Motorvejen Aulum – Snejbjerg, linjebesigtigelsesforretningen den 29. og 30. januar 2014

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN AULUM – SNEJBJERG

(Linjebesigtigelsesforretningen den 29. og 30. januar 2014)

2. hæfte

 

 

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 18.30 samledes kommissionen i Snejbjerg Hallen for at afholde en linjebesigtigelsesforretning i anledning af anlæg af en motorvej fra Aulum til Snejbjerg.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, og de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, tid­ligere gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup og regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia samt Flemming Iversen, Holstebro og Niels Juel, Nørager, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kommissionen.

 

Som repræsentant for Herning Kommune mødte Kim Grarup.

 

Den ledende landinspektør, Søren Andersen, mødte.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anne Cathrine Worning Jensen og Mia L. Larsen.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte projektchef Søren Andersen, projektleder John Kjærsgaard, kommunikationskonsulent Bjørn K. Sørensen, fagprojektleder for veje Mette Bentzen, ingeniør for støj Krestina Lüth Løkke, ingeniør for afvanding Sofie Kraft, ingeniør for vej Anne Marie Gejlager, projektmedarbejder Birgitte Honar, afdelingsleder for areal og geodata Henrik Vad Jensen og fagprojektleder for arealanvendelse Karin Møller-Clausen.

 

Fra Jordfordelingssektionen mødte Aksel Agger Sørensen og Morten Møller Sørensen.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere og andre interesserede var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 18. december 2013 og 3. januar 2014 fra Transportministeriet, hvormed sagen forelægges for ekspropriationskommissionen.

 

John Kjærsgaard redegjorde for projektet og oplyste følgende:

 

Forudsætninger

Motorvejsstrækningen Aulum – Snejbjerg udgør en del af rute 18, der forløber fra Vejle til Holstebro. Projektet er vedtaget i henhold til lov nr. 1608 af 26. december 2013 om Holstebromotorvejen.

 

Transportministeren har ved bemyndigelser af 18. december 2013 og 3. januar 2014 henvist projektet til behandling ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1.

 

Myndighedsgodkendelser

I brev af 13. september 2012 har Herning Kommune tilkendegivet, at Vejdirektoratet kan forvente at få de nødvendige tilladelser og dispensationer til gennemførelse af projektet.

 

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 20 har Naturstyrelsen principielt godkendt projektet i brev af 3. juni 2013 på baggrund af VVM-redegørelserne, og supplerende forespørgsel angående ændret længdeprofil er behandlet i mail af 7. november 2013.

 

I brev af 20. november 2013 har Herning Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16. Ved brev af 5. december 2013 er Herning Kommune kommet med en supplerende udtalelse, jf. vejlovens § 16.

 

I brev af den 20. november 2013 har Herning Kommune udtalt sig om projektet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a.

 

I brev af 4. december 2013 har NaturErhvervstyrelsen udtalt sig om de landbrugsmæssige konsekvenser og om mulighederne for gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

I brev af 18. december 2013 har Herning Kommune udtalt sig om forslaget til ny linjeføring af tilslutningsanlægget ved det nye hospital i Gødstrup.

 

Tegningsliste

Tegn. nr.          Emne                                             Stationering                Mål                      Rev.

6717-1003       Oversigtsplan, Linjebesigtigelse    St. 34.000 – 50.000     1:25.000                 A

6717-33002     Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 34.000 – 43.000     1:10.000                 –

6717-33003     Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 40.000 – 50.000     1:10.000                 A

 

Projektmappen:

6717-1005       Plan                                               St. 34.000 – 40.000     1:10.000                 –

6717-1006       Plan                                               St. 40.000 – 50.000     1:10.000                 A

6717-2005       Længdeprofil                                St. 34.000 – 40.000     1:1.000/1:10.000    A

6717-2006       Længdeprofil                                St. 40.000 – 50.000     1:1.000/1:10.000    A

6717-7001       Normaltværsnit                                                                 1:100                      –

 

Projektbeskrivelse

Strækningen

Strækningen Aulum – Snejbjerg udgør den sydlige del af den ca. 39 km lange strækning af motorvejsanlægget fra Holstebro til Herning, som er forbundet med motortrafikvej i den eksisterende motortrafikvej, hovedlandevej 68, rute 15 (Messemotorvejen).

 

Delstrækningen har mod nord sit udgangspunkt, hvor motorvejen etape 6714, Holstebro N – Aulum slutter, syd for Aulum. Den eksisterende hovedlandevej 422 (rute 18) udvides til Schæferivej syd for Sinding. Udvidelsen udføres hovedsageligt mod vest. Ved Schæferivej føres motorvejen i åbent land mod syd, vest om det kommende hospital ved Gødstrup og forbindes med den eksisterende motortrafikvej, hovedlandevej 68 (rute 15), vest for Snejbjerg.

 

Vejanlægget omfatter en ca. 6 km udbygning af den eksisterende hovedlandevej 422, rute 18, fra syd for Aulum til syd for Sinding og 10 km motorvej i åbent land fra syd for Sinding til hovedlandevej 68, rute 15, vest for Snejbjerg.

 

Motorvejen er stationeret fra nord mod syd. Delstrækningen begynder med st. 34 umiddelbart nord for Løven Å.

 

Delstrækningen er beliggende i Herning Kommune.

 

Dimensioneringshastighed

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 130 km/t på udvidelsesstrækningen og 110 km/t på strækningen i åbent land, hvor der skal skiltes med nedsat hastighed. På strækningen, hvor motorvejen ophører og tilsluttes eksisterende motortrafikvej, er dimensioneringshastigheden 90 km/t.

 

Der er i projektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved disse hastigheder.

 

130 km/t: (st. 34.0 – ca. st. 40.0)

Mindste horisontalradius er 2.500 meter.

Mindste konkave vertikalradius er 15.450 meter.

Mindste konvekse vertikalradius er 26.750 meter.

Største gradient i længdeprofilet er 18 ‰.

 

110 km/t: (ca. st. 40.0 – st. 48.5)

Mindste horisontalradius er 1.400 meter.

Mindste konkave vertikalradius er 140.000 meter.

Mindste konvekse vertikalradius er 100.000 meter.

Største gradient i længdeprofilet er 8 ‰.

 

90 km/t (mtv): (ca. st. 48.5 – st. 50.0)

Mindste horisontalradius er 1.400 meter.

Mindste konvekse vertikalradius er 500.000 meter.

Der er ingen konkave vertikalradier på strækningen.

Største gradient i længdeprofilet er 2,5 ‰.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget.

 

Der etableres regnvandsbassiner langs motorvejen. Den endelige placering afklares i forbindelse med detailbesigtigelsen.

 

Tilslutninger

Der etableres følgende tilslutninger:

 

Ørrevej ved Sinding tilsluttes motorvejen i et fuldt tilslutningsanlæg.

 

Motortrafikvejen, Midtjyske Motorvej, hovedlandevej 64, rute 18, tilsluttes motorvejen med nordvendte forbindelsesramper.

 

Trehøjevej tilsluttes motorvejen i et halvt sydvendt tilslutningsanlæg.

 

Vesterholmvej (under anlæg) ved Gødstrup Hospital tilsluttes motorvejen i et fuldt tilslutningsanlæg.

 

Albækvej, hovedlandevej 404 og Snejbjerg Hovedgade ved Snejbjerg tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg.

 

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer motorvejen ude af niveau eller afbrydes. Adgang til motorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og fra motorvejen.

 

Det bemærkes, at detailprojekteringen kan føre til en anden udformning af tilslutningerne end den viste.

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen.

 

Der etableres samkørselsplads ved følgende tilslutningsanlæg:

–     Snejbjerg/Rute 15

–     Trehøjevej/Rute 18

–     Sinding

 

Placering og udformning fastlægges ved detailbesigtigelsen.

 

Tværprofil

Motorvejens tværprofil på strækninger i områder uden særlige drikkevandinteresser:

 

Motorvejens kronebredde er 29,00 meter fordelt på følgende elementer:

–   Midterrabat på 2,00 meter, belagt

–   2 kørebaner a 7,50 meter, afstribet med 2 kørespor a 3,75 meter

–   2 indre kantbaner a 1,5 meter

–   2 nødspor a 3,00 meter

–   2 yderrabatter a 1,50 meter

 

Ramper til motorvej på strækninger i områder uden særlige drikkevandinteresser udføres med en kronebredde på 10,00 meter fordelt på følgende elementer:

–   1 kørespor på 3,50 meter

–   1 kantbane på 0,50 meter

–   1 nødspor på 3,00 meter

–   2 yderrabatter a 1,50 meter

 

Motorvejens tværprofil på strækninger i områder med særlige drikkevandinteresser:

 

Motorvejens kronebredde er 29,00 meter fordelt på følgende elementer:

–   Midterrabat på 2,00 meter, belagt

–   2 kørebaner a 7,50 meter, afstribet med 2 kørespor a 3,75 meter

–   2 indre kantbaner a 1,5 meter

–   2 nødspor a 3,00 meter

–   2 yderrabatter a 1,50 meter, inkl. 0,5 meter kantopsamling i den lave side

 

Ramper til motorvej på strækninger i områder med særlige drikkevandinteresser udføres med en kronebredde på 10,00 meter fordelt på følgende elementer:

–   1 kørespor på 3,50 meter

–   1 kantbane på 0,50 meter

–   1 nødspor på 3,00 meter

–   2 yderrabatter a 1,50 meter, inkl. 0,5 meter kantopsamling i den lave side

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, forhandles med de respektive vejbestyrelser inden en kommende detailbesigtigelse. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de eksisterende forhold.

 

Øvrige veje og stier

Den endelige fastlæggelse af adgangsveje, cykelstier, naturstier m.v. fremlægges ved detailbesigtigelsen.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer.

 

Generelle bestemmelser

Fritrumsprofil

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 meter for motorvejen, mens den er 4,20 meter for øvrige veje. Ved udbygning af eksisterende bygværker for øvrige veje anvendes samme fritrumsprofil som det eksisterende bygværk opfylder.

 

Støjafskærmning

Der etableres støjskærm følgende steder:

–   Ca. 1.700 meter langs motorvejens venstre side ud for Ljørring (en del af denne anlægges i den nordlige etape, Holstebro N – Aulum)

–   Ca. 500 meter langs motorvejens højre side ud for Sinding

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støjskærme.

 

Byggelinjer

Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1.

 

Udstrækningen af byggelinjer langs eksisterende kommuneveje og hovedlandeveje, som ombygges eller forlægges, fastholdes.

 

Byggelinjerne fastsættes således:

Fra motorvejens midte                                       50 meter

Fra rampens venstre kørebanekant                   35 meter

Fra rundkørslens yderste kørebanekant            35 meter

 

Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra venstre kørebanekant.

 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og passagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskellen mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1 meter, jf. vejlovens § 34, stk. 4.

 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens jordlinje ligger i højde med vejens midte.

 

Fri oversigt

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.

 

Adgangsbegrænsning

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme langs forlagt Albækvej, hovedlandevej 404.

 

Færdselsrettigheder

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

 

Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 meter.

 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, midlertidig tilkørselsrampe, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske prøvegravninger og udgravninger m.v.

 

Faunapassager

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og Herning Kommune.

 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke må etableres hegning eller andre spærringer.

 

Erstatningsbiotoper

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen og Herning Kommune. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

 

Vildthegn

Placering og udformning sker i samråd med Naturstyrelsen.

 

Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og forlagte veje skal – fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse.

 

Øvrige forhold

Udgiftsfordeling

Der foreligger ingen aftaler om udgiftsfordeling på nuværende tidspunkt.

 

Vejbestyrelsesforhold

Der sker ingen ændringer i forhold til nuværende vejbestyrelsesforhold.

 

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig.

 

 

Herefter afsluttedes mødet.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anne Cathrine Worning Jensen

og Mia L. Larsen

 

 

Torsdag den 30. januar 2014, kl. 8.30 fortsatte forretningen med en besigtigelse af forholdene i marken.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte og kommunalt udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør mødte på ny, og protokollen førtes som i går.

 

Anlægsmyndigheden, Jordfordelingssektionen og Herning Kommune var repræsenteret som i går.

 

Kommissionen kørte strækningen igennem i bus og gjorde holdt på en række steder, der på forhånd var aftalt med lodsejerne.

 

Disse fik på ny lejlighed til at udtale sig.

 

Efter besigtigelse i marken fortsatte forretningen på Hotel Scandic i Herning, hvor kommissionen drøftede det fremlagte projekt i lyset af de bemærkninger, der fremkom under besigtigelsen i marken og det indledende møde i går.

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:

 

Der blev af de fremmødte lodsejere fremsat en række forslag om opretholdelse af forskellige vejforbindelser på tværs af motorvejen. Vejdirektoratets repræsentanter oplyste generelt hertil, at Vejdirektoratet i samarbejde med Herning Kommune har drøftet vejforbindelserne, deres anvendelse og stand samt kommunens planer for trafikafvikling og infrastrukturudvikling. Det blev oplyst, at det ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at opretholde alle de eksisterende veje på tværs af motorvejen, hvorfor Vejdirektoratet i samarbejde med kommunen har foreslået nogle af vejene lukket.

 

Der blev fremsat forslag om, at Romvigvej holdes åben. Til støtte herfor blev det nævnt, at der i VVM-undersøgelsen var lagt op til, at Romvigvej skulle føres under motorvejen. Der blev herudover fremsat forslag om forlæggelse af Romvigvej mod syd, hvor det menes at være nemmere at lave en underføring af Romvigvej. I det tilfælde at vejen lukkes, ønskede lodsejerne en stiforbindelse over motorvejen til cyklister. Det blev oplyst, at det vil få trafikmæssige konsekvenser, hvis vejen lukkes, da de omkringliggende veje ikke er bygget til tung landbrugstrafik, samt at cyklisterne vil få en omvej. I øvrigt blev det oplyst af lodsejerne, at de vil blive afskåret fra busser, da de kører fra Ljørringvej. Skolebussen kører i området, men lodsejerne anså det som værende problematisk i fremtiden.

 

Kommunens repræsentant oplyste, at hele området er dækket af skolebusordningen, hvilket også vil være tilfældet fremadrettet.

 

Vejdirektoratet oplyste som begrundelse for, at vejen skal lukkes, at grundvandet ved Romvigvej står meget højt, hvorfor det vil være både meget svært og meget omkostningstungt, hvis der skulle laves en underføring. Adspurgt oplyste Vejdirektoratet, at prisen for en overføring/underføring ville være ca. 13-17 mio. kr. alt efter hvilken løsning, der blev valgt. Vejdirektoratet anførte også som begrundelse for lukning af Romvigvej, at det efter deres mening ville være for dyr en løsning at opretholde vejen henset til det antal ejendomme, som vejen betjener. Endelig oplyste Vejdirektoratet, at trafiktællinger ved Romvigvej viser en årsdøgntrafik på 170 biler.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og drøftede i den forbindelse, at der med det af Vejdirektoratet fremlagte forslag er fornøden vej-adgang til det offentlige vejnet for de berørte ejendomme. Kommissionen fandt herefter, at der ikke er det fornødne grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere hverken en underføring af Romvigvej eller en stiforbindelse over motorvejen. Kommissionen tiltrådte således det af Vejdirektoratet fremlagte projekt om lukning af Romvigvej.

 

Nogle lodsejere fremsatte ønske om, at tilslutningsanlægget ved Sinding skulle fjernes. De anførte, at tilslutningsanlægget og forlægningen af Ørrevej splitter Sinding i to dele, samt at naturen vil blive ødelagt. I øvrigt blev det nævnt, at der vil være meget kort afstand mellem tilslutningsanlæggene, hvorfor dette ved Sinding ansås for at være overflødigt. Der blev herudover fremsat forslag om, at man i stedet for at forlægge Ørrevej skulle lave en rundkørsel af hensyn til den fremtidige byudvikling.

 

Enkelte lodsejere udtrykte bekymring for tab af det rige fugleliv samt den landlige idyl i området. Vejdirektoratet oplyste, at Naturstyrelsen har godkendt det fremlagte projekt.

 

En repræsentant for Sinding-Ørre Borgerforening udtalte, at Sinding med tilslutningsanlægget får mulighed for at understøtte lokalsamfundets udvikling og fastholde et erhvervsliv i området og mente i øvrigt ikke, at Ørrevejs forlægning vil splitte Sinding i to dele.

 

Enkelte lodsejere udtrykte ønske om flytning af tilslutningsanlægget mod øst, mens andre var betænkelige ved dette ønske af frygt for afledte støjgener for byen og bebyggelserne.

 

Vejdirektoratet oplyste hertil, at tilslutningsanlægget ved Sinding har været en del af projektet fra starten, og man mener, at man her har fundet den mest optimale placering samt udformning af anlægget. I det tilfælde at tilslutningsanlægget skulle flyttes mod øst, ville Vejdirektoratet skulle lave et 4-benet kryds, hvilket de ikke ønsker af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Alternativt skulle der laves en rundkørsel som foreslået af lodsejerne, men dette ville være en noget dyrere løsning, som primært er begrundet i fremtidige trafikmængder.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede de fremsatte forslag indgående og tiltrådte herefter det af Vejdirektoratet fremlagte projekt. Kommissionen fandt ikke, at der er det fornødne grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere en rundkørsel ved Ørrevej. Det forhold, at der eventuelt i fremtiden vil være behov for en rundkørsel, falder efter kommissionens opfattelse uden for dette projekt.

 

Enkelte lodsejere undrede sig over, hvorfor Schæferivej skulle føres over motorvejen, når f.eks. Romvigvej ikke skulle. De mente, at det var en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til antallet af husstande, som overføringen skulle betjene.

 

Andre lodsejere var glade for projektet og mente, det ville være forbundet med mange gener, hvis ikke vejen vil blive ført over motorvejen. Hvis vejen lukkes, vil der være langt til busser, ligesom skolebussen på nuværende tidspunkt kører i området.

 

Kommunens repræsentant oplyste, at hele området er dækket af skolebusordningen, hvilket også vil være tilfældet fremadrettet.

 

Vejdirektoratet oplyste over for ekspropriationskommissionen, at man havde været i dialog med lodsejerne på Schæferivej samt kommunen og havde drøftet konsekvenserne ved lukningen af Schæferivej. Der var både fra lodsejernes og kommunens side et stort ønske om, at vejen skulle føres over motorvejen. Trafiktællinger på Schæferivej viser en årsdøgntrafik på 200 biler. Samtidig blev de alternative ruter i området anvist. Motorvejen kan således krydses ved Rosmosevej og ved Sikærvej, hvilket betyder, at der er fornøden vejadgang til det offentlige vejnet for de berørte ejendomme. Vejdirektoratet oplyste trafiktallene for de pågældende veje, beregnet efter en trafikmodel. Disse beregninger viste en årsdøgntrafik fremskrevet til år 2038 på Schæferivej på 1.000 biler, på Rosmosevej på 800 biler og på Sikjærvej på 185 biler. Vejdirektoratet oplyste i øvrigt, at prisen for at lave overføringen samt rundkørslen vil være ca. 19,5 mio. kr.

 

Kommissionen spurgte nærmere ind til økonomien, trafiktallene samt de alternative krydsninger af motorvejen. Efter en nøje overvejelse og efter en samlet vurdering af ovenstående sammenholdt med antallet af husstande, som vejen skulle betjene, økonomien og sammenligning med den øvrige strækning m.v. valgte Vejdirektoratet at trække denne del ud af projektet. Det forhold, at vejen lukkes, er i øvrigt i overensstemmelse med den linje, som er lagt for resten af motorvejsstrækningen.

 

Ekspropriationskommissionen tiltrådte, at Schæferivej lukkes, samt at den eksisterende rundkørsel på Sindinggårdvej nedlægges.

 

Enkelte lodsejere ville gerne have linjeføringen af motorvejen ændret ved det nye hospital. Det blev oplyst, at lodsejerne ikke mener, der bliver taget nok hensyn til naturen i området. Herudover blev det oplyst, at der med det nye forslag til tilslutningsanlægget vil være 1,1 kilometer længere mellem Holstebro og hospitalet end ved det først fremsendte forslag. Samtidig blev der fremsat ønske om, at motorvejen på denne strækning skulle laves i en afgravning eller i hvert fald så lavt som muligt, eventuelt med støjafskærmning som ved Silkeborg, for at skåne naturen mest muligt.

 

Lodsejerne mente, at det ville være mest fornuftigt, hvis banen blev ført over motorvejen, da der i så fald ville være mindre støj. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at motorvejsbroens betonkonstruktion vil absorbere en stor del af støjen, hvilket blev vist på et støjkort. Herudover blev det oplyst, at Vejdirektoratets erfaringer viser, at det vil være meget omkostningstungt, hvis der skulle laves en tunnel under jernbanen samt åen.

 

Vejdirektoratet oplyste, at Naturstyrelsen har set projektet og godkendt det med denne beliggenhed. Herudover oplyste Vejdirektoratet, at det ikke ville være muligt at orientere sig og eventuelt skifte spor, hvis ikke vejen bliver som det nu fremlagte forslag. Endelig oplyste Vejdirektoratet, at linjeføringen er blevet besluttet politisk i Folketinget.

 

Kommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående og tiltrådte herefter det af Vejdirektoratet fremlagte projekt. Kommissionen fandt ikke, at der er det fornødne grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere en tunnel under jernbanen samt åen.

 

Nogle lodsejere spurgte til, hvorvidt der opsættes støjafskærmning ved de nye boldbaner ved Snejbjerg Hovedgade. Hertil oplyste Vejdirektoratet, at det ikke er en del af dette projekt.

 

Kommissionen fandt efter en drøftelse af spørgsmålet ikke, at der er det fornødne grundlag for at pålægge Vejdirektoratet at etablere en støjafskærmning.

 

Flere lodsejere omkring Krogstrupvej undrede sig over, hvorfor vejen skal lukkes og fremkom med et forslag om, at Krogstrupvej skulle sluttes til rundkørslen. De oplyste desuden, at der er dårlige oversigtsforhold samt, at det vil være vanskeligt at komme ud på de, af Vejdirektoratet, foreslåede fremtidige adgangsveje.

 

Vejdirektoratet oplyste, at man af trafiksikkerhedsmæssige grunde ikke er tilhængere af rundkørsler med mere end 4 tilsluttede veje.

 

Ekspropriationskommissionen drøftede det fremsatte forslag indgående. Efter besigtigelsen i marken af bl.a. de foreslåede fremtidige adgangsveje skønnede kommissionen, at der ikke i tilstrækkelig grad var anvist den fornødne afvikling af trafikken, hvorfor Vejdirektoratet blev bedt om, frem til detailbesigtigelsen, at overveje, hvordan trafikken fremover skal afvikles.

 

Ekspropriationskommissionen godkendte herefter det fremlagte projekt og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

HERNING KOMMUNE

 

Motorvejen (st. 34.000 – 50.000)

 

St. 34.000 – 34.700 v.s.

Der etableres støjskærm.

 

St. 34.100

Offentligt vandløb, Løven Å, føres under motorvejen i en faunapassage. Eksisterende bygværk udvides.

 

St. 34.300

Kommunevej Romvigvej afbrydes.

 

St. 34.300 – 34.600 h.s.

Privat fællesvej forlægges mod vest.

 

St. 34.700

Offentligt vandløb, Aulum-Sinding Skelgrøft, føres under motorvejen i en faunapassage. Eksisterende bygværk forlægges.

 

St. 34.900

Motorvejen krydser gasledning.

 

St. 36.300

Kommunevej Kroghøjvej/Foldagervej føres under motorvejen. Det eksisterende bygværk udvides.

 

St. 37.000

Privat fællesvej afbrydes og ombygges/udbygges til faunapassage, der føres under motorvejen. Landbrugspassage nedlægges.

 

St. 37.600

Kommunevej Ørrevej forlægges mod nord og tilsluttes motorvejen i et fuldt tilslutningsanlæg. Der sikres stiforbindelse over motorvejen.

 

St. 37.600 – 38.100 h.s.

Der etableres støjskærm.

 

St. 37.700

Motorvejen krydser en spildevandsledning.

 

St. 37.800

Kommunevej Ørrevej afbrydes.

 

St. 37.900

Motorvejen krydser gasledning.

 

St. 38.100

Offentligt vandløb, Herningsholm Å, føres under motorvejen i en faunapassage. Eksisterende bygværk udvides.

 

St. 38.900

Privat vej afbrydes og ombygges/udbygges til faunapassage, der føres under motorvejen. Landbrugspassage nedlægges.

 

St. 39.300

Kommunevej Rosmosevej føres under motorvejen. Eksisterende bygværk udvides.

 

St. 40.600 – 42.000

Motortrafikvejen, Midtjyske Motorvej, hovedlandevej 64, rute 18, tilsluttes motorvejen med nordvendte forbindelsesramper i et halvt forbindelsesanlæg.

 

Motorvejen forbindes i sydgående retning med eksisterende rundkørsel ved Tjørring Hovedgade mod Tjørring via en forbindelsesrampe.

 

St. 40.600 – 42.100

Kommunevej Sindinggårdvej forlægges mod vest og tilsluttes kommunevej Trehøjevej i en rundkørsel syd for motorvejen.

 

St. 40.700

Forlagt Sindinggårdvej krydser spildevandsledning.

 

St. 40.800

Kommunevej Schæferivej afbrydes. Eksisterende rundkørsel på Sindinggårdvej nedlægges.

 

St. 40.800

Forbindelsesrampe fra hovedlandevej 64, rute 18, krydser gasledning.

 

St. 40.900

Motorvejen krydser spildevandsledning.

 

St. 41.400

Forbindelsesramper til hovedlandevej 64, rute 18, og til rundkørsel ved kommuneveje Tjørring Hovedgade/Trehøjevej krydser motorvejen.

 

St. 41.500

Forbindelsesrampe til hovedlandevej 64, rute 18, og forbindelsesrampe til rundkørsel ved kommuneveje Trehøjevej/Tjørring Hovedgade krydser spildevandsledning og gasledning.

 

St. 41.900

Offentligt vandløb, Bjallerbæk bæk, føres under motorvejen og Forlagt Sindinggårdvej i en faunapassage.

Motorvejen går gennem en transformerstation.

 

St. 42.000

Forbindelsesrampe til rundkørsel ved kommunevej Trehøjevej/Tjørring Hovedgade krydser spildevandsledning og gasledning.

 

St. 42.200

Motorvejen tilsluttes kommunevej, Trehøjevej i et halvt sydvendt tilslutningsanlæg.

 

St. 42.500

Kommunevej Bjalderbækvej afbrydes.

 

St. 43.000

Der etableres faunapassage.

 

St. 43.300 – 43.800 h.s.

Der etableres en ny adgangsvej parallelt med motorvejen mellem kommunevejene Ørnhovedvej og Lundagervej.

 

St. 43.400

Kommunevej Ørnhovedvej føres over motorvejen.

 

St. 43.900

Kommunevej Lundagervej afbrydes. Der etableres ny adgangsvej vest for motorvejen.

Motorvejen krydser en elledning og går gennem en mast.

 

St. 44.400

Der etableres en ca. 200 meter lang landskabsbro over offentligt vandløb, Herningsholm Å.

 

St. 44.600

Kommunevej Vildbjergvej føres under motorvejen.

 

St. 44.700

Jernbanen Holstebro – Vejle forlægges mod syd og føres under motorvejen. Broen etableres i en sådan bredde, at der forberedes til kommunesti langs sydsiden af banen.

 

St. 44.800

Privat fællesvej Næstholtvej afbrydes.

 

St. 45.200

Der etableres faunapassage.

 

St. 45.300 – 46.800

Kommunevej Vesterholmvej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg. De vestlige ramper krydser motorvejen i st. 46.0, og alle ramper samles i et signalreguleret kryds på østsiden af motorvejen.

Hundskjær bæk føres under ramperne i en faunapassage.

 

St. 45.400

Kommunevej Næstholtvej afbrydes.

 

St. 45.400 – 46.700 h.s.

Der etableres ny adgangsvej fra kommunevej Næstholtvej til kommunevej Forlagt Helstrupvej.

 

St. 46.100

Kommunevej Helstrupvej afbrydes.

 

St. 46.700

Kommunevej Helstrupvej forlægges og føres over motorvejen.

 

St. 47.200

Privat fællesvej Helstrupvej afbrydes.

 

St. 47.400

Der etableres faunapassage.

 

St. 48.100 – 48.600 h.s.

Der etableres ny adgangsvej.

 

St. 48.200

Kommunevej Helstrupvej føres over motorvejen.

 

St. 48.400 – 48.700 v.s.

Der etableres ny adgangsvej.

 

St. 48.400

Motorvejen krydser elledning og går gennem mast.

 

St. 48.900

Kommunevej Snejbjerg Hovedgade og hovedlandevej nr. 404, Albækvej tilsluttes i et fuldt tilslutningsanlæg. Der etableres cykelstiforbindelse under Albækvej vest for tilslutningsanlægget.

 

St. 48.900 – 49.700 h.s.

Der etableres dobbeltrettet cykelsti.

 

St. 49.000

Offentligt vandløb, Mølbæk, krydser motorvejen. Mølbæk rørlægges under fremtidigt vejanlæg.

 

St. 49.700

Kommunesti, Nørretanderupvej, føres over motorvejen. Eksisterende bro opretholdes.

Vejen krydser spildevandsledning.

 

St. 50.000

Motorvejen videreføres som motortrafikvej i den eksisterende motortrafikvej, hovedlandevej 68 (rute 15).

 

 

Kommissarius anmodede anlægsmyndigheden om til den kommende detailbesigtigelsesforretning at undersøge mulighederne for at gennemføre en jordfordeling til afhjælpning af de landbrugsmæssige gener ved motorvejsanlægget.

 

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Holger Hedegaard                              Jens Ole Juhler

Flemming Iversen               Niels Juel

/Anne Cathrine Worning Jensen

og Mia L. Larsen

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

 

Anne Cathrine Worning Jensen