Jerne Station, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 23. oktober 2019

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

JERNE STATION

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 23. oktober 2019)

  1. hæfte

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 13.00 samledes kommissionen på parkeringspladsen syd for jernbanen ved Præstebakken 1, Esbjerg for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af Jerne Station.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transport- og Boligministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia og tidligere gårdejer Niels Juel, Hadsund samt Poul Berg, Løkken og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

Som repræsentant for Esbjerg Kommune mødte landinspektør Jeppe Eskild Nielsen.

Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen, mødte ved landinspektør Bendt Lauritz Schaarup.

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mads Dalsgaard.

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte projekteringsleder Erik Klitgaard Jensen, landinspektør Kaare Peter Kyndal og landinspektør Signe Maj Holm.

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

Der henvises til brev af 17. juli 2019 fra Transport- og Boligministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

Anlægsmyndigheden, Banedanmark, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Indledning

Folketinget har ved aftale af 12. juni 2014 afsat 26 mio. kr. til anlæg af ny station i Jerne i Esbjerg.

Der er i finansloven for 2018 afsat og bevilliget midler for etablering af stationen, således at denne kan ibrugtages i 2020, se finanslov for finansåret 2018 § 28.63.08.30, side 165.

Jerne Station bliver en lokalstation på Esbjerg Nærbane, som skal betjenes af de regionale tog i området med omkring 2 tog i timen pr. retning. Den nye station placeres med adgang fra Skolebakken. Banedanmark er bygherre, og projektet udføres i samarbejde med Esbjerg Kommune (forplads) og DSB (adgangsforhold og perronaptering).

Overordnet omhandler projektet opførelse af ny station i Jerne, herunder opførelse af perroner, trapper og elevatorer.

De til projektet nødvendige arealer eksproprieres med hjemmel i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015.

Forudsætninger

Naturstyrelsen har meddelt, at projektet er erklæret ikke VVM-pligtigt, og Banedanmark har efterfølgende igangsat udarbejdelsen af grundlag for en politisk beslutning.

Der er udarbejdet tre forslag til stationsplaceringer i Jerne, der er beliggende i den østlige del af Esbjerg. Der er den 6. maj 2015 afholdt et borgermøde om station i Jerne.

Ud fra en samlet vurdering af passagergrundlaget, tilgængeligheden og anlægsomkostningerne forbundet med forskellige stationsplaceringer vurderer Banedanmark – i overensstemmelse med Esbjerg Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – at området øst for Skolebakken er den mest hensigtsmæssige placering af en ny station.

Myndighedsgodkendelser

Myndighed, der skal rettes ansøgninger til i dette projekt, er Esbjerg Kommune.

Modtaget myndighedstilladelse

Tilladelse til at afvande til kloak, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28. Denne tilslutningstilladelse er givet af Esbjerg Kommune den 24. maj 2019. Tilladelsen er givet på nedenstående vilkår:

1. Indretning, drift samt håndtering af overfladevand skal være i overensstemmelse med de oplysninger, som Esbjerg Kommune har modtaget i forbindelse med udarbejdelsen af tilslutningstilladelsen.
2. Tag- og overfladevand skal tilsluttes Din Forsynings fællesledning og må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der normalt forventes at være i overfladevand fra lignende arealanvendelse.
3. For dette område gælder, at Banedanmark i forbindelse med etablering af befæstede arealer skal sikre, at der maksimalt sker direkte afledning fra arealet til fællesledningen fra 60 % af grunden. Ved mere end 60 % befæstelse skal vandet forsinkes, så den hydrauliske belastning maksimalt svarer til en 60 % befæstelse.
4. Arealets overfladevand skal til enhver tid kunne holdes inde på egen matrikel, således at der ikke forekommer overfladisk afstrømning til vejarealer eller til gene for naboarealer.
5. Der må ikke uden aftale med Industrimiljø foretages ændringer på kloaksystemet.
6. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.
7. Hvis der sker uheld med spild/tab af drivmidler, olie eller andre kemikalier, skal der straks ske opsamling af disse på uheldsstedet. Ved større tab skal der straks ringes 1-1-2.

Projektbeskrivelse

Der etableres en ny station. Der skal etableres to perroner, trapper og elevatortårne med forbindelse til hver perron samt et teknikområde. Teknikområdet etableres syd for perronerne. Der etableres ligeledes en trappe fra den sydøstlige ende af stationsforpladsen syd for stationen.

Af hensyn til naboer vil der blive etableret indbliksskærm langs perronen nord for jernbanen. Skærmen bliver 2 meter over perronniveau.

Jerne Station bliver en lokalstation på Esbjerg Nærbane, som skal betjene regionale tog. IC-tog vil ikke stoppe i Jerne. Det er toget mellem Esbjerg og Tønder, der vil stoppe på Jerne Station. Fra Esbjerg vil der være forbindelse til Skjern og Nørre Nebel.

Det forventes at være studerende på de omkringliggende uddannelsesinstitutioner, der vil benytte Jerne Station.

Jernbanebroen over Skolebakken bevares, som den er i dag.

Forplads

Syd for stationen etableres en forplads, der udføres og finansieres af Esbjerg Kommune, og således ikke er en del af Banedanmarks stationsprojekt.

Forpladsen skal indrettes med cykelparkering, vendeplads og infotavle. Desuden skal der etableres en buslomme på Skolebakken syd for broen.

Esbjerg Kommune bliver ejer af forpladsen.

Generelle bestemmelser

Arealer og ekspropriationer

Opførelse af teknikområde, elevatortårne og trapper medfører et større arealbehov end det areal, som Banedanmark ejer i dag. Til dette anlæg skal der ske permanent arealerhvervelse ved ekspropriation.

I forbindelse med anlægsarbejderne vil det være nødvendigt at foretage midlertidige ekspropriationer af arealer, som benyttes til oplagsplads og arbejdsareal i anlægsperioden.

Efter anlægsarbejdernes afslutning og projektet er gennemført og taget i brug, vil de midlertidigt eksproprierede arealer blive leveret tilbage til de pågældende lodsejere.

Fremmede ledninger

Der er indhentet ledningsoplysninger fra ledningsejere i området. Der er afholdt møder med ledningsejere.

De underskrevne ledningsprotokoller fremvises ved ekspropriationsforretningen.

Planforhold

Kommuneplanramme nr. 01-060-200 omfatter boligområdet nord for jernbanen. Det er beskrevet i rammen, at der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. Desuden skal der gives mulighed for kollektiv trafikbetjening.

Kommuneplanramme nr. 01-060-201 omfatter jernbanen og pladsen nord for jernbanen. Det er beskrevet i rammen, at anvendelsen af området fastlægges til trafikanlæg til landbaseret trafik, som f.eks. jernbane og stationer.

Kommuneplanramme nr. 01-080-170 omfatter etageboliger på Præstebakken. Det er beskrevet, at der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. Desuden skal der gives mulighed for kollektiv trafikbetjening. Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for jernbanestationen og beslægtede aktiviteter.

Kommuneplanramme nr. 01-080-171 omfatter jernbanen og pladsen syd for jernbanen. Det er beskrevet i rammen, at anvendelsen af området fastlægges til trafikanlæg til landbaseret trafik, som f.eks. jernbane og stationer. Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for jernbanestationen og beslægtede aktiviteter.

I anlægs- og driftsfasen medfører det samlede projekt ingen hindring af den planlagte generelle arealanvendelse, da projektet etableres i tilknytning til det eksisterende jernbane- og vejanlæg.

Økonomiske forhold

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet og afholder således alle omkostninger herved, herunder ekspropriationserstatninger udredt af de takserende myndigheder.

Esbjerg Kommune vil sideløbende være anlægsmyndighed på projektet vedrørende etablering af stationsforplads og buslomme på Skolebakken.

Anlægsfasen

Banedanmark ønsker at igangsætte anlægsarbejderne i maj 2020 og forventer at afslutte anlægsarbejderne i september 2020.

Togtrafikken

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer. Der er reserveret foreløbig sporspærring i 2.-3. kvartal 2020.

Vejtrafikken

Der vil i anlægsperioden være anlægstrafik på den private vej Præstebakken og den offentlige vej Skolebakken.

Støj

Under anlæg af nye perroner, opførelse af trapper og elevatortårne vil der være støj fra anlægsarbejdet.

De primære kilder til støjbelastningen under anlægsarbejdet vil være:

Ramning af spunsvægge og pæle til stabilisering af de nye perroner
Entreprenørkørsel og materialehåndtering omkring stationen

Anlægsarbejdet vil primært foregå i dagtimerne fra kl. 6.00 til kl. 18.00 i hverdage. Der vil være perioder, hvor der arbejdes om natten i forbindelse med sporspærringer.

Igennem hele anlægsperioden vil støjende aktiviteter fra bygge- og oplagringspladser berøre nærliggende boliger. Derudover vil der forekomme støjpåvirkning langs hele strækningen i forbindelse med spunsning og pæleramning.

Vibrationer

Under etablering af perroner, elevatortårne, trapper, støttemure og spunsvægge kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest jernbanen, blive påvirket af vibrationer.

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nærliggende ejendomme, så der foreligger dokumentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.

***************

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En lodsejer ønskede oplyst, hvor høj den i projektet indeholdte indbliksskærm vil være. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste til dette, at indbliksskærmen vil være maksimalt 2 meter høj i forhold til perronniveau og vil blive udført i galvaniseret stål.

Samme lodsejer utrykte bekymring for højden af indbliksskærmen, idet den vil blive anlagt på den allerede eksisterende jernbanedæmning, hvilket medfører, at indbliksskærmen vil blive næsten 8 meter høj i forhold til lodsejers tilstødende haveareal, som ligger tæt op ad jernbanen.

Flere lodsejere udtrykte utilfredshed med, at der ikke forud for forretningen er blevet udsendt en visualisering af indbliksskærmen, hvilket anlægsmyndigheden noterede sig.

En lodsejer udtrykte et ønske om, at indbliksskærmen bør males grøn, for at lade den indgå mere naturligt i omgivelserne. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at indbliksskærmen på nuværende tidspunkt forventes anlagt i galvaniseret stål, men at ønsket om en grøn indbliksskærm tages med hjem til videre behandling.

Flere lodsejere udtrykte bekymring for den fremadrettede dominanseffekt, som indbliksskærmen må få, og udtrykte endvidere bekymring for de støjgener, som stationen eventuelt vil medføre, idet togene fremadrettet vil standse og stoppe foran ejendommene.

Til det ovenstående vejledte kommissarius om, at der i op til 1 år efter anlæggets færdiggørelse er mulighed for at påklage et erstatningsspørgsmål om ejendomsforringelse på baggrund af projektets nærhed, hvilket vil behandles af ekspropriationskommissionen i henhold til ekspropriationsproceslovens § 21.

Ekspropriationskommissionens beslutning

Ekspropriationskommissionen drøftede de fremsatte bemærkninger og forslag indgående.

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

Tekniske bestemmelser

Arealer langs jernbanen beskrives henholdsvis jernbanens venstre side (benævnt bvs) og jernbanens højre side (benævnt bhs) i kørselsretning fra Lunderskov til Esbjerg.

Km 53.270 – 53.320 bvs

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på del nr. 1 af matr. nr. 1do Jerne, Esbjerg Jorder. Der er i dag parkering tilhørende boligforeningen. Arealet skal anvendes til arbejdsplads i forbindelse med anlæg af Jerne Station. Den private vej Præstebakken skal fungere som arbejdsvej.

Km 53.275 – 53.320 bvs

Der anlægges et kabeltracé over del nr. 1 af matr. nr. 1do ibd. mellem teknikområdet og jernbanens areal. Der pålægges servitut om kabeltracé.

Km 53.275 – 53.320 bvs

Areal af del nr. 1 af matr. nr. 1do ibd. eksproprieres til etablering af skråningsanlæg mod jernbanen. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges under jernbanen.

Km 53.280 – 53.370

Der anlægges jernbaneperron funderet på pæle på den sydlige side af sporet på jernbanens areal.

Km 53.285 – 53.305 bhs

Areal af matr. nr. 1fs Jerne, Esbjerg Jorder eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal. Arealet skal anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Km 53.290 – 53.385

Der anlægges jernbaneperron funderet på pæle med tilhørende indbliksskærm på den nordlige side af sporet på jernbanens areal.

Km 53.290 – 53.320 bvs

Der anlægges en afvandingsledning over del nr. 1 af matr. nr. 1do ibd. mellem trappe og jernbanens areal. Der pålægges servitut om afvandingsanlæg.

Km 53.305 – 53.320 bvs

Der pålægges en servitut om færdselsret over del nr. 1 af matr. nr. 1do ibd. ad den private vej Præstebakken til jernbanen for Banedanmark til servicering og vedligeholdelse af teknikområde, elevator og trappe.

Km 53.305 – 53.320 bhs

Areal af matr. nr. 1fr ibd. eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal. Arealet skal anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Km 53.310 – 53.325 bvs

Der pålægges en servitut om byggeretligt skel over del nr. 1 og 2 af matr. nr. 1do ibd. Det byggeretlige skel ligger 2,5 meter fra det fremtidige skel mod jernbanen.

Km 53.310 – 53.330 bvs

Der pålægges en servitut om færdselsret over del nr. 1 og 2 af matr. nr. 1do ibd. langs med hegnet omkring Banedanmarks teknikområde til anvendelse i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder.

Km 53.310 – 53.325 bvs

Der etableres et teknikområde og tilhørende parkeringsplads. Teknikområdet omkranses af et hegn. Arealet eksproprieres fra del nr. 1 og 2 af matr. nr. 1do ibd. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges herunder.

Km 53.320 – 53.340 bhs

Areal af matr. nr. 1eø ibd. eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal. Arealet skal anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Km 53.320 – 53.380 bvs

Areal af del nr. 2 af matr. nr. 1do ibd. eksproprieres til opførelse af tekniske anlæg, trapper, perron og skråningsareal mod jernbanen. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges under jernbanen.

Km 53.320 – 53.360 bvs

Areal af del nr. 3 af matr. nr. 1do ibd. eksproprieres til midlertidigt arbejdsareal. Arealet anvendes som arbejdsvej mellem den offentlige vej Skolebakken og arbejdsarealet.

Km 53.325 – 53.330

Der etableres en trappe som adgang fra stationsforplads til perron syd for sporet på jernbanens areal.

Km 53.340 – 53.365 bhs

Areal af matr. nr. 1dy ibd. eksproprieres til perron og indbliksskærm. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges under jernbanen. Desuden eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. Arealet skal anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Km 53.345 – 53.380 bvs

Der pålægges en servitut om færdselsret over del nr. 2 af matr. nr. 1do ibd. langs med spunsvæggen til anvendelse i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder.

Km 53.350 – 53.390 bhs

Der pålægges en servitut om færdselsret over matr. nr. 1aæ, 1ff og 1dy ibd. langs med spunsvæggen til anvendelse i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder.

Km 53.360 – 53.375

Der etableres en trappe med adgang fra stationsforpladsen og den offentlige vej til den sydlige perron på jernbanens areal.

Km 53.365 – 53.375 bhs

Areal af matr. nr. 1ff ibd. eksproprieres til opførelse af trapper, perron og indbliksskærm. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges under jernbanen. Desuden eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. Arealet skal anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Km 53.370 – 53.375

Der etableres et elevatortårn med adgang fra stationsforpladsen og den offentlige vej til den sydlige perron på jernbanens areal.

Km 53.370 – 53.385 bvs

Areal af litra ”g” ibd. eksproprieres til opførelse af trappe og adgang til elevator. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges under jernbanen.

Km 53.370 – 53.390

Der etableres en trappe med adgang fra den offentlige vej til den nordlige perron på jernbanens areal.

Km 53.375 – 53.390 bhs

Areal af matr. nr. 1aæ ibd. eksproprieres til opførelse af indbliksskærm, trapper og støttemur. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges under jernbanen. Desuden eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsareal. Arealet skal anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet.

Km 53.380 – 53.390

Der etableres et elevatortårn med adgang fra den offentlige vej til den nordlige perron på jernbanens areal.

Km 53.380 – 53.390

Der anlægges en afvandingsledning på litra ”g” og ”bz” ibd. i den offentlige vej Skolebakken.

Km 53.385 – 53.395 bhs

Areal af litra ”bz” ibd. eksproprieres til opførelse af elevatortårn og trappe. Arealet eksproprieres til jernbane og henlægges under jernbanen.

***************

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AF9A, AF9B, 10, 11 og 12 opførte ejendomme.

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,00 %.

Eksproprierede arealer afgives pr. 14. januar 2020, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato.

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (eventuel bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2021. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1 i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, medmindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren inden for et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

……….

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                              Niels Juel

Poul Berg               Carl Otto Mastrup

/Mads Dalsgaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mads Dalsgaard