Krydsregulering ved Lunderskovvej i Vamdrup besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 21. marts 2012

 

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

KRYDSREGULERING VED LUNDERSKOVVEJ I VAMDRUP

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 21. marts 2012)

1. hæfte

 

 

Onsdag den 21. marts 2012 kl. 11.00 samledes kommissionen ud for ejendommen Bønstrupvej 4, Vamdrup for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af krydsregulering ved Lunderskovvej.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup  Nielsen, det af Transportministeriet udpegede medlem af kommissionen, tidl. tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Jens Ole Juhler, Fredericia og Peter M. Bojsen, Rødding, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Kolding Kommune mødte Henning Dalmer.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Helle Johansen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte fagkoordinator Palle Jørgensen og landinspektør Peter Bak Christensen.

 

En af de af anlægget berørte lodsejer var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 6. februar 2012 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Vejdirektoratets repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Hovedlandevej 321 udgør en del af rute 25, der forløber fra Kolding til Tønder. Kommunevejen Lunderskovvej udmunder i hovedlandevej 321 i km 12.598.

 

Krydset, der ønskes ombygget, er et 3-benet kryds. Krydset er ikke udpeget som sort plet, men der er sket en række uheld med især bløde trafikanter. Projektet er et anlæg i henhold til Finanslovens § 28.21.30 Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet.

 

Transportministeriet har i skrivelse af 6. februar 2012 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropria-tion vedr. fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

Projektet har været forelagt følgende myndigheder:

 

Kolding Kommune, Sydøstjyllands Politi samt Museum Sønderjylland i Haderslev.

 

Kolding Kommune har med mail af 30. september 2011 godkendt projektet.

 

Sydøstjyllands Politi har med mail af 1. september 2011 godkendt projektet.

 

Museum Sønderjylland er orienteret om projektet og er ikke kommet med bemærkninger til projektet.

 

Tegningsoversigt

 

Tegn. nr. Rev. Mål Emne Stationering
DH321-01-1001 0 1:25.000 Oversigtsplan Km 12.598
DH321-01-3001 0 1:500 Kombineret besigtigelses- og

ekspropriationsplan

Km 12.598
DH321-01-4001 0 1:500 Situationsplan Km 12.598
DH321-01-7001 0 1:50 Normaltværsnit Km 12.598

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Krydset, der ønskes ombygget, er et 3-benet kryds. Langs hovedlandevejens nordlige side forløber en dobbeltrettet cykelsti. Den dobbeltrettede cykelsti krydser Lunderskovvej.

 

Ved krydsombygningen trækkes den eksisterende dobbeltrettede cykelsti længere væk fra hovedlandevejen, og trafikken på cykelstien får vigepligt.

 

Den eksisterende krydsningshelle flyttes og forlænges, så den stadig kan virke som støttepunkt for krydsende cyklister m.v. Støttepunktet bevirker, at cyklisterne kan krydse en færdselsretning ad gangen.

 

Vindmølletransporter fra LM Glasfiber i Lunderskov skal kunne transportere vindmølleelementer igennem krydset. Til det formål anlægges et overkørbart areal langs den østlige side af Lunderskovvej. Dette er nødvendigt for, at særtransporter stadig kan komme til og fra Lunderskovvej efter flytningen af sekundærhellen.

 

Dimensioneringshastighed

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t på Koldingvej og Lunderskovvej.

 

Afvanding

Cykelsti og kørebaner afvandes til eksisterende grøfter, som tilpasses projektet.

 

Tværprofil

Cykelstien udføres med en bredde på 2,5 m som den eksisterende sti.

 

Generelle bestemmelser

 

Byggelinjer

De eksisterende parallelbyggelinjer på 25 m fra centerlinjen på hovedlandevej 321 ændres ikke.

 

Fri oversigt

Oversigtsarealer langs Lunderskovvej opretholdes af hensyn til oversigten for cyklisterne på den dobbeltrettede cykelsti.

 

Adgangsbegrænsning

Eksisterende tinglyst adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes.

 

Overkørsler

Eksisterende markoverkørsel til matrikel 4bi Bønstrup By, Vamdrup nedlægges af hensyn til sikkerheden for cyklister på den dobbeltrettede cykelsti, men også af hensyn til dennes placering midt i et kanaliseringsanlæg.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer.

Arealet bruges til arbejdsareal og har en bredde på 10 m.

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for hovedlandevej 321.

Kolding Kommune er vejbestyrelse for Lunderskovvej.

 

 

Kommissionen besigtigede herefter forholdene i marken, hvor den fremmødte lodsejer og dennes repræsentant havde lejlighed til at udtale sig.

 

Det blev anført, at markoverkørsel i km 12.545 ønskes opretholdt til markdriften.

 

Hertil anførte Vejdirektoratets repræsentanter, at overkørslen nedlægges af hensyn til trafiksikkerheden, således der ikke sker krydsende landbrugstrafik udenfor den ordinære kørevej i krydset.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

Kolding Kommune

Hovedlandevej 321, Kolding – Gabøl.

 

Km 12.598 Kryds Lunderskovvej

Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti trækkes ca. 12 m væk fra hovedlandevej 321, og trafikken på stien får vigepligt.

 

Den eksisterende krydsningshelle på Lunderskovvej flyttes og forlænges.

 

Der anlægges et overkørbart areal på den østlige side af Lunderskovvej.

 

Km 12.545 h.s.

Markoverkørsel nedlægges.

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 1 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 1, 2 og 3 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

 

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. dags dato, 21. marts 2012, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatning. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2014. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selv om den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

 

 

Endelig blev lodsejerne gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af anlæggets nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter anlæggets ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Sag om spørgsmål af ekspropriationernes lovlighed skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra ekspropriationsdatoen.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

 

……….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

                       Ole Riber Kjær

Jens Ole Juhler                      Peter M. Bojsen

 

/Helle Johansen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Helle Johansen