Jernbanen Viborg – Skive, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 18. april 2012

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse af en række overkørsler på banestrækningen Viborg – Skive vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 18. APRIL 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 ved overkørsel nr. 62 og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1-10 inkl. samt løbenumrene 10A, 10B og 10C.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 21. marts 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 14. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk