Krydsombygning ved Viborgvej i Randers, besigtigelsesforretningen den 17. og 18. maj 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

KRYDSOMBYGNING VED VIBORGVEJ I RANDERS

 (Besigtigelsesforretningen den 17. og 18. maj 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 17. maj kl. 19 samledes kommissionen på Fladbro Kro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af krydsombygning ved Viborgvej i Randers.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Kaj Wisti Lassen, Farsø, og Børge Egebak, Sæby, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Randers Kommune tiltrådte ingeniør Henning Jensen kommissionen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels K. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

Endvidere var følgende mødt:

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: Projektchef Jens K. Ørnskov, projektleder Peter Lund Hansen, landinspektør Jens Elander Rasmussen samt teknisk designer Elisabeth Tommerup. Endvidere ingeniør Trine Buus Karlsen (Cowi) og ingeniør Jonas Hammershøj Olesen (Cowi).

 

En række af de berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 16. marts 2011 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Peter Lund Hansen redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Der anlægges nyt signalanlæg i østlige og vestlige rampekryds – ved E45 afkørsel 40/Viborgvej i Randers. Endvidere foretages en ombygning af Viborgvej mellem afkørsel 40 og Fladbrovej. Projektet anlægges i henhold til Finanslovens § 28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

 

Transportministeren har i brev af 16. marts 2011 bemyndiget Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til at forelægge projektet for ekspropriationskommissionen ved en besigtigelsesforretning, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Projektet har været forelagt følgende myndigheder:

 

Østjyllands Politi har ved mail af 28. februar 2011 meddelt, at det fremsendte ikke giver anledning til udtalelser eller indsigelser fra Politiet.

 

Randers Kommune har ved brev af 25. februar 2011 fået projektet forelagt til udtalelse. Randers Kommunes udtalelse foreligger i brev af 21. marts 2011.

 

Vejdirektoratet har anmeldt projektet til Naturstyrelsen med henblik på en vurdering af behovet for en screening i forhold til VVM-reglerne.

 

Naturstyrelsens afgørelse foreligger ved mail af 4. maj 2011, hvorefter projektet ikke er VVM-pligtigt. Klagefristen udløber den 1. juni 2011.

Tegningsliste

 

Tegn.nr. Rev. Emne Stationering Mål
H70-11-1001   Oversigtsplan   1:25.000
H70-11-3001   Besigtigelse – oversigtsplan -ejendomsforhold Km 2.800 – 3.550 1:1.000
H70-11-4002   Situationsplan Km 2.800 – 3.250 1:500
H70-11-4003   Situationsplan Km 3.250 – 3.550 1:500
H70-11-6001 A Afstribnings- og skilteplan Km 2.800 – 3.250 1:500
H70-11-6003 A Afstribnings- og skilteplan Km 3.250 – 3.550 1:500
H70-11-7001   Tværsnit Km 2.895 1:50
H70-11-7002   Tværsnit Km 3.040 1:50

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Projektet omfatter etablering af 2 signalregulerede kryds ved Motorvej E45, frakørsel 40, Randers C. Projektet omfatter desuden ombygning af hovedlandevej 416 på strækningen fra E45 til krydset mellem hovedlandevejen og kommunevejene Fladbrovej og Bakkevej.

 

Projektet skal sikre bedre fremkommelighed for rampetrafikken til og fra syd, hvor der om morgenen opstår kødannelse og tilbagestuvning på motorvejen og på Viborgvej. Projektet skal desuden sikre bedre fremkommelighed for rampetrafikken fra nord.

 

Ombygningen af hovedlandevej 416 består i, at kørebanearealet udvides fra 2 til 4 kørebanespor, at der etableres midterhelle på hovedlandevejen fra km 3.000 – 3.220, og at cykelstier og fortov retableres på hele strækningen.

 

De 2 krydsområder ved E45 ombygges til signalregulerede kryds. Endvidere udvides den sydøstlige frafartsrampe med højresvingsbane og shunt, mens den sydvestlige tilfartsrampe udvides med et ekstra spor.

 

Vejanlægget er beliggende i Randers Kommune.

 

      

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i tættere bebygget område, hvor hastighedsbegrænsningen er 60 km/timen.

 

Den nuværende hastighedsbegrænsning ændres ikke.

 

Afvanding

Afvanding sker til eksisterende afvandingssystem. Grøfter ved til- og frakørsler justeres i fornødent omfang.

Helleanlæg

Der etableres helleanlæg på strækningen fra km 2.900 – km. 3.310. Der etableres desuden midterhelle på strækningen fra km. 3.315 – km 3.395 mellem ramperne på motorvejsbroen. Helleanlæggene bliver ikke overkørbare.

 

Der etableres herudover mindre helleanlæg i fornødent omfang på hele strækningen. Disse helleanlæg har til hensigt at understøtte kanaliseringen af den trafik, der er på strækningen og i krydsområderne. Helleanlæggenes nøjagtige placering er angivet på besigtigelsesplanen.

Tilslutninger

Oust Møllevejs og Møllevejs tilslutning til hovedlandevejen ændres således, at de begrænses til højre ind til kommunevejen og højre ud fra kommunevejen til hovedlandevejen.

 

Tværprofil

Normalprofilet for hovedlandevejen er opbygget af 2 fortov á 1,5 m, 2 cykelstier á 2,0 m, 4 kørebaner á 3,5 m samt en midterhelle á 1,0 m. Rampers tværprofiler er udvidet under hensyntagen til de kommende køretøjers svingbevægelser.

 

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

Eksisterende byggelinjer på hovedlandevej 416,

 

Højre side   km 2.85 – 2.95  12,5 m fra vejmidten

km 2.95 – 3.18    20 m fra vejmidten

km 3.18 – 3.55    25 m fra vejmidten

 

Venstre side  km 2.95 – 2.985  skrå byggelinje

km  2.85 – 3.18   12,5 m fra vejmidten

km 3.18 – 3.55    25 m fra vejmidten

 

tinglyst den 01.04.1931, opretholdes uændrede

 

Adgangsbegrænsning

Der tinglyses adgangsbegrænsning på de ejendomme, der grænser til hovedlandevejens venstre side, som ikke i forvejen er adgangsbegrænset,(Viborgvej 71 – 79). Øvrige ejendomme på den omhandlede strækning er pålagt adgangsbegrænsning ved servitut af 02.05. 1962.

 

Oversigt

Eksisterende oversigtsservitutter på matr. nr. 5ah, 5aq, 5bb, 5bo, 5bt, 5bv, 5bx og 4r Neder Hornbæk By, Hornbæk tinglyst d. 25.01. 1983 opretholdes. Der pålægges ikke yderligere oversigtsservitutter.

 

Eksisterende oversigt tinglyst d. 24.04. 1933 med påtegning tinglyst d. 21.03. 1991 på matr. nr. 5ah og 6ag Neder Hornbæk By, Hornbæk slettes.

 

Hegn

Tinglyste bestemmelser om ubrudt hegn, tinglyst d. 02.11. 1983  opretholdes på matr. nr. 4r Neder Hornbæk By, Hornbæk.

 

Overkørsler

Nedlæggelse, retablering og etablering af overkørsler og overgange er beskrevet under afsnittet “Særlige bestemmelser”. Overkørsler, der ikke er nævnt, berøres ikke.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal ved sydlig til- og frakørselsrampe til brug for adgang ved etablering af ny skråning samt grøft. Arealet bruges til adgangsvej, materialedepot m.v. og har en bredde på 3 m.

 

Der eksproprieres midlertidige arealer til retablering af overkørsler til ejendomme med adgang til hovedlandevejen.

 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til etablering af ny støttemur ved hovedlandevejen km 2.876 til km 2.900.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse forbliver uændret som inden anlæggets påbegyndelse.

 

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 416 Randers – Viborg.

 

Randers Kommune er vejbestyrelse for Fladbrovej, Bakkevej, Oust Møllevej og Møllevej.

 

Fremmede ledninger

Kabler og ledninger skal ikke flyttes i medfør af vejombygningen og kan forblive liggende med uændret placering.

 

Luftledninger

Eksisterende luftledninger kabellægges i vejarealet fra st. 3.0 – 3.3 og st. 3.4 – 3.5.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Onsdag den 18. maj 2011, kl. 8.30 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

 

Vejdirektoratet mødte med projektleder Peter Lund Hansen, landinspektør Jens Elander Rasmussen og ingeniør Trine Buus Karlsen. Kommunen var repræsenteret som i går.

 

Kommissionen gik strækningen igennem og gjorde holdt på steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Fladbro Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Indledningsvist blev det bemærket, at de berørte lodsejere ikke var blevet gjort bekendt med projektet før høringen i forbindelse med VVM-screeningen. De var derfor noget overraskede over, at projektet allerede var så langt, uden at de havde fået anledning til at komme med løsningsforslag og bemærkninger.

 

Der blev ligeledes udtrykt utilfredshed over projektets udformning, og en del lodsejere stillede sig undrende over for den mængde trafik, der passerer på Viborgvej, idet der efter deres opfattelse ikke er det problem med opstuvning på motorvejsrampen og kødannelse, som Vejdirektoratet har oplyst. Der blev i den sammenhæng henvist til forskellige trafikberegninger, som Vejdirektoratet har foretaget. Vejdirektoratet oplyste, at man skal se på årsdøgntrafikken, som tæller antallet af motorkøretøjer pr. gennemsnitsdøgn. Efter denne måling passerer der ca. 15.000 biler pr. døgn på strækningen, hvilket ifølge deres beregninger giver anledning til opstuvning på frakørselsrampen og kødannelse på Viborgvej i myldretiden.

 

En række lodsejere stillede herefter forslag om ændring af det fremlagte projekt, og foreslog en længere 2-sporet frakørselsrampe sammen med et signalanlæg, således at bilisterne kan komme hurtigere af motorvejen og videre mod Viborg eller Randers. Andre lodsejere stillede forslag om en udvidelse af motorvejsbroerne i stedet for en udvidelse af Viborgvej. Vejdirektoratet oplyste hertil, at de har forsøgt flere forskellige løsningsmuligheder, men også bliver nødt til at fremtidssikre løsningen. Derudover oplyste Vejdirektoratet, at man af trafikale sikkerhedsmæssige hensyn skal sikre, at der dels er nok plads til, at bilister fra motorvejen bremser op på frakørselsrampen, dels at rampe og omkringliggende vejnet anlægges på en sådan måde, at der ikke sker tilbagestuvning på rampen og ud på motorvejen, hvorfor Viborgvej skal dimensioneres til at kunne afvikle trafikken fra krydsene. Med hensyn til forslaget om en udvidelse af broerne oplyste Vejdirektoratet, at broerne ligger for tæt på hinanden til, at en udvidelse er mulig.

 

Der blev endvidere stillet forslag om genåbning af Fladbrovej ved Møllevej og lukning af Møllevej ved Viborgvej. En anden lodsejer stillede forslag om en ensrettet åbning af Møllevej, således at der vil være mulighed for at køre via Møllevej og ind på Viborgvej, hvis man f.eks. kommer kørende fra Randers. Da Møllevej er en kommunevej, oplyste Randers Kommunes repræsentant, at forslaget om genåbning af Fladbrovej ved Møllevej i øjeblikket er sendt til udtalelse ved Teknisk Udvalg, men at der endnu ikke er truffet nogen afgørelse.

 

Ligeledes blev der stillet forslag om forlægning af Viborgvej, således at vejen forlægges mod vejens højre side. Vejdirektoratet oplyste hertil, at vejen er anlagt i skel og også skal tilpasses den resterende del af Viborgvej.

 

Flere lodsejere påpegede endvidere, at Viborgvej er meget høj på midten, idet der flere gange er blevet pålagt nyt asfalt. De ønskede derfor vejen bragt i niveau med deres ejendomme, hvortil Vejdirektoratet kunne oplyse, at projektet allerede nu er udarbejdet med henblik på at skrabe 3-5 cm af den eksisterende belægning. Hvorvidt der kan skrabes mere af afhænger således af vejens sammensætning, idet vejen skal kunne bære trafikken. Kommissionen anmodede i den sammenhæng Vejdirektoratet om at undersøge muligheden for at skrabe yderligere af den eksisterende belægning.

 

Derudover blev der stillet forslag om vejtræer for at bibeholde karakteren af den smukke vej ind mod Randers. Vejdirektoratet bemærkede hertil, at vejtræer kræver en del plads og dermed jord fra de omkringboende lodsejere, hvorfor projektet i stedet indeholder plantning af fjeldribs langs siderne ved fra- og tilkørselsramperne.

 

Endelig blev der stillet forslag om at sløjfe midterrabatten og i stedet nedsætte hastighedsbegrænsningen på Viborgvej til 40-50 km/t. Vejdirektoratet oplyste hertil, at midterrabatten ikke anlægges for at mindske hastigheden, men er med til at sikre, at de fire spor ikke krydses. Anlægsmyndigheden bemærkede hertil, at det er deres opgave at sikre en glidende og jævn trafik, og at en hastighed på 40 km/t ikke nødvendigvis tilgodeser dette formål eller medfører større trafiksikkerhed.

 

Herudover blev der udtrykt en del bekymring over Vejdirektoratets forslag om U-vendinger i krydset ved Fladbrovej og ved motorvejen. Bekymringerne vedrørte dels de fysiske forhold, og hvorvidt der overhovedet er plads til at komme rundt, dels de trafiksikkerhedsmæssige gener ved at lave U-vendinger på en trafikeret vej samt spørgsmålet om, hvor længe der gives lodsejerne mulighed for at foretage U-vendinger.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at der ifølge deres beregninger er plads nok til at foretage U-vendinger for almindelige personbiler. Ved krydset ved Bakkevej vil der ligeledes være en buslomme, som kan bruges. Derudover oplyste Vejdirektoratet, at bilister, der skal foretage U-vendinger, vil få krydset for sig selv, idet der alene vil være grønt for venstresvingende. Endelig bemærkede Vejdirektoratet, at U-vendinger er en holdbar og en sikkerhedsmæssigt forsvarlig løsning i det foreslåede projekt.

 

En lodsejer gjorde i den sammenhæng opmærksom på den omvejskørsel, som den tunge trafik eller køretøjer med anhænger bliver tvunget ud på, når de er for store til at foretage U-vending i krydset. Han påpegede, at trafikken ledes forbi skole, spejder, børnehave og andre institutioner, hvor der færdes mange børn/unge, hvilket er meget bekymrende. Vejdirektoratet oplyste hertil, at det efter deres opfattelse vil være en meget begrænset mængde tung trafik, der skal på denne omkørsel, idet det primært vil dreje sig om trafik til de to virksomheder, der findes på strækningen.

 

Flere lodsejere udviste ligeledes bekymring for udkørsel fra deres ejendomme på Viborgvej, hvor de – som vejforholdene er nu – benytter rabat/cykelsti til at vende rundt på og således køre retvendt ud på Viborgvej. De påpegede i den sammenhæng, at rabatten bliver inddraget til vejens udvidelse, således at de fremover skal bakke ud på Viborgvej, derefter krydse en vejbane for at komme over i venstresvingsbanen, for endelig at foretage en U-vending mod motorvejen. De berørte lodsejere henviste til, at trafiksikkerheden for deres vedkommende dermed bliver tilsidesat. Flere af de berørte lodsejere stillede i den anledning forslag om anlæg af en stille vej, hvor der vil være mulighed for at køre ud fra indkørslen på en forsvarlig måde. Alternativt blev der stillet forslag om totalekspropriation af naboejendomme, således at der ville kunne skabes en alternativ adgang til ejendommene.

 

Vejdirektoratet oplyste, at en stille vej som minimum skal være 4 m bred. Der vil derfor ikke være den fornødne plads til at anlægge en stille vej, selvom man inddrager forhaverne fra ejendommene. Med hensyn til totalekspropriation af ejendomme blev det bemærket, at der ikke efter Vejdirektoratets opfattelse er hjemmel til at skaffe alternativ adgang til ejendomme, der i forvejen har den fornødne vejadgang.  Endelig bemærkede Vejdirektoratet i relation til lodsejernes bekymringer om udkørsel fra ejendommene, at Vejdirektoratet har haft eksterne trafiksikkerhedsrevisorer til at gennemgå deres projekt uden bemærkninger. Vejdirektoratet henviste endvidere til, at den eneste ændring for lodsejerne fremover vil være, at vejen ikke kan krydses, hvilket er at foretrække af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

 

En lodsejer påpegede ligeledes, at tålegrænsen for støj overskrides væsentligt og der blev derfor udtrykt ønske om støjværn. Vejdirektoratet oplyste, at man er opmærksom på støjen og vil få kortlagt støjen for Viborgvej i år. Der er imidlertid ikke afsat midler i projektet til opsætning af støjskærme, men det blev oplyst, at staten har oprettet en støjpulje, som skal fordeles på de steder i landet, hvor der er mest støj.

 

En lodsejer anførte i forlængelse heraf, at der med en 4-sporet vej vil være mere støj fra dæk og accelerationer end der er på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet kunne oplyse, at der pålægges støjreducerende asfalt, hvilket efter deres beregninger betyder, at støjen ikke forøges i forhold til det nuværende støjbillede.

 

Endelig ønskede flere lodsejere oplyst praksis omkring erstatningsudmåling og påpegede i den sammenhæng, den omvejskørsel de skal ud på, når de ikke kan foretage U-vendinger med deres køretøj. Det blev i den forbindelse oplyst, at de lodsejere, som direkte berøres af anlægget vil modtage en indkaldelse til ekspropriationsforretningen ca. 4 uger før forretningens afholdelse.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt under forbehold af, at der ikke indkommer klager vedrørende den af Naturstyrelsen trufne afgørelse af 4. maj 2011 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt og fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

 

RANDERS KOMMUNE

H416 Randers – Viborg (km 2.800 – 3.550)

 

 

Km 2.805 til 2.917

Der etableres venstresvingsspor, heller og fodgængerfelt.

 

Km 2.865 til 2.910 h.s.

Der etableres højresvingsspor.

 

Km 2.876 til 2.900 h.s.

Ny støttemur etableres.

 

Km 2.920 til 2.923

Der etableres fodgængerfelt over Viborgvej.

 

Km 2.925 til 2.935 h.s.

Bakkevejs tilslutning til hovedlandevejen retableres. Der etableres fodgængerfelt over Bakkevej.

 

Km 2.925 til 2.957 v.s.

Fladbrovejs tilslutning til hovedlandevejen retableres. Der etableres fodgængerfelt over Fladbrovej.

 

Km 2.943 til 2.987 h.s.

Der etableres busholdeplads med busperron.

 

Km 2.954 til 3.008      

Eksisterende fodgængerfelt fjernes. Der etableres venstresvingsspor og heller.

 

Km 2.963 til 3.027 v.s.

Der etableres højresvingsspor.

 

Km 2.974 til 2.979 v.s.

Overkørsel til tofamiliehus begrænses til højre ind/højre ud, matr.nr. 5ah Neder Hornbæk By, Hornbæk. Overkørsel retableres.

 

Km 2.995 til 2.999 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus begrænses til højre ind/højre ud, matr.nr. 5aq Neder Hornbæk By, Hornbæk. Overkørsel retableres.

 

Km 3.027 til 3.320

Vejen etableres med 2 gange 2 kørebaner á 3,5 meter adskilt af 1,0 meter midterrabat.

 

Km 3.034 til 3.040 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus, 2 overkørsler, begrænses til højre ind/højre ud, ejendommene matr.nr. 5as og 5ar Neder Hornbæk By, Hornbæk. Overkørslerne retableres.

 

Km 3.054 til 3.059 h.s.

Overkørsel til bolig og elmontørvirksomhed begrænses til højre ind/højre ud, matr.nr. 5a Neder Hornbæk By, Hornbæk. Overkørsel retableres.

 

Km 3.061 til 3.066 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus begrænses til højre ind/højre ud, matr.nr. 5ay Neder Hornbæk By, Hornbæk. Overkørsel retableres.

 

Km 3.079 til 3.083 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus begrænses til højre ind/højre ud, matr.nr. 5az Neder Hornbæk By, Hornbæk. Overkørsel retableres.

 

Km 3.093 til 3.097 v.s.

Overkørsel til enfamiliehus begrænses til højre ind/højre ud, matr.nr. 5bb Neder Hornbæk By, Hornbæk. Overkørsel retableres.

 

Km 3.140 til 3.200 h.s.

Der etableres højresvingsspor.

 

Km 3.165 til 3.210 v.s.

Der etableres højresvingsspor.

 

Km 3.175 v.s.

Møllevejs tilslutning til hovedlandevejen begrænses til højre ind/højre ud.

 

Km 3.190 h.s.

Oust Møllevejs tilslutning til hovedlandevejen begrænses til højre ind/højre ud.

 

Km 3.220 til 3.292 h.s.

Der etableres højresvingsspor.

 

Km 3.222 til 3.292 h.s.

Der etableres venstresvingsspor og heller.

 

Km 3.290 v.s.

Der etableres højresvingsspor og shunt på motorvejsfrakørslen.

 

Km 3.300 v.s.

Der etableres venstresvingsspor og helle.

 

Km 3.320 til 3.381 h.s.

Der etableres et ekstra venstresvingsspor.

 

Km 3.400 h.s.

Der etableres venstresvingsspor og helle.

 

Km 3.405 v.s.

Der etableres et ekstra kørespor på motorvejstilkørslen med nødspor.

 

Km 3.405 h.s.

Der etableres højresvingsspor og shunt på motorvejsfrakørslen.

 

Km 3.440 h.s.

Overkørsel til samkørselsplads nedlægges.

 

Km 3.485 h.s.

Overkørsel til samkørselsplads ombygges og retableres.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

           Holger Hedegaard                                                      Leif Hansen

Kaj Wisti Lassen                   Børge Egebak

/Mia L. Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes

 

Mia L. Larsen