Motortrafikvejen Sdr. Borup – Assentoft, linjebesigtigelse den 22. og 23. marts 2011

LINJEBESIGTIGELSE

Med henblik på anlæg af en motortrafikvej fra Sdr. Borup til Assentoft indkalder jeg til en besigtigelses­forretning efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008)

 

TIRSDAG DEN 22. MARTS 2011

Forretningen begynder kl. 19.00 med et indledende møde på Assentoft Kro, Storegade 62, Randers, hvor der vil blive givet en kort orientering om og gennemgang af projektet.

 

ONSDAG DEN 23. MARTS 2011

Forretningen fortsætter om formiddagen med en besigtigelse i marken efter nærmere aftale ved det indledende møde.

 

Ved besigtigelsen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektets linjeføring og forholdet til de krydsende veje m.m. Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt en mere detaljeret besigtigelsesforretning, og først derefter vil de nødvendige ekspropriationer blive gennemført.

 

Enhver, der kan blive berørt af vejanlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 22. februar 2011 være fremlagt til eftersyn på teknisk forvaltnings kontor i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 16. februar 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen