Motortrafikvejen Sdr. Borup-Assentoft, detailbesigtigelsesforretningen den 5. og 6. januar 2012.

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORTRAFIKVEJEN SDR. BORUP – ASSENTOFT

(Detailbesigtigelsesforretningen den 5. og 6. januar 2012)

2. hæfte

 

 

Torsdag den 5. januar 2012 kl. 9.00 samledes kommissionen på Assentoft Kro, Randers for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en motortrafikvej fra Sdr. Borup til Assentoft.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå og tidl. gårdejer Niels Wind-Friis, Vamdrup samt Børge Egebak, Sæby og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Randers Kommune mødte Henning Jensen.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kristian Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Mia L. Larsen.

 

Endvidere var følgende mødt:

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektchef Søren Andersen, projektleder Frank Gregersen, projektingeniør Morten Lysemose, landinspektør Herluf Due Madsen og teknisk assistent Ulla Hjorth. Endvidere mødte ingeniør Lars Berg (Cowi) og afvandingsingeniør Flemming Berg (Cowi).

 

For Jordfordelingskontoret mødte Aksel Agger Sørensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motortrafikvejen Sdr. Borup – Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) udgør en del af rute 16, der forløber fra Randers til Grenå. Projektet og anlægget af vejen er vedtaget i henhold til lov nr. 526 af 26. maj 2010.

 

Transportministeren har i brev af 12. november 2010 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Motortrafikvejen er behandlet ved linjebesigtigelsen den 22. og 23. marts 2011.

 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændringer:

 

Vest for tilslutningen ved Nordjyske Motorvej (E45) – i st. 1.0 – udføres nyt signalreguleret kryds med heller, hvor til- og frakørselsramper ændres.

 

I hankeanlægget ved Clausholmvej – i st. 2.96 – er placeringen af hankene flyttet til de sydøstlige og nordvestlige kvadranter.

 

Tracéet for fly-over rampen – i st. 5.0 til 5.8 – er ændret.

 

Kirkevadbrovej føres vinkelret over motortrafikvejen.

 

Myndighedsgodkendelser

Naturstyrelsen Aarhus har d. 15. april 2011 meddelt endelig godkendelse i henhold til bekendtgørelse 782 af 24. juni 2010, jf. Naturbeskyttelseslovens § 20 om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land. Godkendelsen er meddelt under forudsætning af, at nødvendige afværgeforanstaltninger indarbejdes i projektet som forudsat i ansøgningsmaterialet. Afværgeforanstaltninger som beskrevet i ansøgningsmaterialet indarbejdes i den videre projektering som beskrevet under afsnittene “Generelle bestemmelser” og “Særlige bestemmelser”.

 

Randers Kommune har d. 10. december 2010 fremsendt udtalelse i henhold til § 16 i Vejloven, lovbek. 893 af d. 9. september 2009. Kommunens bemærkninger har indgået i overvejelserne i forbindelse med den videre projektering.

 

I brev af 4. november 2010 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig om projektets landbrugsmæssige konsekvenser og muligheden for at gennemføre en jordfordeling jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 13, stk. 2.

 

Randers Kommune har i brev af 24. juni 2011 meddelt dispensation fra § 3 jf. § 65 i Naturbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 933 af d. 24. september 2009, vedr. påvirkning af beskyttet natur. Dispensationen er givet på en række vilkår for bl.a. afværgeforanstaltninger i anlægsfasen samt for indretning af bassiner og faunapassager.

 

Randers Kommune har i brev af 24. juni 2011 i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 16 om Sø- og Åbeskyttelseslinje, jf. lovens § 65, meddelt dispensation til etablering af regnvandsbassiner og vejanlæg indenfor beskyttelseslinjerne.

 

Naturstyrelsen Kronjylland har d. 11. juli 2011 meddelt tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på det kommende vejareal i henhold til § 6 og § 39 i Skovloven, lovbek. 945 af d. 24. september 2009 og § 6 i erstatningsskovbekendtgørelsen, bek. nr. 874 af d. 24. november 1997. Tilladelsen er meddelt med vilkår om udlæg af 3,2 ha erstatningsskov.

 

Randers Kommune har d. 8. juli 2011 meddelt tilladelse til etablering af regnvandsbassiner henholdsvis udledning herfra i medfør af § 19 og 28 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbek. 879 af d. 26. juni 2010. Tilladelsen er meddelt på en række vilkår for indretning af og afledning fra bassinerne.

 

Randers Kommune har i brev af 21.12.2011 givet tilladelse til ændring af tilslutning af overfladevand ved Kirkevangen.

 

Randers Kommune har d. 24. juni 2011 samt d. 2. september 2011 fremsendt dispensationer fra § 29a i Museumsloven, lovbek. nr. 1505 af d. 14. december 2006 til gennembrud og nedlæggelse af diger. Dispensationerne omfatter vilkår for etablering af erstatningsbeplantning samt tinglysning.

 

Randers Kommune har d. 27. juni 2011 deltaget i formøde om vandsynsprotokol for retablering af afvandingsforhold jf. § 64 stk. 2 i Vandløbsloven, lovbek. nr. 927 af d. 24. september 2009. Der foreligger godkendt referat. Der er afholdt vandsynsforretning d. 29. september 2011, jf. referat af 10. oktober 2011.

Tegningsoversigt

Tegn.nr. Rev. Mål Emne Stationering
41510 – 1003 1:25.000 Oversigtsplan,

Detailbesigtigelse

st.  0.850 – 6.850
41510 – 33003 1:4.000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold st.  0.850 – 5.000
41510 – 33004 1:4.000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold st.  5.000 – 6.850
Projektmappen:
41510 – 1004 1:4.000 Plan st.   0.850 – 5.000
41510 – 1005

41510 – 2004

41510 – 2005

1:4.000

1:400/1:4.000

1:400/1:4.000

Plan

Længdeprofil, Motortrafikvej

Længdeprofil, Motortrafikvej

st.   5.000 – 6.850

st.   0.850 – 5.000

st.   5.000 – 6.850

41510 – 2011 1:400/1:4.000 Længdeprofil, Ramper ved E45 og hanke ved Clausholmvej
41510 – 2012

41510 – 12002

41510 – 12003

1:400/1:4.000

1:400/1:4.000

1:400/1:4.000

Længdeprofil, Flyover ved Grenåvej og ramper ved Virkevangen

Længdeprofil, Forlagt Stånumvej, forlagt Munkdrupvej, stiforbindelse ml. Munkdrupvej og Stånumvej samt forlagt Kirkevadbrovej

Længdeprofil, Forlagt

Clausholmvej, Gunnerupmosevej og Virkevangen

41510 – 7002

41510 – 8004

41510 – 8005

1:100

1:4000

1:4000

Normaltværsnit, Motortrafikvej

Ledningsplan

Ledningsplan

st.  0.850 – 5.000

st.  5.000 – 6.850

Projektbeskrivelse

Strækningen

Strækningen Sdr. Borup – Assentoft udgør den 5,2 km lange ny omfartsvej syd om Randers. Hovedlandevejen anlægges som motortrafikvej.

 

Linjeføringen for motortrafikvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Strækningen har mod vest sit udgangspunkt ved kommunevej Tulipvej og afkørsel 43 på Nordjyske Motorvej (E45) ved Sdr. Borup syd for Randers, og føres herfra i et forløb mod øst frem til tilslutning til Grenåvej (rute 16) syd om Assentoft.

 

Motortrafikvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st. 1.000, som er sammenfaldende med skæringen mellem de vestlige ramper ved Nordjyske Motorvej (E45) og kommunevej Tulipvej.

 

Vejanlægget er beliggende i Randers Kommune.

 

Motortrafikvejen føres over Brusgård Møllebæk ådal på en 12 m høj og 150 m lang landskabsbro.

 

Fra ådalen frem til Kirkevadbrovej placeres vejen lavere end terræn for at reducere de støjmæssige gener for landsbyen Stånum.

 

Dimensioneringshastighed

Motortrafikvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 90 km/t. Der er i pro­jektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linje­føring og længdeprofil ved denne hastighed.

 

Mindste horisontalradius er 2.150 m.

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 18.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 18.000 m.

Største gradient i længdeprofilet er 26,7 ‰.

 

For ombygningen og forlægningen af øvrige stats- og kommuneveje anvendes dimensioneringshastigheder mellem 50-80 km/t.

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motortrafikvejen. Vandsynsforretninger er – i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesigtigelsen, og udkast til vandsynsprotokol blev fremlagt ved detailbesigtigelsen.

 

Motortrafikvejen udføres med kantopsamling, således at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte hovedlandeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

Tilslutninger

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Ved Nordjyske Motorvej (E45) tilsluttes de vestlige ramper, Tulipvej og motortrafikvejen i et nyt signalreguleret kryds.

 

Ved motortrafikvejens skæring med Clausholmvej tilsluttes med et dobbelt hankeanlæg, hvor hankene placeres i de sydøstlige og nordvestlige kvadranter.

Sideanlæg

Der etableres ingen sideanlæg (rastepladser) på strækningen.

 

Tværprofil

Motortrafikvejen anlægges som en 2 + 1-vej med en kørebanebredde på 12,5 m og en kronebredde på 16,50 m, fordelt på følgende elementer:

 

  • Midteradskillelse på 1,0 m (uden autoværn)
  • 1 kørebane a 7,5 m, afstribet med 2 kørespor a 3,5 m og en kantbane a 0,5 m
  • 1 kørebane a 4,0 m, afstribet med 1 kørespor a 3,5 m og en kantbane a 0,5 m
  • 2 yderrabatter a 2,0 m

 

Ramper til motortrafikvejen udføres med en kronebredde på 8,5 m, fordelt på følgende elementer:

 

  • 1 kørebane a 4,5 m, afstribet med 1 kørespor a 3,5 m og 2 kantbaner a 0,5 m
  • 2 yderrabatter a 2,0 m

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte offentlige vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Vejarealer ved Clausholmvejens forlægning, der tillægges private ejendomme er undersøgt, og der er ikke vurderet behov for rensning af rabatjord.

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejreg­ler, fastsat til 4,5 m for motortrafikvejen og Clausholmvej, mens den er 4,2 m for øvrige veje. For stier gælder 2,8 m.

 

Støj- og lysafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

Der etableres lysafskærmning, st. 4.15 – 4.29 m.v.s.

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Fri oversigt

Der pålægges servitut om fri oversigt på hjørnearealer ved vejtilslutningerne i overensstemmelse med vejreglerne. Servitutgrænser fastlægges ved en senere forretning.

Adgangsbegrænsning

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs ny motortrafikvej fra Sdr. Borup til Assentoft, st. 1.14 – 6.08.

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

Arbejdsareal m.v.

Arbejdsarealer m.v. er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Til arbejdsareal, materialedepot m.v. eksproprieres midlertidigt et op til 10 m bredt areal langs de nye vejarealer.

 

Endvidere eksproprieres endeligt eller midlertidigt til broarbejdspladser, interimsveje, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, for­lægninger af vandløb og ledningsarbejder.

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen Aarhus og Randers Kommune og fremgår af afsnittet “Særlige bestemmelser”.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

Erstatningsbiotoper

Der etableres ikke erstatningsbiotoper på strækningen.

Vildthegn

Der opsættes vildthegn. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Øvrige forhold

Vejbestyrelsesforhold

Det er ved lov nr. 526 af 26. maj 2010 bestemt at nedklassificere de nuværende hovedlandeveje 459 og 415 mellem E45 og krydset Storegade/Gunnerupmosevej til kommunevej.

Fremmede ledninger

Der henvises til afsnittet “Særlige bestemmelser”.

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

På aflagte overdragne vejarealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration på ledningsejerens foranledning.

Jordfordeling

For den omhandlede motortrafikvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af Ekspropriationskommissionen.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 31.12.2012.

 

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter igen havde lejlighed til at udtale sig.

 

De væsentligste bemærkninger fremgår under næste dags bemærkninger.

 

Hermed afsluttedes mødet.

 

Mette Plejdrup Nielsen

/Mia L. Larsen

Fredag den 6. januar 2012 kl. 8.15 fortsatte forretningen på Assentoft Kro, Randers med et indledende møde og en efterfølgende besigtigelse af forholdene i marken.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Jordfordelingskontoret og kommunen var repræsenteret som i går.

 

Kommissionen kørte i bus strækningen igennem og gjorde holdt på steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsattes forretningen på Assentoft Kro, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Flere lodsejere stillede spørgsmål til den kommende rundkørsel og var bl.a. bekymrede for sikkerheden for cyklisterne. Vejdirektoratet oplyste, at rundkørslen er udfærdiget på den mest sikre måde, samt at der ved tilslutningen til motortrafikvejen vil være en midterhelle.

 

Adspurgt kunne Vejdirektoratet endvidere oplyse, at rundkørslen i forhold til kapacitetsberegninger viser, at den også kan klare tungere trafik, såfremt dette bliver nødvendigt, og at rundkørslen også er dimensioneret til modulvogntog.

 

En lodsejer var endvidere bekymret for, om det signalregulerede kryds ved Tulipvej vil medføre ophobning af trafikken. Vejdirektoratet oplyste, at signalreguleringen ved Tulipvej netop er inddraget i projektet for at undgå opstuvning, og at der i øvrigt vil blive anlagt et højresvingsspor til motorvejen for at modvirke en sådan.

 

En del lodsejere havde endvidere bemærkninger til den støjberegning, der blev fremlagt på forretningen og undrede sig over, at støjen ikke ser ud til at blive forværret, når vejen kommer over niveau. Vejdirektoratet oplyste hertil, at beregningerne er foretaget efter den nordiske støjmodel, som er den model, der er anerkendt til formålet. Vejdirektoratet oplyste i den forbindelse, at modellen også tager højde for eventuelle niveauforskelle i terrænet og er en gennemsnitsberegning, beregnet som antallet af køretøjer på et gennemsnitsdøgn. Vejdirektoratet kunne ligeledes oplyse, at der er mulighed for at anlægge en støjsag, når anlægget er udført, hvortil der vil blive foretaget nye beregninger af støjen baseret på det reelle trafiktal.

 

Endelig kunne Vejdirektoratet oplyse, at det er besluttet at pålægge støjreducerende asfalt på motortrafikvejen, hvilket giver en reduktion i støjen på ca. 5 dB i forhold til almindelig asfalt. En lodsejer ønskede i den sammenhæng oplyst, hvor holdbar en sådan belægning er, og hvorvidt den støjreducerende effekt vil aftage i takt med, at belægningen bliver slidt. Vejdirektoratet oplyste hertil, at levetiden for støjreducerende asfalt er ca. 13 år, men at belægningen også efter flere års anvendelse vil have en betydelig støjreducerende effekt, idet det er selve strukturen i asfalten, der medfører støjreduktionen.

 

En lodsejer ønskede herefter oplyst, hvorvidt profilen for motortrafikvejen er ændret siden linjebesigtigelsen, hvortil Vejdirektoratet kunne oplyse, at dette ikke er tilfældet. På strækningen er der nogle helt konkrete fikspunkter, bl.a. en bro og en elledning, man skal tage højde for, og som begrænser mulighederne for at ændre profilen.

 

En lodsejer stillede forslag om forlængelse af den nye private fællesvej, der anlægges i st. 4.420 – 4.470 m.v.s. fra Gunnerupmosevej til matr. nr. 2g Ladegårde, Essenbæk, således at den tilsluttes Klosterhøjvej. Lodsejeren begrundede forslaget med, at han dermed ville undgå en del omvejskørsel til sine marker.

 

Endelig blev der stillet forslag om etablering af vejforbindelse til matr. nr. 2k Ladegårde, Essenbæk, fra Gunnerupmosevej og syd om det kommende regnvandsbassin for derved at undgå anlæg af privat fællesvej fra Gunnerupvej til samme ejendom. Lodsejeren gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man derved kunne undgå at føre Gunnerupvej under motortrafikvejen og alene lade det være en cykeltunnel.

 

Kommissionen drøftede herefter projektet i lyset af de fremkomne bemærkninger og godkendte såvel projektet som det fremlagte forslag til jordfordeling på den omhandlede strækning. Projektet blev dog godkendt under forbehold af, at der ikke indkommer klager vedrørende den af Randers Kommune trufne afgørelse af 21. december 2011 om tilladelse til ændring af tilslutning af overfladevand fra ramper og vej ved Motortrafikvejen Sdr. Borup – Assentoft til offentlig regnvandsledning.

 

Hvad angår de to ændringsforslag bemærkede kommissionen vedrørende forslaget om forlængelse af den private fællesvej mellem Gunnerupmosevej og Klosterhøjvej, at de pågældende ejendomme i forvejen har fornøden vejadgang, hvorfor der ikke er hjemmel til etablering af yderligere adgangsveje.

 

Hvad angår forslag om ændring af adgangsvejen til matr. nr. 2k Ladegårde, Essenbæk, blev kommissionen oplyst om, at der planlægges anlagt en faunapassage ved regnvandsbassinet, hvis placering ikke kan ændres, og hvis formål vil gå tabt, såfremt passagen udsættes for krydsende trafik.

 

Kommissionen fastsatte derefter følgende:

 

Særlige bestemmelser

RANDERS KOMMUNE

Tulipvej (st. 0.850 – 1.180)

St. 1.000

Der etableres et signalreguleret kryds med heller og cykelbaner.

 

Motortrafikvej (st. 1.180 – 6.200)

St. 1.180

Der etableres en 6-benet rundkørsel med en midterø-diameter på 45,0 m, 2,0 m overkørbart areal, 6,0 m cirkulationsareal (inkl. 0,5 m kantbane), 10,0 m skillerabat (inkl. trug), 2,2 m cykelsti og 2,0 m yderrabat.

 

Følgende veje tilsluttes rundkørslen:

 

Kommunevej Tulipvej forlægges mod nord fra motorvejsbroen over Nordjyske Motorvej (E45) til tilslutningen til rundkørslen.

 

Sydøstlige og nordøstlige ramper ved Nordjyske Motorvej (E45) forlægges mod øst og tilsluttes rundkørslen.

 

Stånumvej forlægges mod nord og tilsluttes rundkørslen. Ved skæring af cykelstien rundt om rundkørslen etableres krydsningshelle.

 

Munkdrupvej forlægges mod vest og tilsluttes rundkørslen. Ved skæring af cykelstien rundt om rundkørslen etableres krydsningshelle.

 

Motortrafikvejen tilsluttes rundkørslen.

St. 1.200 – 1.260 m.v.s

Del af matr. nr. 2a Munkdrup By, Kristrup eksproprieres.

St. 1.260 – 1.720 m.v.s

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti mellem Munkdrupvej og Stånumvej. Cykelstien føres under landskabsbroen ved Brusgård Møllebæk. Cykelstien udføres med en bredde på 3,0 m samt yderrabatter a 0,75 m.

St. 1.680 – 1.830

Der etableres en 150 m lang landskabsbro over Brusgård Møllebæk.

St. 1.710

Der etableres en privat vej under landskabsbroen på vestlig side af Brusgård Møllebæk fra Stånumvej til matr. nr. 1a Munkdrup By, Kristrup. Vejen udføres med 3,0 m grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m, i alt 4,5 m kronebredde.

St. 1.740

Der etableres regnvandsbassin.

St. 1.770 – 1.840 m.h.s

Hele matr. nr. 3h Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 1.800

Der etableres regnvandsbassin.

St. 1.810 – 2.030 m.v.s

Del af matr. nr. 3a Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 1.820

Der etableres en privat vej under landskabsbroen på østlig side af Brusgård Møllebæk fra Stånumvej til matr. nr. 3q Stånum By, Kristrup. Vejen udføres med 3,0 m grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m, i alt 4,5 m kronebredde.

St. 2.020 – 2.130 m.h.s

Del af matr. nr. 3q Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 2.100

Eksisterende privat fællesvej afbrydes.

St. 2.100 – 2.270

Kommunevej Kirkevadbrovej omlægges og føres over motortrafikvejen. Vejen udføres med 6,0 m kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m, i alt 7,5 m kronebredde.

St. 2.170 – 2.240 m.v.s

Del af matr. nr. 3q Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 2.230 – 2.470 m.v.s

Hele matr. nr. 2t Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 2.600 – 2.830 m.v.s

Hele matr. nr. 3l Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 2.760 – 2.940 m.b.s

Hele matr. nr. 3o Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 2.900 – 3.040 m.v.s.

Eksisterende rørpassage under Clausholmvej udskiftes med en ny faunaunderføring med en frihøjde på 4,5 m over Hovbækkens vandspejl og med 2 m brede banketter i begge sider. Hovbækkens forløb tilpasses ny faunaunderføring øst og vest for Clausholmvej.

St. 2.960

Kommunevej Clausholmvej forlægges mod øst og føres under motortrafikvejen. Der etableres et fuldt hankeanlæg. Vejen udføres med 8,0 m kørebane og 2 yderrabatter a 3,0 m, i alt 14,0 m kronebredde.

St. 3.030 m.v.s

Der etableres regnvandsbassin.

St. 3.050 – 3.500 m.h.s

Del af matr. nr. 3k Stånum By, Kristrup eksproprieres.

St. 3.470

Motortrafikvejen passerer under en 150 kV højspændingsluftledning.

St. 3.540 m.h.s

Der etableres regnvandsbassin.

St. 3.580

Der etableres en faunapassage for Hovbækken, som udføres med en frihøjde på 4,5 m over Hovbækkens vandspejl og med 2 m brede banketter i begge sider. Faunapassagen etableres i eksisterende tracé for Hovbækken.

St. 3.620 m.h.s

Der etableres regnvandsbassin.

St. 3.900

Eksisterende privat fællesvej afbrydes.

St. 3.900 – 4.250 m.h.s

Der etableres og udlægges 350 m privat fællesvej fra Klosterhøjvej til matr. nr. 4b Ladegårde, Essenbæk. Vejen udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m, i alt 5,0 m kronebredde.

St. 3.940

Motortrafikvejen krydser en stålgasledning.

St. 4.000

Der etableres foringsrør for markvanding.

St. 4.070 – 4.130 m.v.s

Del af matr. nr. 3e Ladegårde, Essenbæk eksproprieres.

St. 4.150 – 4.290 m.v.s

Der etableres lysafskærmning.

St. 4.220

Privat fællesvej (Klosterhøjvej) afbrydes.

St. 4.420 – 4.470 m.v.s

Der etableres og udlægges 50 m privat fællesvej fra Gunnerupmosevej til matr. nr. 2g Ladegårde, Essenbæk. Vejen udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m, i alt 5,0 m kronebredde.

St. 4.480 m.v.s

Der etableres regnvandsbassin.

St. 4.500

Kommunevej Gunnerupmosevej føres under motortrafikvejen. Bygværket udformes som en kombineret vejunderføring og faunaunderføring. Vejen udføres med 5,5 m kørebane og 2 yderrabatter a 1,5 m, i alt 8,5 m kronebredde. Faunaunderføringen udføres med en bredde på 8 m. Frihøjden skal være 4,2 m over kørebanen og 4,5 m i faunapassagen.

St. 4.680 – 4.910 m.v.s

Der etableres og udlægges privat fællesvej fra Gunnerupvej til matr. nr. 2k Ladegårde, Essenbæk. Vejen udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m, i alt 5,0 m kronebredde.

St. 4.910

Privat fællesvej Gunnerupvej føres under motortrafikvejen.

St. 4.910 – 4.990 m.h.s

Der etableres og udlægges privat fællesvej fra Gunnerupvej til matr. nr. 3cv Assentoft By, Essenbæk. Vejen udføres med 3,5 m grusbelagt kørebane og 2 yderrabatter a 0,75 m, i alt 5,0 m kronebredde.

St. 5.000 – 5.800

Hovedlandevejen Grenåvej (rute 16) tilsluttes motortrafikvejen i et trompetanlæg. Den østgående trafik på Grenåvej føres over motortrafikvejen og tilsluttes motortrafikvejen i st. 5.800.

Den eksisterende motortrafikvej i vestgående retning opretholdes, men kørebane arealet reduceres på en strækning af 700 m til 1 kørebane.

St. 5.060 m.v.s

Eksisterende faunapassage under Grenåvej forlænges.

St. 5.080 m.v.s

Eksisterende stiunderføring under Grenåvej forlænges.

St. 5.280 m.v.s

Der etableres regnvandsbassin.

St. 5.920

Motortrafikvejen krydser en stålgasledning.

St. 6.000

Eksisterende overføring af Stampenvej bibeholdes.

St. 6.100

Motortrafikvejen sammenfletter med hovedlandevejen Grenåvej (rute 16).

St. 6.150 – 6.820

Eksisterende underførte kommunevej Virkevangen/Haldsømindevej forbindes til hovedlandevejen Grenåvej (rute 16) med vestvendte ramper. Vejen asfalteres gennem den eksisterende underføring og frem til Kirkevangen.

 

Hermed afsluttedes forretningen.

 

Mette Plejdrup Nielsen

Leif Hansen                                        Niels Wind-Friis

Børge Egebak                        Uffe Henneberg

/Mia L. Larsen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Mia L. Larsen