Motortrafikvejen Sdr. Borup – Assentoft den 22. og 23. marts 2011

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORTRAFIKVEJEN SDR. BORUP – ASSENTOFT

 (Linjebesigtigelsesforretningen den 22. og 23. marts 2011)

1. hæfte

 

 

Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19 samledes kommissionen på Assentoft Kro, for at afholde en linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en motortrafikvej fra Sdr. Borup til Assentoft.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, og gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup, samt Børge Egebak, Sæby, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen. Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der tillige er udtaget fra den kommunale liste over medlemmer af kommissionen, havde meldt forfald til forretningen.

 

Som repræsentant for Randers Kommune tiltrådte Henning Jensen kommissionen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels K. Nielsen mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia Lee Larsen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden: projektchef Søren Andersen, projektleder Frank Gregersen, projektingeniør Morten Lysemose, landinspektør Herluf Due Madsen og teknisk assistent Ulla Hjorth. Endvidere projektleder Lars Berg (Cowi) og akademiingeniør Bent Alsted (Cowi).

 

Endelig mødte landinspektør Aksel Agger Sørensen fra Jordfordelingskontoret.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 12. november 2010 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

Frank Gregersen redegjorde indledningsvist for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motortrafikvej Sdr. Borup-Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) udgør en del af rute 16, der forløber fra Randers til Grenå. Projektet og anlægget af vejen er vedtaget i henhold til lov nr. 526 af 26. maj 2010.

 

Transportministeren har i brev af 12. november 2010 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og Landskabsstyrelsen principgodkendt projektet i brev af d. 10. marts 2010.

 

Godkendelsen er givet på betingelse af:

 

  • At det i forbindelse med detailprojekteringen skal vurderes, om der er vandhuller, som vil blive påvirket af anlægget, og om den økologiske funktionalitet af levestederne for de lokale bestande af bilag IV-arter betinger, at der skal etableres erstatningsvandhuller.

 

  • At passage af større dyr ved Hovbækken bliver undersøgt yderligere, og at det i den videre detailprojekteringsfase med baggrund heri drøftes, i hvilket omfang det teknisk og økonomisk kan lade sig gøre at forøge størrelsen på passagen ved Hovbækken.

 

I brev af d. 3. november 2010 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

FødevareErhverv har ikke bemærkninger til den valgte linjeføring; men påpeger muligheden for at afbøde eventuelle landbrugsmæssige ulemper med udgangspunkt i en jordfordelingsplan, der bygger på de enkelte lodsejeres ønsker og forslag.

 

I brev af d. 4. februar 2010 meddeler Randers Kommune forhåndstilkendegivelse angående en række dispensationer og tilladelser efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen udtaler følgende: “Randers Kommune Natur og Miljø er indstillet på at udstede de fornødne dispensationer og tilladelser til projektet med de hensyn og afværgeforanstaltninger som beskrives i konsolideringsrapporten.”

 

Tegningsoversigt

 

 

 

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
41510 -1001 1:25.000 Oversigtsplan, Linjebesigtigelse st.  1.000 –   6.850
41510 – 33001 1:10.000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold st.  1.000 –   6.850

 

         
Projektmappen:        
41510 -1002 1:10.000 Plan st.   1.000 –   6.850
41510 – 2002 1:1000/1:10.000 Længdeprofil, Motortrafikvej st.   1.000 –   6.850
41510 – 7001 1:100 Normaltværsnit, Motortrafikvej  
41510 – 8001 1:4.000 Ledningsplan st.   1.000 –   5.000
41510 – 8002 1:4.000 Ledningsplan st.   5.000 –   6.850

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Strækningen Sdr. Borup-Assentoft udgør den ca. 5,2 km lange ny omfartsvej syd om Randers. Hovedlandevejen anlægges som motortrafikvej.

 

Strækningen har mod vest sit udgangspunkt ved kommunevej Tulipvej, Nordjyske Motorvej (E45) ved Sdr. Borup syd for Randers, og føres herfra i et forløb mod øst frem til tilslutning til Grenåvej (rute 16) syd om Assentoft.

 

Motortrafikvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. 1.000, som er sammenfaldende med skæringen mellem de vestlige ramper ved Nordjyske Motorvej (E45) og kommunevej Tulipvej.

 

Vejanlægget er beliggende i Randers Kommune.

 

Motortrafikvejen føres over Brusgård Møllebæk ådal på en ca. 12 m høj og ca. 150 m lang landskabsbro.

 

Fra ådalen frem til Kirkevadbrovej placeres vejen lavere end terræn for at reducere de støjmæssige gener for landsbyen Stånum.

 

 

 

Dimensioneringshastighed

Motortrafikvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 90 km/t. Der er i pro­jektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved denne hastighed.

 

Mindste horisontalradius er 2150 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 18000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 18000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 26,7 ‰.

 

For ombygningen og forlægningen af øvrige stats- og kommuneveje anvendes dimensioneringshastigheder mellem 50-80 km/t.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motortrafikvejsanlægget. Vandsynsforretning vil – i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – blive afholdt i forbindelse med vejens detailprojektering, og forslag til vandsynsprotokol vil blive forhandlet med Randers Kommune og fremlagt ved detailbesigtigelsesforretning.

 

Tilslutninger

Der etableres følgende tilslutninger:

 

Ved Nordjyske Motorvej (E45), tilsluttes kommunevej Tulipvej, de østvendte ramper ved Nordjyske Motorvej (E45), Stånumvej og Munkdrupvej og motortrafikvejen i en ny 6-benet rundkørsel.

 

Clausholmvej tilsluttes med et dobbelt hankeanlæg ved motortrafikvejens skæring med Clausholmvej.

 

Motortrafikvejen tilsluttes eksisterende Grenåvej (rute 16) syd om Assentoft, og den østgående trafik på Grenåvej føres over den nye motortrafikvej i et trompetanlæg og tilsluttes denne.

 

Ved kommunevejen Virkevangen etableres vestvendte ramper.

 

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer motortrafikvejen ude af niveau eller afbrydes.

 

Den endelige udformning af tilslutningsanlæg forelægges ved en senere besigtigelsesforretning.

 

Sideanlæg

Der etableres ingen sideanlæg (rastepladser) på strækningen.

 

Tværprofil

Motortrafikvejen anlægges som en 2 + 1-vej med en kronebredde på 16,50 m, fordelt på følgende elementer:

 

  • Midteradskillelse på 1,00 m
  • 1 kørebane a 7,50 m, afstribet med 2 kørespor a 3,5 m og en kantbane a 0,50 m
  • 1 kørebane a 4,00 m, afstribet med 1 kørespor a 3,5 m og en kantbane a 0,50 m
  • 2 yderrabatter a 2,00 m.

 

Ramper til motortrafikvej udføres med en kronebredde på 8,50 m, fordelt på følgende elementer:

 

  • 1 kørebane a 4,50 m, afstribet med 1 kørespor a 3,5 m og 2 kantbaner a 0,50 m
  • 2 yderrabatter a 2,00 m.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med de respektive vejbe­styrelser inden en kommende detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Forslag vedrørende cykelstier, naturstier mv. fremlægges ved detailbesigtigelsesforretningen.

 

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 4,50 m for motortrafikvejen og Clausholmvej, mens den er 4,20 m for øvrige veje. For stier gælder 2,80 m.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

 

Byggelinjer

Arealerne langs motortrafikvejen og langs ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra motortrafikvejens midte                                                                           50 m

Fra rampens venstre kørebanekant                                                                  25 m

Fra kommunevejens midte                                                                             15 m

Fra rundkørslens yderste kørebanekant                                                           20 m

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt på hjørnearealer ved vejtilslutningerne i overensstemmelse med vejreglerne. Servitutgrænser fastlægges ved en senere forretning.

 

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager mv.

 

Arbejdsareal mv.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot mv. og har normalt en bredde på 10 m.

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, for­lægninger af vandløb og ledningsarbejder.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Miljøcentret og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Randers Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og naturstyrelsens vildtkonsulent

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overens­stemmelse med vejlovgivningens almindelige regler påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Det er ved lov nr. 526 af 26. maj 2010 bestemt at nedklassificere de nuværende hovedlandeveje 459 og 415 mellem E45 og krydset Storegade/Gunnerupmosevej til kommunevej.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

 

 

Onsdag den 23. marts 2011, kl. 8.30 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og det kommunalt udpegede kommissionsmedlem.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

Vejdirektoratet, Jordfordelingskontoret og kommunen var repræsenteret som i går.

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Assentoft Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

En borger fremlagde ændringsforslag til den 6-benede rundkørsel, idet det er hans opfattelse, at rundkørslen ikke kan afvikle den kommende trafik uden kødannelse.  Han foreslog derfor en 4-benet rundkørsel, hvor til- og frakørsel fra motorvej E-45 føres uden om rundkørslen og direkte ind på motortrafikvejen som en bedre og mere fremtidssikret løsning. En anden borger påpegede, at rundkørslen ligger for tæt på motorvejen, hvilket ligeledes vil resultere i kødannelse. Vejdirektoratet oplyste, at de af trafiksikkerhedsmæssige hensyn helst vil undgå for mange krydsninger af motortrafikvejen. Vejdirektoratet henviste i den forbindelse til den udarbejdede konsolideringsrapport, som efter Vejdirektoratets opfattelse peger på, at trafikken vil blive afviklet fornuftigt i det forelagte projekt og, at dette også er en fremtidssikret løsning. Endvidere vil der blive udarbejdet en trafikmodel frem mod detailbesigtelsen, som yderligere vil belyse den kommende trafik og hvorvidt det evt. vil være nødvendigt at ændre placeringen og udformningen af rundkørslen.

 

En række borgere havde derudover bemærkninger til den foreslåede cykelsti mellem Munkdrupvej og Stånumvej og afleverede et forslag om en cykelsti bag om Moselund Mejeri til det sydlige Paderup. Det blev hertil oplyst, at Munkdrupvej er en meget trafikeret vej og dermed farlig for cyklister. Der blev ligeledes udtrykt forundring over cykelstiens placering. Vejdirektoratet bemærkede i den forbindelse, at cykelstien dels anlægges for at undgå krydsende cyklister på motortrafikvejen, dels skal ses i en større sammenhæng med det nuværende rekreative stisystem. Vejdirektoratet kunne endvidere oplyse, at rundkørslen skal udfærdiges, så cyklisterne kan cykle med rundt i rundkørslen. Hen mod detailbesigtigelsen vil de derfor arbejde på at udforme den således, at der tages mest muligt hensyn til cyklisterne. En borger stillede i den anledning forslag om en tunnelunderføring for cyklisterne samt anlæg af en ny vej uden om Munkdrup. Vejdirektoratet bemærkede hertil, at terrænet omkring den kommende rundkørsel er for kuperet til anlæg af en tunnel og påpegede desuden, at det er et kommunalt anliggende, hvorvidt Munkdrupvej skal gøres til en bedre og mere sikker cykelvej, end den er på nuværende tidspunkt. Randers Kommunes repræsentant oplyste, at kommunen har udarbejdet en kommuneplan om forlægning af Munkdrupvej.

 

Der blev endvidere stillet spørgsmål til den kommende landskabsbro og den støj, der må komme fra en bro i 12 meters højde. Vejdirektoratet fremlagde i den forbindelse nogle støjberegninger over området, som viste et støjbillede under tålegrænsen for de omkringliggende bygninger og forklarede, at støjbilledet ikke nødvendigvis giver udslag lige under broen, da denne i sig selv kan virke skærmende for lyden. Der blev i den forbindelse fremsat ønske fra en borger om opsættelse af støjskærme. Med henvisning til støjberegningerne oplyste Vejdirektoratet imidlertid, at støjskærme ikke er indarbejdet i projektet på nuværende tidspunkt. Der vil dog blive udarbejdet en yderligere støjrapport for området, som Vejdirektoratet vil se på, og der blev ligeledes oplyst om muligheden for at rejse en efterfølgende støjsag.

 

En borger stillede herefter spørgsmål til placeringen af regnvandsbassiner, hvortil Vejdirektoratet bemærkede, at placeringen endnu ikke er fastlagt, og at Vejdirektoratet i øvrigt kommer til at stå for vedligeholdelsen af dem.

 

Derudover havde en række borgere samlet underskrifter til støtte for opretholdelse af Kirkevadbrovej. Vejdirektoratet kunne oplyse, at man efter en nærmere gennemgang af adgangsforholdene for de berørte ejendomme samt de trafikale udfordringer, en lukning ville medføre, måtte konkludere, at en opretholdelse af Kirkevadbrovej er det mest fornuftige. Vejdirektoratet fremlagde derfor ændringsforslag til det fremlagte projekt, hvorfor Kirkevadbrovej opretholdes som almindelig vej.

 

En borger ønskede desuden oplyst højden for motortrafikvejen ved Gunnerupmosevej. Vejdirektoratet bemærkede, at vejens højde endnu ikke er fastlagt men formentlig bliver ca. 5 meter høj, idet omkringliggende bygninger og adgangsforhold gør det nødvendigt med en vis frihøjde.

 

Derudover var der flere borgere, som var bekymrede for de fremtidige adgangsforhold til deres ejendomme. Vejdirektoratet kunne hertil oplyse, at disse forhold vil blive undersøgt nærmere til detailbesigtigelsen, hvor berørte lodsejere vil blive gjort bekendt med omfanget af vejprojektet på netop deres ejendom.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

RANDERS KOMMUNE

Motortrafikvej (st. 1.180 – 6.200)

 

St. 1.180

Der etableres en 6-benet rundkørsel, hvor følgende veje tilsluttes:

 

Kommunevej Tulipvej forlægges mod nord fra motorvejsbroen over Nordjyske Motorvej (E45) til tilslutningen til rundkørslen.

 

Sydøstlige og nordøstlige ramper ved Nordjyske Motorvej (E45) forlægges mod øst og tilsluttes rundkørslen.

 

Stånumvej forlægges mod nord og tilsluttes rundkørslen.

 

Munkdrupvej forlægges mod vest og tilsluttes rundkørslen.

 

Motortrafikvejen tilsluttes rundkørslen.

 

St. 1.260 – 1.710      

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti mellem Munkdrupvej og Stånumvej. Cykelstien føres under landskabsbroen og tilsluttes Stånumvej.

 

St. 1.680 – 1.830

Der etableres en ca. 150 m lang landskabsbro ved Brusgård Møllebæk.

 

St. 2.100

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 2.100 – 2.230

Kommunevej Kirkevadbrovej føres over motortrafikvejen.

 

St. 2.680 – 2.820 m.h.s.

Eksisterende markvej forlægges mod syd.

 

St. 2.960

Kommunevej Clausholmvej forlægges mod øst og føres under motortrafikvejen. Der etableres et fuldt hankeanlæg.

 

 

 

 

St. 2.970 m.v.s.

Eksisterende rørpassage under Clausholmvej udskiftes med en ny faunaunderføring med en frihøjde på ca. 2 m og med ca. 2 m brede banketter i begge sider. Hovbækkens forløb tilpasses ny faunaunderføring øst for Clausholmvej.

 

St. 3.470

Motortrafikvejen krydser en 150 kV højspændingsluftledning.

 

St. 3.580

Der etableres en faunapassage, som udføres med en frihøjde på ca. 2 m og med ca. 2 m brede banketter i begge sider som passage for dyr op til grævlingestørrelse.

 

St. 3.900

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 3.950

Motortrafikvejen krydser en stålgasledning.

 

St. 4.220

Privat fællesvej (Klosterhøjvej) afbrydes.

 

St. 4.470 – 4.550

Kommunevej Gunnerupmosevej føres under motortrafikvejen. Bygværket i forbindelse med underføringen udformes som en kombineret vejunderføring og faunaunderføring med en frihøjde på 4.2 m over vejen.

 

St. 4.910

Privat fællesvej Gunnerupvej føres under motortrafikvejen.

 

St. 5.000 – 5.800

Statsvejen Grenåvej (rute 16) tilsluttes motortrafikvejen i et trompetanlæg. Den østgående trafik på Grenåvej føres over motortrafikvejen og tilsluttes motortrafikvejen i ca. st. 5.800.

Den eksisterende motortrafikvej i vestgående retning opretholdes, men kørebane arealet reduceres på en strækning af ca. 700m til 1 kørebane.

St. 5.920

Motortrafikvejen krydser en stålgasledning.

 

St. 6.000

Eksisterende overføring af Stampenvej bibeholdes.

 

St. 6.100

Motortrafikvejen forbindes med statsvejen Grenåvej (rute 16).

 

St. 6.150 – 6.820

Eksisterende underførte kommunevej Virkevangen/Haldsømindevej forbindes til statsvejen Grenåvej (rute 16) med vestvendte ramper.

 

Kommissarius anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved motortrafikvejsanlægget.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen                             Niels Wind-Friis

Børge Egebak

 

/Mia L. Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes

Mia L. Larsen