Motorvejen Aulum – Snejbjerg, detailbesigtigelsesforretningen den 18., 19. og 20. august 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN AULUM – SNEJBJERG

(Detailbesigtigelsesforretningen den 18., 19. og 20. august 2014)

6. hæfte

 

 

Mandag den 18. august 2014 kl. 8.30 samledes kommissionen på Hotel Scandic Regina, Herning for at afholde en detailbesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg. På forretningen blev delstrækningen fra udgangspunktet i st. 40.00 nord for Schæferivej og mod syd frem til st. 42.70 ved Bjalderbækvej gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag samme sted kl. 13.00. På forretningen blev del-strækningen fra udgangspunktet i st. 42.70 ved Bjalderbækvej og mod syd frem til st. 44.70, jernbanens krydsning af motorvejen, gennemgået.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tidligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og tidligere tømrermester Ole Riber Kjær, Henne samt Niels Juel, Nørager og Flemming Iversen, Holstebro, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Kim Grarup og Eva Kanstrup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektchef Søren Andersen, projektleder John Kjærsgaard, fagprojektleder vej Mette Bentzen, ingeniør støj Krestina Lüth Løkke, ingeniør afvanding Sofie Kraft, ingeniør vej Anne Marie Gejlager, tilsynsleder Poul Wissing Jørgensen, landinspektør Karin Møller-Clausen, landinspektør Inger Hargaard og projektassistent Birgitte Honar.

 

For Jordfordelingskontoret mødte konsulent Aksel Agger Sørensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Aulum – Snejbjerg, etape 6717, udgør en del af rute 18, der forløber fra Holstebro til Vejle. Projektet er vedtaget, og anlægget af vejen udføres i henhold til lov af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Etape 6717 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 29.-30. januar 2014 (st. 34-50).

 

Med henvisning til det ved linjebesigtigelsen besluttede, fremlægger Vejdirektoratet følgende projektændringer:

 

Schæferivej etableres som vejforbindelse over motorvejen og tilsluttes forlagt Sindinggårdvej i rundkørsel.

 

Krogstrupvej ved Snejbjerg tilsluttes den vestlige rundkørsel i tilslutningsanlægget, således at rundkørslen udføres som en fem-benet rundkørsel.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 30. april 2014 har Naturstyrelsen tilladt ophævelse af fredskovspligt, jf. skovlovens § 6.

 

I brev af 14. maj 2014 har Herning Kommune meddelt nedsivnings- og udledningstilladelser i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28.

 

I brev af 15. maj 2014, 26. maj 2014 og 8. juli 2014 har Herning Kommune meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, 16, 17 og 18 samt museumslovens § 29a.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Naturstyrelsen godkendt projektet i brev af 17. juni 2014. Naturstyrelsen har i godkendelsen lagt til grund, at de afværgeforanstaltninger m.v., der er redegjort for i de nævnte VVM-rapporter med de ændringer, der fremgår af Vejdirektoratets ansøgninger samt mails af 4. og 6. juni 2014, gennemføres.

 

I brev af 19. juni 2014 har Midt- og Vestjyllands Politi meddelt tilladelse til udførelse af vejanlægget i henhold til færdselslovens § 100.

 

Ved brev af 29. juni 2014 fra Transportministeriet er kommissarius bemyndiget til at lade foretage en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning på vegne af Herning Kommune vedrørende tilslutningen mellem motorvejen og den kommende Vesterholmvej.

 

Tegningsliste

 

Tegn. nr. Emne

Stationering

Mål

Rev.
6717-1016 Oversigtsplan,

Detailbesigtigelse

St. 40.000 – 50.000

1:25.000

6717-33013 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 40.000 – 42.540

1:4.000

6717-33014 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 41.400 – 45.600

1:4.000

   

6717-33015 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 44.600 – 48.600

1:4.000

6717-33016 Oversigtsplan,

Ejendomsforhold

St. 47.380 – 49.940

1:4.000

   

 
Mappe med tværsnit og længdeprofil:
6717-2023 Længdeprofil.

St. 40.000 – 44.000

1:400/1:4.000

6717-2024 Længdeprofil.

St. 44.000 – 48.000

1:400/1:4.000

6717-2025 Længdeprofil.

St. 48.000 – 50.000

1:400/1:4.000

6717-2026 Længdeprofil.

NV forbindelsesrampe

ved Trehøjevej.

St. 40.600 – 42.322

1:400/1:4.000

6717-2027 Længdeprofil.

NØ forbindelsesrampe

ved Trehøjevej.

St. 40.250 – 42.157

1:400/1:4.000

6717-2028 Længdeprofil.

SV tilkørselsrampe,

SØ frakørselsrampe

og NV frakørsels-

rampe ved Trehøjevej.

1:400/1:4.000

6717-2029 Længdeprofil.

NV og NØ frakørsels-

rampe ved Gødstrup.

SØ og SV tilkørsels-

rampe ved Gødstrup.

1:400/1:4.000

6717-2030 Længdeprofil.

NV og SØ frakørsels-

rampe ved Snejbjerg

Hovedgade.

NØ og SV tilkørsels-

rampe ved Snejbjerg

Hovedgade.

1:400/1:4.000

6717-12001 Længdeprofil.

Schæferivej, forlagt

Sindinggårdvej nord.

Forlagt Sindinggård-

vej syd.

1:400/1:4.000

6717-12002 Længdeprofil.

Trehøjevej øst og

Trehøjevej vest.

Cykelsti ved Trehøje-

vej vest og cykelsti

ved Trehøjevej øst.

1:400/1:4.000

6717-12003 Længdeprofil.

Forlagt Ørnhovedvej.

Forlagt Helstrupvej

nord.

Helstrupvej syd.

1:400/1:4.000

6717-12004 Længdeprofil.

Forlagt Snejbjerg

Hovedgade øst.

Forlagt Snejbjerg

Hovedgade midt.

Forlagt Albækvej.

Forlagt Krogstrupvej.

1:400/1:4.000

6717-12005 Længdeprofil.

Enkeltrettet og

dobbeltrettet cykelsti

ved forlagt Albækvej.

Dobbeltrettet cykelsti

ved Albæk nord.

Sti til samkørsels-

plads.

1:400/1:4.000

6717-7002 Normaltværsnit.

Motorvejen.

1:100

6717-7003 Normaltværsnit.

Enkeltsporet rampe.

1:100

6717-17101 Normaltværsnit.

Vesterholmvej.

Vesterholmvej.

St. 44.900

St. 45.260

1:100

6717-17002 Normaltværsnit.

Vesterholmvej.

Vesterholmvej.

St. 45.340

St. 45.900

1:100

6717-17003 Normaltværsnit.

Forlagt Sindinggård-

vej Syd.

Dobbeltrettet cykelsti

langs Trehøjevej.

Forlagt Ørnhovedvej.

1:100

6717-17004 Normaltværsnit.

Helstrupvej nord.

Helstrupvej syd.

Forlagt Snejbjerg

Hovedgade.

1:100

6717-17005 Normaltværsnit.

Albækvej med cykel-

bane.

Dobbeltrettet cykelsti

ved forlagt Albækvej.

Dobbeltrettet cykelsti

ved Albæk nord.

1:100

6717-17006 Normaltværsnit.

Forlagt Krogstupvej.

Privat fællesveje.

Privat veje.

Enkeltrettet cykelsti

ved forlagt Albækvej.

1:100

6717-17007 Normaltværsnit.

Rundkørsel ved Schæ-

ferivej, Trehøjevej,

Snejbjerg Hovedgade øst og Snejbjerg

Hovedgade Vest.

1:100

6717-17008 Normaltværsnit.

Forlagt Sindinggårdvej

nord.

Forlagt Schæferivej.

Dobbeltrettet cykelsti

ved Trehøjevej.

Private fællesveje.

1:100

Projektbeskrivelse

Strækningen

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

–    Sindinggårdvejs forlægning har ændret placering.

 

–    Der etableres dobbeltrettet cykelsti langs Trehøjevej.

 

–    Rundkørsel, Trehøjevej/Tjørring Hovedgade, forberedes for modulvogntog, og der etableres sikker krydsning for cyklister.

 

–    Etapen afsluttes i st. 49.940 som følge af tilpasning til eksisterende vej.

 

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastighederne for motorvejen er overensstemmende med de ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Dimensioneringshastighederne for de skærende veje er aftalt med Herning Kommune og baseret på de eksisterende forhold.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang. Forslag til retablering af eksisterende afløb, drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt. Der er udarbejdet et forslag til vandsynsprotokol (jf. vandløbsloven § 64, stk. 2), hvor vandsynsforretninger er afholdt inden detailbesigtigelsen. Forslaget til vandsynsprotokollen blev fremlagt i forbindelse med detailbesigtigelsesforretningen og den endelige vandsynsprotokol vil blive fremlagt til ekspropriationsforretningen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), således at alt overfladevand i disse områder (ekskl. overfladevand fra midterrabat) ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde.

 

Øvrig afvanding udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og omlagte hovedlandeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trug med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen.

 

Samkørselspladsernes placering er fastlagt som beskrevet herunder og angivet i tegningsmaterialet:

 

–    Samkørselsplads ved Trehøjevej anlægges med adgang fra forlagt Sindinggårdvej, øst for Sinddinggårdvej.

–    Samkørselsplads ved Snejbjerg anlægges på det aflagte vejareal ved den eksisterende rundkørsel på Albækvej med adgang fra Krogstrupvej.

 

Tværprofil

Tværprofilerne for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofilerne for de skærende veje er aftalt med Herning Kommune og baseret på de eksisterende forhold.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Støjafskærmning

Placering af støjafskærmning er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fri oversigt

Pålæg af servitut om fri oversigt er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs forlagt Albækvej, hovedlandevej 404, st. 1.000 – 1.460.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

På strækninger, hvor anlægget bryder diger, jf. museumsloven § 29a, og hvor anlægget går gennem § 3-områder, jf. naturbeskyttelsesloven, indskrænkes arbejdsarealet fra 10 meter til 5 meter.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og Herning Kommune og fremgår af afsnittet: Særlige bestemmelser.

 

Tilgrænsende ejendomme pålægges eventuel servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og Herning Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Der opsættes vildthegn på følgende strækninger:

St. 42.750 – 44.280

St. 44.480 – 45.460

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

I forhold til det ved linjebesigtigelsen vedtagne er der følgende ændringer:

 

Vejdirektoratet og Herning Kommune er ved at indgå aftale om udgiftsfordeling vedrørende Vesterholmvej, hvor Vejdirektoratet eksproprierer, projekterer og udfører ca. 400 meter vej for Herning Kommune. Herning Kommunes rådgivere projekterer signalreguleringen ved rampernes tilslutning til Vesterholmvej, og signalreguleringen etableres af Herning Kommune for Vejdirektoratet. Arealerne til Herning Kommunes projekt indgår i dette materiale for så vidt angår arealer beliggende på del 1 af matr. nr. 1aa Næstholt Gde., Snejbjerg samt på Herning Kommunes egne vejarealer.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

For den omhandlede motorvejsstrækning er der udarbejdet forslag til jordfordeling.

 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, der fastsættes af ekspropriationskommissionen. Andre tilbud fra lodsejere er ikke underskrevet, ligesom visse er givet med forbehold for pris.

 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejendomme, der tidligere er eksproprieret i deres helhed.

 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. september 2015.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Hotel Scandic Regina, Herning, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved de indledende møder.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Tirsdag den 19. august 2014 kl. 8.30 fortsatte forretningen på Hotel Scandic Regina, Herning, hvor delstrækningen fra udgangspunktet i st. 44.70, jernbanens krydsning af motorvejen, og mod syd frem til st. 47.60 syd for, hvor privat fællesvej Helstrupvej afbrydes af motorvejen, blev gennemgået.

 

Forretningen fortsatte samme dag samme sted kl. 13.00. På forretningen blev del-strækningen fra udgangspunktet i st. 47.60 syd for, hvor privat fællesvej Helstrupvej afbrydes af motorvejen, og mod syd frem til st. 49.94 øst for Nørretanderupvejs krydsning af motorvejen gennemgået.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede medlemmer af kommissionen.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Vejdirektoratet var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

Herning Kommune mødte ved Kim Grarup, og Jordfordelingskontoret var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Anlægsmyndighedens repræsentanter gjorde rede for projektet og oplyste det samme som ved gårsdagens møde, angivet foran i protokollen, hvortil henvises.

 

Bemærkninger og beslutninger

Projektets indflydelse på de enkelte ejendomme blev herefter gennemgået for kommissionen og de fremmødte lodsejere, der havde lejlighed til at udtale sig.

 

Kommissionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og myndighedsrepræsentanter havde lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Hotel Scandic Regina, Herning, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og ved det indledende møde.

 

De væsentligste bemærkninger samt kommissionens beslutninger fremgår under sidste dagen i protokollen.

 

Hermed afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Onsdag den 20. august 2014 kl. 10.00 samledes kommissionen på Hotel Scandic Regina, Herning.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Vejdirektoratet var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

Herning Kommune var repræsenteret ved Kim Grarup og Eva Kanstrup. Jordfordelingskontoret var repræsenteret som ved gårsdagens møde.

 

Bemærkninger og beslutninger

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Schæferivej

En række af de fremmødte lodsejere udtrykte tilfredshed med anlægsmyndighedens forslag om at opretholde Schæferivej som en vejoverføring over motorvejen.

 

Det blev i den forbindelse af de fremmødte understreget, at opretholdelsen af vejen er af central betydning for afviklingen af trafikken i området, herunder til skole og til skolebussen på den vestlige side af den kommende motorvej, indkøb, arbejde og ikke mindst for kørslerne med landbrugsmaskiner.

 

I forlængelse heraf blev det anført, at viadukten ved Rosmosevej grundet manglende frihøjde ikke er egnet til landbrugsmaskiner, hvorfor landbrugene i området benytter Schæferivej som led i driften.

 

Adspurgt oplyste anlægsmyndigheden, at anlæg af selve overføringen med vej m.m. vil koste omkring 12 mio. kr.

 

Anmodninger om totalekspropriationer

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med anmodning om totalekspropriation, ligesom et par lodsejere forud for forretningen er fremkommet med anmodning om totalekspropriation.

 

Anmodningerne er behandlet af kommissionen, og afgørelserne vil blive oplyst direkte til de pågældende lodsejere.

 

Jordfordeling

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1cp Nyby By, Sinding fremkom med forslag om, at ejendommen som led i jordfordelingen tillægges arealet af matr. nr. 7a ibd.

 

Herudover fremkom forslag til afståelse af arealer fra berørte lodsejere.

Nedklassificering af kommuneveje

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med generelle spørgsmål til begrundelsen for nedklassificering af kommuneveje til private fællesveje og herunder til udgiftsfordelingen for de private fællesveje.

 

Vedrørende udgiftsfordelingen oplyste kommunens repræsentant, at udgifterne ved en privat fællesvej fordeles mellem brugerne af vejen i overensstemmelse med den enkeltes brug af vejen, og at kommunen i tilfælde af uenighed mellem brugerne kan træffe afgørelse om spørgsmålet.

 

Kommunevej Bjalderbækvej

Ejeren af ejendommen matr. nr. 17 Ørnhoved, Herning Jorder fremkom med forslag om, at kommunevej Bjalderbækvej på ejendommen bevares med asfaltering i et vist omfang og ikke som foreslået af anlægsmyndigheden, at vejen nedklassificeres, og at asfalten afrømmes, og vejen herefter anlægges i grus frem til bygningerne. Som begrundelse anførte ejeren, at overkørslen til kommunevej Trehøjevej ligger højt, og at det vil være problematisk at køre ad en grusbelagt Bjalderbækvej til kommunevej Trehøjevej med store landbrugsmaskiner.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i forlængelse heraf vedrørende spørgsmålet om afrømning, at asfaltveje pr. definition er klassificerede som forurenede, og at det er anlægsmyndighedens politik, at der ikke overdrages forurenede arealer til lodsejere som led i ekspropriation.

Kommunevej Ørnhovedvej

En af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til nedklassificering af kommunevej Ørnhovedvej i forhold til snerydningen af vejen. Det blev påpeget, at vejen på en del af strækningen er omgivet af allé træer, og at vejen skal fungere som en egentlig redningsvej.

 

Kommunens repræsentant oplyste i den forbindelse, at Ørnhovedvej bevares som kommunevej på strækningen fra kommunevej Bjalderbækvej og mod vest til krydsningen af motorvejen og mod syd til kommunevej Lundagervej, og at rydningsforpligtelsen således tilkommer kommunen på den angivne strækning.

Kommunevej Lundagervej

Ejeren af ejendommen matr. nr. 4a Sivebæk, Herning Jorder fremkom med spørgsmål til klassificeringen af kommunevej Lundagervej på ejendommen, når kommunevejen afbrydes som følge af motorvejen og herunder spørgsmålet om nedlæggelse og afrømning af en del af kommunevejen på ejendommen.

 

Videre fremkom ejeren med spørgsmål til adgangsvejen til den afskårne del af matr. nr. 4a ibd. vest for motorvejen. Ejeren oplyste, at såfremt der ikke skabes en vejadgang, skal arealet eksproprieres.

Cykelsti ved forlagt jernbane Holstebro – Vejle

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at der etableres en cykelsti under motorvejen i forbindelse med forlægningen af jernbanen Holstebro – Vejle begrundet i ønsket om at sikre adgang for cyklister fra den vestlige side af motorvejen til områderne øst for motorvejen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at det ikke er en del af det fremlagte projekt, at der skal etableres en cykelsti det pågældende sted, men at forlægningen af banen sker således, at der er plads syd for banen til en cykelsti under motorvejen.

 

Kommunens repræsentant oplyste i forlængelse heraf, at kommunen arbejder med et cykelstiprojekt det pågældende sted.

Kommunevej Helstrupvej

Ejeren af ejendommen matr. nr. 36a Snejbjerg By, Snejbjerg fremkom med forslag om, at kommunevej Helstrupvej, der gennemskæres af motorvejen, nedlægges og afrømmes vest for ejendommen matr. nr. 36g ibd. og mod vest frem til motorvejen.

Ny privat fællesvej ved forlagt Helstrupvej nord

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at ny privat fællesvej ved forlagt Helstrupvej nord anlægges med asfalt, samt at vejen nord for forlagt Helstrupvej nord anlægges på den østlige side af eksisterende læbælte på matr. nr. 39c Snejbjerg By, Snejbjerg af hensyn til at skærme udsigten fra ejernes ejendom til vejen.

 

En af de fremmødte lodsejere fremkom med forslag om, at den nye private fællesvej føres øst om gylletanken og på den østlige side af eksisterende læbælte på matr. nr. 39c ibd. og herefter videre ad det foreslåede tracé.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 39c ibd. oplyste, at han kan tilslutte sig placeringen af den nye private fællesvej som foreslået af anlægsmyndigheden. Som begrundelse anførte ejeren, at den østlige del af matr. nr. 39c ibd. som led i projektet i forvejen er belastet af et regnvandsbassin, hvorfor ejeren ikke ønsker den del af arealet yderligere belastet ved en vejføring. Videre anførte ejeren, at tilladelsen til placeringen af gylletanken på ejendommen er givet tidsbegrænset således, at gylletanken skal fjernes i 2025, hvilket tillige er tinglyst på ejendommen som en betingelse i tilladelsen.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1d ibd. fremkom med forslag om, at ejendommen gives adgang mod øst fra ny privat fællesvej langs det eksisterende skel til matr. nr. 1b ibd. og en anlagt vej langs ejendommens vestlige skel frem til den nuværende indkørsel og vendeplads på ejendommen.

 

Privat fællesvej Helstrupvej

Ejeren af ejendommen matr. nr. 38a Snejbjerg By, Snejbjerg og ejeren af matr. nr. 38b ibd. fremkom med bekymringer i forhold til den fremtidige adgang til den del af arealerne, der er beliggende vest for motorvejen, når privat fællesvej Helstrupvej lukkes som følge af motorvejen. Bekymringen vedrører adgangsvejen via privat fællesvej Helstrupvej over matr. nr. 13b ibd. og 38c ibd., idet vejen efter det oplyste ikke er farbar for landbrugsmaskiner grundet oplag af materiale, uhensigtsmæssig parkering af biler på vejareal og et etableret bed med kantsten.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at der er tinglyst en vejret for matr. nr. 38a ibd. og matr. nr. 38b ibd. til den pågældende private fællesvej.

 

Kommissionen drøftede kort spørgsmålet og henviste herefter de færdselsberettigede til at tage kontakt til vejmyndigheden (kommunen), såfremt vejen ikke kan benyttes i overensstemmelse med den tinglyste ret.

 

Erstatningssøer

Ejeren af ejendommen matr. nr. 15a Ørnhoved, Herning Jorder oplyste, at han mister et par søer på grund af anlægget, og at han på den baggrund ønsker nogle erstatningssøer etableret på ejendommen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at der er planlagt nogle erstatningssøer andre steder i projektet, men at anlægsmyndigheden er indstillet på at indgå i en dialog med ejeren om spørgsmålet.

 

Regnvandsbassiner

Et par af de fremmødte lodsejere fremkom med spørgsmål til signaturen af regnvandsbassinerne på tegningerne.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at regnvandsbassinerne på tegningerne er angivet med den størrelse og placering, som bassinerne efter det beregnede og ud fra terrænforholdene i marken skal have.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 1a Ørnhoved, Herning Jorder fremkom med spørgsmål til placeringen af regnvandsbassinet på matr. nr. 15a ibd. Ejeren oplyste, at det er centralt for modtagelsen af de afskårne arealer af matr. nr. 15a ibd. og 1k ibd. som led i jordfordelingen, at der skaffes adgang til arealerne fra matr. nr. 1a ibd. via eksisterende markvej øst for branddammen på matr. nr. 1a ibd.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at terrænforholdene i marken har betinget placeringen af regnvandsbassinet, idet en ændring af placeringen af regnvandsbassinet mod nord langs motorvejen som følge af terrænet vil medføre etablering af en meget stor skrænt ned mod bassinet.

 

Kommissionen fremkom i den forbindelse med spørgsmål til placeringen af forlagt Bjalderbæk Bæk syd for regnvandsbassinet og herunder, om forlægningen kan ske mere mod syd, således regnvandsbassinet på den måde kan placeres tættere op mod og langs med motorvejen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i forlængelse heraf, at anlægsmyndigheden vil arbejde videre med placeringen af regnvandsbassinet det pågældende sted frem mod ekspropriationsforretningen.

 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 39c Snejbjerg By, Snejbjerg fremkom med forslag om, at regnvandsbassinet på ejendommen flyttes og i stedet anlægges i vejanlægget i forbindelse med ramperne til motorvejen.

 

Anlægsmyndigheden oplyste i den forbindelse, at dette er undersøgt tidligere, og at det ikke teknisk er muligt at anlægge regnvandsbassinet i ramperne som foreslået.

 

Kommissionens beslutninger

 

Schæferivej

Af forhandlingsprotokollens 2. hæfte, linjebesigtigelsesforretningen den 29. og 30. januar 2014, side 14, fremgår blandt andet:

 

Kommissionen spurgte nærmere ind til økonomien, trafiktallene samt de alternative krydsninger af motorvejen. Efter en nøje overvejelse og efter en samlet vurdering af ovenstående sammenholdt med antallet af husstande, som vejen skulle betjene, økonomien og sammenligning med den øvrige strækning m.v. valgte Vejdirektoratet at trække denne del ud af projektet. Det forhold, at vejen lukkes, er i øvrigt i overensstemmelse med den linje, som er lagt for resten af motorvejsstrækningen.

Ekspropriationskommissionen tiltrådte, at Schæferivej lukkes, samt at den eksisterende rundkørsel på Sindinggårdvej nedlægges.

 

I forbindelse med detailbesigtigelsesforretningen har anlægsmyndigheden fremsat forslag om, at Schæferivej etableres som en vejforbindelse over motorvejen, og at Schæferivej tilsluttes forlagt Sindinggårdvej i en rundkørsel. Forslaget er fremkommet efter en dialog mellem anlægsmyndigheden og Herning Kommune.

 

Af forarbejderne til lov om anlæg af Holstebromotorvejen (lov nr. 1608 af 26. december 2013) vedrørende vejoverføringen Schæferivej fremgår blandt andet følgende:

 

3.5 Lokalvejnet og stier

Der vil blive etableret niveaufrie krydsninger (over- eller underføringer) af stier og lokalveje på følgende lokaliteter:

•   Schæferivej, syd for Sinding

Den endelige fastlæggelse af ændringer i sti- og lokalvejnettet vil ske i forbindelse med detailprojekteringen og ekspropriationskommissionens behandling.

For så vidt angår den niveaufrie skæring ved Schæferivej har høringsfasen afdækket, at der er forskellige holdninger til behovet for en niveaufri skæring. Vejdirektoratet vil på den baggrund drøfte den konkrete løsning ved Schæferivej med Herning Kommune.

 

Kommissionen har på denne baggrund truffet afgørelse om at godkende det fremlagte projekt for så vidt angår det foreslåede, hvorefter Schæferivej etableres som en vejforbindelse over motorvejen, og at Schæferivej tilsluttes forlagt Sindinggårdvej i en rundkørsel.

 

Jordfordeling

Kommissionen kan tiltræde, at ejendommen matr. nr. 7a Nyby By, Sinding, der er eksproprieret i sin helhed den 21. maj 2014, kan indgå i jordfordelingen med henblik på at blive tillagt matr. nr. 1cp ibd. efter anmodning fra ejeren af matr. nr. 1cp ibd. herom.

 

Vedrørende de øvrige forslag til afståelse af arealer, der således foreslås indarbejdet i jordfordelingen, skal kommissionen henvise til afsnittet med de tekniske bestemmelser, hvoraf fremgår, hvorvidt der sker ekspropriation af de pågældende arealer som foreslået.

 

Kommissionen godkendte forslaget til jordfordelingen på de omhandlede delstrækninger med ovenfor nævnte bemærkninger.

 

Nedklassificering af kommuneveje

Kommissionen skal bemærke, at spørgsmålet om nedklassificering af eksisterende kommuneveje til private fællesveje er et spørgsmål, der henhører under de stedlige kommunale vejmyndigheder. Kommissionen har således ikke godkendt de af anlægsmyndigheden fremkomne forslag om nedklassificering af eksisterende kommuneveje.

 

Udlæg og anlæg af nye private fællesveje

I overensstemmelse med kommissionens sædvanlige praksis i sager om udlæg og anlæg af nye private fællesveje har kommissionen truffet afgørelse om, at de private fællesveje skal udlægges i 5,50 meters bredde på matrikelkortet og anlægges med en grusbefæstet vejbredde på 4,00 meter med 0,75 meter brede rabatter i begge sider.

 

Kommunevej Bjalderbækvej

Vedrørende den af ejeren af ejendommen matr. nr. 17 Ørnhoved, Herning Jorder fremkomne anmodning skal kommissionen oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om, at kommunevej Bjalderbækvej fra punktet vest for motorvejen og frem til matr. nr. 7000f ibd. nedlægges og afrømmes, idet kommunevej Bjalderbækvej afbrydes af motorvejen, og idet matr. nr. 7000f ibd. sikrer den fornødne adgang til ejendommen.

 

Kommunevej Ørnhovedvej

Efter drøftelse i kommissionen af de fremkomne bemærkninger og oplysninger vedrørende kommunevej Ørnhovedvej har kommissionen truffet afgørelse om, at den forlagte kommunevej Ørnhovedvej asfalteres fra punktet st. 1.2 øst for den kommende motorvej og frem til punktet, hvor kommunevej Ørnhovedvej sammenkobles med kommunevej Lundagervej vest for motorvejen. Kommissionen har ved afgørelsen lagt vægt på, at kommunevej Ørnhovedvej forbinder kommunevej Lundagervej, der er asfalteret, og kommunevej Bjalderbækvej, der ligeledes er asfalteret.

 

Videre har kommissionen lagt vægt på, at kommunen har meddelt tilsagn om, at kommunen vil asfaltere kommunevej Ørnhovedvej fra punktet st. 1.2 øst for den kommende motorvej og mod øst til kommunevej Bjalderbækvej.

 

Forlagt kommunevej Ørnhovedvej vest for den kommende motorvej anlægges i grus fra st. 1.00 mod øst og syd frem til overføringen over motorvejen i st. 43.42, der anlægges i asfalt, jf. ovenstående.

 

Kommunevej Lundagervej

Efter en behandling af spørgsmålet vedrørende kommunevej Lundagervej har kommissionen truffet afgørelse om, at kommunevej Lundagervej øst for den kommende motorvej nedlægges og afrømmes fra et punkt ud for bygningerne på matr. nr. 4a Sivebæk, Herning Jorder og mod vest til den kommende motorvej. Den nærmere placering af punktet ved bygningerne på den nævnte ejendom fastlægges efter dialog mellem ejeren og anlægsmyndigheden. I forbindelse med nedlæggelse og afrømning af kommunevej Lundager skal der tillige etableres en vendeplads.

 

Vedrørende spørgsmålet om de fremtidige adgangsforhold til del af matr. nr. 4a ibd. beliggende vest for den kommende motorvej skal anlægsmyndigheden frem til eks-propriationen arbejde videre med at fastlægge, hvorledes der gives vejadgang til arealet.

Kommunevej Helstrupvej

Vedrørende det fremkomne forslag om nedlæggelse og afrømning af en del af kommunevej Helstrupvej har kommissionen truffet afgørelse om, at kommunevej Helstrupvej nedlægges og afrømmes fra punktet, hvor kommunevejen afskæres af den kommende motorvej, og mod øst frem til ejendommene matr. nr. 36g Snejbjerg By, Snejbjerg og matr. nr. 1a Hundkær, Snejbjerg efter nærmere dialog mellem anlægsmyndigheden og ejerne.

 

Ny privat fællesvej ved forlagt Helstrupvej nord

Efter en indgående drøftelse af de fremkomne anmodninger, de fremkomne oplysninger samt besigtigelsen i marken har kommissionen truffet afgørelse om, at den ny privat fællesvej ved forlagt Helstrupvej nord skal anlægges på den østlige side af eksisterende læbælte på matr. nr. 39c Snejbjerg By, Snejbjerg og tilsluttes forlagt Helstrupvej nord øst for eksisterende gylletank på matr. nr. 39c ibd. Vejen anlægges i grus.

 

Kommissionen skal bemærke, at vejen fra forlagt Helstrupvej nord og mod nord frem til kommunevej Næstholtvej er klassificeret som kommunevej, mens vejen fra kommunevej Næstholtvej og mod nord klassificeres som privat fællesvej. Behov for vigepladser undersøges nærmere af anlægsmyndigheden.

 

Vedrørende forslaget om ændret adgangsforhold til matr. nr. 1d Næstholt Gde., Snejbjerg har kommissionen ikke fundet, at der er det fornødne grundlag for en vejføring som foreslået af ejeren. Kommissionen har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ved det af anlægsmyndigheden fremkomne forslag anvendes eksisterende adgangsveje, der sikrer den fornødne adgang til ejendommen.

 

Regnvandsbassiner

Vedrørende udformningen og placeringen af regnvandsbassinet på matr. nr. 15a Ørnhoved, Herning Jorder skal kommissionen henvise anlægsmyndigheden til at arbejde videre hermed, således der sikres adgang fra matr. nr. 1a ibd. til matr. nr. 15a ibd., der foreslås tillagt ejendommen som led i jordfordelingen.

Kommissionen godkendte herefter projektet med de ovenfor anførte ændringer og forbehold.

 

Kommissionen fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

HERNING KOMMUNE

 

Motorvejen (st. 40.000 – 49.940)

 

St. 40.000 – 41.900

Motortrafikvejen, Midtjyske Motorvej, hovedlandevej 64, rute 18, tilsluttes motorvejen med nordvendte forbindelsesramper i et halvt forbindelsesanlæg.

 

Motorvejen forbindes i sydgående retning med eksisterende rundkørsel ved Tjørring Hovedgade mod Tjørring via en frakørselsrampe, der erstatter eksisterende frakørselsrampe ved Midtjyske Motorvej, hovedlandevej 64, rute 18. Eksisterende frakørselsrampe nedlægges. Eksisterende bassin ved tilslutning til rundkørsel ved Tjørring Hovedgade opretholdes.

 

St. 40.200 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

Eksisterende regnvandsbassin nedlægges.

 

St. 40.200 – 40.280 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 7a Nyby By, Sinding er tidligere eksproprieret.

 

St. 40.600 – 42.010

Kommunevej Sindinggårdvej forlægges mod vest og tilsluttes kommunevej Trehøjevej i en rundkørsel vest for motorvejen. Aflagte Sindinggårdvej og eksisterende samkørselsplads nedlægges.

 

Forlagt Sindinggårdvej nord

 

St. 1.130

Forlagt Sindinggårdvej nord tilsluttes Sindinggårdvej.

 

St. 1.130 – 1.350

Forlagt Sindinggårdvej nord udføres med 7,50 meter asfalteret kørebane (inkl. kantbaner) og 1,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 10,50 meter.

 

St. 1.350

Schæferivej tilsluttes forlagt Sindinggårdvej nord og syd i en rundkørsel. Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 30,00 meter, 3,10 meter overkørselsareal, 5,90 meter asfalteret kørebane og 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 52,00 meter.

 

Forlagt Sindinggårdvej syd

 

St. 1.000 – 2.210

Forlagt Sindinggårdvej syd udføres med 7,50 meter asfalteret kørebane (inkl. kantbaner) og 1,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 10,50 meter.

 

St. 1.960

Forlagt vandløb Bjalderbæk Bæk krydser forlagt Sindinggårdvej i en faunapassage, type B1 våd til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med 1,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og 1,0 meter frihøjde.

 

St. 2.110 v.s.

Der etableres en samkørselsplads, der tilsluttes forlagt Sindinggårdvej syd.

 

St. 2.180

Dobbeltrettet cykelsti krydser forlagt Sindinggårdvej syd.

 

St. 2.220

Der etableres en rundkørsel, Trehøjevej vest, hvor forlagt Sindinggårdvej syd og SV tilkørselsrampe ved Trehøjevej tilsluttes. Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 30,00 meter, 3,10 meter overkørselsareal, 5,90 meter asfalteret kørebane og 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 52,00 meter.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 40.770

Kommunevej Schæferivej føres over motorvejen. Eksisterende rundkørsel ved Schæferivej på Sindinggårdvej forlægges.

 

St. 40.780 – 41.550

Hele matr. nr. 4b Nyby By, Sinding eksproprieres.

 

St. 40.780 – 41.980 v.s.

Der laves eventuelt terrænregulering.

 

St. 40.830 – 40.990 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15d Nyby By, Sinding eksproprieres.

 

St. 40.940 – 41.080

Hele ejendommen matr. nr. 15p Nyby By, Sinding er tidligere eksproprieret.

 

St. 40.960 – 41.560

Hele ejendommen matr. nr. 15e Nyby By, Sinding er tidligere eksproprieret.

 

St. 40.990 – 41.080 h.s.

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 41.130 – 41.610 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15a Nyby By, Sinding eksproprieres.

 

St. 41.410 – 42.120

Hele ejendommen matr. nr. 15k Nyby By, Sinding og matr. nr. 5a Ørnhoved, Herning Jorder, er tidligere eksproprieret.

 

St. 41.430

Forbindelsesramper til hovedlandevej 64, rute 18, og til rundkørsel, Trehøjevej øst, hvor kommunevejene Tjørring Hovedgade/Trehøjevej krydser motorvejen, etableres.

 

St. 41.510 – 41.990 v.s.

Hele matr. nr. 15r Nyby By, Sinding eksproprieres.

 

St. 41.750 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 41.810 – 41.870

Offentligt vandløb, Bjalderbæk Bæk, forlægges. I st. 41.820 føres den under motorvejen i en faunapassage, type B1 våd til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med 1,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og 1,0 meter frihøjde.

 

St. 41.920 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 42.060

Motorvejen tilsluttes kommunevej Trehøjevej, i et halvt sydvendt tilslutningsanlæg.

 

Dobbeltrettet cykelsti, Trehøjevej øst og vest

 

St. 0.890 – 0.920

Cykelsti, Trehøjevej øst, tilsluttes kommunevej Tjørring Hovedgade med to enkeltrettede cykelstier. Nordgående cykelsti føres over kommunevej Tjørring Hovedgade.

 

St. 0.920 – 1.440

Dobbeltrettet cykelsti, Trehøjevej øst og vest, udføres med 2,5 meter asfalteret kørebane og 0,5 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 3,5 meter.

 

St. 0.960

Dobbeltrettet cykelsti, Trehøjevej øst, krydser Trehøjevej.

 

St. 1.020 – 1.300

Dobbeltrettet cykelsti, Trehøjevej øst og vest, etableres langs Trehøjevejs nordside med en skillerabat mellem Trehøjevej og cykelstien på 1,5 meter.

 

St. 1.370

Dobbeltrettet cykelsti, Trehøjevej vest, krydser forlagt Sindinggårdvej syd.

 

St. 1.370

Cykelsti, Trehøjevej vest, tilsluttes Trehøjevej med to enkeltrettede cykelstier. Østgående cykelsti føres over Trehøjevej.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 42.060 – 42.370 b.s.

Der laves eventuelt terrænregulering.

 

St. 42.100 – 42.690

Hele ejendommen matr. nr. 1l Ørnhoved, Herning Jorder, er tidligere eksproprieret.

 

St. 42.450 – 42.910 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15a Ørnhoved, Herning Jorder eksproprieres.

 

St. 42.550

Kommunevej Bjalderbækvej afbrydes. Der etableres vendeplads på begge sider af motorvejen.

 

St. 42.550 – 42.720 h.s.

Hele matr. nr. 1t Ørnhoved, Herning Jorder eksproprieres.

 

St. 42.560 – 42.780 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15a Ørnhoved, Herning Jorder eksproprieres.

 

St. 42.600 – 42.750 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1k Ørnhoved, Herning Jorder eksproprieres.

 

St. 42.720 – 43.010 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15a Ørnhoved, Herning Jorder eksproprieres.

 

St. 42.900 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 42.930 – 43.110 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 15a Ørnhoved, Herning Jorder eksproprieres.

 

St. 42.940 – 43.010

Offentligt vandløb, Tilløb til Bjalderbæk Bæk forlægges og fritlægges. I st. 43.010 krydser vandløbet motorvejen i en faunapassage type B1 våd til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med 1,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og 1,0 meter frihøjde.

 

St. 43.420 – 43.820 h.s.

Der etableres kommunevej parallelt med motorvejen mellem forlagt Ørnhovedvej og Lundagervej. Vejen etableres med 4,00 meter asfaltbelagt kørebane og 0,75 meter rabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 43.420

Kommunevej Ørnhovedvej forlægges og føres over motorvejen.

 

Ørnhovedvej

 

St. 1.000 m.h.s.

Forlagt Ørnhovedvej tilsluttes eksisterende Ørnhovedvej.

 

St. 1.000 – 1.133 m.h.s.

Forlagt Ørnhovedvej udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

St. 1.000 – 1.220 m.b.s.

Forlagt Ørnhovedvej udføres med 4,00 meter asfaltbelagt kørebane og 1,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 6,00 meter.

 

St. 1.133 m.h.s.

Ny kommunevej tilsluttes.

 

St. 1.220 m.v.s.

Forlagt Ørnhovedvej tilsluttes eksisterende Ørnhovedvej.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 43.560 – 44.220

Hele ejendommen matr. nr. 3a og 3e Ørnhoved, Herning Jorder med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 43.820

Privat fællesvej afbrydes.

 

St. 43.860

Kommunevej Lundagervej afbrydes. Der etableres vendeplads på østsiden af motorvejen.

 

St. 43.860 – 44.070 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 4a Sivebæk, Herning Jorder eksproprieres.

 

St. 44.100 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 44.140 – 45.370

Hele ejendommen matr. nr. 1n, 1m og 2g Næstholt Gde., Snejbjerg og 1æ Gødstrup Præstegård, Snejbjerg med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 44.380

Der etableres en ca. 200 meter lang landskabsbro over offentligt vandløb, Herningsholm Å. Landskabsbroen opfylder dimensioneringskrav for kombineret fauna- og landbrugspassage type A2 våd til rådyr.

 

St. 44.550 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 44.610

Kommunevej Vildbjergvej føres under motorvejen.

 

St. 44.680

Jernbanen Holstebro – Vejle forlægges mod syd og føres under motorvejen i st. 44.710. Broen etableres i en sådan bredde, at der forberedes for cykelsti langs sydsiden af banen.

 

Forlagt jernbane Holstebro – Vejle

 

St. 1.540

Den forlagte jernbane tilsluttes eksisterende spor.

 

St. 1.540 – 2.800

Den forlagte jernbane etableres med 1 spor. På sydsiden af den forlagte jernbane, under motorvejen, forberedes for en dobbeltrettet cykelsti med 3,00 meter kørebane og yderrabat på 1,00 meter. Cykelsti og jernbane kan adskilles med hegn.

 

St. 1.600 h.s.

Der etableres bundfældningsbassin til fældning af okker. Alternativt etableres et overrislingsareal for grundvandet inden udløb til offentligt vandløb Skibbild Sønderbæk.

 

St. 2.800

Den forlagte jernbane tilsluttes eksisterende spor.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 44.690 – 44.710 h.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1u Næstholt Gde., Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 44.690 – 44.710 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1v Næstholt Gde., Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 44.750 – 44.790 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 12 Næstholt Gde., Snejbjerg, er tidligere eksproprieret.

 

St. 44.820

Privat fællesvej Næstholtvej afbrydes.

 

St. 44.820 – 45.350 h.s.

Der etableres ny privat fællesvej fra privat fællesvej Næstholtvej til kommunevej Næstholtvej. Vejen etableres med 4,00 meter kørespor udlagt i grus og 0,75 meter rabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejere af matr. nr. 1p, 1u, 1v, 1t, 1e og 1n alle Næstholt Gde., Snejbjerg tillægges vejret ad vejen.

 

St. 45.160 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 45.260 – 45.440

Offentligt vandløb Tilløb til Skibbild Sønderbæk/Fonvad Bæk (Hundkjær Bæk) forlægges. I st. 45.260 føres vandløbet under motorvejen i en faunapassage type B1 våd til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med 1,5 meter banketter på begge sider af vandløbet og 1,0 meter frihøjde.

 

Eksisterende overkørsel vest for motorvejen over vandløbet retableres.

 

St. 45.350 – 45.530 v.s.

Der etableres ny privat fællesvej fra kommunevej Næstholtvej og 180 meter mod syd til del 1 af matr. nr. 1aa Næstholt Gde., Snejbjerg. Vejen etableres med 4,00 meter kørespor udlagt i grus og 0,75 meter rabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejere af matr. nr. del 1 af 1aa Næstholt Gde., Snejbjerg og afskåret areal af matr. nr. 1a og 2a Hundkær, Snejbjerg tillægges vejret ad vejen.

 

St. 45.350 – 46.600 h.s.

Der etableres ny kommunevej fra kommunevej Næstholtvej til kommunevej forlagt Helstrupvej Nord. Vejen etableres med 4,00 meter kørespor udlagt i grus og 0,75 meter rabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

St. 45.370

Kommunevej Næstholtvej afbrydes. Der etableres vendeplads på østsiden af motorvejen.

 

St. 45.370 – 45.440 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1æ Næstholt Gde., Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 45.410 – 45.620 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1e Næstholt Gde., Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 45.600 – 45.750 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2a Hundkær, Snejbjerg eksproprieres.

St. 45.620 – 45.630 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 2b Hundkær, Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 45.630 – 45.750 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1b Hundkær, Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 45.640 – 45.680 v.s.

Afskåret areal af matr. nr. 1a Hundkær, Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 45.680 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 45.930

Kommunevej Vesterholmvej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg udformet som et trompetanlæg. Ramperne og kommunevej Vesterholmvej samles i et signalreguleret kryds på østsiden af motorvejen.

 

Vesterholmvej og ramperne til Vesterholmvej

 

St. 44.840 – 45.280

Kommunevej Vesterholmvej udføres med 8,00 meter asfalteret kørebane (inkl. kantbaner) og 4,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 16,00 meter.

 

St. 45.280

Adgangsvej vest om DNV (Det Nye hospital i Vest) tilsluttes Vesterholmvej i et signalreguleret kryds.

I retning fra Herning mod motorvejen etableres krydset med to spor mod motorvejen og to højresvingsbaner mod adgangsvejen vest om DNV.

I retning fra motorvejen mod Herning etableres ét spor mod Herning og to venstresvingsbaner mod adgangsvejen vest om DNV.

I retning fra adgangsvejen vest om DNV etableres shunt mod motorvejen og to venstresvingsbaner mod Herning.

Der etableres et særskilt spor for ambulancer fra motorvejen mod adgangsvejen vest om DNV.

 

St. 45.280 – 46.000

Vesterholmvej videreføres som ramper, der tilsluttes motorvejen.

 

St. 45.360

Eksisterende regnvandsbassin udvides.

 

St. 45.380 – 45.480

Afskåret areal af matr. nr. 1a Hundkær, Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 45.480

Offentligt vandløb Tilløb til Skibbild Sønderbæk/Fonvad Bæk (Hundkjær Bæk) forlægges og føres under ramperne i en faunapassage Ø1600.

Motorvejen fortsat

 

St. 46.090

Kommunevej Helstrupvej afbrydes. Der etableres vendeplads på østsiden af motorvejen.

 

St. 46.400 v.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 46.500

Der etableres faunapassage type B1 tør til mellemstore og små pattedyr. Faunapassagen etableres med en bredde på 1,5 meter og 1,0 meter frihøjde.

 

St. 46.550 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 46.680

Kommunevej forlagt Helstrupvej Nord føres over motorvejen.

 

Forlagt Helstrupvej Nord

St. 1.050

Forlagt Helstrupvej Nord tilsluttes eksisterende Helstrupvej.

St. 1.050 – 1.740

Forlagt Helstrupvej udføres med 5,50 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 8,50 meter.

 

St. 1.140 – 1.180 v.s.

Overkørsel til gylletank retableres.

 

St. 1.200 v.s.

Ny kommunevej tilsluttes forlagt Helstrupvej Nord.

 

St. 1.740

Forlagt Helstrupvej Nord tilsluttes eksisterende Helstrupvej.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 46.690 – 47.450 b.s.

Hele ejendommen matr. nr. 44a og 44b Snejbjerg By, Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 46.960 – 47.180 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 51a og 51b Snejbjerg By, Snejbjerg eksproprieres.

 

St. 47.200

Privat fællesvej Helstrupvej afbrydes.

 

St. 47.200

Der etableres faunapassage type C tør til rovpattedyr og pindsvin. Faunapassagen etableres med en bredde på 0,5 meter og 0,5 meter frihøjde.

 

St. 47.420 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 47.580 – 48.230

Hele ejendommen matr. nr. 6b Snejbjerg By, Snejbjerg med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 48.220

Kommunevej Helstrupvej Syd føres over motorvejen.

 

Helstrupvej Syd

St. 1.010

Helstrupvej Syd tilsluttes eksisterende Helstrupvej Syd.

 

St. 1.010 – 1.180

Helstrupvej Syd udføres med 5,50 meter asfalteret kørebane og 1,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 8,50 meter.

 

St. 1.180

Helstrupvej Syd tilsluttes eksisterende Helstrupvej Syd.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 48.700 – 49.700 h.s.

Der etableres niveaufri cykelsti mellem Albækvej og Nørretanderupvej i eget tracé.

 

Cykelsti mellem Albækvej og Nørretanderupvej

 

St. 1.000 – 1.130

Enkeltrettet cykelsti ved forlagt Albækvej i eget tracé udføres med 1,50 meter asfalteret kørebane og 0,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 2,50 meter.

 

St. 1.130 v.s.

Dobbeltrettet cykelsti ved Albækvej nord tilsluttes cykelstien.

 

Dobbeltrettet cykelsti ved Albækvej nord

 

St. 1.100

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes eksisterende Albækvej.

 

St. 1.100 – 1.270

Dobbeltrettet cykelsti udføres med 2,50 meter asfalteret kørebane og 0,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 3,50 meter.

 

St. 1.250

Dobbeltrettet cykelsti krydser forlagt Albækvej.

 

St. 1.270

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes dobbeltrettet cykelsti ved forlagt Albækvej.

 

Cykelsti mellem Albækvej og Nørretanderupvej fortsat

 

St. 1.130 – 2.020

Dobbeltrettet cykelsti ved forlagt Albækvej udføres med 3,00 meter asfalteret kørebane og 0,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 4,00 meter.

 

St. 1.160

Cykelsti til samkørselsplads ved Snejbjerg tilsluttes.

 

St. 1.270

Dobbeltrettet cykelsti ved forlagt Albækvej føres under forlagt Krogstrupvej.

 

St. 2.020

Dobbeltrettet cykelsti tilsluttes kommunesti Nørretanderupvej.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 48.720 – 48.860 h.s.

Hele ejendommen matr. nr. 16c, 16d, 20i og 20m Snejbjerg By, Snejbjerg er tidligere eksproprieret.

 

St. 48.760 – 49.940

Motorvejens tværsnit tilpasses tværsnittet for den eksisterende motortrafikvej, Messemotorvejen, hovedlandevej 68 (rute 15).

 

Motorvejen videreføres som motortrafikvej i st. 49.940.

 

St. 48.800 – 49.000 v.s.

Der etableres ny privat vej fra bygningerne på matr. nr. 17a Snejbjerg By, Snejbjerg 160 meter mod øst. Herefter og frem til Snejbjerg Hovedgade bliver vejen en privat fællesvej. Vejen udføres med 4,00 meter grusbelagt kørebane og 0,75 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 5,50 meter.

 

Ejere af matr. nr. 17a, 19k og 19m Snejbjerg By, Snejbjerg tillægges vejret ad vejen.

 

St. 48.830 h.s.

Der etableres regnvandsbassin.

 

St. 48.930 – 49.000 v.s.

Hele ejendommen matr. nr. 17c Snejbjerg By, Snejbjerg med påstående bygninger eksproprieres.

 

St. 48.940

Kommunevej Snejbjerg Hovedgade og hovedlandevej nr. 404, Albækvej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg.

 

Hovedlandevej nr. 404, forlagt Albækvej

St. 1.000 – 1.260

Forlagt Albækvej udføres med 7,50 meter asfalteret kørebane (inkl. 0,5 meter kantbaner) og 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 11,50 meter.

 

St. 1.010

Der etableres en rundkørsel, Snejbjerg Hovedgade vest, hvor ramperne og forlagt Krogstrupvej tilsluttes. Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 30,00 meter, 3,10 meter overkørselsareal, 5,90 meter asfalteret kørebane og 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 52,00 meter.

 

St. 1.110

Offentligt vandløb, Mølbæk, krydser forlagt Albækvej. Mølbæk rørlægges under fremtidigt vejanlæg.

 

St. 1.120 v.s.

Eksisterende regnvandsbassin opretholdes.

 

St. 1.160

Dobbeltrettet cykelsti ved Albækvej nord føres under forlagt Albækvej.

 

St. 1.160 – 1.300 h.s.

Der terrænreguleres eventuelt.

 

St. 1.260 v.s.

Enkeltrettet cykelsti ved forlagt Albækvej føres ind på forlagt Albækvej.

 

St. 1.260 – 1.360

Forlagt Albækvej udføres med 6,50 meter asfalteret kørebane, 0,50 meter kantbane i den ene side og 1,25 meter cykelbane i den anden side samt 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 12,25 meter.

 

St. 1.300 h.s.

Enkeltrettet cykelsti føres ind på forlagt Albækvej.

Ny kommunevej tilsluttes forlagt Albækvej.

 

St. 1.360 h.s.

Eksisterende cykelsti mellem Albækvej og forlagt Albækvej nedlægges.

 

St. 1.360 – 1.460

Forlagt Albækvej udføres med 6,50 meter asfalteret kørebane, 1,25 meter cykelbane i hver side samt 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 13,00 meter.

 

St. 1.460

Forlagt Albækvej tilsluttes Albækvej.

 

Kommunevej forlagt Snejbjerg Hovedgade øst

 

St. 1.010

Kommunevej forlagt Snejbjerg Hovedgade øst tilsluttes Snejbjerg Hovedgade.

 

St. 1.010 – 1.270

Kommunevej forlagt Snejbjerg Hovedgade øst udføres med 7,50 meter asfalteret kørebane (inkl. 0,5 meter kantbaner) og 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 11,50 meter.

 

St. 1.250

Der etableres en rundkørsel, Snejbjerg Hovedgade øst, hvor ramperne tilsluttes. Rundkørslen etableres med en midterødiameter på 30,00 meter, 3,10 meter overkørselsareal, 5,90 meter asfalteret kørebane og 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 52,00 meter.

 

Kommunevej forlagt Snejbjerg Hovedgade midt

 

St. 1.000 – 1.270

Kommunevej forlagt Snejbjerg Hovedgade midt beliggende mellem rundkørsel, Snejbjerg Hovedgade øst, og rundkørsel, Snejbjerg Hovedgade vest, udføres med 7,50 meter asfalteret kørebane (inkl. 0,5 meter kantbaner) og 2,00 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 11,50 meter.

 

Motorvejen fortsat

 

St. 48.900 – 49.100 h.s.

Krogstrupvej forlægges og tilsluttes rundkørsel, Snejbjerg Hovedgade vest.

 

Forlagt Krogstrupvej

St. 1.000 – 1.380

Forlagt Krogstrupvej udføres med 6,60 meter asfalteret kørebane, inkl. kantbaner på 0,30 meter og 1,50 meter yderrabat. I alt en kronebredde på 9,60 meter.

 

St. 1.120 h.s.

Samkørselsplads tilsluttes forlagt Krogstrupvej.

 

St. 1.380

Forlagt Krogstrupvej tilsluttes Krogstrupvej.

 

Motorvejen fortsat

St. 48.980 – 49.680 h.s.

Der terrænreguleres eventuelt.

 

St. 49.280

Planlagt tracé for hovedafvandingsledning, udført af Herning Vand, krydser motortrafikvejen.

 

St. 49.600

Eksisterende regnvandsbassin opretholdes.

 

St. 49.700

Kommunesti, Nørretanderupvej, krydser motorvejen. Eksisterende bro opretholdes.

 

St. 49.940

Motorvejen videreføres i den eksisterende motortrafikvej, hovedlandevej 68 (rute 15), Messemotorvejen.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Ole Riber Kjær

Niels Juel               Flemming Iversen

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anders Westergaard