Motortrafikvejen Sdr. Borup – Assentoft, detailbesigtigelsesforretningen den 5. og 6. januar 2012

DETAILBESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af en motortrafikvej fra Sdr. Borup til Assentoft indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en detailbe­sigti­gel­ses­forretning på to delstrækninger.

 

TORSDAG DEN 5. JANUAR 2012

DELSTRÆKNING ST. 0.85 – ST. 3.60

Forretningen begynder kl. 9.00 på Assentoft Kro, Storegade 62, 8960 Randers SØ. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 0.85, hvor Gl. Århusvej munder ud i Tulipvej til st. 3.60, på det sted hvor Hovbækken krydser den kommende motortrafikvej.

 

Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere, og mulighederne for jordfordeling vil blive belyst.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dags eftermiddag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter bliver oplyst, inden mødet om formiddagen afsluttes.

 

FREDAG DEN 6. JANUAR 2012

DELSTRÆKNING ST. 3.60 – ST. 6.85

Forretningen begynder kl. 8.15 på Assentoft Kro, Storegade 62, 8960 Randers SØ. Her vil strækningen fra st. 3.60, på det sted hvor Hovbækken krydser den kommende motortrafikvej, til st. 6.85, hvor motortrafikvejen afsluttes og tilsluttes Grenåvej, blive gennemgået.

 

Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere, og mulighederne for jordfordeling vil blive belyst.

 

Kommissionen besigtiger strækningen senere samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter bliver oplyst, inden mødet om formiddagen afsluttes.

 

Ved linjebesigtigelsen den 22. og 23. marts 2011 behandlede kommissio­nen spørgsmålet om vejanlæggets linjeføring og for­holdet til krydsende veje. Ved denne forretning vil der blive foretaget en detaljeret gennemgang og vurdering af projektet.

 

De nødvendige ekspropriationer vil blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte anlæg vil fra og med den 7. december 2011 være fremlagt til eftersyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 30. november 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk