Krydsombygning ved Mellemstrupvej i Grenå, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen 20. marts 2013

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

KRYDSOMBYGNING VED MELLEMSTRUPVEJ

I GRENÅ

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 20. marts 2013)

1. hæfte

Onsdag den 20. marts 2013 kl. 14.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Kanalvej 5 i Grenå for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af ombygning af krydset Kanalvej/Mellemstrupvej.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Norddjurs Kommune mødte Niels Laustsen.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektleder Dorthe Hvid, ingeniør Tina Guldbjerg, landinspektør Sanne Attermann Larsen, tilsynsleder Morten Friis og referent Tina Jonsen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 12. december 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Projektleder Dorthe Hvid, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Rundkørslen skal udgøre en del af rute 16, der forløber fra Randers til Grenå. Projektet er et anlæg i henhold til finanslovens § 28.21.21 “Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø”.

 

Transportministeren har i brev af 12. december 2012 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Naturstyrelsen har i mail den 27. september 2012 meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

I mail af 9. august 2012 har Østjyllands Politi, Færdselsafdelingen meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektet.

 

I mail af 10. september 2012 har Norddjurs Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16. Norddjurs Kommunes bemærkninger er indarbejdet i projektet.

 

I brev af 30. november 2012 har Norddjurs Kommune givet tilladelse til projektet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19 samt planlovens § 35.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne

Kilometrering

Mål
H415-03-33001 Kombineret besigtigelses- og

ekspropriationsplan

Km 52.155

1:2.000
H415-03-4001 Plan, rundkørsel

Km 52.155

1:500
H415-03-7001 Normaltværsnit   1:50

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af en rundkørsel vest for Grenå ved Mellemstrupvej og skal erstatte et trebenet kryds. Krydset blev i 2010 udpeget som sort plet. Rundkørslen skal sikre, at uheldsantallet reduceres.

 

Rundkørslen er dimensioneret således, at modulvogntog kan køre ad både hovedlandevejen og Mellemstrupvej. Rundkørslen er endvidere dimensioneret til passager med vindmølletransporter på 75 meter på hovedlandevejen. Disse transporter skal gennemkøre midterøen.

 

Vejanlægget er beliggende i Norddjurs Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Hastighedsbegrænsning ændres ikke.

Afvanding

Overfladevand fra befæstet vejareal i ny rundkørsel opsamles i vejbrønde med sandfang og vandlås og bortledes i lukket ledningssystem til regnvandsbassin på matr. nr. 1a Dolmer, Grenaa Jorder.

 

Der er givet tilladelse til regnvandsbassin for overfladevand fra Norddjurs Kommune, og vilkår i tilladelse er indarbejdet i projektet.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende byggelinjer langs hovedlandevejen ændres ved påtegning.

 

Arealerne langs rundkørslen pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes 20 meter fra rundkørslens yderste kørebanekant samt 25 meter fra hovedlandevejens midte.

 

Til ovennævnte afstand tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes.

Overkørsler

Ingen overkørsler berøres af projektet.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendom i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassin og rørledningsservitut.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 5 meter.

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 415.

 

Norddjurs Kommune er vejbestyrelse for kommunevejene Mellemstrupvej og Kanalvej.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev fremsat bemærkninger om regnvandsbassinets placering og begrundelsen herfor. Hertil oplyste Vejdirektoratets repræsentanter, at placeringen er valgt ud fra hensynet til drikkevandsinteresser i området og tilpasset også efter lodsejeres ønske på marken.

 

Det blev oplyst, at byggeperioden forventes at være fra maj til oktober i år.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

 

NORDDJURS KOMMUNE

Hovedlandevej H415 Randers – Grenå

 

Km 52.110 – 52.200

Hovedlandevejen og tilstødende kommunevej Mellemstrupvej ombygges med midterheller og en ensporet rundkørsel med en midterø-diameter på 30,00 meter. Der etableres et 2,00 meter bredt overkørselsareal og et 6,90 meter bredt cirkulationsareal. Der etableres 2,20 meter brede enkeltrettede cykelstier adskilt fra kørebanen med kantsten samt 2,00 meter brede yderrabatter.

 

Km 52.110 – 52.130

Hovedlandevejen ombygges og forsynes med midterhelle med en bredde på 3,00 meter og længde på 20,00 meter.

 

Km 52.180 – 52.200

Hovedlandevejen ombygges og forsynes med midterhelle med en bredde på 3,00 meter og længde på 20,00 meter.

 

Km 52.250 – 52.260

Der etableres krydsningshelle for cyklister med en bredde på 2,00 meter og en længde på 7,50 meter. Der etableres passage mellem cykelsti og kørebane med en bredde på 2,00 meter.

 

Km 52.280 v.s.

Der etableres passage mellem cykelsti og kørebane med en bredde på 2,00 meter.

 

Km 52.340 h.s.

Der etableres passage mellem cykelsti og kørebane med en bredde på 2,00 meter.

 

Kommunevej Mellemstrupvej

 

St. 0.010 – 0.050 b.s.

Der etableres enkeltrettede cykelstier.

 

St. 0.030 – 0.040

Der etableres trompetformet midterhelle med en bredde på 6,00 meter.

St. 0.030 – 0.100

Vejtilslutningen hæves frem til rundkørslen.

 

Kommunevej Kanalvej

 

St. 0.280 – 0.360 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Byggelinjeafstand under anmærkning a2 i fortegnelsen ændres fra 25 meter til 20 meter fra rundkørslens yderste kørebanekant.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1, 2, 3 og 4 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

Rentefoden er 0,00 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. d.d., og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatningen. Beløbets størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2015. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Reglerne for opgørelse af erstatning er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. Erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ændres ikke, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Niels Wind-Friis                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen

/Helle Johansen

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen