Motorvejen Aulum – Snejbjerg, detailbesigtigelsesforretningen den 10. og 11. november 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN AULUM – SNEJBJERG

(Detailbesigtigelsesforretningen den 10. og 11. november 2014)

8. hæfte

 

 

Mandag den 10. november 2014 kl. 8.30 samledes kommissionen i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg. På forretningen blev del-strækningen fra udgangspunktet i st. 33.50 og mod syd frem til st. 34.74, forlagt Romvigvejs krydsning af motorvejen, gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag samme sted kl. 13.00. På forretningen blev delstrækningen fra udgangspunktet i st. 34.74, forlagt Romvigvejs krydsning af motorvejen, og mod sydøst frem til st. 37.80, kommunevej Ørrevejs krydsning af motor-vejen, gennemgået.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Nørager og Uffe Henneberg, Ejstrupholm, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentanter for Herning Kommune mødte Kim Grarup og Eva Kanstrup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektchef Søren Andersen, projektleder John Kjærsgaard, fagprojektleder vej Mette Bentzen, ingeniør støj Krestina Lüth Løkke, ingeniør afvanding Sofie Kraft, ingeniør vej Anne Marie Gejlager, tilsynsleder Poul Wissing Jørgensen, landinspektør Karin Møller-Clausen, landinspektør Inger Hargaard og projektassistent Birgitte Honar.

 

For Jordfordelingskontoret mødte konsulent Lars Grumstrup.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

 

Motorvejsstrækningen Aulum – Snejbjerg, etape 6717, udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget, og anlægget af vejen udføres i henhold til lov af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Etape 6717 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 29.-30. januar 2014 (st. 34-40).

 

Siden linjebesigtigelsesforretningen har etapegrænsen ændret sig, således at st. 33.50-34.00, der tidligere var en del af etape 6714, nu er en del af etape 6717.

 

Etape 6714 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 27.-28. januar 2014 (st. 33.50-34.00).

 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændringer:

 

Faunapassagen ved st. 33.920 og vandløbspassagen for Løven Å i st. 34.120 samles i én våd faunapassage i st. 33.980.

 

Romvigvej etableres som vejforbindelse under motorvejen.

 

Faunapassagen ved st. 38.900 og vandløbspassagen for Herningsholm Å i st. 38.110 samles i én våd faunapassage i st. 38.110.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 14. maj 2014 har Herning Kommune meddelt nedsivnings- og udledningstilladelser i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

 

I brev af 15. maj 2014, 26. maj 2014 og 8. juli 2014 har Herning Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, 16, 17 og 18 samt museumslovens § 29a.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Naturstyrelsen godkendt projektet i brev af 17. juni 2014. Naturstyrelsen har i godkendelsen lagt til grund, at de afværgeforanstaltninger m.v., der er redegjort for i de nævnte VVM-rapporter med de ændringer, der fremgår af Vejdirektoratets ansøgninger samt mails af 4. og 6. juni 2014, gennemføres.

 

I brev af 19. juni 2014 har Midt- og Vestjyllands Politi meddelt tilladelse til udførelse af vejanlægget i henhold til færdselslovens § 100.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne

Stationering

Mål

Rev.
6717-1041 Oversigtsplan,

Detailbesigtigelse

St. 33.500 – 40.000

1:25.000

6717-33019 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 33.500 – 35.200

1:4.000

6717-33020 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 34.400 – 38.100

1:4.000

6717-33021 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 37.100 – 40.000

1:4.000

 

Mappe med tværsnit og længdeprofiler:

 

6717-2021 Længdeprofil.

St. 33.500 – 36.000

1:400/1:4.000

6717-2022 Længdeprofil.

St. 36.000 – 40.000

1:400/1:4.000

6717-2040 Længdeprofil.

NV og SØ frakørsels-

rampe ved Ørrevej.

NØ og SV tilkørsels-

rampe ved Ørrevej.

1:400/1:4.000

6717-12006 Længdeprofil.

Forlagt Romvigvej.

1:400/1:4.000

6717-12007 Længdeprofil.

Forlagt Ørrevej.

1:400/1:4.000

6717-12008 Længdeprofil.

Cykelsti ved Ørrevej.

1:400/1:4.000

6717-7010 Normaltværsnit.

Motorvejen.

St. 33.500 – 40.000

1:100

6717-7011 Normaltværsnit.

Enkeltsporet rampe.

1:100

6717-17010 Normaltværsnit.

Forlagt Romvigvej.

Forlagt Ørrevej.

Ny kommunevej ved

samkørselsplads.

1:100

6717-17011 Normaltværsnit.

Cykelsti ved Ørrevej.

Private veje og private

fællesveje.

1:100

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

–    Ørrevejs tracering ved tilslutning til eksisterende Ørrevej er justeret.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastighederne for motorvejen er overensstemmende med de ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Dimensioneringshastighederne for de skærende veje er aftalt med Herning Kommune og baseret på de eksisterende forhold.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang. Forslag til retablering af eksisterende afløb, drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt. Der er udarbejdet en foreløbig vandsynsprotokol (jf. vandløbsloven § 64, stk. 2), hvor vandsynsforretninger er afholdt inden detailbesigtigelsen. Forslaget til vandsynsprotokollen blev fremlagt i forbindelse med detailbesigtigelsesforretningen, og den endelige vandsynsprotokol vil blive fremlagt til ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), således at alt overfladevand i disse områder ledes til lukkede ledninger eller tætte grøfter via rendestensbrønde.

 

Øvrig afvanding uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og omlagte hovedlandeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trug med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/reduceret ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen.

 

Samkørselspladsens placering er fastlagt som beskrevet herunder og angivet i tegningsmaterialet:

 

–    Samkørselsplads Ørrevej placeres nordøst for motorvejen på sydsiden af forlagt Ørrevej med adgang fra ny kommunevej mellem eksisterende Ørrevej og forlagt Ørrevej.

 

Tværprofil

Tværprofilerne for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofilerne for de skærende veje er aftalt med Herning Kommune og baseret på de eksisterende forhold.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Støjafskærmning

Placering af støjafskærmning er ændret i forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne. Der skal henvises til brev af 30. oktober 2014 fra Vejdirektoratet samt afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fri oversigt

Pålæg af servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

På strækninger, hvor anlægget bryder diger, jf. museumsloven § 29a, og hvor anlægget går gennem § 3-områder jf. naturbeskyttelsesloven, indskrænkes arbejdsarealet fra 10 meter til 5 meter.

 

Ved gravhøjen i st. 35.100 indskrænkes arbejdsarealet til mindst 2 meter fra højen.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og Herning Kommune og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og Herning Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Der opsættes vildthegn på følgende strækninger:

 

Motorvejen

St. 33.500 – 37.580 h.s.

St. 38.310 – 38.680 h.s.

St. 34.820 – 38.670 v.s.

 

Ørrevej

St. 1.070 – 1.290 h.s.

St. 1.350 – 1.710 h.s.

St. 1.070 – 1.170 v.s.

St. 1.480 – 1.710 v.s.

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Øvrige forhold

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. januar 2016.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Aulum Fritidscenter, Aulum, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved de indledende møder.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Tirsdag den 11. november 2014 kl. 8.30 fortsatte forretningen i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum, hvor delstrækningen fra udgangspunktet i st. 37.80, kommunevej Ørrevejs krydsning af motorvejen, og mod syd frem til st. 40.00 blev gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Vejdirektoratet var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

Herning Kommune og Jordfordelingskontoret var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde, angivet foran i protokollen, hvortil henvises.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen i Aulum Fritidscenter, Aulum, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Romvigvej

Af forhandlingsprotokollens 2. hæfte, linjebesigtigelsesforretningen den 29. og 30. januar 2014, side 12, fremgår blandt andet,

 

Vejdirektoratet oplyste som begrundelse for, at vejen skal lukkes, at grundvandet ved Romvigvej står meget højt, hvorfor det vil være både meget svært og meget omkostningstungt, hvis der skulle laves en underføring. Adspurgt oplyste Vejdirektoratet, at prisen for en overføring/underføring ville være ca. 13-17 mio. kr. alt efter hvilken løsning, der blev valgt. Vejdirektoratet anførte også som begrundelse for lukning af Romvigvej, at det efter deres mening ville være for dyr en løsning at opretholde vejen henset til det antal ejendomme, som vejen betjener. Endelig oplyste Vejdirektoratet, at trafiktællinger ved Romvigvej viser en årsdøgntrafik på 170 biler.

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og drøftede i den forbindelse, at der med det af Vejdirektoratet fremlagte forslag er fornøden vej-adgang til det offentlige vejnet for de berørte ejendomme. Kommissionen fandt herefter, at der ikke er det fornødne grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere hverken en underføring af Romvigvej eller en stiforbindelse over motorvejen. Kommissionen tiltrådte således det af Vejdirektoratet fremlagte projekt om lukning af Romvigvej.

 

I forbindelse med detailbesigtigelsesforretningen har anlægsmyndigheden fremsat forslag om, at Romvigvej etableres som en vejforbindelse under motorvejen.

 

Af forarbejderne til lov om anlæg af Holstebromotorvejen (lov nr. 1608 af 26. december 2013) vedrørende underføringen ved Romvigvej fremgår blandt andet følgende,

 

3.5 Lokalvejnet og stier

Der vil blive etableret niveaufrie krydsninger (over- eller underføringer) af stier og lokalveje på følgende lokaliteter:

•   Romvigvej, syd for Aulum

Den endelige fastlæggelse af ændringer i sti- og lokalvejnettet vil ske i forbindelse med detailprojekteringen og ekspropriationskommissionens behandling.

For så vidt angår den niveaufri underføring ved Romvigvej har Vejdirektoratets foreløbige detailprojektering vist, at der vil være betydelig risiko for, at en krydsning af motorvejen på dette sted vil være truet af oversvømmelse fra den nærtliggende Løven Å. Vejdirektoratet vil undersøge mulighederne for en niveaufri skæring ved Romvigvej nærmere, herunder om der kan findes løsninger, som er teknisk og økonomisk realistiske. Der vurderes at være en betydelig sandsynlighed for, at projektet ikke kan realiseres.

 

Kommunens repræsentanter fratrådte kommissionen i forbindelse med kommissionens behandling af spørgsmålet om underføringen af forlagt Romvigvej.

 

Idet anlægsmyndigheden har fremlagt et projekt med en underføring af Romvigvej, der forlægges ca. 440 meter mod syd, hvormed problemerne med vand fra Løven Å undgås, og idet anlægsmyndigheden efter det oplyste har vurderet, at det ikke er økonomisk mere byrdefuldt at etablere anlægget det foreslåede sted, har kommissionen truffet beslutning om godkendelse af den foreslåede underføring af forlagt Romvigvej. Kommissionen har således lagt afgørende vægt på, at det af anlægsmyndigheden er vurderet, at det er både teknisk og økonomisk realistisk at etablere en underføring af Romvigvej det foreslåede sted i st. ca. 34.740.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at forlagt Romvigvej forlægges fra et vestligere punkt på eksisterende kommunevej Romvigvej, således forlagt Romvigvej på matr. nr. 3x Ljørring By, Avlum kan føres i en mere lige linje til punktet med underføringen ved motorvejen, hvormed det undgås, at den sydlige del af arealet matr. nr. 2l ibd. berøres af forlagt Romvigvej.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at kurverne på forlagt Romvigvej er valgt for at sikre trafiksikkerheden på vejen, ligesom de er valgt for at undgå, at forlægningen skal ske længere mod vest, hvilket vil medføre en fordyrelse af forlægningen af Romvigvej.

 

Efter en drøftelse af det fremkomne har kommissionen truffet afgørelse om, at den af anlægsmyndigheden foreslåede udformning af forlagt Romvigvej fastholdes. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på trafiksikkerheden samt de økonomiske konsekvenser ved et ændret tracé.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 2l ibd. oplyste, at det ikke er nødvendigt at anlægge privat vej på den vestlige side af motorvejen langs skellet mellem matr. nr. 2l ibd. og 3a ibd. som foreslået, idet der i dag er fornøden indkørsel til ejendommen. Kommissionen henviste i den forbindelse anlægsmyndigheden til at undersøge behovet for udstrækningen af den private vej frem til indkørslen til ejendommen frem mod den kommende ekspropriationsforretning.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at der etableres vej langs den vestlige side af motorvejen fra forlagt Romvigvej, mellem motorvejen og regnvandsbassin på matr. nr. 2a Eggersgård, Sinding, og mod syd frem til Visgårdvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at der er fornøden vejadgang til ejendommen uden en vej som foreslået af ejeren. Videre anførte anlægsmyndighedens repræsentanter, at en vej som foreslået vil medføre store ekstra udgifter for anlægget.

 

Efter en drøftelse af det foreslåede har kommissionen truffet afgørelse om, at der ikke skal etableres en vej som foreslået. Kommissionen har ved afgørelsen lagt afgørende vægt på, at der er fornøden adgang til ejendommen mod sydvest, ligesom kommissionen har lagt vægt på den fordyrelse af projektet, som et vejanlæg som det foreslåede vil medføre.

 

Vedrørende fremlagt forslag om etablering af overkørsel og vej fra forlagt Romvigvej til telemast på matr. nr. 2a Eggersgård, Sinding, har kommissionen truffet afgørelse om, at det fremlagte forslag skal fastholdes.

 

Anmodninger om totalekspropriationer

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom på forretningen med anmodning om totalekspropriation, ligesom en lodsejer forud for forretningen er fremkommet med anmodning om totalekspropriation.

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Jordfordeling

Der fremkom forskellige forslag til afståelse af arealer som led i jordfordeling fra berørte lodsejere.

 

Vedrørende de fremsatte forslag til afståelse af arealer, der således foreslås indarbejdet i jordfordelingen, skal kommissionen henvise til afsnittet med de særlige bestemmelser, hvoraf fremgår, hvorvidt der sker ekspropriation af de pågældende arealer som foreslået.

 

På baggrund af ovenstående i forhold til totalekspropriationer samt afståelse af del-arealer henvises jordfordelingskonsulenten til at indgå i en fornyet drøftelse med berørte lodsejere i forhold til jordfordelingen. Kommissionen vil på baggrund af de nye drøftelser samt referater herfra fra jordfordelingskonsulenten tage stilling til vedtagelsen af jordfordelingen forud for afholdelsen af ekspropriationsforretningerne. Beslutningen herom vil fremgå af en særskilt protokoltilførsel.

 

Løven Å

Et par af de fremmødte lodsejere udtrykte bekymring for afvandingen fra motorvejen i forbindelse med Løven Å, idet den af anlægsmyndigheden foreslåede kombinerede rørføring og faunapassage ved forlagt Løven Å er dimensioneret meget større end røret ved Ljørringvej, der således vil komme til at fungere som en prop med den konsekvens, at der vil samle sig vand på arealerne vest for Ljørringvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at vandet fra motorvejen føres i regnvandsbassinerne. Disse bassiner giver en forsinkelse på tilstrømningen af vandet fra vejanlægget til Løven Å, hvorfor vandet fra vejanlægget ikke vil medføre negative konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. I forlængelse heraf bemærkede anlægsmyndighedens repræsentanter, at vejanlægget kun medtager det, der er nødvendigt for projektet, hvilket vil sige, at anlægsmyndigheden ikke som led i projektet gennemgår det kommunale rørsystem.

 

Regnvandsbassiner

Efter anmodning og efter høring af anlægsmyndigheden har kommissionen truffet afgørelse om, at det østligste regnvandsbassin på matr. nr. 2a Ljørring By, Avlum flyttes til den vestlige side af motorvejen således, at regnvandsbassinet følger motor-vejens vestlige side nord for forlagt Løven Å.

 

Videre traf kommissionen afgørelse om, at regnvandsbassinet på matr. nr. 1a Foldager Gde., Ørre flyttes mod øst således, at regnvandsbassinet bliver placeret langs den vestlige side af motorvejen og nord for og langs med kommunevej Kroghøjvej. Afgørelsen er truffet efter anmodning fra den berørte lodsejer og efter høring af anlægsmyndigheden.

 

Vedrørende regnvandsbassin på matr. nr. 1q Den vestlige Del, Sinding, er dette foreslået flyttet mod øst af ejeren af ejendommen, således bassinet placeres syd for området med træer på arealet og ud mod rampeanlægget.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at det ikke er muligt at flytte bassinet grundet afvandingen, men at det er muligt at ændre udformningen af bassinet.

 

Kommissionen har truffet afgørelse om, at placeringen af bassinet fastholdes på matr. nr. 1q ibd., men at udformningen af bassinet ændres i den udstrækning, det er teknisk muligt, således bassinet anlægges langs med tilkørselsrampen ved forlagt Ørrevej.

 

Støj

En række af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til støjudbredelsen i forbindelse med motorvejen og herunder om mulighederne for afhjælpning i form af støjreducerende asfalt.

 

Anlægsmyndigheden gennemgik støjudbredelseskortene for de fremmødte lodsejere og punktberegninger for de lodsejere, på hvis ejendom der er foretaget punktberegning af støjen.

 

Kommissarius vejledte de fremmødte om processen vedrørende behandling af spørgsmålet om gener som følge af nærhed til et anlæg i form af støj og herunder bestemmelsen i § 21 i statsekspropriationsprocesloven (lov nr. 1161 af 20. november 2008), hvorefter spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af motorvejens nærhed inden for et år efter motorvejens ibrugtagning kan begæres behandlet af ekspropriationskommissionen.

 

Vedrørende spørgsmålet om støjreducerende asfalt oplyste anlægsmyndighedens repræsentanter, at det efter en samfundsøkonomisk vurdering ikke er fundet hensigtsmæssigt med støjreducerende asfalt på denne motorvejsstrækning, ligesom der hersker tvivl om, i hvor stort omfang den støjreducerende asfalt afhjælper støjgenerne. Det forventes, at den støjreducerende asfalt kan reducere støjen med omkring 2 dB.

 

Støjskærme

Anlægsmyndigheden fremlagde forslag om forlængelse af støjskærme ved Ljørring på den østlige side af motorvejen samt ved Sinding på den sydvestlige side af motorvejen. Begge forslag blev godkendt af kommissionen.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til etablering af støjskærme og herunder om etablering af støjskærm ud for lodsejerens ejendom.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at der etableres støjafskærmning i forbindelse med bysamfund, idet støjskærme her afhjælper støj for flere berørte ejendomme, hvorimod der ikke etableres støjskærme ud for enkelte ejendomme i det åbne land. Dette blev tiltrådt af kommissionen.

 

Hastighedsbegrænsning på kommunevej Ljørringvej

Et par af de fremmødte lodsejere udtrykte ønske om nedsættelse af hastigheden på kommunevej Ljørringvej. Som begrundelse oplyste de pågældende, at der køres meget stærkt på Ljørringvej, da denne det pågældende sted er en meget lige vej over en lang strækning, hvilket vil kunne give farlige situationer med trafikanterne, der kommer fra forlagt Romvigvej og ind på kommunevej Ljørringvej.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste i den forbindelse, at spørgsmålet om hastighedsnedsættelse skal afgøres af politimyndigheden, hvortil en henvendelse skal rettes. Supplerende oplyste anlægsmyndigheden, at der som led i projektet er foretaget en trafikrevision, og at der ikke heri er rejst spørgsmål om sikkerheden det pågældende sted.

 

Forlagt Ørrevej

Efter anmodning herom har kommissionen truffet afgørelse om, at der skal etableres en overkørsel fra forlagt kommunevej Ørrevej til matr. nr. 1q Den vestlige Del, Sinding i arealets østlige hjørne ud mod forlagt kommunevej Ørrevej begrundet i terrænet det pågældende sted.

 

Vedrørende forlagt tilløb til Herningsholm Å har kommissionen truffet afgørelse om, at areal mellem det forlagte tilløb og tilkørselsrampen ved Ørrevej skal eksproprieres.

 

Nedlæggelse og afrømning af byvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om nedlæggelse og afrømning af byvej samt læbælte på ejerens ejendom matr. nr. 1r Den vestlige Del, Sinding. Anlægsmyndighedens repræsentanter oplyste, at spørgsmålet vil blive overvejet frem til den kommende ekspropriationsforretning.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet med de ovenfor anførte ændringer og forbehold.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

Særlige bestemmelser

 

HERNING KOMMUNE

 

Motorvejen (st. 33.500 – 40.000)

 

St. 33.350 – 33.510 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1k Ljørring By, Avlum eksproprieres.

 

St. 33.450 – 33.620 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2s Ljørring By, Avlum eksproprieres.

 

St. 33.470 – 34.220 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1p, 2s og 2u Ljørring By, Avlum eksproprieres.

 

St. 33.500 – 34.300

Der etableres motorvej i åbent land.

 

St. 33.500 – 34.820 v.s.

Der etableres støjskærm i 4 meters højde.

 

St. 33.890

Landbrugspassage nedlægges.

 

St. 33.920 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 33.980 – 34.200

Offentligt vandløb Løven Å forlægges og føres under motorvejen i st. 33.980 i faunapassage type A2 våd til rådyr med 3,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og ca. 3,7 meter frihøjde.

 

St. 34.060 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 34.200 – 34.300 h.s.

Der etableres ny privat fællesvej. Vejen etableres med 4,00 meter kørespor udlagt i grus og 0,75 meter rabat. Ejerne af matr. nr. 2s, 2u og 1p Ljørring By, Avlum tillægges vejret ad vejen.

 

St. 34.210 – 35.500

Hele ejendommen matr. nr. 5t Ljørring By, Avlum samt matr. nr. 2d, 2e, 2ac og 2ad Eggersgård, Sinding med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 34.300

Eksisterende kommunevej Romvigvej afbrydes.

 

St. 34.300 – 34.600 h.s.

Privat fællesvej forlægges mod vest. Ejeren af matr. nr. 2g og 2l Ljørring By, Avlum tillægges vejret ad vejen.

St. 34.300 – 40.000

Eksisterende motortrafikvej udvides til motorvej. Udvidelsen er asymmetrisk. Eksisterende motortrafikvej udbygges i højre side med to nye spor.

 

St. 34.340 – 34.820 v.s.

Hele matr. nr. 1k Eggersgård, Sinding eksproprieres.

 

St. 34.440 – 34.780

Kommunevej Romvigvej forlægges og føres under motorvejen i st. 34.740. Underføringen udføres med en frihøjde på 4,2 meter.

 

Forlagt Romvigvej

St. 1.000

Forlagt Romvigvej tilsluttes eksisterende Romvigvej.

 

St. 1.000 – 1.720

Forlagt Romvigvej udføres med 7,50 meter asfalteret kørebane inkl. kantbaner og 1,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 10,50 meter.

 

St. 1.140

Romvigvej tilsluttes forlagt Romvigvej.

 

St. 1.500

Offentligt vandløb Aulum-Sinding Skelgrøft føres under forlagt Romvigvej i faunapassage, type B1 våd til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med 1,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og 1,0 meter frihøjde.

 

St. 1.530 h.s.

Der etableres ny privat vej. Vejen etableres med 4,00 meter kørespor udlagt i grus og 0,75 meter rabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.720

Forlagt Romvigvej tilsluttes Ljørringvej i et T-kryds.

 

Motorvejen fortsat

St. 34.460 – 36.140

Hele ejendommen matr. nr. 1n Eggersgård, Sinding samt matr. nr. 2a, 2l og 2m Foldager Gde., Ørre med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 34.500 – 34.520 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 3x Ljørring By, Avlum eksproprieres.

 

St. 34.510 – 34.710

Hele ejendommen matr. nr. 2l Ljørring By, Avlum med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 34.640 – 34.690 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2g Ljørring By, Avlum eksproprieres.

 

St. 34.640 – 34.700

Offentligt vandløb, Aulum-Sinding Skelgrøft, forlægges og føres under motorvejen i st. 34.650 i en faunapassage, type B1 våd til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med 1,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og 1,0 meter frihøjde.

 

St. 34.710 – 34.910 h.s.

Ejendommen matr. nr. 2c Eggersgård, Sinding er tidligere eksproprieret.

 

St. 34.850 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 34.930 – 35.030

Hele ejendommen matr. nr. 1l Eggersgård, Sinding med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 36.200 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 36.260

Kommunevej Kroghøjvej/Foldagervej føres under motorvejen. Eksisterende frihøjde fastholdes.

 

St. 36.280 – 36.490 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1g Foldager Gde., Ørre eksproprieres.

 

St. 36.440

Der etableres faunapassage til rådyr under motorvejen.

 

St. 36.960

Privat fællesvej afbrydes. Landbrugspassage nedlægges. Der terrænreguleres på begge sider af motorvejen.

 

St. 37.200 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 37.300 – 37.600 v.s.

Offentligt vandløb, tilløb til Herningsholm Å, forlægges.

 

St. 37.380 – 37.690 h.s.

Ejendommen matr. nr. 2eo Den vestlige Del, Sinding er tidligere eksproprieret.

 

St. 37.530 – 37.570 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1l Den vestlige Del, Sinding eksproprieres.

 

St. 37.590

Forlagt Ørrevej tilsluttes motorvejen i et fuldt tilslutningsanlæg, udformet som et B-anlæg. De vestlige ramper tilsluttes forlagt Ørrevej i et T-kryds. De østlige ramper tilsluttes forlagt Ørrevej i et T-kryds.

Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs forlagt Ørrevejs sydside.

 

Forlagt Ørrevej

 

St. 1.000

Forlagt Ørrevej tilsluttes Sinding Hovedgade i et T-kryds.

 

St. 1.000 – 1.960

Forlagt Ørrevej udføres med 7,50 meter asfalteret kørebane inkl. kantbaner, 1,5 meter skillerabat, 2,5 meter dobbeltrettet cykelsti, hhv. 1,50 og 0,5 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 13,50 meter.

 

St. 1.030

Dobbeltrettet cykelsti krydser forlagt Ørrevej. Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes mod nord stamvej på matr. nr. 2es Den vestlige Del, Sinding og mod syd eksisterende cykelsti på matr. nr. 2en Den vestlige Del, Sinding, langs Sinding Hovedgade.

 

St. 1.200

Der etableres T-kryds, hvor de vestlige ramper tilsluttes.

 

St. 1.450

Der etableres T-kryds, hvor de østlige ramper tilsluttes.

St. 1.540

Offentligt vandløb, tilløb til Herningsholm Å, føres under forlagt Ørrevej i en vandløbspassage.

 

St. 1.720

Ørrevej tilsluttes forlagt Ørrevej via ny kommunevej ved samkørselsplads i et T-kryds. Dobbeltrettet cykelsti afsluttes øst for T-krydset.

 

St. 1.780 h.s.

Der etableres samkørselsplads med adgang fra ny kommunevej ved samkørselsplads.

 

St. 1.845 v.s.

Overkørsel etableres til matr. nr. 1q Den vestlige Del, Sinding.

 

St. 1.880 h.s.

Kommunevej Ørrevej afbrydes.

Der etableres evt. vendeplads.

 

St. 1.960

Forlagt Ørrevej tilsluttes Ørrevej.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 37.600 – 38.310 h.s.

Der etableres støjskærm i 3 meters højde.

 

St. 37.620 – 37.730 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1q Den vestlige Del, Sinding eksproprieres.

 

St. 37.700 – 37.820 v.s.

Hele matr. nr. 2fc Den vestlige Del, Sinding eksproprieres.

 

St. 37.800 – 38.140 v.s.

Hele matr. nr. 2eh Den vestlige Del, Sinding eksproprieres.

 

St. 37.830

Kommunevej Ørrevej forlægges. Eksisterende Ørrevej afbrydes.

Der etableres evt. vendeplads på begge sider af motorvejen.

 

St. 38.080 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 38.110

Offentligt vandløb, Herningsholm Å, føres under motorvejen i en faunapassage, type B1 våd til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med 1,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og 1,0 meter frihøjde.

 

St. 38.180 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 38.900

Landbrugspassage nedlægges. Der terrænreguleres på begge sider af motorvejen.

 

St. 39.260

Kommunevej Rosmosevej føres under motorvejen. Eksisterende frihøjde fastholdes.

 

St. 39.360 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Uffe Henneberg

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard