Motorvejen Funder-Hårup, besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. og 29. september 2010, 19 hæfte

EKSTRAKT

UDSKRIFT

AF

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN

FOR JYLLAND

MOTORVEJEN FUNDER-HÅRUP

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 28. og 29. september 2010)

19. hæfte

 

Tirsdag den 28. september 2010 kl. 8.30 samledes kommissionen på Langsøhus, Vestre Ringvej 51, Silkeborg, for at afholde en kombineret besigtigelses- og ekspropriationsforretning i anledning af anlæg af motorvejen fra Funder til Hårup.

 

Til stede var kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen tidl. gårdejer Holger Hedegaard, Vinderup, og tidl. distriktssekretær Leif Hansen, Vrå, samt Niels Wind-Friis, Vamdrup, og Finn Nielsen, Århus, der af kommissarius er udtaget af den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer.

 

Som repræsentant for Silkeborg Kommune mødte Gunvor Winther.

 

Den ledende landinspektør, landinspektør Niels Kr. Nielsen, mødte ved landinspektør Søren Andersen.

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand. jur. Anders Westergaard.

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet, mødte følgende: landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen, ingeniør Kåre Abrahamsen (tilsyn), afdelingschef Svend Kold Johansen, ingeniør Søren Kjemtrup, ingeniør Morten Bendsen, ingeniør Carsten Sandgård og teknisk assistent Birgitte Honar.

 

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

 

Kommissarius fremlagde brev af 19. august 2010 fra Transportministeriet, hvorved sagen blev forelagt for kommissionen og hvorved der samtidig blev givet den fornødne ekspropriationsbemyndigelse.

 

Ingeniør Morten Bendsen, Vejdirektoratet, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

 

Motorvejsstrækningen Funder – Hårup, etape 6620, udgør en del af rute 15, der forløber fra Ringkøbing til Århus. Anlægget af vejen udføres i henhold til lov nr. 344 af 6. maj 2009 om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15).

 

Delstrækningen ved Funder og Funder Kirkeby på etape 6620 er behandlet ved linjebesigtigelsen den 18. og 19. november 2009.

 

Ved detailbesigtigelsen den 10. april 2008 af motorvejen fra Bording til Funder (etape 6615) blev en del af nærværende delstrækning behandlet. På denne forretning blev der godkendt en række elementer af midlertidig karakter, således at etapeafslutningen på 6615 blev tilsluttet den nuværende hovedlandevej, Skærskovhedevej (Herning-Silkeborg).

 

Efterfølgende detailbesigtigelsen d.10. april 2008 på etape 6615 er anlægsloven for Funder-Låsby vedtaget, hvorfor det nu er ønsket, at der ikke etableres vejelementer af midlertidig karakter, men i stedet etableres de vejelementer, der er beskrevet i anlægsloven for Funder-Låsby.

 

 

Myndighedsgodkendelser

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har By- og Landskabsstyrelsen godkendt projektet i brev af 24. juni 2010.

 

Silkeborg Kommune har i brev af 17. marts 2010 givet dispensation til midlertidigt og permanent at inddrage overdrevsareal, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen. Naturklagenævnet har i afgørelse af 23. juni 2010 stadfæstet Silkeborg Kommunes dispensation.

 

I brev af 5. november 2009 har Silkeborg Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 16. Vejdirektoratet har i brev af 18. maj 2010 anmodet om fornyet udtalelse i forhold til den konkrete delstrækning. Svar er modtaget ved brev af 18. august 2010.

 

 

I brev af 24. juli 2009 har FødevareErhverv (under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) udtalt sig om de landbrugsmæssige konsekvenser og om mulighederne for gennemførelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2.

 

I brev af 12. maj 2010 har Silkeborg Kommune givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen) til anlæg af motorvej indenfor 100 m beskyttelseszone omkring gravhøj på matr.nr. 1an Funder By, Funder.

 

 

 

Tegningsoversigt

 

 

Tegn. nr. Rev. Mål Emne   Stationering
6620-1218 1:25.000 Oversigtsplan St. 21.000 – 21.750
6620-3075 1:4.000 Detailbesigtigelse

Oversigtsplan – ejendomsforhold

St. 21.000 – 21.750
         
Projektmappen:        
6620-1219 1:4.000 Besigtigelse – Plan  
6620-2219 1:400/

1:4.000

Besigtigelse – Længdeprofil st. 21.000 – 21.750
6620-2220 1:400/

1:4.000

Besigtigelse – Længdeprofil,

Nordlig forbindelsesrampe

 
6620-12002 1:400/

1:4.000

Besigtigelse – Længdeprofil

Skærende veje og stier

 
6615-7007 A (05.03.2010) 1:100 Projekt til anlæg – Normaltværsnit

 4-sporet motorvej.

 
6615-7005 A

(05.03.2010)

1:100 Projekt til anlæg – Normaltværsnit

Enkeltsporet rampe

 
6620-17001 1:100 Besigtigelse – Normaltværsnit

Funder Kirkevej, Rundkørsler ved Funder Kirkevej og dobbeltrettet sti ved Funder kirkevej og Vestre Højmarksvej  

 

 

Projektbeskrivelse

 

Strækningen

Linjeføringen for motorvejen er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Dimensioneringshastighed

Dimensioneringshastigheden er overensstemmende med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Afvanding

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. Vandsynsforretninger er afholdt i overensstemmelse med vand­løbslovens bestemmelser. Strækningen er omfattet af vandsynsprotokollen for etape 6615, der igen blev fremlagt ved detailbesigtigelsen.

 

Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte hovedlandeveje og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning.

 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0.

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende oplysninger gør det muligt.

 

Tilslutninger

Tilslutningsanlæggenes placering er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Herudover etableres vestvendt rampeanlæg, der tilsluttes rundkørslen i skæringen mellem Skærskovhedevej og Vestre Højmarksvej. Den nordvestvendte tilfartsrampe føres over motorvejen og tilsluttes rundkørslen.  Den sydvestvendte frakørselsrampe blev godkendt på detailbesigtigelsen af etape 6615.

 

 

Sideanlæg

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen.

 

Placering af samkørselsplads er i overensstemmelse med det ved detailbesigtigelsen af etape 6615 vedtagne.

 

Tværprofil

Tværprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og fremgår af afsnittet Særlige bestemmelser.

 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer, således at det kan anvendes som landbrugsjord.

Generelle bestemmelser

 

Fritrumsprofil

Fritrumsprofilerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Støjafskærmning

Der etableres ikke støjafskærmning på strækningen.

 

Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen på etape 6620 vedtagne.

 

Det betyder, at i forhold til ekspropriationerne på etape 6615, er der følgende ændringer:

 

Byggelinjerne ved begge rundkørsler på Vestre Højmarksvej ændres fra 20 m til 25 m fra rundkørslens yderste kørebanekant.

 

 

Fri oversigt

Pålæg om servitut om fri oversigt sker i overensstemmelse med vejreglerne som vedtaget på linjebesigtigelsen.

 

Adgangsbegrænsning

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.

 

Færdselsrettigheder

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

Arbejdsareal m.v.

Arbejdsarealer m.v. er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Faunapassager

Der etableres ikke faunapassager på strækningen, udover det på detailbesigtigelsen på etape 6615 vedtagne.

 

Erstatningsbiotoper

Der kan etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samråd med By- og Landskabsstyrelsen. Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbiotoper, som er fastlagt, fremgår af afsnittet Særlige bestemmelser.

 

Vildthegn

Der opsættes ikke vildthegn.

 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

 

Øvrige forhold

 

Udgiftsfordeling

Der er ingen udgiftsfordeling.

 

Vejbestyrelsesforhold

Vejbestyrelsesforholdene er i overensstemmelse med det ved linjebesigtigelsen vedtagne.

Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved lednings­ejernes foranledning.

 

Overdragne arealer

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt tilgrænsende ejendomme.

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer.

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med mindre andet besluttes af Ekspropriationskommissionen.

 

Jordfordeling

Der er ikke udarbejdet særskilt jordfordelingsforslag til denne strækning.

 

Strækningen medtages i de forhandlinger, der foregår i relation til udarbejdelse af det jordfordelingsforslag, der fremlægges ved de kommende detailbesigtigelser for etape 6620.

 

Betalingsrettigheder mm.

Betalingsrettigheder og andre lignende støtterettigheder knyttet til driften af eksproprierede eller overdragne eksproprierede arealer betragtes som løsøre, der ikke medeksproprieres.

 

De fremmødte lodsejere og disses repræsentanter havde herefter lejlighed til at udtale sig, hvorefter kommissionen besigtigede forholdene i marken, hvor de fremmødte lodsejere og disses repræsentanter tillige havde lejlighed til at udtale sig.

 

Der fremkom ingen bemærkninger til det af Vejdirektoratet fremlagte projekt.

 

En lodsejer fremkom med spørgsmål til vejens højdeprofil specifikt med fokus på rundkørslen på den forlagte Funder Kirkevej, hvilket Vejdirektoratet redegjorde for.

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:

 

Særlige bestemmelser

 

SILKEBORG KOMMUNE

Motorvejen (st. 21.000 – 21.750)

St. 21.000 – 21.200

Motorvejen forbindes med motorvejen Bording – Funder, der er under anlæg og åbner i 2012.

 

 

St. 21.000

Der etableres en vestvendt tilfartsrampe, der føres over motorvejen, og tilsluttes rundkørslen i skæringen mellem Skærskovhedevej og Vestre Højmarksvej.

 

Motorvejsrampen (st. 21.200 – 22.100)

St. 22.100

Vestre Højmarksvej etableres i projektet Bording – Funder (etape 6615), der åbner i 2012.

 

Ny kommunevej, Vestre Højmarksvej (st. 0.000 – 0.520)

St. 0.000 – 0.450

Der etableres dobbeltrettet cykelsti langs ny kommunevej, Vestre Højmarksvej, mellem hovedlandevej 404 Skærskovhedevej og kommunevej Funder Kirkevej. Stien etableres øst for Vestre Højmarksvej, med varierende afstand til Vestre Højmarksvej og med en bredde på 3.00 m og yderrabatter på 0.75 m.

 

St. 0.000

Cykelstien føres i tunnel under forlagt hovedlandevej 404, Skærskovhedevej, ca. 40 m øst for rundkørslens centrum, og forbindes med stinettet syd for Skærskovhedevej.

 

St. 0.060 – 0.200

Ved overkørslen til samkørselspladsen, der etableres vest for Vestre Højmarksvej, etableres på Vestre Højmarksvej en venstresvingsbane. Venstresvingsbanen afgrænses i nordenden af en helle, der skal fungere som støttehelle for cyklisters adgang fra cykelstien til samkørselspladsen.

 

St. 0.140

Der udlægges privat fællesvej over matr.nr. 1an og 1l Funder By, Funder langs samkørselsplads og skellet langs motorvejsrampen til skellet mod afskåret del af matr.nr. 1al Funder By, Funder.

 

Ejerne af afskårne dele af matr.nr. 1l og 1al Funder By, Funder, tillægges vejret.

 

St. 0.450

Mod nord tilsluttes den dobbeltrettede cykelsti det eksisterende stinet langs Funder Kirkevej.

 

 

St. 0.520

Vestre Højmarksvej tilsluttes kommunevej Funder Kirkevej.

 

Funder Kirkevej forlægges nord for eksisterende Funder Kirkevej.

 

Hvor Funder Kirkevej er aflagt, nedlægges og opbrydes denne.

 

Der etableres et halvt østvendt tilslutningsanlæg udformet som ruderanlæg. Den nordlige motorvejsrampe tilsluttes Funder Kirkevej i en ny trebenet rundkørsel, og den sydlige motorvejsrampe tilsluttes Funder Kirkevej i en firbenet rundkørsel, der etableres i etape 6615. Motorvejsramperne omfattes ikke af nærværende besigtigelse.

 

Der etableres dobbeltrettet cykelsti langs sydsiden af forlagt Funder Kirkevej.

 

Funder Kirkevej etableres med en kørebane på 8,00 m, en yderrabat på 2,00 m, en skillerabat på 3,00 m, en sti på 3,00 m og en yderrabat uden på stien på 1,00 m.

 

 

Forlagt Funder Kirkevej (nord) (st. 1.000 – 1.200)

 

        St. 1.000, h.s.

Den ovennævnte dobbeltrettede cykelsti langs forlagt Funder Kirkevej starter ved byskiltet.

Overkørsel til matr.nr. 1an Funder By, Funder retableres

 

St. 1.050 v.s.

Overkørslerne til ejendommene matr. nr. 19a, Funder By, Funder samt matr.nr. 19bd Funder By, Funder retableres.

 

St. 1.200

Den nordlige rundkørsel på forlagt Funder Kirkevej etableres med en midterø på 30,00 m, et overkørselsareal på 2,00 m, et cirkulationsareal på 6,40 m og en yderrabat på 2,00 m.

 

 

Forlagt Funder Kirkevej (midt) (st. 1.000 – 1.320)

St. 1.000 – 1.320

Den forlagte Funder Kirkevej føres over motorvejen.

 

Den dobbeltrettede cykelsti langs sydsiden af Funder Kirkevej føres med over motorvejen på vejbroen. Syd for broen fortsætter cykelstien i sit eget tracé under Vestre Højmarksvej i en tunnel. Stien tilsluttes stien langs Vestre Højmarksvej, og der etableres en forbindelse til Funder Kirkevej syd.

 

St. 1.080 – 1.190

Hele matr.nr. 3ai Funder By, Funder med minkfarm eksproprieres.

 

St. 1.180 h.s.

Overkørsel fra aflagt Funder Kirkevej til matr. nr. 1a, Funder By, Funder nedlægges, idet ejendommen fremover får adgang til Vestre Højmarksvej via samkørselspladsen.

 

St. 1.200 v.s.

Der udlægges areal til privat fællesvej over matr.nr. 7h Funder By, Funder, langs skellet mod matr.nr. 7a Funder By, Funder, til matr.nr. 3ai Funder By, Funder.

 

Ejerne af matr.nr. 3ai Funder By, Funder, tillægges vejret.

 

St. 1.320

Den sydlige rundkørsel etableres i etape 6615.

 

 

Forlagt Funder Kirkevej (syd) (st. 0.000 – 0.200)

 

            St. 0.000

Funder Kirkevejs østlige tilslutning til rundkørslen flyttes lidt mod nord i forhold til det ved detailbesigtigelsen på etape 6615 besluttede. Dette sker efter ønske fra Silkeborg Kommune.

 

St. 0.200 h.s.

Den dobbeltrettede cykelsti langs sydsiden af Funder Kirkevej tilsluttes eksisterende cykelsti syd for Funder Kirkevej.

Motorvejen fortsat

 

St. 21.300 v.s.

Efter aftale med Silkeborg Kommune etableres der vendeplads ved Skærskovvej på matr.nr. 19n Funder By, Funder

 

 

Der fremlagdes herefter arealfortegnelse nr. 13 med tilhørende ekspropriationsplan.

 

Kommissionen foretog de rekvirerede ekspropriationer vedrørende de i fortegnelsen under løbenumrene 31-44 opførte ejendomme.

 

Lodsejerne under lb. nr. 36, 37 og 38 blev tilsagt til erstatningsforhandlinger den følgende dag.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om følgende generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne:

Rentefoden er 0,75 %.

 

Eksproprierede arealer afgives pr. 1. november 2010, og erstatningsbeløbene forrentes fra denne dato, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer.

 

De til de afståede arealer knyttede betalingsrettigheder medeksproprieres ikke.

 

Såfremt der ikke foreligger anden aftale, fastsættes erstatningen for midlertidig brug efter anlæggets udførelse og tilfalder den, der er ejer (evt. bruger) af arealet på tidspunktet for den midlertidige brug.

 

Overdragelse af arealer til lodsejere sker pr. 1. november 2010, med mindre andet er aftalt, og med de servitutter, der er angivet nedenfor, samt med sådanne servitutter, der skal opretholdes uanset den skete ekspropriation.

 

Aflagte vejarealer overdrages med sædvanlig ledningsservitut.

 

Overdragne, nedlagte vejarealer stilles først til modtagerens rådighed efter anlæggets udførelse. Ved afleveringen af aflagte vejarealer er vejbelægningen fjernet, såfremt ikke andet aftales.

 

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart opnås forlig, kan der blive tale om a conto afregning af erstatninger og købesummer. Afregningsbeløbenes størrelse og øvrige vilkår fastsættes af kommissarius.

 

Den matrikulære og tingbogsmæssige berigtigelse vedrørende de overdragne arealer vil til sin tid finde sted uden udgift for modtagerne, såfremt den sker i forbindelse med den tilsvarende berigtigelse vedrørende de øvrige til anlægget eksproprierede arealer.

 

Kommissarius forestår indberetning til skattemyndighederne vedrørende ændringer i ejerforholdene. For ejendomme, der er berørt af delekspropriationer, foretages der en omvurdering med skattemæssig virkning fra den 1. januar 2013. Der tages derfor ved erstatningsfastsættelsen hensyn til, at ejeren i et tidsrum efter ekspropriationen skal svare skat af det eksproprierede areal.

 

Med undtagelse af erstatninger for begrænsede indgreb, der ikke indebærer fare for pantesikkerheden, forudsætter erstatningens udbetaling, at ejeren til kommissarius indsender tingbogsattest og erklæring fra panthaverne i ejendommen. I disse tilfælde tillægges der derfor lodsejeren et beløb til betaling af tingbogsattesten og et skønsmæssigt fastsat beløb til betaling af gebyrer til panthaverne.

 

Lodsejerne blev endvidere gjort bekendt med reglerne for opgørelse af erstatning, der er fastsat i § 24, stk. 1, i ekspropriationsprocesloven. De mødte blev herunder gjort bekendt med, at erstatninger, der ikke er fastsat pr. arealenhed, men som faste beløb for det afståede areal og/eller ulemper, ikke ændres, selvom den endelige opmåling viser et andet areal end forudsat i arealfortegnelsen. Ved delekspropriationer sker dog en regulering, såfremt det afståede areal efter opmåling viser sig at være mere end 5 % større end angivet i arealfortegnelsen.

 

Lodsejerne blev gjort bekendt med, at der ikke, med mindre andet er anført under det enkelte løbenummer, på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om erstatning for ejendomsforringelse som følge af motorvejens nærhed, hvorfor ejeren indenfor et år efter motorvejens ibrugtagning kan begære dette erstatningsspørgsmål behandlet af ekspropriationskommissionen, jf. § 21 i ekspropriationsprocesloven.

 

Endeligt blev lodsejerne vejledt om, at spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed kan indbringes for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder efter kommissionens beslutning om ekspropriation.

 

Med hensyn til de enkelte løbenumre passerede følgende:

………………………

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

/Anders Westergaard

Onsdag den 29. september 2010, kl. 10.00 fortsattes forretningen på Langsøhus, Vestre Ringvej 51, Silkeborg, hvor ejerne under lb. nr. 36, 37 og 38 var tilsagt til forhandlinger.

 

Til stede var på ny kommissarius og de af Transportministeriet udnævnte kommissionsmedlemmer samt de fra kommunelisten udpegede kommissionsmedlemmer.

 

Den ledende landinspektør var repræsenteret som i går og protokollen førtes som i går.

 

For anlægsmyndigheden, Vejdirektoratet: Landinspektør Jeanne Norre Bak Mikkelsen, afdelingschef Svend Kold Johansen, ingeniør Kåre Abrahamsen (tilsyn) og teknisk assistent Birgitte Honar.

 

Silkeborg Kommune var repræsenteret ved Karsten Møller. For Silkeborg Kommune mødte Ulla Jung.

 

Kommissionen gennemgik indendørs de ekspropriative indgreb sammen med lodsejerne for så vidt angår de på den tidligere fremlagte fortegnelse nr. 13 under lb. nr. 36, 37 og 38 opførte ejendomme.

 

Under erstatningsforhandlingerne blev lodsejerne orienteret om de generelle bestemmelser vedrørende ekspropriationerne på samme måde som i går, hvorom der henvises til gårsdagens protokol.

 

Følgende passerede:

 

……………………….

 

Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

           Holger Hedegaard                                                      Leif Hansen

Niels Wind-Friis                          Finn Nielsen

/Anders Westergaard

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes.

 

Anders Westergaard