Jernbanen Viborg – Skive, besigtigelsesforretningen den 10. maj 2011

BESIGTIGELSE

 

Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen Viborg – Skive

 

TIRSDAG DEN 10. MAJ 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.00 med et indledende møde på Højslev Kro, Viborgvej 220, Højslev, hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet, der vedrører overkørslerne 77, 78, 79, 80 og 82.

 

Forretningen fortsætter samme dags formiddag med en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

Enhver, der kan blive berørt af nedlæggelserne og sikringerne, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner og besigtigelsesmateriale for de påtænkte nedlæggelser og sikring af overkørslerne vil fra og med den 12. april 2011 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 6. april 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk