Krydsombygning ved Viborgvej i Randers, besigtigelsesforretning den 17. og 18. maj 2011

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på krydsombygning ved Viborgvej i Randers indkalder jeg til en besigtigelses­forretning efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008).

 

TIRSDAG DEN 17. MAJ 2011

 

Forretningen begynder kl. 19 med et indledende møde på Fladbro Kro, Randersvej 75, Randers, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet.

 

ONSDAG DEN 18. MAJ 2011

 

Forretningen fortsætter om formiddagen med en besigtigelse i marken efter nærmere aftale ved det indledende møde.

 

Ved besigtigelsen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der kan blive berørt af vejanlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 19. april 2011 være fremlagt til eftersyn på Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

                             Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 13. april 2011.

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk