-34-A004615-32       Besigtigelsesplan ovk. 33 og 34                     1:5000

TB-34-A004615-33       Besigtigelsesplan ovk. 65                              1:4000

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Tambohus Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser

 

Offentlig overkørsel nr. 19, km 17.814

 

Struer Kommune (Havrelandsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 17.814 og er en offentlig overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen er beliggende på kommunevejen Havrelandsvej, som forbinder landsbyerne Søndbjerg og Kalkværksvej frem til statsvejen Hovedvejen.

 

Overkørslen benyttes primært af lokal trafik og landbrugskørsel til ejendommene på Havrelandsvej og til det lokale opland.

 

Ejendommen matr. nr. 1b Søndbjerg By, Søndbjerg m.fl. har lodder på begge sider af overkørslen.

 

Der er ikke andre ejendomme i umiddelbar nærhed af overkørslen, der har lodder på begge sider.

 

Ejeren af matr. nr. 1b Søndbjerg By, Søndbjerg m.fl. er Ulrik Laursen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opretholdes og sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg. Havrelandsvej udvides omkring overkørslen. Dette inddrager fredskovsareal på matr. nr. 25 Uglev By, Odby og matr. nr. 50 Søndbjerg By, Søndbjerg.

 

Ved at opretholde denne overkørsel kan de offentlige overkørsler nr. 22 ved Stokhøjvej og nr. 30 ved Meldgårdsvej nedlægges. Jernbanen kan efterfølgende krydses i området ved den offentlige overkørsel nr. 19 og overkørslerne i byerne Uglev og Hvidbjerg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til udvidelse af Havrelandsvej og opsætning af halvbomanlæg på matr. nr. 6g, 6b og 25 Uglev By, Odby og matr. nr. 1b, 7c, 11e og 50 Søndbjerg By, Søndbjerg.

 

Der udlægges privat fællesvej på matr. nr. 25 Uglev By, Odby og matr. nr. 50 Søndbjerg By, Søndbjerg.

 

Der slettes privat fællesvej på matrikelkortet på matr. nr. 50 og 7c Søndbjerg By, Søndbjerg, da denne er nedlagt i marken.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

 

Privat overkørsel nr. 20, km 18.058

 

Struer Kommune (Havrelandsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 18.058 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes alene som intern driftsoverkørsel på landbrugsejendommen matr. nr. 1b Søndbjeg By, Søndbjerg m.fl. fra driftsbygningerne på matr. nr. 1b ibd. til marklodderne matr. nr. 1n, 1p og 6l ibd., som ligger vest for jernbanen.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1b ibd. m.fl. er Ulrik Larsen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres ikke nye adgangsveje som følge af nedlæggelsen.

 

De nedlagte rampearealer ved overkørsel nr. 20 overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses via overkørsel nr. 19, som sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret til daværende matr. nr. 1 og 6b Søndbjerg By, Søndbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv er daværende matr. nr. 1 og 6b ibd. identisk med nuværende matr. nr. 1b, 1p, 1n og 6l ibd.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører omvej til matr. nr. 1p, 1n og 6l Søndbjerg By, Søndbjerg med et samlet areal på 2,9 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1b ibd.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 3.000 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 1p, 1n og 6l ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1b ibd. sker mod vest via kommunevejen Havrelandsvej, hvor jernbanen krydses ved overkørsel nr. 19, der opgraderes med halvbomanlæg. Ved Kalkværksvej drejes mod nord, og efter ca. 600 meter drejes der mod øst ad Stokhøjvej, hvorfra der er adgang til matr. nr. 1n ibd. ved eksisterende markoverkørsel.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 20 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer fra matr. nr. 50 ibd. overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 22, km 18.520

 

Struer Kommune (Stokhøjvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 18.520 og er en offentlig overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen er beliggende på kommunevejen Stokhøjvej, der er forbindelsesvej mellem Hovedvejen og Aggerholmsvej.

 

Overkørslen benyttes primært til lokal trafik til ejendommene på Stokhøjvej, der også fører til landsbyen Hellerød. På Stokhøjvej ligger desuden et gammelt kalkværk og deponi af grus vest for overkørslen. Begge har anden adgangsvej.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses via overkørsel nr. 19, som sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg, og overkørslerne i byerne Uglev og Hvidbjerg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørsel nr. 22 er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

På matrikelkortet, og af banens matrikulære arkiv, fremgår det, at der i umiddelbar nærhed til overkørsel nr. 22 har været to private niveau overkørsler, henholdsvis nr. 21 og 23. Overkørslerne er fysisk fjernet i marken, og brugen af disse er ligeledes ophørt før 1988.

 

Jf. det historiske matrikelkort var det kun daværende matr. nr. 6b Søndbjerg By, Søndbjerg, der har rettighed til overkørsel nr. 21. Det svarer til nuværende matr. nr. 1n, 6l, 6s og en del matr. nr. 1b ibd.

 

Jf. det historiske matrikelkort var det kun daværende matr. nr. 6a Helligkilde By, Hvidbjerg, der har rettighed til overkørsel nr. 23. Det svarer til nuværende matr. nr. 6a, 6f, 6h, 6i, 6n, 6m og 6l Helligkilde By, Hvidbjerg.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelse af overkørslen giver ikke driftsmæssige omveje til de omkringliggende landbrugsejendomme.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle rettigheder til overkørsel nr. 21, 22 og 23 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer fra matr. nr. 50 Søndbjerg By, Søndbjerg ved overkørsel nr. 21 overføres til matr. nr. 6l, 6s og 1b ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Privat overkørsel nr. 25, km 19.080

 

Struer Kommune (Meldgårdsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen blev i 1983 flyttet til sin nuværende placering, ca. 25 meter syd for oprindelig placering. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 19.080 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes alene som intern driftsoverkørsel fra ejendommens bygninger på matr. nr. 6a Helligkilde By, Hvidbjerg, som ligger vest for jernbanen, til marklodderne matr. nr. 6l, 6m og 6n ibd., som ligger øst for jernbanen.

 

Overkørslen anvendes alene som intern driftsoverkørsel på landbrugsejendommen matr. nr. 6a Helligkilde By, Hvidbjerg m.fl. fra driftsbygningerne på matr. nr. 6a ibd. til marklodderne matr. nr. 6n, 6m og 6l ibd., som ligger vest for jernbanen.

 

Arealerne vest for jernbanen er bortforpagtet.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 6a Helligkilde By, Hvidbjerg m.fl. er Mette Kirstine Helligsø.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der vil være adgang til marklodderne vest for jernbanen via det eksisterende vejnet.

 

De nedlagte rampearealer ved overkørsel nr. 25’s oprindelige placering overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses via overkørsel nr. 19, som sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg, og overkørslerne i byerne Uglev og Hvidbjerg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret til daværende matr. nr. 6a Helligkilde By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv er daværende matr. nr. 6a ibd. identisk med nuværende matr. nr. 6a, 6n, 6m og 6l ibd.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører omvej til matr. nr. 6n, 6m og 6l Helligkilde By, Hvidbjerg med et samlet areal på 3,8 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 6a ibd.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 7.500 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 6n, 6m og 6l ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 6a ibd. sker via kommunevejen Meldgårdsvej ud på kommunevejen Munkevej og ind mod Hvidbjerg by ad kommunevejen Kalkværksvej. Ved Hvidbjerg drejes mod øst ad Sdr. Ringvej/Jegindøvej, hvor jernbanen krydses ved overkørsel nr. 35A, der forbliver uændret. Fra Jegindøvej drejes mod syd ad Hellerødvej, der går ned mod landsbyen Hellerød, hvor der drejes mod vest ad Stokhøjvej. Fra Stokhøjvej er der adgang til matr. nr. 6m ibd. ved eksisterende markoverkørsel.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle rettigheder til overkørsel nr. 25 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer fra matr. nr. 9 Helligkilde By, Hvidbjerg, ved overkørsel nr. 25’s oprindelige placering, overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

 

Privat overkørsel nr. 26, km 19.215

 

Struer Kommune (Meldgårdsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen blev i 1906 flyttet 50 fod (ca. 16 meter) mod syd til sin nuværende placering. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 19.215 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes som eneste vejadgang til offentlig vej for beboelsesejendommen matr. nr. 24a Hellerød By, Søndbjerg og benyttes således af personbiler og servicebiler m.v. (renovationsbil, postbil og lign.).

 

Ejeren af matr. nr. 24a Hellerød By, Søndbjerg er Claus Ardahl Kristensen.

 

Banedanmarks forslag

Der etableres fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 26 og nr. 28.

 

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres ny privat fællesvej langs jernbanen på matr. nr. 5g, 5a og 9 (banen) Hvidkilde By, Hvidbjerg hen til den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 5a ibd. Eksisterende privat fællesvej med vejudlæg i marken berigtiges på matrikelkortet på matr. nr. 5a Helligkilde By, Hvidbjerg.

 

Den eksisterende private fællesvej Teglbjergvej på matr. nr. 5a, 2i, 5g ibd., 11i, 11b og 11a Hellerød By, Søndbjerg fører ud til den del af Teglgårdsvej, der er udskilt offentlig vej med litra “c”. Herfra er der adgang til den offentlige vej Hellerødvej.

 

Den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 5a, 2i og 5g Helligkilde By, Hvidbjerg samt matr. nr. 11i, 11b og 11a Hellerød By, Søndbjerg opgraderes, så den bliver anvendelig som vejadgang til offentlig vej for de ejendomme, der i dag benytter overkørsel nr. 26 og nr. 28.

 

Den eksisterende vej og de nye vejstykker vil blive etableret med en kørebanebredde på 4,0 meter med 0,75 meters rabatter. Hertil kan der komme arealer til etablering af henholdsvis grøfter og trug til vejafvanding. Vejen grusbelægges.

 

Ved denne løsning kan overkørsel nr. 28 også nedlægges.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses via overkørsel nr. 19, som sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg, og overkørslerne i byerne Uglev og Hvidbjerg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret til daværende matr. nr. 4a Helligkilde By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv svarer daværende matr. nr. 4a ibd. til en mindre del af nuværende matr. nr. 5g Helligkilde By, Hvidbjerg samt matr. nr. 4q og 4a ibd. samt del af matr. nr. 5e ibd. Disse ejendomme har kun arealer henholdsvis øst eller vest for jernbanen.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelse af overkørsel nr. 26 medfører ikke driftsmæssige omveje for de omkringliggende landbrugsejendomme.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle rettigheder til overkørsel nr. 26 bortfalder.

 

Der eksproprieres et 5,5 meter bredt vejudlæg langs jernbanen på matr. nr. 5g, 9 (banen) og 5a Helligkilde By, Helligkilde til anlæggelse af ny adgangsvej. Hertil kan der blive tillagt vejudlæg til eventuelle grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommen.

 

Der eksproprieres ret til at opgradere den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 5a, 2i og 5g Helligkilde By, Hvidbjerg samt matr. nr. 11i, 11a og 11b Hellerød By, Søndbjerg, så den bliver anvendelig som vejadgang til offentlig vej for de ejendomme, der i dag benytter overkørsel nr. 26 og nr. 28.

 

Der eksproprieres vejudlæg på matr. nr. 2i og 5g Helligkilde By, Hvidbjerg samt matr. nr. 11b Hellerød By, Søndbjerg.

 

Det eksisterende vejudlæg på matr. nr. 5a Helligkilde By, Hvidbjerg berigtiges på matrikelkortet.

 

Der tildeles vejret til matr. nr. 24a og 9 (banen) Helligkilde By, Søndbjerg til den private fællesvej på matr. nr. 5g, 2i, 5a ibd., 11i, 11a og 11b Hellerød By, Søndbjerg.

 

Der tildeles vejret til matr. nr. 2i Helligkilde By, Hvidbjerg til den private fællesvej på matr. nr. 5g og 5a Helligkilde By, Hvidbjerg samt matr. nr. 11i, 11a og 11b Hellerød By, Søndbjerg.

 

Der tildeles vejret til matr. nr. 5a Helligkilde By, Hvidbjerg til den private fællesvej på matr. nr. 5g ibd., 11i, 11a og 11b Helligkilde By, Søndbjerg.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Offentlig overkørsel nr. 28, km 19.455

 

Struer Kommune (Meldgårdsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 19.455 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes primært af lokal trafik til ejendommene matr. nr. 2i Helligkilde By, Hvidbjerg og landbrugsejendommen matr. nr. 5a ibd. Overkørslen anvendes også til landbrugskørsel til marklodden matr. nr. 5g ibd.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 2i Helligkilde By, Hvidbjerg er Hanne Qvistgaard.

Ejeren af ejendommen matr. nr. 5a Helligkilde By, Hvidbjerg m.fl. er Hans Sloth.

Ejeren af ejendommen matr. nr. 5g Helligkilde By, Hvidbjerg m.fl. er Henning Toft Villadsen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres fælles afløsningsanlæg for overkørsel nr. 26 og nr. 28 som beskrevet ved overkørsel nr. 26.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen af overkørslen giver ikke driftsmæssig omvej for de omkringliggende landbrugsejendomme.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 28 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer ved overkørsel nr. 28 overføres til ejendommen matr. nr. 2i ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

 

Privat overkørsel nr. 29, km 19.541

 

Struer Kommune (Meldgårdsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 19.541 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes alene som intern driftsoverkørsel på landbrugsejendommen matr. nr. 1a Helligkilde By, Hvidbjerg m.fl. fra driftsbygningerne på matr. nr. 1a ibd. til marklodden matr. nr. 1n ibd., som ligger øst for jernbanen.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1a Helligkilde By, Hvidbjerg m.fl. er Erling Kristensen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Da der vil blive en meget lang omvej til lodden, der har en relativ lav værdi, har ejeren udtrykt sig positivt om at sælge matr. nr. 1n Helligkilde By, Hvidbjerg. Dette vil bevirke, at overkørslen kan nedlægges uden at etablere erstatningsanlæg.

 

Da arealet har en begrænset størrelse, 0,4 ha, og nogle steder har meget blød jord, vurderes det ej heller som økonomisk rentabelt at skulle anlægge selvstændig adgangsvej til lodden i forhold til værdien af arealet.

 

Såfremt der ikke kan findes en egnet køber af lodden, vil Banedanmark købe den og henligge den under jernbanens areal.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret til daværende matr. nr. 1a Helligkilde By, Hvidbjerg.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv er daværende matr. nr. 1a ibd. identisk med nuværende matr. nr. 1a og 1n ibd.

 

Omvej og ændret vejadgang

Da ejeren afhænder arealet, vil nedlæggelse af overkørslen ikke give en driftsmæssig omvej til matr. nr. 1n Helligkilde By, Hvidbjerg.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle rettigheder til overkørsel nr. 29 bortfalder.

 

Matr. nr. 1n Helligkilde By, Hvidbjerg eksproprieres i sin helhed og inddrages under jernbanens areal.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 30.

 

 

Offentlig overkørsel nr. 30, km 19.764

 

Struer Kommune (Meldgårdsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-44

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 19.764 og er en offentlig overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen krydses primært af lokal trafik fra ejendomme i området. Seværdigheden Hvidbjerg Helligkilde ligger på den vestlige side af jernbanen, ca. 130 meter syd for overkørslen, og medfører også trafik til overkørslen, da turistbusser ikke har mulighed for at vende ved seværdigheden.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1a Helligkildegård, Hvidbjerg m.fl. er Kurt Langgaard Jensen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres busvendeplads på matr. nr. 1ab Helligkildegård, Hvidbjerg, så busserne til Hvidbjerg Helligkilde har mulighed for at vende og køre samme vej tilbage, som de kom fra.

 

Jernbanen kan i fremtiden krydses ved overkørsel nr. 19, som sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg, og ved overkørslerne i byerne Uglev og Hvidbjerg.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørsel nr. 30 er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

På matrikelkortet, og af banens matrikulære arkiv, fremgår det, at der i umiddelbar nærhed til overkørsel nr. 30 har været en privat niveau overkørsel nr. 31. Overkørslen er fysisk fjernet i marken, og brugen af denne er ligeledes ophørt før 1988.

 

Jf. det historiske matrikelkort var det kun daværende matr. nr. 1a Helligkildegård, Hvidbjerg, der har rettighed til overkørsel nr. 31. Det svarer til nuværende matr. nr. 1a og 1ab ibd.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører omvej til matr. nr. 1ab Helligkildegård, Hvidbjerg med et areal på 16,2 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1a ibd.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 4.900 meter (tur/retur).

 

Vejadgangen til matr. nr. 1ab ibd. fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1a ibd. sker via kommunevejen Meldgårdsvej ud til kommunevejen Jegindøvej, hvor der drejes mod vest ind mod Hvidbjerg. Ved Hvidbjerg krydses jernbanen ved overkørsel nr. 35A, der forbliver uændret. Fra Sdr. Ringvej drejes mod syd ned ad Kalkværksvej, hvor der efter ca. 1.200 meter drejes mod øst ad Munkevej. Fra Munkevej drejes mod nordøst ad Meldgårdsvej, hvorfra der er en markoverkørsel til matr. nr. 1ab ibd.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle rettigheder til overkørsel nr. 30 og nr. 31 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer ved overkørsel nr. 30 og nr. 31 overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Der eksproprieres vejudlæg på matr. nr. 1ab Helligkildegård, Hvidbjerg til etablering af busvendeplads.

 

Vejudlæg på matr. nr. 1a og 1ab ibd. slettes på matrikelkortet. Arealet overgår til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørslerne nr. 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 og 30)

En lodsejer anmodede om, at eksisterende vej på matrikelkortet fra Havrelandsvej frem til overkørsel nr. 20 opgraderes og forbedres med henblik på anvendelse til landbrugskørsel.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at overkørslen til Havrelandsvej ligger for tæt på overkørsel nr. 19, og at vejen derfor nedlægges på matrikelkortet.

 

En række lodsejere udtrykte bekymring for den af Banedanmark foreslåede erstatningsvej fra overkørsel nr. 26, frem til overkørsel nr. 28 og videre over matr. nr. 5a Helligkildegård, Hvidbjerg, idet vejudlægget vil medføre stor omvej for de omkringliggende ejendomme til offentlig vej, og vejen findes ikke at være i en stand, at den kan anvendes. Lodsejerne fremsatte forslag om, at der etableres en erstatningsvej fra overkørsel nr. 28 og frem til overkørsel nr. 30 langs banen. Det blev endvidere anført, at ved lukningen af overkørsel nr. 28 vil et godt naboskab og et lokalsamfund gå tabt.

 

Andre lodsejere anførte, at det ikke er fysisk muligt at etablere vej langs banen fra overkørsel nr. 28 frem til overkørsel nr. 30, idet dette område er meget vandlidende.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at vejudlægget vil blive etableret i en sådan standard, at vejen kan bære den trafik, som den skal betjene. Samtidig oplyste Banedanmarks repræsentanter, at også overkørsel nr. 30 foreslås nedlagt, og at der derfor ikke kan føres trafik over denne.

 

Flere af de fremmødte lodsejere udtrykte ønske om etablering af en tunnel for gående og cyklister ved overkørsel nr. 30 af hensyn til den lokale løbeklub og turister i området.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der ikke i dette projekt er lagt op til, at der skal etableres en tunnel ved overkørsel nr. 30, idet en sådan vil fordyre projektet meget. Det er Banedanmarks opfattelse, at brugen af overkørslen ikke står mål med de omkostninger, der er forbundet med etablering af en tunnel.

 

Der blev fremsat forslag om, at den af Banedanmark foreslåede placering af vendeplads på matr. nr. 1ad ibd. ændres og vendes 90 grader, således eksisterende vejareal udnyttes, og indgrebet i marken minimeres. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det teknisk er muligt at udføre vendepladsen som ønsket af lodsejer.

 

Der blev fremsat forslag om, at der etableres en ny privat fællesvej parallelt med og syd for allerede udlagte private fællesvej på matr. nr. 5g Helligkilde By, Hvidbjerg og matr. nr. 11i Hellerød By, Søndbjerg. Endvidere ønskes allerede udlagte private fællesvej ryddet i marken.

 

Endelig blev der for kommissionen fremsat anmodning om totalekspropriation. De berørte lodsejere modtager særskilt besked om kommissionens beslutning i den forbindelse.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om opgradering af overkørsel nr. 19 og nedlæggelse af overkørslerne nr. 20, 22, 25, 26, 28, 29 og 30 tiltrædes.

 

Vedrørende spørgsmålet om etablering af ny privat fællesvej parallelt med eksisterende vej på matr. nr. 5g Helligkilde By, Hvidbjerg og matr. nr. 11i Hellerød By, Søndbjerg har kommissionen truffet afgørelse om, at dette ikke kan fremmes.

 

Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der allerede er udlagt privat fællesvej over matr. nr. 5g Helligkilde By, Hvidbjerg og matr. nr. 11i Hellerød By, Søndbjerg, hvorefter der ikke er det fornødne grundlag for ekspropriation til en ny vejadgang som foreslået.

 

Kommissionen finder dog ikke, at den af Banedanmark foreslåede placering af erstatningsvej gennem bygningsmassen på matr. nr. 5a Helligkildegård, Hvidbjerg kan tiltrædes, idet vejudlægget efter kommissionens opfattelse ikke på dette sted kan udføres i en sådan standard, at vejen kan tjene trafiktype og -mængde, der forventes i området. Kommissionen skal derfor anmode Banedanmark om til en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning at fremlægge forslag til en alternativ erstatningsvej fra overkørsel nr. 28, der forløber udenom bygningsmassen på matr. nr. 5a ibd. og videre i det eksisterende vejtrace over matr. nr. 5g Helligkilde By, Hvidbjerg og matr. nr. 11i, 11a og 11b Hellerød By, Søndbjerg frem til kommunevej Teglbjergvej ved litra “c” ibd.

 

Kommissionen skal samtidig anmode Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at undersøge muligheden for etablering af foringsrør under banen mellem matr. nr. 1ab og 1a Helligkildegård, Hvidbjerg samt at den foreslåede vendeplads på matr. nr. 1ab ibd. vendes 90 grader, således eksisterende vejareal udnyttes. Det bemærkes, at eksisterende vej fra vendeplads og frem til overkørsel nr. 30 afrømmes og muldpålægges.

 

Kommissionen finder ikke, at der foreligger det fornødne grundlag til at pålægge projektet den økonomiske belastning at etablere en tunnel ved overkørsel nr. 30, idet en sådan udgift efter kommissionens opfattelse ikke står mål med den nuværende anvendelse af overkørslen.

 

Kommissionen finder endvidere ikke, at der foreligger det fornødne grundlag for at opgradere eksisterende vej på matrikelkortet fra Havrelandsvej og frem til overkørsel nr. 20 til landbrugskørsel, idet vejens overkørsel til Havrelandsvej er trafiksikkerhedsmæssig farlig, og der findes alternativ vejadgang til landbrugsarealet på matr. nr. 1n Søndbjerg By, Søndbjerg fra kommunevej Stokhøjvej.

 

 

Tirsdag den 11. september 2012 kl. 16.00 fortsattes forretningen med et indledende møde på Tambohus Kro, Thyholm.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som ved formiddagens møde.

 

Banedanmark og Struer Kommune var repræsenteret som ved formiddagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved formiddagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Tambohus Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende overkørslen:

Offentlig overkørsel nr. 65, km 27.411

 

Struer Kommune (Aavej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-33

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 27.411 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen er adgang til kommunevejen Limfjordsvej for matr. nr. 2d og 11d Jestrup By, Lyngs.

 

Der er en smede- og maskinvirksomhed på matr. nr. 11d ibd. Overkørslen benyttes af personbiler og servicebiler (renovationsbil, postbil og lign.) til ejendommene samt af kunder og leverandører til smede- og maskinvirksomheden. Matr. nr. 2d ibd. er en beboelsesejendom.

 

Landbrugsejendommen matr. nr. 11d ibd. m.fl. har to marklodder, matr. nr. 7m og 7as Lyngs By, Lyngs, nord for jernbanen.

 

Ejeren af matr. nr. 2d Jestrup By, Lyngs er Frank Stokholm.

Ejerne af matr. nr. 11d Jestrup By, Lyngs m.fl. er Kristian Nygaard Hove og Tina Laudal Hove.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Som ny adgangsvej til offentlig vej for matr. nr. 2d og 11d Jestrup By, Lyngs anlægges ca. 800 meter ny privat fællesvej mod øst over matr. nr. 2d, 11d, 2a og 9q Jestrup By, Lyngs til kommunevejen Møllegade i Lyngs.

 

Vejen anlægges med en kørebanebredde på 4,0 meter og med 0,75 meter brede rabatter. Hertil kommer der fornødne arealer til etablering af henholdsvis grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejen grusbelægges.

 

Del af eksisterende privat vej på matr. nr. 11d Jestrup By, Lyngs udlægges på matrikelkortet som privat fællesvej som adgangsvej til matr. nr. 2d ibd.

 

Der gennembrydes et beskyttet dige i skellet mellem matr. nr. 11d og 2a Jestrup By, Lyngs i forbindelse med anlæggelsen af den nye vej.

 

Til den eksisterende private fællesvej Aavej etableres en vendeplads syd for jernbanen, så der bliver vendemulighed for større køretøjer til og fra beboelsesejendommen matr. nr. 2d Jestrup By, Lyngs. Eksproprieret areal tillægges matr. nr. 2d ibd.

 

Jernbanen kan krydses ved den offentlige overkørsel nr. 63 på Møllegade i Lyngs by.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører omvej til matr. nr. 7m og 7as Lyngs By, Lyngs, med et samlet areal på 3,9 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 11d Jestrup By, Lyngs.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 1.900 meter (tur/retur).

 

Fremtidig vejadgang fra matr. nr. 11d ibd. til ejendommens to marklodder nord for jernbanen, matr. nr. 7m og 7as Lyngs By, Lyngs vil ske via den nye vej ud til kommunevejen Møllegade i Lyngs og frem til kommunevejen Limfjordsvej, hvorfra der er adgang til lodderne ad den eksisterende private fællesvej Aavej.

 

Fremtidig vejadgang til offentlig vej for beboelsesejendommen matr. nr. 2d Jestrup By, Lyngs vil ske via den nye private fællesvej til kommunevejen Møllegade.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 65 bortfalder.

 

Skelforholdene mellem matr. nr. 2d og 11d Jestrup By, Lyngs berigtiges på matrikelkortet efter forholdene i marken i forbindelse med nyt vejudlæg i brugsgrænsen mellem ejendommene.

 

Der eksproprieres et 5,5 meter bredt vejudlæg på matr. nr. 11d, 2a og 9q Jestrup By, Lyngs til anlæggelse af ny adgangsvej. Hertil kan der blive tillagt vejudlæg til eventuelle grøfter og trug til vejafvanding m.v. Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommene.

 

Der eksproprieres ret til at anlægge privat vej som hjørneafskæring på matr. nr. 11d ibd.

 

Alle rettigheder til den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 2d ibd. bortfalder, og vejen vil fremover have status af privat vej.

 

Der eksproprieres areal af matr. nr. 11d ibd. til anlæggelse af vendeplads for større køretøjer til og fra matr. nr. 2d ibd. Arealet overføres til matr. nr. 2d ibd.

 

Der eksproprieres ret til at tilpasse den eksisterende private fællesvej på matr. nr. 2d ibd. til vejudvidelsen i forbindelse med anlæggelse af vendeplads.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 2d ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 11d ibd.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 2d, 11d og 42 (banen) ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 2a og 9q ibd.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 2a ibd. til den private fællesvej på matr. nr. 9q ibd.

 

Der overføres nedlagt rampeareal fra matr. nr. 42 ibd. til matr. nr. 2d og 2a ibd. til ejernes frie råden.

 

Del af matr. nr. 42 (jernbanen) ibd. (rampeareal af tidligere nedlagt overkørsel nr. 64), der udlægges som privat fællesvej, tildeles matr. nr. 2a ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev af lodsejerne anført, at den af Banedanmark foreslåede erstatningsvej er betydelig længere, når den lægges op til banen i stedet for, at den føres tværs over en landbrugslod, hvilket efter lodsejernes opfattelse ikke kan være økonomisk rentabelt. Endvidere vil den foreslåede vej med de mange sving give mange gener med bl.a. snerydning. Der blev af enkelte lodsejere fremsat forslag om, at der i stedet laves en vej tværs over matr. nr. 2a og 9q Jestrup By, Lyngs og frem til Møllegade. Lodsejerne fremlagde skriftligt forslag herom bilagt tegningsmateriale. Dette blev der af andre lodsejere rejst indsigelse mod.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det ikke er ønskeligt at gennemskære landbrugsarealer i forbindelse med etablering af nyt vejforløb.

 

Der blev fremsat forslag om, at vendepladsen ud for matr. nr. 2d flyttes helt op i hjørnet på matr. nr. 11d ibd. Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at vendepladsen er flyttet så langt op som muligt.

 

Det blev af lodsejerne oplyst, at man ikke ønsker erstatningsvej koblet på kommunevej Fjordlystvej, da det er for langt væk fra Lyngs, og at der bør tages hensyn til, at skolebussen kører fra Lyngs.

 

Ejerne af matr. nr. 11d, 2d og 2a ibd. oplyste, at skellet mellem deres respektive ejendomme er brugsgrænsen, som den er i marken.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 65 tiltrædes.

 

Kommissionen finder dog, at det af Banedanmark fremsatte forslag om erstatningsvej frem til kommunevej Møllegade ikke kan tiltrædes.

 

Banedanmark anmodes om til en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning at fremlægge et nyt forslag, hvor vejudlægget etableres med udgangspunkt i matr. nr. 2d ibd. på den nordlige side af diget og videre mod nord på matr. nr. 2d ibd. langs den vestlige side af diget. Herefter skal erstatningsvejen i videst muligt omfang føres langs banen. Der skal fremlægges et vejprojekt frem til kommunevej Møllegade med mindst mulige sving.

 

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Helle Johansen

 

 

Onsdag den 12. september 2012 kl. 8.30 fortsattes forretningen med et indledende møde på Tambohus Kro, Thyholm.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Banedanmark og Struer Kommune var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen besigtigede forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Tambohus Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Offentlig overkørsel nr. 17, km 5.939

 

Struer Kommune (Vesterkærvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-45

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 5.939 og er en offentlig overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen er beliggende på kommunevejen Vesterkærvej, der er forbindelsesvej mellem hovedlandevejen Oddesundvej og kommunevejen Makholmvej. Overkørslen anvendes af lokal trafik fra de omkringliggende landbrugsejendomme til henholdsvis Humlum by og Oddesundvej.

 

Ejeren af matr. nr. 6f Brejnholt, Humlum m.fl. er Henning Sørensen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opretholdes og sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg.

 

Vesterkærvej udvides ved overkørslen.

 

Den eksisterende offentlige sti på matr. nr. 6m og 6a Brejnholt, Humlum forlægges, så tilslutningen til Vesterkærvej er 35 meter fra spormidten.

 

Dette medfører, at der bliver et afskåret areal mellem den forlagte sti og jernbanen.

 

Adgangsforholdene for ejendommene langs Vesterkærvej er uændret i forbindelse med sikkerhedsforbedringen af overkørsel nr. 17.

 

Kommunevejen Vesterkærvej udskilles på matrikelkortet på den del af vejen, som er beliggende over matr. nr. 6n, 6i, 6m, 6a, 6p, 6f, 6r og 6o ibd.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overkørslen er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til udvidelse af Vesterkærvej og opsætning af halvbomanlæg fra matr. nr. 6n, 6i, 6m, 6a, 6p, 6f, 6r og 6o Brejnholt, Humlum.

 

Der eksproprieres areal til forlægning af sti på matr. nr. 6a og 6m ibd.

 

Der tillægges vejret for de færdselsberettigede til overgang nr. 18 til privat fællesvej langs banens østlige side fra overkørsel nr. 17 til overgang nr. 18.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overgang nr. 18.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overgang nr. 18.

 

Privat overgang nr. 18, km 6.276

 

Struer Kommune (Vesterkærvej/Majavej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-45

 

Nuværende forhold

Krydsningsmuligheden blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882 ved overkørsel nr. 18. Overkørslen blev i 1976 nedlagt. I stedet blev en privat overgang nr. 18 oprettet sammesteds for daværende matr. nr. 11a (nuværende matr. nr. 11a, 8aq og 11c Tagård, Humlum) Tagård, Humlum. Overgangen er beliggende i jernbanens km 6.276 og er en privat overgang, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overgangen benyttes af fodgængere fra Vesterkærvej vest for jernbanen til et stisystem øst for jernbanen, der fører til Humlum by, herunder en skole. Overgangen er kun anvendelig for fodgængere, da der ikke er lagt fliser over banelegemet, hvilket vanskeliggør krydsning med cykler, barnevogne og lignende.

 

Ejeren af matr. nr. 5ac Gadegård, Humlum og matr. nr. 11a Tagård Humlum er Svend Erik Pedersen.

Ejerne af matr. nr. 7c Tagård, Humlum er Bo Cassøe Bay Alexandersen og Theresa Korsgaard Alexandersen.

Ejeren af matr. nr. 5a Gadegård, Humlum er Struer Kommune.

Ejeren af matr. nr. 5be Gadegård, Humlum er Niels Henrik Simonsen.

 

Banedanmarks forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overgangen slettes på matrikelkortet.

 

Adgang til stisystemet øst for jernbanen kan ske via overkørsel nr. 17, som sikres med halvbomanlæg.

 

Krydsning af jernbanen for fodgængere og cyklister kan ske ved overkørsel nr. 17. Den eksisterende sti øst for jernbanen fører ned til overgang nr. 18 og videre til Humlum by og skolen. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager forlægges stiens tilslutning til Vesterkærvej 35 meter væk fra nærmeste jernbaneskinne ved overkørsel nr. 17.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overgangen blev etableret i 1976, da den tidligere overkørsel nr. 18 blev nedlagt.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv er eneste rettighedshaver daværende matr. nr. 11a Tagård, Humlum. Dette svarer til de nuværende matr. nr. 11a, 8aq ibd. og 5ac Gadegård, Humlum.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle rettigheder til overgang nr. 18 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer fra matr. nr. 12b Gadegård, Humlum på den vestlige side af jernbanen overføres til de tilgrænsende matr. nr. 11a Tagård, Humlum og matr. nr. 5ac Gadegård, Humlum, til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev af de fremmødte lodsejere anført, at Vesterkærvej er smal, og at oversigtsforholdene ikke er gode. Der blev fremsat forslag om, at den af Banedanmark foreslåede vejudvidelse sker på sydsiden af vejen, da det derved kan give bedre oversigt.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at det er muligt, at vejudvidelsen kan ske mod syd, hvilket der vil blive arbejdet med frem til ekspropriationsforretningen.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overgang nr. 18 og opgradering af overkørsel nr. 17 tiltrædes.

 

Kommissionen besluttede i den forbindelse, at vejudvidelsen ved overkørsel nr. 17 forlægges mod syd i det omfang, det er vejteknisk og trafiksikkerhedsmæssigt muligt.

 

Privat overkørsel nr. 29, km 9.316

 

Struer Kommune (Vejbjergvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-46

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 9.316 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen benyttes som markoverkørsel mellem landbrugsejendommene matr. nr. 1a Vejbjerggård Hgd., Humlum m.fl. og matr. nr. 1g ibd. m.fl. Ejendommene har samme ejer, og de indgår i samme produktionsenhed med kvæg.

 

Ejendommene er stort set placeret på hver sin side af jernbanen – dog har ejendommen øst for jernbanen en lod, matr. nr. 9f ibd., på ca. 1 ha vest for jernbanen. Denne lod har matrikulær vejadgang direkte til statsvejen Oddesundvej.

 

Ejeren af matr. nr. 1a Vejbjerggård Hgd., Humlum m.fl. er Torsten Søndergaard.

Ejeren af matr. nr. 1g ibd. m.fl. er Torsten Søndergaard.

Ejeren af matr. nr. 25a, 25b og 25c ibd. er Dige- og Kanalindvindingslaget Sundkær.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet.

 

Begge ejendomme har matrikulær vejadgang til Oddesundvej, hvorfor der ikke skal etableres nye veje eller overkørsler til offentlige veje i forbindelse med nedlæggelse af denne overkørsel.

 

Jernbanen kan krydses via vejbro på Oddesundvej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Ved jernbanens anlæggelse blev der ved ekspropriation stiftet vejret til Vejbjerggaard.

 

Det er ikke umiddelbart muligt at fastlægge entydigt hvilke lodder, der indgik i ejendommen på ekspropriationstidspunktet. Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære kortarkiv var størstedelen af nuværende matr. nr. 1g ibd. en del af den nuværende matr. nr. 1a Vejbjerggård Hgd., Humlum.

 

Nuværende matr. nr. 1a ibd. og størstedelen af matr. nr. 1g ibd., hele matr. nr. 3ak ibd. samt dele af matr. nr. 3ai og 3o ibd. vurderes derfor som værende udstrækningen af daværende Vejbjerggaard.

 

Den matrikulære vurdering er, at der er rettighed til ca. 27,9 ha af arealet beliggende vest for overkørslen. Matr. nr. 1a og 1g ibd. er i dag ikke en del af samme matrikulære samlede faste ejendom, men de har samme ejer og er i tinglysningsmæssig sammenhæng en del af samme bestemte faste ejendom. Begge matrikulære ejendomme indgår i en samlet produktionsenhed.

 

Overkørsel nr. 27 og nr. 28, som gav vejret til matr. nr. 1e og 1q ibd., blev nedlagt i 1919.

 

Overkørsel nr. 30, som gav vejret til matr. nr. 3o ibd., blev nedlagt i 1942.

 

Omvej og ændret vejadgang

Ud fra vurderingen af de eksisterende rettigheder til overkørslen vil nedlæggelsen medføre omvej til størstedelen af matr. nr. 1g Vejbjerggård Hgd., Humlum samt matr. nr. 3ak ibd. og dele af matr. nr. 3ai og 3o med et samlet areal på 27,9 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 1a ibd.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 2.950 meter (tur/retur).

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 29 bortfalder.

 

De nedlagte rampearealer fra matr. nr. 26 ibd. overføres til de tilgrænsende ejendomme til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Der blev fremsat forslag om, at overkørsel nr. 29 opretholdes, eventuelt ved etablering af en tunnel eller bomanlæg. Det blev fremhævet, at det er vigtigt at opretholde overkørslen af hensyn til driften af ejendommen. Det blev anført, at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at færdes ude på hovedvejen med landbrugskøretøjer, da vejen er stærkt trafikeret, og der kan ske uheld, når langsomme landbrugsmaskiner skal ud på vejen.

 

Det blev videre anført, at der ikke er interne driftsveje på landbrugsarealerne, som kan anvendes ved kørsel på egne arealer, hvorfor sådanne bør etableres af Banedanmark.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at overkørslen skal nedlægges, og at man ikke ønsker at etablere et sikret anlæg.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørsel nr. 29 tiltrædes.

 

Kommissionen finder i den forbindelse ikke, at der foreligger det fornødne grundlag til at pålægge Banedanmark at etablere interne driftsveje på landbrugsarealerne.

 

 

Onsdag den 12. september 2012 kl. 9.45 fortsattes forretningen med et indledende møde på Tambohus Kro, Thyholm.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som på mødet tidligere på dagen.

 

Banedanmark og Struer Kommune var repræsenteret som på mødet tidligere på dagen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Tambohus Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

 

Offentlig overgang km 12.145

 

Struer Kommune (Sortevej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-47

 

Nuværende forhold

I forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882 blev privat overkørsel nr. 1 etableret. Ved anlæggelse af Oddesundbroen i 1934 blev der sammesteds yderligere etableret offentlig overgang km 12.145. I 1981 blev privat overkørsel nr. 1 nedlagt. Overgangen er beliggende i jernbanens km 12.145 og er en offentlig overgang, hvor eneste sikring er krydsmærker og låger.

 

Overgangen benyttes af fodgængere fra Oddesundvej til strandområdet ved Limfjorden. Den fungerer desuden som forbindelse mellem to naturområder på hver sin side af Oddesundvej.

 

Ejeren af matr. nr. 19r Serup By, Odby er Finn Rudolf Nielsen.

Ejerne af matr. nr. 19a Serup By, Odby er Ester Jensen Kristensen og Tage Krabbe Kristensen.

 

Banedanmarks forslag

Overgangen nedlægges, autoværnet føres igennem mod Oddesundvej, og der etableres banehegn nordøst for jernbanen. Overgangen slettes på matrikelkortet.

 

Efter nedlægning af den offentlige overgang km 12.145 er der i stedet mulighed for at krydse jernbanen ved den offentlige overkørsel nr. 2 ca. 450 meter mod nordvest, og fodgængere har desuden mulighed for at krydse jernbanen under Oddesundbroen via stranden ca. 450 meter mod sydøst.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Overgangen er offentlig, hvorfor der ikke er stiftet private vejrettigheder til denne.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til offentlig overgang km 12.145 bortfalder.

 

Der nedlægges vejareal, der forbliver som baneareal.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev oplyst, at cyklister bliver skiltet ind til den overgang, som nu foreslås nedlagt, hvilket bør ændres, hvis overgangen nedlægges.

 

Struer Kommunes repræsentant oplyste, at cyklister fremover ledes ind fra hovedvejen ved overkørsel nr. 2.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overgang km 12.145 tiltrædes.

 

Privat overgang km 13.708

 

Struer Kommune (Gl. Landevej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-48

 

Nuværende forhold

Overgangen blev etableret i 1899. Overgangen er beliggende i jernbanens km 13.708 og er en privat overgang, hvor eneste sikring er krydsmærker og låger.

 

Overgangen benyttes kun af fodgængere og benyttes hovedsageligt af ejerne af matr. nr. 16c Odby By, Odby som adgang til to frijordsejendomme ved stranden, herunder en lille jollehavn (matr. nr. 3l Serup By, Odby og 11e ibd.), som de også ejer. Overgangen benyttes også af ejerne af matr. nr. 16b Odby By, Odby som adgang til stranden. Derudover benyttes overgangen, efter ejernes oplysning, som overgang til stranden for sommerhusgæster i området syd for Hovedvejen.

 

Overgangen er ikke matrikulært udlagt som vejareal på banens areal, og overgangen er derfor ikke den matrikulære vejadgang til matr. nr. 3l Serup By, Odby og 11e ibd. Disse ejendomme har direkte adgang til den udskilte offentlige cykelsti, litra “e” ibd.

 

Ejerne af matr. nr. 16c Odby By, Odby samt matr. nr. 3l Serup By, Serup og 11e ibd. er Jørgen Jespersen og Villy Jespersen.

Ejerne af matr. nr. 16b Odby By, Odby er Henny Tørnkvist Gade og Per Gade.

 

Banedanmarks forslag

Overgangen nedlægges, og grøfterne graves igennem.

 

Der vil være mulighed for at krydse jernbanen ved overkørsel nr. 5, der ligger 500 meter mod nord, som bliver opgraderet med et halvbomanlæg. Adgang fra overgang km 13.708 til overkørsel nr. 5 kan på vestsiden af jernbanen ske via Hovedvejen over matr. nr. 7m, 3ad, 47, 52, 7l og 7e Odby By, Odby og på østsiden af jernbanen via den udskilte offentlige cykelsti Gl. Landevej.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Af banens matrikulære arkiv fremgår det ikke, hvor og hvornår denne overgang er etableret.

 

På matr. nr. 16c og 16b Odby By, Odby er der tinglyst en servitut den 5.10.1899, der omhandler vilkår for etablering, vedligeholdelse samt nedlæggelse af overgangen. Banemyndigheden kan ifølge servitutten nedlægge overgangen til enhver tid for ejerens bekostning.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører ikke driftsmæssige omveje for landbrugsejendomme.

 

Der sker ikke ændringer i den matrikulære vejadgang for matr. nr. 3l og 11e Serup By, Odby, der begge har direkte adgang til den offentlige cykelsti, litra “e” ibd.

 

Der vil ikke være mulighed for at køre med bil til strandlodderne ad cykelstien. Det vurderes dog som værende fornøden vejadgang til lodderne, da det ej heller er muligt at køre til disse med bil i dag. Cykelstien er i forvejen den matrikulære vejadgang til lodderne.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til privat overgang km 13.708 bortfalder.

 

Bemærkninger til forslaget

Der blev fremsat forslag om, at overgangen opretholdes, eventuelt med låger der kun kan betjenes af de adgangsberettigede.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at overgangen ikke derved er sikret, og derfor kan et sådant forslag ikke imødekommes af Banedanmark.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overgang km 13.708 tiltrædes.

 

 

Privat overkørsel nr. 5, km 14.197

 

Struer Kommune (Gl. Landevej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-48

 

Nuværende forhold

I forbindelse med anlæggelsen af jernbanen i 1882 blev offentlig overkørsel nr. 5 etableret. Denne blev nedlagt i 1962, og ca. 100 meter syd herfor blev en ny privat overkørsel nr. 5 oprettet. Overkørslen er beliggende i jernbanens km 14.197 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen giver adgang til Gl. Landevej og til et strandareal øst for jernbanen.

 

Overkørslen benyttes af lokal trafik til ejendommene på Gl. Landevej og af gæster til strandarealet øst for overkørslen. På trods af at overkørslen er privat, har den karakter som offentlig, da den er en markant adgangsvej til strandarealerne med rastepladser øst for jernbanen.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 7m Odby By, Odby m.fl. er Martin Roelsgaard Gade.

Ejeren af ejendommen matr. nr. 7l ibd. er Jesper Bork.

Ejeren af matr. nr. 47 ibd. er Djon Thybo.

Ejeren af matr. nr. 3ad ibd. er Henrik Holm.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen opretholdes og sikkerhedsforbedres med et halvbomanlæg. Vejen udvides omkring overkørslen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Det fremgår ikke af banens matrikulære arkiv hvilke ejendomme, der er vejberettigede til overkørslen.

 

Anmodning om ekspropriation

Der eksproprieres areal til udvidelse af Gl. Landevej og opsætning af halvbomanlæg på matr. nr. 7m og 7l Odby By, Odby.

 

Der eksproprieres areal af matr. nr. 3ad, 47 og 7e ibd. til udvidelse af eksisterende vej på matr. nr. 7m og 7l ibd.

 

Bemærkninger til forslaget

Repræsentanten fra Struer Kommune bemærkede, at kommunen, jf. vejlovgivningen, ønskede kommunevejen udskilt som offentlig vej på begge sider af overkørsel nr. 5.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om opgradering af overkørsel nr. 5 tiltrædes.

 

Struer Kommunes ønske om udskillelse tiltrædes, hvorved privat overkørsel nr. 5 tillige ændres til offentlig.

 

 

Onsdag den 12. september 2012 kl. 11.00 fortsattes forretningen med et indledende møde på Tambohus Kro, Thyholm.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som på mødet tidligere på dagen.

 

Banedanmark og Struer Kommune var repræsenteret som på mødet tidligere på dagen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme vedrørende projektets generelle forhold som ved gårsdagens møde, hvortil henvises foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelsen i marken fortsattes forretningen på Tambohus Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

 

Privat overkørsel nr. 33, km 20.712

 

Struer Kommune (Tværdalsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-32

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 20.712 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes alene som intern markoverkørsel med landbrugsmaskiner mellem driftsbygningerne på matr. nr. 18a Hvidbjerg By, Hvidbjerg og landbrugsarealerne på matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg. Overkørslen anvendes primært, når der skal kvæg til og fra græsning på matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg.

 

Ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 18a Hvidbjerg By, Hvidbjerg m.fl. er Knud Albrecht Steffensen.

Ejeren af matr. nr. 18ep Semb By, Hvidbjerg er Struer Kommune.

Ejeren af matr. nr. 16a Semb By, Hvidbjerg er Hanne Hamborg Thiesen.

 

Banedanmarks forslag

Overkørslen nedlægges, og grøfterne graves igennem. Overkørslen slettes på matrikelkortet. Adgangen til marklodderne nordøst for jernbanen sker via det eksisterende vejnet. For at sikre vejadgang med landbrugsmaskiner til græsningsarealerne på matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg anlægges der en ca. 200 meter grusvej langs jernbanen på matr. nr. 18ex og 18ep Hvidbjerg By, Hvidbjerg og matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg. Banedanmark får vejret til denne vej som adgang til fredskovsarealerne på matr. nr. 26a Semb By, Hvidbjerg umiddelbart sydøst for overkørsel nr. 33.

 

Da der er tale om en vej primært til intern brug for ejendommens ejer anlægges den med en kørebanebredde på kun 3,0 meter og med 0,5 meter brede rabatter. Hertil kan der komme areal til afvandingsforanstaltninger. Vejen grusbelægges.

 

Der gennembrydes et beskyttet dige på matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg i forbindelse med anlæggelsen af den nye grusvej.

 

Ved denne løsning nedlægges også overkørsel nr. 34.

 

Jernbanen kan krydses ved overkørsel nr. 35A på Sdr. Ringvej, der forbliver uændret.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Rettighederne til overkørsel nr. 33 og nr. 34 behandles under et, da de berørte arealer på begge sider af jernbanen ved disse overkørsler er en del af samme faste ejendom.

 

Rettighederne til overkørsel nr. 33 og nr. 34 blev stiftet ved ekspropriationsforretning den 5. december 1879. Til overkørsel nr. 33 blev der stiftet vejret til færdsel til daværende matr. nr. 16 og 2b, og til overkørsel nr. 34 blev der stiftet vejret til færdsel til daværende matr. nr. 18a og 2e.

 

Jf. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske matrikulære arkiv havde ovennævnte historiske matrikelnumre samme ydre grænse som de nuværende matr. nr. 18ex Hvidbjerg By, Hvidbjerg og matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg, der begge hører under den berørte ejendom.

 

Omvej og ændret vejadgang

Nedlæggelsen medfører en omvej til matr. nr. 18ex Hvidbjerg By, Hvidbjerg og matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg med et samlet areal på 19,4 ha fra ejendommens bygninger på matr. nr. 18a Hvidbjerg By, Hvidbjerg.

 

Den samlede omvej bliver på 2 x 1.000 meter (tur/retur).

 

Adgang til udspredningsarealerne nordøst for jernbanen fra gyllebeholderen skal ske ved, at traktoren med gyllebeholder vender og kører tilbage ad den eksisterende interne markvej mod ejendommens driftsbygninger. Ved at køre gennem ejendommens gårdsplads er der adgang til Sdr. Ringvej via eksisterende overkørsel hertil. Den eksisterende tilslutning til Sdr. Ringvej tilpasses, så den bliver anvendelig til større køretøjer.

 

Jernbanen kan krydses ved overkørsel nr. 35A, der forbliver uændret. Der er direkte adgang til udspredningsarealerne fra Sdr. Ringvej ved eksisterende markoverkørsel til marklodden matr. nr. 2m Semb By, Hvidbjerg. Herfra er der adgang til ejendommens øvrige marklodder nord for jernbanen.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 33 bortfalder.

 

Der eksproprieres et 4 meter bredt vejudlæg på matr. nr. 18ex og 18ep Hvidbjerg By, Hvidbjerg samt matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg til etablering af ny grusvej. Hertil kan der blive tillagt vejudlæg til eventuelle grøfter og trug til vejafvanding m.v.

 

Der eksproprieres areal til vejudlæg på matr. nr. 2m Semb By, Hvidbjerg til tilpasning af eksisterende tilslutning til de offentlige veje Sdr. Ringvej/Jegindøvej.

 

Vejarealet vil henligge som privat fællesvej på ejendommene.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 18ex og 66b (banen) Hvidbjerg By, Hvidbjerg samt matr. nr. 2c og 26a (banen) Semb By, Hvidbjerg til den private fællesvej på matr. nr. 18ep Hvidbjerg By, Hvidbjerg.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 26a Semb By, Hvidbjerg og matr. nr. 66b Hvidbjerg By, Hvidbjerg til den private fællesvej på matr. nr. 2m Semb By, Hvidbjerg, matr. nr. 18ep og 18ex Hvidbjerg By, Hvidbjerg og matr. nr. 2c Semb By, Hvidbjerg.

 

Der tillægges vejret til matr. nr. 18ep Hvidbjerg By, Hvidbjerg til den private fællesvej på matr. nr. 2m Semb By, Semb.

 

Den vestlige del af rampearealet på matr. nr. 26a Semb By, Hvidbjerg (jernbanen) ved overkørsel nr. 33 overføres til matr. nr. 2am ibd. til ejerens frie råden.

 

Der eksproprieres areal på matr. nr. 18a Hvidbjerg By, Hvidbjerg til tilpasning af privat vej til tilslutning til kommunevejen Sdr. Ringvej.

 

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 34.

 

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 34.

 

 

Privat overkørsel nr. 34, km 20.890

 

Struer Kommune (Tværdalsvej)

Besigtigelsesplan nr. TB-34-A004615-32

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i forbindelse med anlæggelse af jernbanen i 1882. Overkørslen er beliggende i banens km 20.890 og er en privat overkørsel, hvor eneste sikring er krydsmærker.

 

Overkørslen anvendes alene som intern markoverkørsel med landbrugsmaskiner mellem driftsbygningerne på matr. nr. 18a Hvidbjerg By, Hvidbjerg og marklodderne matr. nr. 18ex ibd., 2m og 2c Semb By, Hvidbjerg, der er sammenhængende. Overkørslen anvendes primært i forbindelse med udspredning af gylle på nævnte marklodder, da ejendommens gyllebeholder er placeret umiddelbart sydvest for overkørsel nr. 34.

 

Ejeren af landbrugsejendommen matr. nr. 18a Hvidbjerg By, Hvidbjerg m.fl. er Knud Albrecht Steffensen.

 

Eksisterende rettigheder til overkørslen

Som ved overkørsel nr. 33.

 

Banedanmarks forslag

Som ved overkørsel nr. 33.

 

Omvej og ændret vejadgang

Som ved overkørsel nr. 33.

 

Anmodning om ekspropriation

Alle eksisterende rettigheder til overkørsel nr. 34 bortfalder.

 

Den sydvestlige del af rampearealet på matr. nr. 66b Hvidbjerg By, Hvidbjerg (jernbanen) ved overkørsel nr. 34 overføres til matr. nr. 18a ibd., og den nordøstlige del af rampearealet overføres til matr. nr. 18ex ibd. til ejerens frie råden.

 

Bemærkninger til forslaget

Det blev anført, at nedlæggelse af overkørslerne vil medføre megen ekstra kørsel, især med gyllevogne, der skal færdes på offentlig vej. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om etablering af foringsrør under banen fra eksisterende gyllebeholder med buffertank på den anden side af banen.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste, at et sådant anlæg vil fordyre projektet væsentligt.

 

Kommissionens beslutning

Banedanmarks forslag om nedlæggelse af overkørslerne nr. 33 og nr. 34 tiltrædes.

 

Kommissionen besluttede i den forbindelse, at Banedanmark frem til ekspropriationsforretningen skal undersøge muligheden for etablering af foringsrør fra eksisterende gylletank og under banen.

 

Kommissionen godkendte herefter med disse ændringer og tilføjelser det fremlagte projekt.

 

 

Herefter afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Ole Riber Kjær

Bent Braüner               Arne Lauridsen

/Helle Johansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen