Jernbanen Viborg – Skive, ekspropriationsforretning den 17. april 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen Viborg – Skive vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 17. APRIL 2012

 

Forretningen begynder kl. 15.30 ved indkørslen til ejendommen Damvej 6, Ravnstrup og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 11-24 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Kommissionen vil sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang. Der vil blive foretaget en gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Forhandlinger om erstatning forventes afsluttet på stedet.

 

Ovennævnte arealfortegnelse er tilsendt de berørte ejere, der bedes orientere eventuelle brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 20. marts 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

                          Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 14. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk