Jernbanen Viborg – Skive, besigtigelsesforretningen den 10. maj 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

VIBORG – SKIVE

(Besigtigelsesforretningen den 10. maj 2011)

2. hæfte

 

 

Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 8.00 samledes kommissionen på Højslev Kro, Højslev for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Viborg og Skive.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, og tidl. tømmermester, Ole Riber Kjær, Henne, samt Kaj Wisti Lassen, Farsø og Bent Braüner, Bryrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: landinspektør Carsten Jørgensen, ingeniør Stine Baldus Gæmelke, Rambøll, ingeniør Thomas Märcher, Rambøll, landinspektør Terese Fuglsang, Lifa og landinspektør Pernille Norsmark, Lifa.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Indledning

På strækningen mellem Viborg og Skive ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede ledoverkørsler på strækningen km. 58.376 – 61.246. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducerer antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km 58.376 – 61.246 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje der etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

Tegningsoversigt

Tegnings.nr. Plan                                              Målforhold

SA-32-058376-05-10   Besigtigelsesplan ovk. nr. 77 – 82     1:4000

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Viborg mod Skive.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler:

 

Viborg kommune:

Privat niveau overkørsel nr. 77                          km 58.376

Privat niveau overkørsel nr. 78                          km 58.753

Offentlig niveau overkørsel nr. 79                       km 59.225

Privat niveau overkørsel nr. 80                          km 59.634

Privat niveau overkørsel nr. 82                          km 61.246

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af de nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg vil blive retableret.

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Højslev Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

Privat overkørsel nr. 77 – km 58.376

Besigtigelsesplan nr. SA-32-058376-05-10.

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 77 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 60

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a Troelstrup By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 1mt, 1ms, 1mv, 1mx, 4d ibd., 1s, 1b Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 1m Grønkær, Feldingbjerg på i alt 37,8 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommens bygninger på matr.nr. 1a Troelstrup By, Feldingbjerg er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 73,2 ha. Ejendommens lodder er desuden forbundet af en eksisterende vejunderføring i km 58.068. Denne har en frihøjde på 3.25 m og en bredde på 5.37 m og kan anvendes til færdsel med mindre landbrugskøretøjer.

 

Nr. 61

Landbrugsejendommen matr.nr. 2f Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 1h Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg på 0,5 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 2f Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 11.9 ha.

 

Nr. 62

Landbrugsejendommen matr.nr. 1g Sdr. Feldingbjerg, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 1d Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 1b Grønkær, Feldingbjerg på i alt 1.8 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 1g Sdr. Feldingbjerg, Feldingbjerg er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 73,1 ha.

 

Nr. 64

Landbrugsejendommen matr.nr. 4g Troelstrup By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 1t Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 4s Troelstrup By, Feldingbjerg på i alt 8.4 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 4g ibd. er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 39,5 ha.

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevej Tastumvej, kommunevej Feldingbjergvej og ny privat fællesvej over matr.nre. 1z, 1t Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 4s Troelstrup By, Feldingbjerg.

 

Ny privat fællesvej på matr.nre. 1z, 1t Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 4s Troelstrup By, Feldingbjerg udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 2 vigepladser; på matr.nre. 1z Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 4s Troelstrup By, Troelstrup. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

De på den vedlagte plan anviste markoverkørsler er vejledende, den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etablering af den nye 5.50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nre. 1z, 1t Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 4s Troelstrup By, Feldingbjerg.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den nye adgangsvejs udmunding i kommunevejen Feldingbjergvej pålægges matr.nre. 1z og 1p Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg eventuelt servitut om, at der hverken varigt eller midlertidig må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Feldingbjergvej.

 

Vejarealer over matr.nr. 92 (banen), 4l Troelstrup By, Feldingbjerg og matr.nr. 9 (banen) Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Rampearealer fra matr.nre. 92 (banen) Troelstrup By, Feldingbjerg overføres til de tilgrænsende matr.nre. 4l og 1mt ibd.

 

Eksisterende kørespor over matr.nre. 1mt Troelstrup By, Feldingbjerg, 1d, Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 1b, 1m Grønkær, Feldingbjerg optages og udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken, som adgangsvej for matr.nre. 1d Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg, 1b Grønkær, Feldingbjerg og 1h Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg.

 

 

Nr. 60

Der sker ingen ændring af ejendommens adgangsforhold for de køretøjer, der kan komme gennem vejunderføring.

For større landbrugskøretøjer, der ikke kan komme gennem vejunderføringen, henvises adgangen til matr.nre. 1mt, 1ms, 1mv, 1mx, 4d Troelstrup By, Feldingbjerg, 1s, 1b Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 1m Grønkær, Feldingbjerg til at foregå ad kommunevejen Tastumvej, kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den nye adgangsvej. Omvejen for større landbrugskøretøjer udgør: 2 x 1800 m.

 

Nr. 61

Adgang til matr.nr. 1h Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Tastumvej, kommunevejen Feldingbjergvej, videre ad den nye adgangsvej, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 250 m.

 

Nr. 62

Adgang til matr.nr. 1d Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 1b Grønkær, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Tastumvej, kommunevejen Feldingbjergvej, videre ad den nye adgangsvej, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 750 m.

 

Nr. 64

Adgang til matr.nr. 1t Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 4s Troelstrup By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Tastumvej, kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 1100 m.

Ejendommen berøres desuden under ovk. 78.

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 82

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 82

 

Privat overkørsel nr. 78 – km 58.753

Besigtigelsesplan nr. SA-32-058376-05-10

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er ikke synlig i marken, men er fortsat registreret i Banedanmarks arkiver.

 

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendom:

 

Nr. 64

Landbrugsejendommen matr.nr. 4g Troelstrup By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 1t Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 4s Troelstrup By, Feldingbjerg på i alt 8.4 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 4g ibd. er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 39,5 ha.

Ejeren benytter ikke overkørslen i dag, men ovk. 77, der giver adgang til ejendommens lodder på banens østlige side.

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til fremover at benytte adgangsvejen, der er beskrevet under ovk. 77.

 

Vejareal over matr.nr. 9 (banen) Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Nr. 41

Ejendommens adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af ovk. 78, se beskrivelse under ovk. 77.

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 82

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 82

 

Offentlig overkørsel nr. 79 – km 59.225

Besigtigelsesplan nr. SA-32-058376-05-10.

Nuværende forhold

Overkørslen er etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Den eksisterende kommunevej, Feldingbjergvej, er asfalteret.

 

Overkørsel 79 opgraderes til automatisk halvbomanlæg og alle de ejendomme som hidtil har benyttet overkørslen, vil fortsat have adgang over den.

 

I forbindelse med opgraderingen af overkørsel 79 vil der blive eksproprieret areal fra flere af de tilstødende ejendomme og eventuelt ændres udkørselsforholdene for nogen af ejendommene. Det er derfor i det følgende alene de ejendomme som direkte berøres af anlægsarbejdet, der beskrives.

 

De beskrevne ejendomme er nummereret:

 

Nr. 65

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a Sdr. Feldingbjerg, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 1z ibd. på 4.6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 31.3 ha.

 

Nr. 66

Beboelsesejendommen matr.nr. 8 Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg på 0,1 ha beliggende på banens vestlige side.

 

Nr. 67

Landbrugsejendommen matr.nr. 4a Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 4e og 4d ibd. på i alt 6.2 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 20.4 ha.

 

Nr. 79

Landbrugsejendommen matr.nr. 2a Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg m.fl. på 91.0 ha beliggende på banens østlige side. Bygninger og landbrugslodder er beliggende på banens østlige side.

Forslag

Overkørslen bevares og sikkerhedsforbedres til automatisk halvbomanlæg.

 

På en 35,00 m’s strækning øst for spormidte af overkørsel 79 udlægges den eksisterende private fællesvej i en bredde på 10.00 m på matrikelkortet. Vejbelægningen udvides så der er en asfaltbefæstet kørebane gennem overkørslen med en bredde på 6.00 m og med 2.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

På en 35,00 m’s strækning vest for spormidte af overkørsel 79 udvides eksisterende asfaltbelægning til en bredde på 6.00 m og med 2.00 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres ny 5.50 m bred privat fællesvej over matr.nr. 4a Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg som ny adgangsvej for matr.nr. 8 ibd.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den nye adgangsvej for matr.nr. 8 Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg til kommunevejen Feldingbjergvej pålægges matr.nr. 4a og 8 ibd. eventuelt servitut om, at der hverken varigt eller midlertidig må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Feldingbjergvej.

 

Udvidelsen af eksisterende vejanlæg i forbindelse med sikkerhedsforbedring af overkørsel 79 kan medføre, at der skal eksproprieres arealer til kommunevejen Feldingbjergvej fra matr.nre. 1z, 1p, 4e og 4a Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg.

 

 

 

 

Nr. 66

Adgang til ejendommen matr. nr. 8 Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Feldingbjergvej og herefter ad ny privat fællesvej på matr.nr. 4a ibd.

 

Nr. 65, 67, 79

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved opgraderingen af ovk. 79.

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 82

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 82

 

Privat overkørsel nr. 80 – km 59.634

Besigtigelsesplan nr. SA-32-058376-05-10.

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 80 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 62

Landbrugsejendommen matr.nr. 1g Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 3æ og 3aa Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg på i alt 7.2 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 1g Sdr. Feldingbjerg, Feldingbjerg er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 73,1 ha.

 

Nr. 68

Landbrugsejendommen matr.nr. 2a Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 2p og 5h ibd. på i alt 6.6 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 2a ibd. er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 92,5 ha.

 

Nr. 69

Beboelsesejendommen matr.nr. 2h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg på 0,6 ha beliggende på banens østlige side.

 

Nr. 70

Landbrugsejendommen matr.nr. 2e Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 2t ibd. på 1.8 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 2e ibd. er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 12.2 ha.

 

Nr. 71

Landbrugsejendommen matr.nr. 7a Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 7e ibd. på 2.3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 7a ibd. er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 13.4 ha.

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Der etableres et fælles afløsningsanlæg for overkørsel 80 og 82 ved at udlægge ny privat fællesvej samt ved udvidelse af eksisterende privat fællesvej.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Bavnehøjvej, kommunevejen Feldingbjergvej og ny privat fællesvej over matr.nre. 4e, 3æ, 9 (banen), 2h, 2t, 3aa, 7e, 5h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg, 5h Kobberup By, Kobberup.

 

Ny privat fællesvej på matr.nre. 4e, 3æ, 9 (banen), 2p, 2h, 2t, 3aa, 7e, 5h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 5h Kobberup By, Kobberup udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej og privat vej over matr.nre. 9 (banen), 7e Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 5h Kobberup By, Kobberup udlægges i 5.50 m’s bredde og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0,75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres 5 vigepladser; på matr.nre. 4e, 3æ, 9 (banen), 2t, 5h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 5h Kobberup By, Kobberup. Vigepladserne kan fungere som kombineret vigeplads og indkørsel til markerne. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

De på den vedlagte plan anviste markoverkørsler er vejledende, den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den nye 5.50 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nre. 4e, 3æ, 2p, 2h, 2t, 3aa, 7e, 5h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg og 5h Kobberup By, Kobberup.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den nye adgangsvejs udmunding i kommunevejen Feldingbjergvej pålægges matr.nre. 4e og 4a Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg eventuelt servitut om, at der hverken varigt eller midlertidig må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0,5 m over vejmidten for kommunevejen Feldingbjergvej.

 

Vejareal over matr.nr. 9 (banen) Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr.nr. 9 (banen) Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg overføres til de tilgrænsende matr.nr. 4a, 7e og 5g ibd. Rampearealer fra matr.nr. 10 (banen) Kobberup By, Kobberup overføres til det tilgrænsende matr.nr. 5h ibd.

 

 

 

Nr. 62

Adgang til matr.nre. 3æ og 3aa Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Tastumvej, kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den nye adgangsvej. Der er ingen omvej.

 

Nr. 68

Adgang til matr.nre. 2p og 5h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Tastumvej, kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den nye adgangsvej. Der er ingen omvej.

 

Nr. 69

Adgang til ejendommen matr.nr. 2h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den nye adgangsvej.

 

Nr. 70

Adgang til matr.nr. 2t Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad kommunevejen Tastumvej, kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den nye adgangsvej. Der er ingen omvej.

 

Nr. 71

Adgang til matr.nr. 7e Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg henvises til at foregå ad den private fællesvej Bavnehøjvej, kommunevejen Bavnehøjvej, kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 750 m.

Bemærkninger til forslaget

Se vedrørende overkørsel nr. 82

Kommissionens beslutning

Se vedrørende overkørsel nr. 82

 

Privat overkørsel nr. 82 – km 61.246

Besigtigelsesplan nr. SA-32-058376-05-10.

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørsel 82 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 72

Landbrugsejendom uden beboelse matr.nr. 5f Kobberup By, Kobberup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 5h ibd. på 11.7 ha beliggende på banens østlige side. Ejendommen matr.nr. 5f ibd. udgør i alt 70.3 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra landbrugsejendommen matr.nr. 3a ibd. m.fl. beliggende på banens vestlige side, hvor på ejendommens bygninger er beliggende. Vejafstanden til bygningerne på matr.nr. 3a ibd. udgør 750 m.

 

Nr. 73

Landbrugsejendommen matr.nr. 5b Kobberup By, Kobberup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 5e ibd. på 4.3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 5b ibd. er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 5.6 ha.

 

Nr. 75

Landbrugsejendommen matr.nr. 5d Kobberup By, Kobberup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 5k ibd. på 1.3 ha beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 5d ibd. er beliggende på banens vestlige side og landbrugsejendommen udgør 13.0 ha.

 

Nr. 76

Ejendommen matr.nr. 4d Kobberup By, Kobberup på 630 m² beliggende på banens østlige side. Ejendommen ejes af Banedanmark, men benyttes af Lars Rauff Hansen.

 

Nr. 77

Landbrugsejendommen matr.nr. 2a Søby By, Kobberup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 2b Kobberup By, Kobberup beliggende på banens østlige side. Bygningerne på matr.nr. 2a Søby By, Kobberup er også beliggende på banens østlige side og landbrugsejendommen udgør 32,9 ha. Ejendommens bygninger og ejendommens lod matr.nr. 2b Kobberup By, Kobberup er adskilt af et vandløb, men der er skabt en adgang over vandløbet ved at rørlægge et stykke og derved danne en markoverkørsel. Derfor er den matrikulære vejadgang til matr.nr. 2b ibd. gennem ovk. 82 ikke benyttet.

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Bavnehøjvej, kommunevejen og ny privat fællesvej over matr.nre. 4e, 3æ, 9 (banen), 2h, 2t, 3aa, 7e, 5h Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg, 5h Kobberup By, Kobberup.

Nærmere beskrivelse af anlægget er at finde under overkørsel 80.

 

Vejareal over matr.nr. 10 (banen) Kobberup By, Kobberup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 72

Adgang til matr.nr. 5h Kobberup By, Kobberup henvises til at foregå ad kommunevejen Bavnehøjvej, kommunevejen Feldingbjergvej, herefter videre ad den under ovk. 80 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 3200 m.

 

Nr. 73

Adgang til matr.nr. 5e Kobberup By, Kobberup henvises til at foregå ad den private fællesvej Bavnehøjvej, kommunevejen Bavnehøjvej, kommunevejen Feldingbjergvej, videre ad den under ovk. 80 beskrevne nye adgangsvej, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 5200 m.

 

 

 

Nr. 75

Adgang til matr.nr. 5k Kobberup By, Kobberup henvises til at foregå ad den private fællesvej Bavnehøjvej, kommunevejen Bavnehøjvej, kommunevejen Feldingbjergvej, videre ad den under ovk. 80 beskrevne nye adgangsvej, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 4600 m.

 

Nr. 76

Adgang til matr.nr. 4d Kobberup By, Kobberup henvises til at foregå ad kommunevejen Feldingbjergvej, videre ad den under ovk. 80 beskrevne nye adgangsvej, herefter videre ad hidtil benyttede adgangsveje.

 

Nr. 77

Nedlæggelsen af ovk. 82 har ingen betydning for adgangsforholdene for landbrugsejendommen matr.nr. 2a Søby By, Kobberup m.fl.

 

Bemærkninger til forslaget (samlet vedrørende overkørsel nr. 77, 78, 79, 80 og 82):

 

En række af de berørte lodsejere rejste spørgsmål vedrørende bredden af den projekterede vej, idet lodsejerne oplyste, at vejens bredde findes at være for smal til den brug, som vejen får.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at vejen er projekteret med samme bredde som omliggende veje i området, og at bredden er projekteret således, at vejen kan benyttes af køretøjer, som tillige kan benytte det offentlige vejnet.

 

En lodsejer oplyste, at vejen der fører fra kommunevej Bavnehøjvej mod nordøst til overkørsel nr. 80 er en hulvej, og at denne vej leder store mængder vand ned over banen. Lodsejeren udtrykte på denne baggrund bekymring for, at den projekterede vej i punktet nordøst for overkørsel nr. 80 vil blive skyllet væk, og det ønskes i den forbindelse oplyst, hvem der skal retablere vejen såfremt denne skylles væk.

Lodsejeren anmodede i den forbindelse om, at der etableres en underføring ved overkørsel nr. 80 for at afhjælpe problemet med afvandingen.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at såfremt vejen kan skylles væk vil dette skyldes en konstruktionsfejl i vejanlægget, hvorfor anlægsmyndigheden har ansvaret for vejens retablering.

 

Ejeren af matr. nr. 8 Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg oplyste, at den foreslåede vejføring ind til hans ejendom ikke er hensigtsmæssig. Ejeren foreslog i stedet, at vejen projekteres således, at vejen føres ind på ejendommen, så ejeren kan køre ad vejen ind til garagen.

 

Det blev af flere af de mødte lodsejere oplyst, at lodsejerne har forsøgt sig med jordfordeling internt, men at dette ikke er lykkedes.

Det blev i den forbindelse foreslået, at ejendommene matr. nr. 5e og 5k Kobberup By, Kobberup eksproprieres og tillægges ejendommen under lb. nr. 74, hvorefter den foreslåede vejføring over ejendommen under lb. nr. 72 øst for banen til dels kan undlades. Ejerne af ejendommene matr. nr. 5e og 5k ibd. erklærede sig villige til at afstå de pågældende ejendomme.

 

Anlægsmyndighedens repræsentant oplyste, at Banedanmark kun vil være indstillet på ekspropriation af de pågældende ejendomme, såfremt det foreslåede projekt ikke fremmes.

 

Kommissionens bemærkninger (samlet vedrørende overkørsel nr. 77, 78, 79, 80 og 82):

 

Vedrørende spørgsmålet om ekspropriation af ejendommene matr. nr. 5e og 5k ibd. eller den foreslåede vejføring har kommissionen truffet afgørelse om, at det af anlægsmyndigheden fremlagt projekt fastholdes. Kommissionen har ved afgørelse lagt afgørende vægt på, at ekspropriation af de pågældende ejendomme med henblik på at kunne undlade at anlægge den foreslåede vej findes at ligge udenfor, hvad der til projektet er fornødent, hvorfor kommissionen ikke har hjemmel til ekspropriation af de pågældende ejendomme.

 

Vedrørende anmodning om vejunderføring ved overkørsel nr. 80 til brug for afvanding har kommissionen truffet afgørelse om, at der ikke skal etableres en underføring. Kommissionen finder, at anlæg af den foreslåede underføring ligger uden for rammerne for projektet. Kommissionen skal i den forbindelse bemærke, at afvandingen i området efter det oplyste findes at være utilfredsstillende, hvilket til dels skyldes manglende rydning af anlægsmyndighedens grøfter og til dels manglende rydning af privat ejede grøfter.

 

Vedrørende vejføringen til matr. nr. 8 Sdr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg har kommissionen truffet afgørelse om, at vejføringen fra kommunevej Feldingbjergvej til ejendommen skal ske således, at ejeren også efter anlæg af vejen vil kunne benytte sin garage i dens nuværende form.

 

Kommissionen traf afgørelse om, at udvidelsen af kommunevej Feldingbjergvej ved overkørsel nr. 79, skal ske på den sydøstlige side af den pågældende kommunevej.

 

Kommissionen traf afgørelse om, at vejen over matr. nr. 5h Kobberup By, Kobberup føres uden om det vådområde, der findes i ejendommens sydlige ende op mod banen.

 

Kommissionen traf afgørelse om, at vejen skal anlægges så tæt op mod banen som muligt.

 

Kommissionen traf videre afgørelse om, at skellet mod banen rettes til i fornødent omfang, således at den sydvestlige side af den private fællesvej udgør skellet mellem banen og de tilgrænsende ejendomme.

 

Kommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                       Niels Wind-Friis

Bent Braüner                                                             Kaj Wisti Lassen

 

/Anders Westergaard

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard