Krydsombygning ved Viborgvej i Randers, ekspropriationsforretning onsdag den 14. december 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af krydsombygning ved Viborgvej i Randers vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 14. DECEMBER 2011

Forretningen begynder kl. 9.00 på Fladbro Kro, Randersvej 75, Randers og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1 – 17 inkl.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved det indledende møde vil ekspropriationens omfang blive påvist for den enkelte ejer og eventuelle brugere af de rekvirerede arealer. Herefter vil kommissionen besigtige arealerne i marken. Den nærmere tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt ved det indledende møde.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 16. november 2011 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 9. november 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk