Jernbanen Viborg – Skive, besigtigelsesforretningen den 3. og 4. maj 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

NEDLÆGGELSE OG SIKRING AF OVERKØRSLER

VIBORG – SKIVE

 (Besigtigelsesforretningen den 3. og 4. maj 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 3. maj 2011 kl. 8.30 samledes kommissionen på Højslev Kro i Højslev for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanen mellem Viborg – Skive.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, og tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne, samt Bent Braüner, Bryrup, og Kaj Wisti Lassen, Farsø, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Viborg Kommune mødte landinspektør Rasmus Ørtoft.

 

Den ledende landinspektør, Søren Kjerside Hansen mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Banedanmark: projektleder Mads Dalgaard, landinspektør Carsten Jørgensen, landinspektør Terese Fuglsang, ingeniør Stine Baldus Gæmelke, landinspektør Pernille Norsgaard og ingeniør Lasse Hartvigsen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

På strækningen mellem Viborg og Skive ønsker Banedanmark at nedlægge en række usikrede ledoverkørsler, en overkørsel sikret med advarselsanlæg og en overkørsel sikret med helbomanlæg på strækningen km. 46.752 – 55.257. Dette sker i en overordnet målsætning om at forbedre sikkerheden på banen, skabe et bedre arbejdsmiljø for lokoførerne ved at reducere antallet af nærved hændelser og for på sigt at kunne hæve hastigheden på strækningen.

 

Banedanmarks overordnede politikker på overkørselsområdet er, at antallet af overkørsler reduceres mest muligt og at usikrede overkørsler enten sikres eller nedlægges.

 

Med regeringens og forligspartiernes vedtagelse af “En grøn transportpolitik” blev de tidligere afsatte ca. 36 mio.kr. årligt i perioden 2009-2014 til nedlæggelse og opgradering af overkørsler besluttet forlænget. Aftalen indeholder videreførelse af puljen frem til 2020 med 36 mio. kr. pr. år. Det er efterfølgende besluttet, at fremrykke midlerne fra 2020 og 2019.

 

På strækningen km. 46.752 – 55.257 har der forud for denne besigtigelsesforretning været foretaget en screening af strækningen, hvis formål har været at kortlægge flest mulige detaljer om de enkelte overkørsler. Denne screening har ligget til grund for den endelige udvælgelse af de løsningsforslag som Banedanmark ønsker at bringe for en ekspropriationskommission.

 

I det følgende beskrives de ejendomme som overkørslerne tjener som adgang for samt hvilke veje som etableres i stedet for de nuværende adgangsveje over overkørslerne.

 

 

Tegningsoversigt

Tegnings.nr.                                     Plan                                              Målforhold

SA-32-047349-05-10    Besigtigelsesplan ovk. nr. 62 og kirkesti ovg.             1:4000

SA-32-049241-05-10     Besigtigelsesplan ovk. nr. 65 og ovg. 66                              1:4000

SA-32-052786-05-10   Besigtigelsesplan ovk. nr. 68-72                                1:4000

 

Projektbeskrivelse

Projektet ligger i Viborg kommune i Region Midtjylland.

 

Banen er stationeret fra Viborg mod Skive.

 

Nedlæggelsen af overkørsler nødvendiggør sikring af anden adgang til de berørte arealer og ejendomme.

 

Det foreliggende projekt omfatter nedlægning/sikkerhedsforbedring af følgende overkørsler.

 

Viborg kommune:

Offentlig niveau overgang – kirkesti                                          km. 47.111

Offentlig niveau overkørsel nr. 62                                            km. 47.349

Privat niveau overkørsel nr. 65                                                km. 49.241

Privat niveau overgang nr. 66                                                  km. 49.346

Privat niveau overkørsel nr. 68                                                km. 52.786

Privat niveau overkørsel nr. 69                                                km. 53.441

Privat niveau overkørsel nr. 70                                                km. 53.793

Privat niveau overkørsel nr. 71                                                km. 53.981

Privat niveau overkørsel nr. 72                                                km. 54.394

 

Ledninger

Ledningsejere vil blive indvarslet til ledningsforretning med henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsomlægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejanlæg, vil blive retableret.

Ledningsprotokol vil blive fremlagt på ekspropriationsforretningen.

 

Økonomi

Alle omkostninger i forbindelse med nedlægning/opgradering af alle overkørsler herunder ekspropriationserstatninger vil blive afholdt af Banedanmark.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje, skal fra det tidspunkt, hvor vejen åbnes for trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejen afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Højslev Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under det indledende møde og besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser:

 

Offentlig overgang – kirkesti – km. 47.111 og offentlig overkørsel nr. 62 – km. 47.349

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-047349-05-10

 

Nuværende forhold

 

Overkørslerne er etableret i 1940 i forbindelse med forlægningen af en del af statsbanestrækningen Viborg-Skive.

 

Den offentlige kirkesti er alene markeret med krydsskilte. Stien er ikke synlig i marken og stiudlægget er slettet på matrikelkortet på banens sydside.

Overkørsel 62 er i marken sikret med helbomanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet overkørslen og overgangen tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener de som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr.1

Landbrugsejendommen uden beboelse matr.nr. 16m Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. Ejendommen er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 26,4 ha. Landbrugsejendommen uden beboelse drives fra bygningerne på landbrugsejendommen matr.nr. 3a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. beliggende på banens nordlige side. Vejafstanden fra bygningerne på matr.nr. 3a ibd. udgør ca. 2.2 km.

 

Nr. 2

Landbrugsejendommen matr.nr. 8a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 8g ibd. på 2,0 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr.nr. 8a ibd. er beliggende på banens nordlige side og landbrugsejendommen udgør 23,7 ha.

 

Nr. 3

Landbrugsejendommen matr.nr. 9a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 9h, 9f og 9i ibd. på 1,5 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr.nr. 9a ibd. er beliggende på banens nordlige side og landbrugsejendommen udgør 35,1 ha.

 

Nr. 4

Landbrugsejendommen matr.nr. 11a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 11g ibd. på 1,3 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr.nr. 11a ibd. er beliggende på banens nordlige side og landbrugsejendommen udgør 13,2 ha.

 

 

 

Nr. 5

Ubebygget landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 4r Ravnstrup By, Ravnstrup beliggende på banens sydlige side på 1,3 ha.

 

Nr. 6

Landbrugsejendommen matr.nr. 4a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. Ejendommens lod matr.nr. 4ae ibd. udgør et vejareal på 245 m² og er en del af det vejareal som går fra kommunevejen Åbakken og frem til overkørsel 62 beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr.nr. 4a ibd. er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 16,6 ha.

 

Nr. 7

Landbrugsejendommen matr.nr. 10a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. på i alt 29,0 ha med hele ejendommen beliggende på banens nordlige side. Bygningerne forefindes på matr.nr. 10a ibd. Ejerne benytter ikke overkørslen i dag, idet der kan køres over egne jorder til matr.nr. 10g ibd.

 

Nr. 8

Landbrugsejendommen matr.nr. 10b Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. på i alt 19,8 ha med hele ejendommen beliggende på banens nordlige side. Bygningerne forefindes på matr.nr. 10b ibd. Ejeren benytter ikke overkørslen i dag.

 

Nr. 9

Landbrugsejendommen matr.nr. 4a Jegstrup By, Ravnstrup m.fl. på i alt 19,9 ha med hele ejendommen beliggende på banens nordlige side. Bygningerne forefindes på matr.nr. 4a ibd. Ejeren benytter ikke overkørslen i dag, idet der kan køres over egne jorder til matr.nr. 4h ibd.

 

Forslag

Den offentlige overgang – kirkesti – km 47.111 og overkørsel 62 – km 47.349 nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fælles over matr.nr. 9l og 9a Ravnstrup By, Ravnstrup med adgang fra kommunevejen Jegstrupvej Vest og videre ad den eksisterende private fællesvej over matr.nr. 9a, 8a og 3h Ravnstrup By, Ravnstrup.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 9a, 8a og 3h Ravnstrup By, Ravnstrup og eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 4ae, 4r, “c” og 11g ibd. udlægges i 5.50 m’s bredde og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider, hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Der etableres en vigeplads på matr.nr. 8a ibd. Udstrækningen af vigepladsen udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet.

 

Ny privat fællesvej på matr.nr. 9a og 9l ibd. udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Etableringen af den nye 5.50 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 9l, 9a, 8a, 3h, 4ae, 4r, “c” og 11g ibd. Eksisterende vejudlæg i marken berigtiges på matrikelkortet.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den ny adgangsvej til kommunevejen Jegstrupvej Vest pålægges matr.nr. 9a, 9l og 10a Ravnstrup By, Ravnstrup eventuelt servitut om, at der hverken varigt eller  midlertidig må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde en 0.5 m over vejmidten for kommunevejen Jegstrupvej Vest.

 

Vejarealer over matr.nr. 9a, 8a, 8g, 11g, 16m, 3h og 38 (banen) Ravnstrup By, Ravnstrup nedlægges og overgår til ejernes frie råden.

 

Vejudlægget på matr.nr. 3h Ravnstrup By, Ravnstrup slettes på matrikelkortet, da vejen ikke længere er adgangsvej for andre ejendomme end ejeren af matr.nr. 3h ibd.

 

Eksisterende kørespor over matr.nr. 16m Ravnstrup By, Ravnstrup langs banens sydlige side optages og udlægges på matrikelkortet med den bredde, den har i marken, som adgangsvej for matr.nr. 8g ibd. Dette erstatter den tidligere udlagte private fællesvej, der nedlægges på matrikelkortet.

 

Nr. 1, 3, 5, 6, 7, 8 og 9

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af overkørsel 62.

 

Nr. 2

Adgang til matr.nr. 8g Ravnstrup By, Ravnstrup henvises til at foregå ad den eksisterende og nye private fællesvej over matr.nr. 9a og 9l ibd. videre ad kommunevejen Jegstrupvej Vest, statsvej Holstebrovej, kommunevej Nybrovej, kommunevej Åbakken og videre ad privat fællesvej over matr.nr. 4ae, 4r, “c”, 11g og 16m Ravnstrup By, Ravnstrup. Omvejen udgør: 2 x 1750 m.

 

Nr. 4

Adgang til matr.nr. 11g Ravnstrup By, Ravnstrup henvises til at foregå ad den eksisterende og nye private fællesvej over matr.nr. 8a, 9a og 9l ibd. videre ad kommunevejen Jegstrupvej Vest, statsvej Holstebrovej, kommunevej Nybrovej, kommunevej Åbakken og videre ad privat fællesvej over matr.nr. 4ae, 4r og “c” Ravnstrup By, Ravnstrup. Omvejen udgør: 2 x 2250 m.

 

 

Bemærkninger til forslaget

 

Flere lodsejere fremsatte ønske om at overkørsel nr. 62 bevares af hensyn til den færdsel der er i området, hvor overkørslen både anvendes af trafik til private boliger og i forbindelse med landbrugsmæssig drift.

 

Banedanmarks repræsentanter henviste i den forbindelse til det tidligere anførte om baggrunden for nedlæggelse af overkørslen.

 

En lodsejer stillede forslag om at flytte eksisterende vej over matr. nr. 9a Ravnstrup By, Ravnstrup ca. 10 meter nord om bygningerne, således at trafik ikke fortsat ledes tæt på bygningerne. Det vil endvidere give mulighed for på sigt at udvide ejendommens bygningsmasse. I den forbindelse blev der fremsat ønske om at eksisterende gylletank nedlægges og bortskaffes.

 

Banedanmarks repræsentanter oplyste hertil, at der er tale om eksisterende vej, der anvendes i dag om end der nu bliver mere trafik på vejen til de to bagvedliggende ejendomme. Banedanmark oplyste videre, at man ikke finder det nødvendigt at flytte vejen henset til det store indgreb i gylletank og omkringliggende skåninger og terrænforhold som en vejflytning vil medføre samt det forhold, at der er tale om passage ved en driftsbygning og ikke ejendommens stuehus.

 

En lodsejer fremsatte ønske om, at den planlagte vigeplads på matr. nr. 8a Ravnstrup By, Ravnstrup ændres, således at den etableres i eksisterende vejtracé, således at vejen i stedet føres, hvor vigepladsen er foreslået placeret.

 

Banedanmark oplyste hertil, at man gerne vil arbejde med den løsning, med udgangspunkt i eksisterende gennembrydning af dige ved ejendommens vestlige skel.

 

Der blev fremsat ønske om etablering af vejadgang til ejendommen matr. nr. 11a m.fl. Ravnstrup By, Ravnstrup fra kommunevej Ravnstrupvej henset til den ellers lange vej til offentlig vej.

 

Banedanmark oplyste hertil, at den løsning ikke har været med i projektet, da det vil betyde et stort gennembrud af en skovejendom.

 

Der blev stillet forslag om etablering af vejadgang fra kommunevej Jegstrupvej Vest langs sydsiden af banen frem til afskårne jordlodder.

 

Banedanmark oplyste hertil, at det på grund af de terrænmæssige forhold bliver vanskeligt at etablere en vej det ønskede sted og henviste til, at der foreligger eksisterende vej i området, som giver adgang til arealerne.

 

 

Kommissionens beslutning

Overkørsel nr. 62 (km 47.349) og overgang – kirkesti (km 47.111) nedlægges.

 

Kommissionen drøftede indgående det af Banedanmark fremsatte forslag til etablering af vejanlæg over matr. nr. 9a og 9l Ravnstrup By, Ravnstrup frem til kommunevej Jegstrupvej Vest. Henset til at der foreligger fornøden vejadgang til ejendommene i området via eksisterende privat fællesvej fra kommunevej Jegstrupvej Vest over matr. nr.e 10a Ravnstrup By, Ravnstrup og 4a Jegstrup, Ravnstrup, kunne kommissionen ikke tiltræde det af Banedanmark fremsatte forslag.

 

Kommissionen besluttede herefter, at Banedanmark skal bearbejde projektet yderligere med henblik på at opnå vejadgang for områdets ejendomme til Kommunevej Jegstrupvej Vest via eksisterende vejnet.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at den private fællesvej i marken på matr. nre 9a og 10a, Ravnstrup By, Ravnstrup og matr. nr. 4a Jegstrup, Ravnstrup berigtiges matrikulært ved ekspropriationerne.

 

Kommissionen drøftede herefter det fremsatte forslag om vejadgang fra kommunevej Ravnstrupvej til ejendommen matr. nr. 11a m.fl. Ravnstrup By, Ravnstrup. Kommissionen drøftede, at da ekspropriation i sig selv er et stort indgreb i borgernes rettigheder, bør dette kun finde sted, når indgrebet er strengt påkrævet og ikke blot fordi det til en vis grad er ønskeligt. Kommissionen finder ikke, at etablering af vej og ekspropriation til vej til Ravnstrupvej for ejendommen matr. nr. 11a m.fl. er nødvendigt, henset til at der foreligger fornøden vejadgang til offentlig vej, kommunevej Jestrupvej Vest, via det eksisterende vejnet i området.

 

Forslaget om ændring af vigepladsens placering og vejforløbet på ejendommen matr. nr. 8a Ravnstrup By, Ravnstrup blev efter en drøftelse tiltrådt af kommissionen, hvorefter der etableres ny vej og vigeplads i eksisterende vejtracé med udgangspunkt i eksisterende gennembrud af dige.

 

Forslaget om flytning af eksisterende vej 10 meter længere væk fra driftsbygningerne på ejendommen matr. nr. 9a m.fl. Ravnstrup By, Ravnstrup, samt nedrivning af gylletank og etablering af nyt vejanlæg med skråninger i den forbindelse, blev ligeledes indgående drøftet. Kommissionen besluttede i den forbindelse, at der ikke foreligger det fornødne grundlag for at påføre projektet denne ændring og fordyrende omkostning. Kommissionen har herved henset til eksisterende vejs udmærkede stand, samt det forhold, at der ikke er tale om en beboelsesbygning.

 

Forslaget om etablering af vej langs sydsiden af banen fra kommunevej Jegstrupvej Vest frem til de afskårne jordlodder blev drøftet indgående. Kommissionen besluttede i den forbindelse, at der henset til, at der allerede i dag er fornøden vejadgang til arealerne via det eksisterende vejnet fra hovedvej 26, ikke foreligger det fornødne grundlag for etablering af og ekspropriation til en ny vej til arealerne fra kommunevej Jegstrupvej Vest.

 

Privat overkørsel nr. 65 – km. 49.241 og  privat overgang nr. 66 – km. 49.346

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-049241-05-10

 

Nuværende forhold

 

Overkørsel 65 og overgang 66 blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørsel 65 er sikret med led.

Overgang 66 er alene markeret med krydsskilt. Overgangen er tilgroet og det ser ikke ud til at den benyttes længere.

 

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørsel 65 og overgang 66 som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 10

Landbrugsejendommen matr.nr. 4t Ravnstup By, Ravnstrup m.fl. på i alt 15,0 ha med hele ejendommen beliggende på banens vestlige side. Bygningerne forefindes på matr.nr. 7a ibd. Ejendomme har adresse til den private fællesvej Damvej. Ejeren benytter ikke ovk. 65 eller ovg. 66, idet eksisterende vej benyttes langs nordøstskellet af matr.nr. 7l ibd.

 

Nr. 13

Landbrugsejendommen matr.nr. 13a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lodder matr.nr. 13l ibd. på 14,8 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr.nr. 13a ibd. er beliggende på banens østlige side og landbrugsejendommen udgør 62,4 ha.

 

Nr. 14

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 11e Ravnstrup By, Ravnstrup på 1,6 ha er beliggende på banens vestlige side. Ejeren benytter ikke ovk. 65 eller ovg. 66, idet eksisterende vej benyttes langs nordøstskellet af matr.nr. 7l ibd.

 

Nr. 16

Den ubebyggede landbrugslod uden landbrugspligt matr.nr. 3i Ravnstrup By, Ravnstrup på 0,8 ha er beliggende på banens vestlige side. Ejeren benytter ikke ovk. 65 eller ovg. 66, idet eksisterende vej benyttes langs nordøstskellet af matr.nr. 7l ibd.

 

Nr. 18

Landbrugsejendommen matr.nr. 6a Ravnstrup By, Ravnstrup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 6h ibd. på 1,2 ha beliggende på banens vestlige side. Bygningerne på matr.nr. 6a ibd. er beliggende på banens østlige side og landbrugsejendommen udgør 16,5 ha. Ejeren benytter ikke ovk. 65 eller ovg. 66, idet eksisterende veje vest for banen benyttes.

 

 

Forslag

Overkørsel 65 og overgang 66 nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad kommunevejen Nybrovej, den private fællesvej Damvej og videre ad privat fællesvej over matr.nr. 17 og 7a Ravnstrup By, Ravnstrup.

 

Eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 7l, 5r og 13l Ravnstrup By, Ravnstrup udlægges i 5.50 m’s bredde og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider, hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Rampearealer fra matr.nr. 38 (banen) Ravnstrup By, Ravnstrup overføres til de tilgrænsende matr.nr. 13a og 13l ibd.

 

Der etableres 4 vigepladser; 2 stk. på matr.nr. 7l Ravnstrup By, Ravnstrup og 2 stk. på matr.nr. 13l ibd. Vigepladserne er kombinerede vigeplads og indkørsel til markerne. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet. Placeringen af markoverkørslerne er vejledende, den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Vejareal på matr.nr. 38 (banen) Ravnstrup By, Ravnstrup nedlægges ved overkørsel 65 og overgang 66, samt i km. 49.310.

 

Udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 7l, 5r og 13l Ravnstrup By, Ravnstrup.

 

Nr. 10, 14, 16, 18

Der sker ingen ændring i adgangsforholdene til offentlig vej for denne ejendom, da denne fortsat kan benytte eksisterende veje i marken på banens vestlige side.

 

Nr. 13

Adgang til matr.nr. 13l Ravnstrup By, Ravnstrup henvises til at foregå ad kommunevejen Nybrovej, den private fællesvej Damvej og videre ad eksisterende privat fællesvej over matr.nr. 17, 7a, 5r og 7l ibd. Omvejen udgør: 2 x 2050 m.

 

Bemærkninger til forslaget

En række lodsejere stillede forslag om at vejen mellem matr. nr. 5r Ravnstrup By, Ravnstrup og 13l ibd. på den ene side og matr. nr. 17, 7l og 7a ibd. på den anden side udlægges i 4,5 meters bredde, samt at vigepladser og grøfter ikke etableres. Lodsejerne oplyste, at der ikke er behov for vigepladser, da der alene færdes landbrugstrafik på vejen, samt at området ikke er vandlidende og at vejen ligger naturligt højt i terrænet.

 

Banedanmark oplyser hertil at grøfter nok kan undværes i området, men vigepladserne skal etableres henset til at også øvrige lodsejere skal anvende vejen til deres lodder. Banedanmark vil etablere og placere vigepladserne i samråd med lodsejerne.

 

En lodsejer oplyste at han gerne ser vigepladserne etableret, da han har megen trafik til sine arealer.

 

 

Kommissionens beslutning

Overkørslen og overgangen nedlægges.

 

Kommissionen besluttede i den forbindelse at vejudlægget fra kommunevej Damvej frem til den vestlige side af bygningerne på matr. nr. 7a Ravnstrup By, Ravnstrup udvides til samme stand som det resterende vejforløb frem til tidligere overkørsel nr. 65, og at der placeres et antal vigepladser langs vejstrækningen, som foreslået af Banedanmark.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

/Helle Johansen

 

 

Tirsdag den 4. maj 2011 kl. 8.00 samledes kommissionen på Højslev Kro i Højslev for at fortsætte forretningen i anledning af nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen mellem Viborg og Skive.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Søren Kjerside Hansen, mødte på ny ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup og protokollen førtes som i går.

 

Banedanmark og Viborg kommune var repræsenteret som i går.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Banedanmark gennemgik projektet som anført foran i protokollen.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Højslev Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under det indledende møde og besigtigelsen i marken.

 

Følgende passerede vedrørende de enkelte overkørsler:

 

Særlige bestemmelser:

Privat overkørsel nr. 68 – km. 52.786

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-052786-05-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet ovk. 68 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 31

Landbrugsejendommen matr.nr.1b Møgelbjerg By, Nr. Borris m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 8g Sparkær By, Nr. Borris på i alt 6,5 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1b Møgelbjerg By, Nr. Borris er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 15,4 ha.

 

Nr. 32

Landbrugsejendommen matr.nr. 2q Sparkær By, Nr. Borris m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 8y og 8b ibd. på i alt 7,1 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 2q ibd. er også beliggende på banens nordlige side, men adgangen til lodderne er fra banens sydlige side gennem ovk. nr. 68. Landbrugsejendommen udgør 18,0 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til at foregå ad ny privat fællesvej fra kommunevejen Lundgårdsvej ved ovk. 73 (halvbomanlæg) over matr.nre. 1h, 3b, 15, 6c, 13 (banen) Lundgård Hgd., Gammelstrup, 6 (banen), 3b, 1a Drengsgård, Gammelstrup, 7 (banen), 4c Gundelund By, Mønsted, 14a, 13a, 13b, 31 (banen), 15h, 11c, 8r, 10g, 8s, 8æ, 8t, 8v, 8y og 8g Sparkær By, Nr. Borris. Vejen udlægges i 5.50 m’s bredde på matrikelkortet.

 

Ny privat fællesvej på matr.nre.1h, 3b, 15, 6c, 13 (banen) Lundgård Hgd., Gammelstrup, 1a Drengsgård, Gammelstrup, 4c Gundelund By, Mønsted, 14a, 13a, 13b, 15h, 8r Sparkær By, Nr. Borris udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m men 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Eksisterende privat fællesvej og privat vej over matr.nre. 6 (banen), 3b Drengsgård, Gammelstrup, 7 (banen) Gundelund By, Mønsted, 31 (banen), 11c, 10g, 8s, 8æ, 8t, 8v, 8y og 8g Sparkær By, Nr. Borris i 5.50 m’s bredde og vejbelægningen renoveres, så der er en grusbefæstet kørebane på 4.00 m med 0.75 m brede rabatter i begge sider, hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvandingen af vejen. Eksisterende vejudlæg i marken berigtiges på matrikelkortet.

 

Der etableres 4 vigepladser; på matr.nr. 3b Lundgård Hgd., Gammelstrup, 1a Drengsgård, Gammelstrup, 14a og 8t Sparkær By, Nr. Borris. Vigepladserne er kombinerede vigeplads og indkørsel til markerne. Udstrækningen af vigepladserne udlægges tillige som privat fællesvej på matrikelkortet. Placeringen af markoverkørslerne er vejledende, den enkelte markoverkørsels beliggenhed aftales mellem lodsejer og entreprenør, når projektet igangsættes.

 

Etableringen af den nye 5.50 m brede private fællesvej og udvidelsen af den eksisterende private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nre. 1h, 3b, 15, 6c Lundgård Hgd., Gammelstrup, 3b, 1a Drengsgård, Gammelstrup, matr.nr. 4c Gundelund By, Mønsted, 14a, 13a, 13b, 15h, 11c, 8r, 10g, 8s, 8æ, 8t, 8v, 8y og 8g Sparkær By, Nr. Borris.

 

Til sikring af oversigtsforholdene ved den nye adgangsvej til kommunevejen Lundgårdsvej pålægges matr.nr. 1h, 12 og 1ar Lundgård Hgd., Gammelstrup eventuelt servitut om, at der hverken varigt eller midlertidig må anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 0.5 m over vejmidten for kommunevejen Lundgårdsvej.

 

Vejarealer over matr.nr. 31 (banen) Sparkær By, Nr. Borris, 6 (banen) Drengsgård, Gammelstrup, 7 (banen) Gundelund By, Mønsted og 13 (banen) Lundgård Hgd., Gammelstrup nedlægges og overgår til ejerens frie råden.

 

Rampearealer fra matr.nr. 31 (banen) Sparkær By, Nr. Borris overføres til de tilgrænsende matr.nre. 8a og 8g ibd.

 

Nr. 31

Adgang til matr.nr. 8g Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. nr. 73 og herefter videre ad den nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 4500 m.

Ejendommen berøres desuden under ovk. 69

 

Nr. 32

Adgang til matr.nre. 8b og 8y Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad kommunevejen Bækkegårdsvej, kommunevejen Langgade, kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. nr. 73 og herefter videre ad den ovenfor beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 5750 m.

 

Bemærkninger til forslaget

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Kommissionens beslutning

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 69 – km. 53.441

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-052786-05-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet ovk. 69 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 31

Landbrugsejendommen matr.nr.1b Møgelbjerg By, Nr. Borris m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 8s, 10g og 10h Sparkær By, Nr. Borris på i alt 1,9 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1b Møgelbjerg By, Nr. Borris er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 15,4 ha.

 

Nr. 33

Landbrugsejendommen matr.nr. 10s Sparkær By, Nr. Borris m.fl. på i alt 17,3 ha med hele ejendommen beliggende på banens nordlige side. Bygningerne forefindes på matr.nr. 10s ibd. Ejerne benytter ikke overkørslen i dag, idet der kan køres over egne jorder til matr.nr. 8v.

 

Nr. 34

Landbrugsejendommen matr.nr. 8f Sparkær By, Nr. Borris m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 8t ibd. på 2,3 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 8f ibd. er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 8,2 ha.

 

Nr. 35

Beboelsesejendommen matr.nr. 1i Møgelbjerg, Mønsted m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 8æ Sparkær By, Nr. Borris på 0,7 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1i Møgelbjerg, Mønsted er beliggende på banens sydlige side og ejendommen udgør 1,3 ha.

 

Nr. 36

Beboelsesejendommen matr.nr. 8r Sparkær By, Nr. Borris udgør 0,4 ha og er beliggende på banens nordlige side.

 

Nr. 37

Landbrugsejendommen matr.nr. 1p Møgelbjerg, Mønsted m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 11c og 11d Sparkær By, Nr. Borris på i alt 1,3 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1p Møgelbjerg, Mønsted er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 11,8 ha.

 

Nr. 39

Landbrugsejendommen matr.nr.1f Møgelbjerg, Mønsted m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 13b Sparkær By, Nr. Borris på 1,6 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1f Møgelbjerg, Mønsted er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 10,2 ha.

 

Nr. 40

Landbrugsejendommen matr.nr. 1c Fusager By, Nr. Borris m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 13a Sparkær By, Nr. Borris på 3,1 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1c Fusager By, Nr. Borris er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 5,0 ha.

 

Nr. 41

Landbrugsejendommen matr.nr. 4a Gundelund By, Mønsted m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 14a Sparkær By, Nr. Borris, 4c Gundelund By, Mønsted på i alt 12,5 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 4a Gundelund By, Mønsted er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 48,4 ha. Ovk. 69 er eneste adgangsmulighed til ejendommens arealer på den nordlige side af banen, idet rampe og skilte på banens sydlige side ved ovk. 70 er fjernet.

 

 

 

Nr. 42

Beboelsesejendommen matr.nr. 15e Sparkær By, Nr. Borris udgør 0,2 ha beliggende på banens nordlige side.

 

Nr. 43

Beboelsesejendommen bestående af matr.nre. 15d og 15h Sparkær By, Nr. Borris udgør i alt 0,2 ha begge beliggende på banens nordlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til fremover at benytte adgangsvejen, der er beskrevet under ovk. 68.

 

Rampearealer fra matr.nr. 31 (banen) Sparkær By, Nr. Borris overføres til de tilgrænsende matr.nr. 15e og 15d ibd.

 

Nr. 31

Adgang til matr.nr. 8s, 10g og 10h Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 3300 m.

Ejendommen berøres desuden under ovk. 68.

 

Nr. 33

Ejendommenes adgangsforhold ændres ikke ved nedlæggelsen af ovk. 69.

 

Nr. 34

Adgang til matr.nr. 8t Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad privat fællesvej Kærgårdsvej, kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 4700 m.

 

Nr. 35

Adgang til matr.nr. 8æ Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej.

 

Nr. 36

Adgang til matr.nr. 8r Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad de under ovk. 68 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

Nr. 37

Adgang til matr.nre. 11c og 11d Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 3300 m.

 

Nr. 39

Adgang til matr.nr. 13b Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad privat fællesvej Kærgårdsvej, kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 4700 m.

 

Nr. 40

Adgang til matr.nr. 13a Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 3200 m.

 

Nr. 41

Adgang til matr.nr. 14a Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 3100 m.

Ejendommen berøres desuden under ovk. 70.

 

Nr. 42

Adgang til matr.nr. 15e Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad de under ovk. 68 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

 

Nr. 43

Adgang til matr.nr. 15d Sparkær By, Nr. Borris henvises til at foregå ad de under ovk. 68 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

 

Bemærkninger til forslaget

 

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Kommissionens beslutning

 

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 70 – km. 53.793

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-052786-05-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led. Rampe er bortgravet på matr.nr. 4a Gundelund By, Mønsted og ovk. 70 kan derfor ikke benyttes.

 

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendom:

 

Nr. 41

Landbrugsejendommen matr.nr. 4a Gundelund By, Mønsted m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 4c Gundelund By, Mønsted på 3,0 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 4a Gundelund By, Mønsted er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 48,4 ha. Som beskrevet under ovk. 69, benyttes ovk. 69 alene som adgangsmulighed til ejendommens jorder på banens nordlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til fremover at benytte adgangsvejen, der er beskrevet under ovk. 68.

 

Rampearealer fra matr.nr. 7 (banen) Gundelund By, Mønsted overføres til de tilgrænsende matr.nre. 4a og 4c ibd. Rampearealer fra matr.nr. 6 (banen) Drengsgård, Gammelstrup til de tilgrænsende matr.nre. 1a ibd. og 4a Gundelund By, Mønsted.

 

Vejudlægget på matr.nr. 4a Gundelund By, Mønsted slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Nr. 41

Se beskrivelse under ovk. 69.

 

Bemærkninger til forslaget

 

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Kommissionens beslutning

 

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 71 – km. 53.981

 

Besigtigelsesplan nr. SA-32-052786-05-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med led.

 

Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendom:

 

Nr. 44

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 1e ibd. og 4d Gundelund By, Mønsted på i alt 12,7 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr.nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup er beliggende på banens nordlige side og landbrugsejendommen udgør 45,3 ha.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til fremover at benytte adgangsvejen, der er beskrevet under ovk. 68. Herefter fortsættes ad kommunevejen Lundgårdsvej, eksisterende privat fælles vej over matr.nr 13 (banen) og ny privat fællesvej over matr.nr. 5b Lundgård Hgd., Gammelstrup.

 

Ny privat fællesvej på matr.nr. 5b Lundgård Hgd., Gammelstrup udlægges i 5.50 m’s bredde og anlægges med en grusbefæstet kørebane på 4.00 m men 0.75 m brede rabatter i begge sider. Hertil kan komme fornødne arealer til etablering af grøfter til afvanding af vejen.

 

Etableringen af den nye 5.50 m brede private fællesvej medfører, at der skal eksproprieres areal fra matr.nr. 5b Lundgård Hgd., Gammelstrup.

 

Rampearealer fra banen overføres til de tilgrænsende matr.nre. 1a og 1e Drengsgård, Gammelstrup.

 

Nr. 44

Adgang til matr.nr. 1e Drengsgård, Gammelstrup og 4d Gundelund By, Mønsted henvises til at foregå som ovenfor beskrevet. Omvejen udgør: 2 x 2450 m.

Ejendommen berøres desuden under ovk. 72.

 

Bemærkninger til forslaget

 

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Kommissionens beslutning

 

Der henvises til det under overkørsel nr. 72 anførte.

 

Privat overkørsel nr. 72 – km. 54.394

Besigtigelsesplan nr. SA-32-052786-05-10

 

Nuværende forhold

Overkørslen blev etableret i 1877 ved banens etablering.

 

Overkørslen er sikret med advarselsanlæg.

 

Det er valgt i den efterfølgende beskrivelse at nummerere de beskrevne ejendomme, idet ovk. 72 tjener som adgang til flere ejendomme. Efter nuværende matrikulære forhold tjener overkørslen som adgang for følgende ejendomme:

 

Nr. 44

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 2e, 2h Bryrup Gde., Mønsted, 1g Gundelund By, Mønsted, 4e, 4f Lundgård Hgd., Gammelstrup, 1r og 1z Møgelbjerg, Mønsted på i alt 19,0 ha beliggende på banens sydlige side. Bygningerne på matr.nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup er beliggende på banens nordlige side og landbrugsejendommen udgør 45,3 ha.

 

Nr. 45

Landbrugsejendommen matr.nr. 3a Lundgård Hgd., Gammelstrup m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 3b ibd. og 1b Drengsgård, Gammelstrup på i alt 5,3 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 3a Lundgård Hgd., Gammelstrup er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 30,1 ha.

 

Nr. 46

Landbrugsejendommen matr.nr. 1a Gundelund By, Mønsted m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 1c Drengsgård, Gammelstrup på 1,1 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1a Gundelund By, Mønsted er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 41,4 ha.

 

Nr. 47

Landbrugsejendommen matr.nr. 1o Møgelbjerg, Mønsted m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 3b Drengsgård, Gammelstrup på 2,6 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1o Møgelbjerg, Mønsted er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 6,9 ha.

 

Nr. 48

Landbrugsejendommen matr.nr. 1s Lundgård Hgd., Gammelstrup m.fl. til ejendommens lodder matr.nre. 5d og 6c ibd. på i alt 3,7 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1s ibd. er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 49,6 ha.

 

 

Nr. 49

Landbrugsejendommen matr.nr. 1ah Lundgård Hgd., Gammelstrup m.fl. til ejendommens lod matr.nr. 15 ibd. på 0,7 ha beliggende på banens nordlige side. Bygningerne på matr.nr. 1ah ibd. er beliggende på banens sydlige side og landbrugsejendommen udgør 11,4 ha.

 

Nr. 53

Beboelsesejendommen matr.nr. 5 Drengsgård, Gammelstrup udgør 0,1 ha og er beliggende på banens nordlige side.

 

Forslag

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.

 

Al trafik til/fra området henvises til fremover at benytte adgangsvejen, der er beskrevet under ovk. 68.

 

Vejudlægget på matr.nr. 1v Lundgård Hgd., Gammelstrup slettes på matrikelkortet og overgår til ejerens frie råden.

 

Del af rampeareal fra matr.nr. 13 (banen) Lundgård Hgd., Gammelstrup overføres til det tilgrænsende matr.nr. 6c ibd. og 3b Drengsgård, Gammelstrup.

 

 

 

 

Nr. 44

Adgang til matr.nr. 4e Lundgård Hgd., Gammelstrup m.fl. henvises til at foregå ad de under ovk. 68 beskrevne adgangsveje, herefter videre ad de hidtidige benyttede adgangsveje. Omvejen udgør: 2 x 1550 m.

Ejendommen berøres desuden under ovk. 71.

 

Nr. 45

Adgang til matr.nre. 1b Drengsgård, Gammelstrup og 3b Lundgård Hgd., Gammelstrup henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. nr. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 1550 m.

 

Nr. 46

Adgang til matr.nr. 1c Drengsgård, Gammelstrup henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. nr. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 1550 m.

 

Nr. 47

Adgang til matr.nr. 3b Drengsgård, Gammelstrup henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. nr. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 1550 m.

 

 

Nr. 48

Adgang til matr.nre.5d og 6c Lundgård Hgd., Gammelstrup henvises til at foregå ad kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. nr. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Omvejen udgør: 2 x 900 m.

 

Nr. 49

Adgang til matr.nr. 15 Lundgård Hgd., Gammelstrup henvises til at foregå ad kommunevejen Toftumvej, kommunevejen Lundgårdsvej gennem ovk. nr. 73 og herefter videre ad den under ovk. 68 beskrevne nye adgangsvej. Der er ingen omvej.

 

 

 

Nr. 53

Adgang til matr.nr. 5 Drengsgård, Gammelstrup henvises til at foregå ad de under ovk. 68 beskrevne ændrede adgangsveje.

 

Bemærkninger til forslaget

Flere lodsejere anførte, at der er tale om et dårligt projekt, da overkørslerne anvendes meget i dag, særligt overkørsel nr. 69 og nr. 72 og ved lukningen af disse skal lodsejerne køre en lang omvej til deres jorder. Lodsejerne anførte, at lukningen af overkørslerne giver store driftsulemper, særligt for en på strækningen beliggende svinebesætning og stillede derfor forslag om sikrede overkørsler ved overkørsel nr. 69 og overkørsel nr. 72, alternativ etablering af en bro over banen mellem overkørsel nr. 71 og 72. Lodsejerne stillede i den forbindelse spørgsmål om økonomien i projektet.

 

Banedanmark oplyste, at man ønsker at lukke overkørslerne af hensyn til sikkerheden og dernæst ser på, hvad økonomien kan bære. Udgifterne til sikring af overkørslerne eller etablering af en bro er store, og det er at foretrække at lukke overkørslerne og etablere en erstatningsvej, både ud fra økonomiske og sikkerhedsmæssige betragtninger.

 

Flere lodsejere stillede spørgsmål om, hvorvidt den private fællesvej fra overkørsel nr. 73 langs nordsiden af banen overhovedet kan etableres samt anførte at man er ked af den vedligeholdelsespligt lodsejerne påføres. Endvidere blev det anført at kommunevej Lundgårdsvej er stærkt trafikeret og at det er farligt at skulle køre ud på denne ved overkørsel nr. 73.

 

Banedanmark oplyste hertil, at vejen kan etableres på det angivne sted og at den naturligvis kan holde til den transport, som nu skal færdes på den. Det er Banedanmarks ansvar. Viborg Kommune redegjorde i den forbindelse for reglerne om vedligeholdelse af private fællesveje.

 

Lodsejerne anførte, at den planlagte erstatningsvej er for smal, idet der køres med landbrugskøretøjer i op til 4,30 meters bredde. Vejen bør derfor etableres i mindst 5 meters bredde. Endvidere blev der stillet forslag om at udkørslen til Lundgårdsvej rykkes længere mod nord, idet det ellers ikke vil være muligt for en stor lastbil at køre ud og holde ved bomanlægget ved overkørsel nr. 73.

 

Banedanmark oplyste hertil, at vejen udlægges med 4 meter kørebane, og 0,75 meter rabat i hver side. Det er de sædvanlige mål for en vej af denne type. Med hensyn til udkørsel fra erstatningsvejen til Lundgårdsvej oplyste Banedanmark, at der er de fornødne og krævede 35 meter fra vejmidten til nærmeste skinne på overkørsel nr. 73.

 

Flere lodsejere stillede forslag om at modtage erstatningsjord på grund af omvejen til arealerne nord for banen. I den forbindelse oplyste lodsejerne at de har mange transporter til arealerne med vand og foder til dyrene.

 

Viborg Kommune oplyste i den forbindelse, at der kan etableres mulepumper fra det tilgrænsende vandløb, også uden forudgående tilladelse fra kommunen.

 

En lodsejer stillede forslag om etablering af en rekreativ offentlig sti fra kommunevej Mosevej langs nordsiden af jernbanen.

 

Banedanmark oplyste hertil, at det ikke er en del af dette projekt at etablere en sådan sti.

 

En række lodsejere anførte det ønskelige i at overkørsel nr. 72 nedlægges, da der dagligt er mange tunge transporter ved denne overkørsel. Samtidig stilledes forslag om at erstatningsvejen til matr. nr. 1e Drengsgård, Gammelstrup og matr. nr. 4d Gundelund By, Mønsted etableres fra kommunevej Lundgårdsvej langs skellet af matr. nr. 1 m og 3b Gundelund By, Mønsted.

 

Viborg Kommune oplyste i den forbindelse, at der er dårlige oversigtsforhold på dette sted på Lundgårdsvej, hvorfor det ikke umiddelbart er ønskværdigt med en ny overkørsel til Lundgårdsvej her.

 

Flere lodsejere fremsatte forslag om at erstatningsvejen rettes ud mest muligt, særligt ved overkørsel nr. 72 og ved matr. nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup, og at vejen føres gennem fredsskoven ved matr. nr. 8æ og 8f Sparkær By, Nr. Borris. En lodsejer anførte i den forbindelse, at hastigheden på erstatningsvejen frygtes at blive høj med støvgener til følge, såfremt vejen rettes ud.

 

Banedanmark oplyste, at det ikke er muligt at få tilladelse til at føre vejen gennem fredskovsarealet. Endvidere oplyste Banedanmark, at vejen vil blive forsøgt lagt så langt ind til banen som muligt, men at det dog er ønskeligt med nogle bløde kurver på strækningen, da det kan nedsætte hastigheden en smule.

 

Ejerne af matr. nr.e 13a, 13b og 14a Sparkær By, Borris oplyste, at skellet mellem deres respektive matr. nr.e og matr. nr.e 15e og 15d ibd. af en landinspektør var defineret ved skovgrænsen.

 

 

Kommissionens beslutning

Overkørslerne nr. 68, 69, 70, 71 og 72 nedlægges.

 

Forslaget om etablering af en bro over banen et sted på strækningen mellem overkørsel nr. 71 og 72 vest for bygningerne på matr. nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup blev drøftet af kommissionen, der finder, at der ikke er det fornødne grundlag for at pålægge Banedanmark at etablere en bro det omtalte sted. Kommissionen har herved henset til, at de ønskelige sikkerhedsmæssige forbedringer kan etableres uden en bro over banen og at den økonomiske belastning af projektet ikke står mål med formålet med en sådan bro.

 

Spørgsmålet om erstatningsvejens overkørsel til Lundgårdsvej blev drøftet indgående. Kommissionen har i den forbindelse noteret sig, at projektet er dimensioneret i forhold til en 16,5 meter lang lastbil, og at projektet overholder afstandskravet på 35 meter til overkørsel nr. 73. Kommissionen har endvidere noteret sig, at Viborg Kommune oplyser, at kommunevej Lundgårdsvej er af mindre god trafiksikkerhedsmæssig stand, men at kommunen dog ikke finder anledning til forbedringer af vejen, samt at kommunen ikke har gjort indsigelser mod projektet og det trafiksikkerhedsmæssige aspekt heri. Kommissionen tiltrådte herefter det af Banedanmark fremlagte forslag for erstatningsvejens tilslutning til kommunevej Lundgårdsvej.

 

Erstatningsvejens forløb langs nordsiden af banen blev drøftet af kommissionen, der herefter besluttede, at vejens forløb over matr. nr. 1a Drengsgård, Gammelstrup rettes ud og placeres så langt ind mod banens fredskovsareal som muligt, idet det herved giver vejen et mere naturligt forløb. Ved overkørsel nr. 72 rettes vejforløbet ikke ud, men udføres som foreslået af Banedanmark. Kommissionen har herved lagt vægt på at en kurve på dette sted kan dæmpe hastigheden. Vejens forløb over matr. nr. 14a Sparkær By, Nr. Borris placeres så langt ind mod træbevoksningen langs matr. nr. 15e ibd. Skelforholdene mellem matr. nr. 15e, 14a, 13a og 15d berigtiges i øvrigt ved ekspropriationsforretningen.

 

Kommissionen drøftede vejforløbet af ny vej fra Lundgårdsvej langs skellet mellem matr. nr. 1m og 3b Gundelund By, Mønsted. Viborg kommune oplyser i den forbindelse, at det ikke er hensigtsmæssigt med endnu en udkørsel til Lundgårdsvej, hvorefter kommissionen tiltrådte det af Banedanmark fremsatte forslag om etablering af vej til matr. nr. 1e Drengsgård, Gammelstrup og 4d Gundelund By, Mønsted ad nyt vejforløb over matr. nr. 5b Drengsgård, Gammelstrup.

 

Det fremsatte forslag om etablering af en sti fra kommunevej Mosevej langs nordsiden af banen blev herefter drøftet af kommissionen. Kommissionen har i den forbindelse noteret sig, at området nord for banen er ikke udlagt til særligt rekreativt område. Viborg kommune oplyser, at området karakteriseres som landbrugsmæssige engarealer. På den baggrund finder kommissionen ikke grundlag for at pålægge Banedanmark at etablere en sti.

 

Kommissionen drøftede endeligt det forhold, at flere ejere af englodder oplyste, at ejerskabet til disse lodder bliver uhensigtsmæssigt og uinteressant på grund af projektet. Kommissionen anmodede derfor Banedanmark om frem til ekspropriationsforretningen at arbejde med muligheden for jordfordeling i området til afhjælpning af disse gener.

 

 

           Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Ole Riber Kjær                                                                     Niels Wind-Friis

Bent Braüner                          Kaj Wisti Lassen

 

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Helle Johansen